Mẫu Phụ lục Hợp đồng mới nhất 2021 và cách soạn thảo

Trong thứ tự thực thi Hợp đồng ko tránh khỏi những lúc muốn bổ trợ, đổi khác, sửa chữa thay thế Hợp đồng. Lúc đó, tất cả chúng ta phải lập phụ lục Hợp đồng mới. Sau đây là mẫu phụ lục Hợp đồng cơ bản và mới nhất để mọi người tìm hiểu thêm .

Phụ lục Hợp đồng là gì?

Điều 403 Bộ luật Dân sự năm ngoái lao lý một hợp đồng hoàn toàn mang thể kèm theo phụ lục để pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít pháp luật của Hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng mang hiệu lực thực thi hiện hành như hợp đồng .

Do đó, nội dung của phụ lục Hợp đồng ko được trái với nội dung của hợp đồng ban sơ. Nếu mang thì điều khoản đó sẽ ko mang hiệu lực trừ trường hợp những bên chấp nhận phụ lục mang điều khoản trái thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng ban sơ đã được sửa đổi.
 

Những lưu ý lúc lập phụ lục Hợp đồng

Về hình thức: Theo quy định ở trên, vì phụ lục Hợp đồng là một phòng ban ko thể tách rời của Hợp đồng. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bản, mang công chứng, chứng thực, phải đăng ký …. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định như thế.

Về nội dung: Hiệu lực và nội dung của nó phụ thuộc hoàn toàn vào Hợp đồng nên lúc xác lập phụ lục, phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng ban sơ. Theo đó, nội dung của phụ lục vừa ko được trái với nội dung của Hợp đồng vừa ko được vi phạm điều cấm của luật, ko trái đạo đức xã hội.

Ngoài ra, còn cần phải địa thế căn cứ vào đối tượng người tiêu tiêu dùng tham gia ký kết Hợp đồng phải mang rất đầy đủ năng lượng hành vi dân sự, trọn vẹn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận hợp tác, ko được ép buộc, lừa dối và ký kết đúng thẩm quyền, khoanh vùng phạm vi .

Sau đây là một mẫu ví dụ về Mẫu Phụ lục Hợp đồng mới nhất.
 

Mẫu Phụ lục Hợp đồng chung nhất

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/24/mau-phu-luc-hop-dong-chung_0911103659_2411134955.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

( Sửa đổi, bổ trợ Hợp đồng ( 1 ) … … … … … … … … … …. ngày …. / …. / … .. )
Hôm nay, ngày … tháng …. năm … …., tại … … … … … … … … … … Chúng tôi gồm :

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD số : …………………… do …………………………. cấp ngày …………………….
Hộ khẩu thường trú tại : …………………………………………………………………………………
Bà : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD số : …………………… do ……………………………… cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại : ………………………………………………………………………………….

BÊN (2):  (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY …………………………

Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp số : … … … …, do Sở Kế hoạch và Đầu tư … … … .. … … … .. cấp, ĐK lần đầu ngày … … … …. ĐK đổi khác lần thứ 1 ngày … … … … … .
Liên hệ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … .
Đại diện bởi ông / bà : … … … … … … …. Chức vụ : … … … … …
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..
Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ trợ 1 số ít lao lý của Hợp đồng … … … … …. ký ngày …. / … .. / … .. ( Sau đây gọi là Hợp đồng … … … … … … ) như sau :
Điều 1 : Sửa đổi vào Khoản … Điều … .. của Hợp đồng … … như sau :
Từ : “ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ”
Thành : “ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ”
Điều 2 : Những nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày … / … / …… giữ nguyên, ko biến hóa như Hợp đồng ………………………….
Điều 3 : Phụ lục Hợp đồng này mang hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần ko hề tách rời của Hợp đồng …………………………….. mà hai bên đã ký kết ngày …. / …. / …..
Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký / đóng dấu vào Phụ lục này để làm vật chứng .
Phụ lục Hợp đồng được lập thành … … ( … … ) bản mang trị giá pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm vật chứng .
BÊN A BÊN B
( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, đóng dấu )

Những ghi chú trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng

( 1 ) Thường Hợp đồng mang rất nhiều loại Hợp đồng như : Hợp đồng kinh tế tài chính, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, Hợp đồng thế chấp nhà băng … Ở đây nên ghi rõ tên Hợp đồng, số Hợp đồng ( nếu mang ) và tháng ngày lập Hợp đồng .
Ví dụ : Hợp đồng kinh tế tài chính số 123 / HĐKT ngày 01/01/2019 giữa Đơn vị A và Đơn vị B .
( 2 ) Căn cứ vào tên Hợp đồng cũng như mục tiêu của Hợp đồng để ghi rõ, đơn cử những bên giao ước .
Ví dụ : Nếu là Hợp đồng thế chấp nhà băng Quyền sử dụng đất thì Bên A sẽ là Bên thế chấp nhà băng, bên B sẽ là bên nhận thế chấp nhà băng .
Ngoài ra, còn địa thế căn cứ vào chủ thể giao ước Hợp đồng để liệt kê cho đúng chuẩn. Cụ thể :
– Nếu chủ thể giao ước là cá thể thì ghi những nội dung : Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu ( mang thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp ), liên hệ hộ khẩu, liên hệ liên lạc, số điện thoại cảm ứng …
– Nếu chủ thể giao ước là tổ chức triển khai, pháp nhân thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy ĐK kinh doanh thương nghiệp ( Mã số kinh doanh thương nghiệp, cơ quan cấp, ngày cấp ĐK lần đầu, ngày đổi khác nội dung ĐK, liên hệ trụ sở, người đại diện thay mặt … ) kèm thông tin về người đại diện thay mặt .
( 3 ) Những nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng này .
– Nếu sửa đổi, bổ trợ thì ghi rõ trước lúc sửa đổi là gì và sau lúc sửa đổi thành gì .
– Nếu hủy bỏ pháp luật nào thì cũng ghi rõ là bỏ khoản …. điều …. của Hợp đồng …..

