"monitoring" là gì? Nghĩa của từ monitoring trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

monitoringstar bm gray

monitoring

 • danh từ
  • sự định phân
  • sự rà soát
  • sự rà soát định lượng
  • sự ghi thông tin vô tuyến đị 6 n


p sự định lượng
p sự giám kiểm
 • contamination monitoring: sự giám kiểm ô nhiễm
 • frequency monitoring: sự giám kiểm tần số
 • remote monitoring: sự giám kiểm từ xa
 • p sự giám sát
 • black-white monitoring: sự giám sát đen trắng
 • fault monitoring: sự giám sát sai hỏng
 • in site monitoring: sự giám sát tại chỗ
 • link monitoring: sự giám sát liên lạc
 • monitoring of the solar wind: sự giám sát cường độ của mặt trời
 • multichannel monitoring: sự giám sát nhiều kênh
 • project monitoring: sự giám sát dự án
 • radar monitoring: sự giám sát bằng rađa
 • radiation monitoring: sự giám sát bức xạ
 • remote monitoring: sự giám sát từ xa
 • p sự rà soát
 • aural monitoring: sự rà soát độ nghe
 • automatic monitoring: sự rà soát tự động
 • black-white monitoring: sự rà soát đen trắng
 • cladding monitoring: sự rà soát lớp bọc
 • direct monitoring of the spectrum: sự rà soát trực tiếp phổ
 • monitoring and maintenance: sự rà soát và bảo dưỡng
 • monitoring of emissions: sự rà soát phát thanh
 • quality monitoring: sự rà soát chất lượng
 • radiation monitoring: sự rà soát bức xạ
 • remote monitoring: sự rà soát từ xa
 • space monitoring: sự rà soát ko gian
 • visual monitoring: sự rà soát bằng mắt
 • water quality monitoring: sự rà soát chất lượng nước
 • Ngành: y khoa
  p máy theo dõi tình hình bệnh
  p sự phát hiện nhiễm chất phóng xạ
  System monitoring and remote tuning (Andrews) (SMART)
  p điều hưởng từ xa và giám sát hệ thống (Andrews)
  air monitoring
  p kiểm soát chất lượng ko khí
  automatic monitoring equipment
  p thiết bị kiểm soát tự động
  automatic monitoring system
  p hệ thống kiểm soát tự động
  cabinet monitoring
  p rà soát vỏ máy
  common monitoring service
  p nhà sản xuất kiểm soát chung
  environment monitoring
  p giám kiểm môi trường
  environment monitoring
  p giám sát môi trường

  p giám sát (tiếp thị)
  p sự giám sát (tiếp thị)
  p sự rà soát liên tục
  competitive monitoring
  p phân tích khó khăn
  competitive monitoring
  p theo dõi khó khăn
  performance monitoring
  p sự rà soát hiệu năng
  programme monitoring
  p sự giám trắc kế hoạch
  project monitoring
  p giám sát dự án

  o   sự rà soát, sự giám sát

  Tự vị chuyên ngành Môi trường

  Monitoring : Periodic or continuous surveillance or testing to determine the level of compliance with statutory requirements and / or pollutant levels in various truyền thông or in humans, plants, and animals

  Sự giám sát: Sự rà soát, giám sát định kỳ hay liên tục nhằm xác định mức tuân thủ những yêu cầu của pháp luật hay mức ô nhiễm trong môi trường khác nhau, trong động thực vật, con người.

  Thuật ngữ hành chính, văn phòng
  Monitoring: Kiểm soát

  Xem thêm: monitoring device, proctor, admonisher, reminder, Monitor, monitor lizard, varan, supervise, ride herd on

  Source: https://bloghong.com
  Category: Là Gì