Sở Tài chính

Sở Tài chính

Địa chỉ: Số 64 – Đường Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Vinh E-mail: tc@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Xuân Hải

Giám đốc

0238.3.845095

hainx@taichinh.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Đức

Phó Giám đốc

0238.3.860268

ducnn@taichinh.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

0983566050

tungnt@taichinh.nghen.gov.vn

4

Trần Việt Dũng

Phó Giám đốc

02383.847233

dungtv@taichinh.nghean.gov.vn

5

Phan Hữu Thắng

Chánh Văn phòng

02383.842498

thangph@taichinh.nghean.gov.vn

6

Văn thư

Máy FAX: 3830654

0238.849037