Quản lý Nhà nước – Cơ hội việc làm vô cùng hấp dẫn

nn00

NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LÀ NGÀNH GÌ?

Ngành quản lý quốc gia (Tên Tiếng Anh: State Administration). Quản lý quốc gia là cụm từ chia thành hai về Quản lí và Quốc gia. Đó là hoạt động thực thi quyền lực quốc gia của những cơ quan, tổ chức, cá nhân với thẩm quyền nhằm ổn định kinh tế, chính trị, xã hội và phát triển sơn hà theo hướng tích cực. Hoạt động quản lí quốc gia được thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế quốc gia.

Quản lý hành chính quốc gia là một hình thức hoạt động của quốc gia được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi những cơ quan hành chính quốc gia, với nội dung là đảm bảo sự chấp hành luật, pháp lệnh và những quyết nghị của cơ quan quyền lực quốc gia, nhằm tổ chức và chỉ đạo thực hiện một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội và hành chính – chính trị của nước ta. Hay nói một cách khác, quản lý hành chính quốc gia là hoạt động chấp hành, điều hành của quốc gia.

nn01

Tổng quan về ngành Quản lý quốc gia

Chương trình tổng quát

Chương trình tập huấn ngành Quản lý Quốc gia cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về quản lý, tri thức chuyên sâu về quản lý hành chính quốc gia và với khả năng thực hiện được những công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

Trong chương trình tập huấn đại học ngành Quản lý Quốc gia tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, không tính những môn học theo chương trình khung của Bộ giáo dục và Huấn luyện quy định cho ngành Quản lý quốc gia, sinh viên còn được trang bị những tri thức chuyên ngành gắn với đặc thù của công việc quản lý quốc gia về thanh niên.

Với mục tiêu chú trọng về kỹ năng thực hiện nghề nghiệp, sinh viên được đưa vào chương trình chính khóa 4 tín chỉ thực hiện nghiệp vụ quản lý hành chính quốc gia với hình thức nhiều, quyến rũ cùng sự tham gia tư vấn của những chuyên gia là những nhà quản lý của bộ, ngành và chính quyền địa phương những cấp. Đặc trưng, sau những giờ nghiên cứu học thuật căng thẳng, những em sinh viên sẽ được thư giãn và rèn luyện sức khỏe trong giờ học vũ quốc tế, một trong những môn học thú vị và quyến rũ của sinh viên trường Đoàn.

Về tri thức đại cương:

– Những tri thức cơ bản về lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mệnh của Đảng Cùng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học đại cương, Lý luận quốc gia và pháp luật).

– Những tri thức cơ bản về khoa hoc xã hội và nhân văn như tâm lý học, xã hội học, lịch sử văn minh thế giới, logic học, phương pháp nghiên cứu khoa học, kinh tế học,

– Những tri thức và kỹ năng về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

Tri thức cơ sở ngành quản lý quốc gia:

– Tri thức về khoa học quản lý: quản lý học đại cương, quản lý hành chính quốc gia, đạo đức công vụ

– Tri thức về khoa học pháp lý: luật hiến pháp, luật hành chính

– Tri thức về khoa học tổ chức bộ máy hành chính quốc gia, nhân sự hành chính quốc gia

– Tri thức cơ sở về một số nghiệp vụ hành chính: soạn thảo văn bản hành chính, thủ tục hành chính, văn hóa công sở

Tri thức chuyên ngành quản lý quốc gia:

– Tri thức chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công:

– Tri thức chuyên ngành quản trị địa phương

– Tri thức chuyên ngành quản lý về kinh tế, cung cấp dịch vụ công

– Tri thức chuyên ngành quản lý xã hội: văn hóa, giáo dục, y tế; dân số, lao động và tiền lương; dân tộc, tôn giáo; khoa học kỹ thuật, tài nguyên và môi trường; tổ chức phi chính phủ; tỉnh thành và nông thôn.

– Tri thức chuyên ngành quản lý quốc gia về công việc thanh niên

Tri thức nghiệp vụ quản lý quốc gia:

– Tri thức về tin học văn phòng

– Tri thức về tiếng Anh chuyên ngành

– Tri thức về nghiệp vụ hành chính: tổ chức và điều hành công sở, kiểm soát trong quản lý hành chính quốc gia; kiểm tra nguồn nhân lực theo kết quả công việc

– Tri thức về kỹ năng mềm để thực hiện những công việc hành chính gắn với đặc thù của cơ sở tập huấn: kỹ năng truyền thông; vũ quốc tế; kỹ năng lập kế hoạch trong quản lý hành chính quốc gia; khởi nghiệp trong thanh niên…

nn02

Học quản lý quốc gia sinh viên với những kỹ năng gì?

* Kỹ năng mềm được bổ trợ lúc học ngành Quản lý quốc gia:

– Khả năng phân tích vấn đề và Khả năng giải quyết vấn đề;

– Tăng khả năng làm việc theo nhóm;

– Khả năng lắng tai, giao tiếp, thuyết trình và thương lượng tốt;

– Với khả năng làm việc độc lập: đọc hiểu những tài liệu trong nước, ngoài nước về chuyên ngành quản lý;

– Sử dụng thuần thục những phần mềm : chuyên dụng thuộc chuyên ngành tập huấn, những phần mềm Microsoft workplace (phrase, excel, powerpoint);

– Tăng khả năng tiếng Anh giao tiếp và hoạt dộng chuyên môn.

* Kỹ năng cứng lúc học ngành Quản lý quốc gia:

– Với khả năng soạn thảo những loại văn bản hành chính, văn bản quản lý quốc gia

– Lập kế hoạch tuyển dụng, xếp đặt nhân sự, kiểm tra và kiểm tra nhân sự.

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

– Tổ chức họp hành, tiếp khách

– Sắp xếp, tổ chức công sở, phòng làm việc khoa học

– Với khả năng phân tích và kiểm tra thực trang của việc quản lý hành chính Quốc gia trong những lĩnh vực.

– Giải quyết thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị

– Hoạch định những chính sách công qua quá trình phân tích.

– Nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học quản lý.

nn03

Tốt nghiệp ngành quản lý quốc gia với dễ xin việc?

Thời cơ làm việc và thực tập lúc học ngành Quản lý quốc gia vô cùng to. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý quốc gia với thể đảm nhiệm công việc ở những vị trí:

– Quản lý, chuyên viên hành chính những cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư;

– Công chức, viên chức làm việc trong những cơ quan chuyên môn quản lý quốc gia (ban, ngành, sở, phòng, trung tâm..), cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp những cấp;

– Công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị, những cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang;

– Cán bộ hành chính văn phòng; thư ký tổng hợp; chuyên viên văn phòng; cán bộ văn thư – lưu trữ trong những cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

– Làm việc ở Phòng ban tham vấn, tổng hợp; trợ lý cho những cấp lãnh đạo, quản lý cho những cơ quan, tổ chức;

– Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành Quản lý quốc gia ở những trường cao đẳng, đại học, những trung tâm và viện nghiên cứu;

Hello vọng ý kiến tư vấn bên trên sẽ cho khách hàng loại nhìn nói chung và hữu ích nhất về ngành Quản lí Nhà Nước.

Trả lời