Nghiên cứu khoa học trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Nghiên cứu khoa học tiếng Anh là gì?

Scientific analysis (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Nghiên cứu khoa học

Nghĩa tiếng Anh: Scientific analysis

“Nghiên cứu khoa học” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

(Nghĩa của nghiên cứu khoa học trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Science reseach.

Ví dụ:

Vì muốn giữ niềm tin như thế, một số nhà nghiên cứu khoa học đã quyết định bỏ qua nghiên cứu sâu rộng của những nhà nghiên cứu khoa học sở hữu ý kiến trái ngược với những giả thuyết cơ bản trong những thuyết lí của họ về nguồn gốc sự sống.

To uphold such beliefs, some scientific analysis select to disregard the intensive analysis of different scientific analysis who contradict the theoretical foundations for his or her theories on the origin of life.

Dù ko là sách giáo khoa về khoa học, mỗi lúc bàn tới những vấn đề nghiên cứu khoa học đều yêu thích với khoa học được kiểm chứng và ko sở hữu những ý kiến sai trái, những thuyết lí vô lý phổ thông vào thời xưa.

Though isn't a science textbook, at any time when it touches on scientific analysis issues, it's in concord with confirmed science and is free from the mistaken views and absurd theories prevalent on the time of its writing.

Do đó, ngay cả lúc vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học mà tất cả những khoa học gia sử dụng để lập ra một lý thuyết khoa học, chúng ta vẫn sở hữu thể hoàn toàn tin chắc vào sự ứng nghiệm của những lời tiên tri về những biến cố tương lai.

Thus, even making use of the scientific analysis technique utilized by all scientists to determine a scientific concept, we are able to have full confidence within the achievement prophecies that pertain to future occasions.

Bình luận chung về tính tuyệt vời của những nghiên cứu khoa học, John Horgan, người chuyên viết về đề tài nghiên cứu khoa học nhận xét: “Lúc chưa sở hữu bằng cớ vững chắc, chúng ta ko nên ngại ngùng dựa vào nhận thức thông thường”.

Commenting generally on the validity of scientific analysis, scientific analysis author John Horgan noticed: “When the proof is tentative, we shouldn't be embarrassed to name on widespread sense for steering.”

Và nếu như bạn sở hữu ý định muốn sắm nghề ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học thì bạn sở hữu thể tham khảo ý kiến của ai tốt hơn thầy giáo dạy môn khoa học cho bạn đây?

And for those who 're fascinated by going right into a profession in scientific analysis, who higher to ask in regards to the area than your science instructor?

Vào năm 1900, nhà nghiên cứu khoa học Albert Einstein và nhiều nhà nghiên cứu khoa học khác tin rằng vũ trụ chỉ sở hữu một thiên hà: dải Ngân Hà của chúng ta.

When Albert Einstein printed his particular concept of relativity in 1900, he and plenty of different scientific analysis believed that the universe consisted of only one galaxy.

Chúng tôi là những nhà nghiên cứu khoa học, vì vậy chúng tôi sử dụng sự sáng tạo khoa học

We have been all scientific analysis, so we used our scientific creativity

Dù nghiên cứu khoa học đã đạt những bước tiến đáng kể, nhưng nhiều nhà nghiên cứu khoa học xác nhận rằng sở hữu nhiều điều họ chưa biết và sở hữu lẽ ko bao giờ biết được.

Scientific analysis has made large progress, however many scientific analysis acknowledge that there are nonetheless many unknowns and maybe unknowables.

Trong hồ hết những năm nghiên cứu khoa học, tôi chưa từng gặp phải mâu thuẫn nào giữa một sự kiện khoa học đã được xác minh với sự dạy dỗ.

In my years of doing scientific analysis, I've by no means encountered a battle between a proved scientific truth and a instructing.

Những lời chung chung này giúp những nhà nghiên cứu khoa học sở hữu thời cơ xác định niên đại của thế giới vật chất theo những nguyên lý yêu thích với khoa học.

That common assertion permits scientific analysis to find out the age of the bodily world based on sound scientific rules.

Những gì tôi muốn chúng ta làm là tiếp tục đưa nghiên cứu khoa học vào, thậm chí đưa vào nhiều nghiên cứu khoa học hơn nữa.

What I would like us to do is to maintain up the scientific analysis and even get extra scientific analysis in there.

Chúc người dùng học tốt!

Kim Ngân

Trả lời