Một số mẫu Phụ lục Hợp đồng thường gặp

Phụ lục Hợp đồng sắm bán tài sản trên đất
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

( Sửa đổi, bổ trợ Hợp đồng sắm bán gia tài trên đất số ….. )
Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm ….., tại ……………………………………. Chúng tôi gồm :

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông : …………………………….. Sinh năm : 19 xx
CMND / CCCD số : 012346789 do công an tỉnh D cấp ngày 12/12/2015
Hộ khẩu thường trú tại : …………………………..
Bà : ………………………………… Sinh năm : 19 xx
CMND / CCCD số : ………………………
Hộ khẩu thường trú tại : ……………………………….

BÊN MUA:  (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY ………………………………..

Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp số : ……………………………………., do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ……………………… cấp ngày ……………….
Liên hệ trụ sở chính : ………………………
Đại diện bởi ông : ………………………….
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : ………………………………………………
Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục Hợp đồng này sửa đổi, bổ trợ một số ít pháp luật của Hợp đồng sắm bán gia tài trên đất số 012 ký ngày 01/01/2019 ( Sau đây gọi là Hợp đồng ) như sau :
Điều 1 : Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau :
Từ : …………………………
Thành : …………………………………
Điều 2 : Những nội dung khác của Hợp đồng …………………… giữ nguyên, ko đổi khác .
Điều 3 : Phụ lục Hợp đồng này mang hiệu lực hiện hành kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần ko hề tách rời của Hợp đồng sắm bán gia tài trên đất số …………… mà hai bên đã ký kết ngày ……………………….
Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký / đóng dấu vào Phụ lục này để làm dẫn chứng .
Phụ lục Hợp đồng được lập thành 04 ( bốn ) bản mang trị giá pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm dẫn chứng .

                   BÊN A                                                                                    BÊN B

( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, đóng dấu )

Mẫu Phụ lục Hợp đồng thuê nhà

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/24/phu-luc-hd-thue-nha_0911110733_2411135340.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — – o0o — — — —
… … … … …, ngày … tháng … năm … .

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số … … … … … ..
– Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số … …. đã ký ngày … …., tháng … …., năm … …
– Căn cứ nhu yếu thực tiễn 2 bên … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chúng tôi gồm mang .

BÊN THUÊ NHÀ (Bên A):

CÔNG TY … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đại diện : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : + 84 … … … … .. Fax : + 84 … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … ..

BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN B):

CÔNG TY … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đại diện : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : + 84 … … … … .. Fax : + 84 … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Sau lúc xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi tới thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số … …. về … … … .. so với Hợp đồng đã ký số … .., ngày … tháng … … năm … … … đơn cử như sau :
1. … … … … … … … .. … … … … … … … .. … … … … … … … .. …
2. … … … … … … … .. … … … … … … … .. … … … … … … … .. …
3. … … … … … … … .. … … … … … … … .. … … … … … … … .. …
4. … … … … … … … .. … … … … … … … .. … … … … … … … .. …
5. Điều khoản chung :

5.1   Phụ lục hợp đồng được lập thành (…) bản, mang nội dung & trị giá pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….
5.2   Phụ lục này là 1 phần ko thể tách rời của Hợp đồng thuê nhà số…và mang trị giá kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI  DIỆN BÊN B

Mẫu Phụ lục hợp đồng nhà cung cấp
 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/24/phu-luc-hop-dong-dich-vu_0911111519_2411134513.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————

… … … … …, ngày … tháng … năm … .

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số … … … … … ..
– Căn cứ theo Hợp đồng nhà cung cấp số … …. đã ký ngày … …., tháng … …., năm … …
– Căn cứ nhu yếu trong thực tiễn 2 bên … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chúng tôi gồm mang .

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A):

CÔNG TY … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đại diện : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : + 84 … … … … .. Fax : + 84 … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … ..

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B):

CÔNG TY … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đại diện : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : + 84 … … … … .. Fax : + 84 … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Hai bên chấp thuận đồng ý ký kết phụ lục Hợp đồng nhà cung cấp số ………. / HĐDV / 20 … / ………… để ghi nhận phần nội dung bổ trợ cho những pháp luật của Hợp đồng chính .
1. Nội dung bổ trợ :
2. Lý do bổ trợ :
3. Cam kết của những bên :
– Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận hợp tác .
– Tạo những điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý để bên còn lại thực thi Hợp đồng .
4. Thời khắc phát sinh hiệu lực hiện hành :
5. Những nội dung khác

Phụ lục Hợp đồng là một phần ko tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI  DIỆN BÊN B

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing