Mẫu Hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với cá nhân

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….., tại ………………………. Chúng tôi gồm :

I. BÊN CHO VAY (BÊN A):

Ông / bà ………………………….. ; Sinh năm ………. ; Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu : ……………………………. do …………………………… cấp ngày …………… ; Hộ khẩu thường trú tại …………………………………………………
Điện thoại : …………………………………
Ông / bà ………………………….. ; Sinh năm ………. ; Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu : ……………………………. do …………………………… cấp ngày …………… ; Hộ khẩu thường trú tại …………………………………………………
Điện thoại : …………………………………

II. BÊN VAY (BÊN B):

Ông / bà ………………………….. ; Sinh năm ………. ; Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu : ……………………………. do …………………………… cấp ngày …………… ; Hộ khẩu thường trú tại …………………………………………………
Điện thoại : …………………………………
Những bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng vay tiền này với những nội dung thỏa thuận hợp tác đơn cử như sau :

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chấp thuận cho bên B vay và bên B chấp thuận đồng ý vay số tiền là : … … … … … … ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … đồng chẵn ) .
Mục đích vay : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC VAY

Thời hạn vay : ………………….. kể từ ngày … … … … tới ngày … … … … … ..

Phương thức vay: Bên A giao toàn bộ số tiền cho bên B bằng hình thức (1) ……………………………… vào ngày ……………………………..

Phương thức và thời hạn trả nợ: Bên B phải trả lãi cho bên A định kỳ vào ngày ………………….. và phải trả toàn bộ gốc chậm nhất là ngày ………………………………… bằng hình thức (1) ……………………..

ĐIỀU 3: LÃI SUẤT

Những bên thỏa thuận hợp tác lãi suất vay cho hàng loạt số tiền vay nêu trên là ………………. Trước lúc hợp đồng này hết hạn vào ngày …………….., nếu bên B muốn liên tục vay thì phải báo trước trong thời hạn …………… ngày và nhận được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của bên A .

Nếu quá thời hạn vay nêu trên mà bên B ko trả tiền số tiền gốc và tiền lãi thì bên B phải chịu lãi suất quá hạn bằng (2) …% lãi suất vay tương ứng với thời kì chậm trả.

ĐIỀU 4: THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN

– Những ngân sách sở hữu tương quan tới việc vay nợ như : Phí, thù lao công chứng, phí chuyển tiền … bên B sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch trả tiền .
– Những bên tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc giao và nhận gia tài vay ;
– Bên A cam kết ràng buộc số tiền cho vay trên là gia tài hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A ;
– Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc, ko nhằm mục đích trốn tránh bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào ;
– Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục tiêu tại Điều 1 của Hợp đồng này ;
– Bên B cam kết trả tiền ( tiền gốc và tiền lãi ) đúng hạn, chỉ được ra hạn lúc sở hữu sự đồng ý chấp thuận của bên A bằng văn bản ( nếu sở hữu sau này ) ; Trường hợp chậm trả thì bên B gật đầu chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn … theo pháp pháp luật lý ( nếu sở hữu ) ;
– Những bên cam kết thực thi đúng theo Hợp đồng này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý ;
– Trong trật tự thực thi Hợp đồng, nếu sở hữu tranh chấp xảy ra, hai bên cùng nhau thương lượng, xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau. Nếu ko xử lý được thì một trong hai bên sở hữu quyền khởi kiện nhu yếu Tòa án sở hữu thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .
Hợp đồng này sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký và được lập thành … .. ( … .. ) bản chính sở hữu trị giá pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. ( … .. ) bản để thực thi .

            BÊN CHO VAY                                                  BÊN VAY

( Ký tên, lăn tay, ghi rõ họ tên ) ( Ký tên, lăn tay, ghi rõ họ tên )

 

Ghi chú:

(1) Hình thức vay hoặc trả lãi có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu bằng chuyển khoản thì nêu rõ số tài khoản, ngân hàng và tên chủ tài khoản.

(2) Lãi suất quá hạn ko quá 150%.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính