Máy Tính Thặng Dư Tiêu Dùng | PureCalculators

Thặng dư tiêu dùng là một hiện tượng kinh tế trong đó người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều hơn mức họ dự kiến sẽ trả cho một sản phẩm cụ thể.

Trên trang này, bạn có thể dễ dàng tính thặng dư của người tiêu dùng bằng máy tính của chúng tôi. Thêm các giá trị của bạn và máy tính của chúng tôi sẽ tính toán kết quả của bạn ngay lập tức.

Bạn cũng sẽ học cách tính thặng dư tiêu dùng và cũng tìm hiểu công thức đằng sau hiện tượng kinh tế.

Thặng dư tiêu dùng là gì?

Thặng dư tiêu dùng là thước đo lợi ích vượt quá của khách hàng. Nó cho thấy sự khác biệt mà người tiêu dùng sẵn sàng trả tối đa cho một sản phẩm so với giá thực tế mà họ phải trả.

Khái niệm thặng dư của người tiêu dùng dựa trên ý tưởng về mức thỏa dụng cận biên, trong đó nói rằng một người càng tiêu dùng nhiều thì họ càng ít có khả năng chi trả cho đơn vị tăng thêm.

Thặng dư tiêu dùng được giải thích

Công thức thặng dư của người tiêu dùng là gì?

Giá cân bằng là giá mà cung và cầu gặp nhau. Khu vực giữa mức cung và mức cầu được gọi là thặng dư của người sản xuất.

Công thức thặng dư của người tiêu dùng như sau:

Thặng dư của người tiêu dùng = giá tối đa mà khách hàng sẵn sàng trả – giá thực tế

Công thức thặng dư tiêu dùng

Làm thế nào để tính thặng dư tiêu dùng?

Tính thặng dư của người tiêu dùng khá đơn giản để thực hiện. Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách thực hiện:

1. Tìm mức giá tối đa mà người tiêu dùng sẵn sàng trả.

2. Tìm giá thực tế của sản phẩm trên thị trường

3. Khấu trừ giá thực tế khỏi giá tối đa và kết quả là bạn sẽ nhận được thặng dư của người tiêu dùng

Công thức thặng dư tiêu dùng mở rộng là gì?

Trên đường cung và cầu, công thức thặng dư tiêu dùng mở rộng như sau:

CS = 1/2 x Qd x ΔP

ở đâu,

CS = Thặng dư của người tiêu dùng

Qd = Số lượng sản phẩm ở trạng thái cân bằng

ΔP = Pmax – Pd

Pmax = Giá tối đa mà người tiêu dùng sẵn sàng trả

Pd = giá ở trạng thái cân bằng

Trạng thái cân bằng là điểm mà cung và cầu bằng nhau.

Thặng dư trong kinh tế học là gì?

Thặng dư là một số hàng hóa hoặc tài sản vượt quá phần được sử dụng. Nó cũng có thể đề cập đến một sản phẩm không sử dụng đang nằm trên các kệ hàng.

Thặng dư xảy ra khi nhu cầu về một sản phẩm vượt quá cung – hoặc nếu mọi người sẵn sàng trả nhiều hơn những người khác cho sản phẩm đó. Điều này thường xảy ra khi thị trường không được thiết lập bằng đá.

Quy luật thỏa dụng cận biên giảm dần là gì?

Khái niệm về mức độ thỏa dụng cận biên giảm dần giải thích mức độ hài lòng của một người đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ giảm đi khi họ tiêu thụ nhiều hơn.

Quy luật giảm bớt các tiện ích cận biên nói rằng tiện ích của một dịch vụ hoặc hàng hóa giảm đi khi có nhiều khách hàng sử dụng nó hơn. Khái niệm này cho rằng các chủ thể kinh tế ít hài lòng hơn với số lượng hàng hoá mà họ tiêu dùng.

Quy luật giảm dần tiện ích cận biên

Sự khác biệt giữa thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của người sản xuất là gì?

Sự khác biệt chính giữa thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của người sản xuất là thặng dư của người tiêu dùng cho thấy khoảng cách giữa những gì người tiêu dùng sẵn sàng trả cho một sản phẩm và giá thực tế của sản phẩm. Và thặng dư của người sản xuất cho thấy sự chênh lệch giữa giá thực tế của sản phẩm và giá tối thiểu mà người sản xuất sẵn sàng bán sản phẩm.