Hoạt động cho vay – Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

I. Đối tượng, ngành cho vay

1. Đối tượng cho vay: Chủ đầu tư những dự án cho vay của Quỹ phải đảm bảo những điều kiện sau:

– Mang dự án Bất Động Sản thuộc hạng mục nghành nghề nhà sản xuất đầu tư, cho vay của Quỹ đã được Ủy Ban Nhân Dân thành phường Thành Thị trấn Đà Nẵng phát hành theo từng thời kỳ .

– Ko là tổ chức con của Quỹ Đầu tư trở nên phường Đà Nẵng.

– Chủ đầu tư là pháp nhân sở hữu năng lượng pháp luật dân sự theo lao lý của pháp lý .

2. Lĩnh vực cho vay hiện hành: Theo Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 07/05/2021 về danh mục những ngành đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư trở nên phường Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025 (tải về)

II. Điều kiện cho vay

– Chủ đầu tư thuộc đối tượng người sử dụng cho vay tại Quỹ
– Dự án vay vốn được Quỹ thẩm định và thẩm định, nhìn nhận là dự án Bất Động Sản sở hữu hiệu suất cao, chủ đầu tư sở hữu năng lực trả được nợ vay .

– Dự án vay vốn tuân thủ quy định của pháp luật đầu tư.

– Chủ đầu tư tìm bảo hiểm gia tài tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tiêu khiển hợp pháp tại Nước Ta so với gia tài bảo vệ tiền vay thuộc đối tượng người tiêu sử dụng đề xuất tìm bảo hiểm .

III. Giới hạn cho vay

– Giới hạn cho vay so với một dự án Bất Động Sản tại thời kì giải ngân cho vay ko vượt quá 20 % vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính sắp nhất tại thời kì giải ngân cho vay vốn .
– Tổng mức dư nợ cho vay so với một người tìm của Quỹ ko được vượt quá 25 % vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính sắp nhất tại thời kì giải ngân cho vay vốn .
– Đối với một dự án Bất Động Sản, trường hợp Quỹ vừa cho vay vừa đầu tư thì tổng số lượng giới hạn đầu tư và cho vay tại thời kì giải ngân cho vay ko vượt quá 30 % vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính sắp nhất tại thời kì giải ngân cho vay vốn .

– Đối với dự án sử dụng tài chính của những nhà tài trợ quốc tế sở hữu quy định về giới hạn cho vay khác với quy định của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12 /2020 của Chính phủ thì thực hiện theo thỏa thuận đã ký kết với nhà tài trợ.

IV. Thẩm quyền phê duyệt cho vay

– Mức vốn cho vay đối vối một dự án Bất Động Sản tới 15 % vốn chủ sở hữu của Quỹ do Hội đồng quản trị Quỹ quyết định hành động
– Mức vốn cho vay so với dự án Bất Động Sản trên 15 % vốn chủ sở hữu của Quỹ do Ủy Ban Nhân Dân thành phường quyết định hành động .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính