Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào

Làm Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào. Doanh nghiệp lúc lập báo cáo tài chính thì phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan chức năng. Vậy báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào? Đại lý thuế Công Minh xin san sớt với quý khách vấn đề này.

  • Gộp báo cáo tài chính tối đa 15 tháng
  • Lập báo cáo tài chính đối với DN tính thuế GTGT PP trược tiếp
Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì
Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

1. Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

– Doanh nghiệp Quốc gia kỳ lập báo cáo là Quý, năm và phải nộp cho những cơ quan sau: + Cơ quan tài chính. + Cơ thuế quan. + Cơ quan thống kê. + Doanh nghiệp cấp trên. + Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài kỳ lập báo cáo là năm và phải nộp cho những cơ quan sau: + Cơ quan tài chính. + Cơ thuế quan. + Cơ quan thống kê. + Doanh nghiệp cấp trên. + Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Những loại doanh nghiệp khác + Cơ thuế quan. + Cơ quan thống kê. + Doanh nghiệp cấp trên. + Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngoài những cơ quan trên thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho những đơn vị sau:

+ Đối với những doanh nghiệp Quốc gia đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. + Đối với doanh nghiệp Quốc gia Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp). + Đối với những loại doanh nghiệp Quốc gia như: Nhà băng thương nghiệp, doanh nghiệp xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính nhà băng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm). + Những doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán và doanh nghiệp đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Quốc gia và Sở Giao du chứng khoán. + Đối với những Tổng doanh nghiệp Quốc gia còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế). + Đối với những doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước lúc nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của những doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính lúc nộp cho những cơ quan quản lý Quốc gia và doanh nghiệp cấp trên. + Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp mang vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính. + Đối với những doanh nghiệp Quốc gia sở hữu 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho những cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu. + Những doanh nghiệp (kể cả những doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài) mang trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu khoa học cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu khoa học cao nếu được yêu cầu. Lưu ý: Những doanh nghiệp cần phải lưu ý thời kì nộp báo cáo tài chính như sau – Đối với doanh nghiệp quốc gia + Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với doanh nghiệp mẹ, Tổng doanh nghiệp quốc gia chậm nhất là 90 ngày; + Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng doanh nghiệp quốc gia nộp Báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp mẹ, Tổng doanh nghiệp theo thời hạn do doanh nghiệp mẹ, Tổng doanh nghiệp quy định. – Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; – Đối với những đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày; – Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

2. Doanh nghiệp theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC: Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

– Doanh nghiệp TNHH, Doanh nghiệp cổ phần, Doanh nghiệp hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan sau: + Cơ thuế quan. + Cơ quan đăng ký kinh doanh. + Cơ quan thống kê. – Hợp tác xã phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan sau: + Cơ thuế quan. + Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Những doanh nghiệp cần phải lưu ý thời kì nộp báo cáo tài chính như sau

– Đối với những doanh nghiệp TNHH, doanh nghiệp cổ phần và những hợp tác xã thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. – Đối với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Từ khóa: Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào, BCTC phải nộp cho những cơ quan nào

Mời quý khách xem tiếp:

  • Dịch vụ Làm báo cáo tài chính
  • Mẫu quy chế tài chính của doanh nghiệp
  • Thời han nộp báo cáo tài chính giữa niên đô
  • Thời hạn nôp báo cáo tài chính năm 2015

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông tin về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Đăng ký