Cập nhật mới nhất 2021 mẫu Phiếu thu do Bộ Tài chính ban hành

Sửa/In biểu mẫu

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU Quyển số:…………

Ngày bloghong.cománg …….năm ……. Số:………………….

Họ và tên người nộp tiền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lý do nộp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số tiền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Viết bằng chữ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tất nhiên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chứng từ gốc: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày bloghong.cománg …..năm ……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………..