Đồng chí Nông Đức Mạnh | Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

dong chi nong duc manh

Họ và tên: Nông Đức Mạnh

Ngày sinh: 11/9/1940

Quê quán: Xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Ko

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 1958 đồng chí Nông Đức Mạnh khởi đầu tham gia cách mệnh. Từ năm 1958 tới năm 1961 học trường Trung cấp Nông lâm Trung ương Hà Nội.

Từ năm 1962 – 1963 là công nhân lâm nghiệp thuộc Ty Lâm nghiệp Bắc Cạn. Ngày 5/7/1963 đồng chí gia nhập Đảng Lao động Việt Nam.

Từ 1964 – 1966 là kỹ thuật viên thăm dò quy hoạch rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Cạn, Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông.

Từ 1966 – 1971 đồng chí là sinh viên Học viện Lâm nghiệp Lêningrat (Liên Xô). Sau lúc tốt nghiệp về nước, đồng chí được phân công giữ chức Phó Ban thanh tra Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái từ 1972 – 1973.

Từ năm 1973 – 1974 đồng chí được bổ nhiệm làm Giám đốc Lâm trường Phú Lương (tỉnh Bắc Thái).

Từ 1974 – 1976 đồng chí là học viên trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

Từ năm 1976 – 1980 là Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Tổ chức xây dựng lâm nghiệp, sau đó là Trưởng Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái. Từ năm 1980 tới năm 1983 được bầu là Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ toạ Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái. Từ năm 1984 tới tháng 10/1986 đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ toạ Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái.

Tháng 11/1986, đồng chí là Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Thái.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 3/1989 tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khoá VI) đồng chí được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 8/1989 đồng chí được phân công làm Trưởng ban Dân tộc Trung ương. Tháng 11/1989, đồng chí được bầu bổ sung đại biểu Quốc hội khoá VIII và được bầu làm Phó Chủ toạ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Tháng 6/1991 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Uỷ viên Bộ Chính trị. Tháng 9/1992 đồng chí được bầu giữ chức Chủ toạ Quốc hội khoá IX.

Tháng 6/1996 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị. Tháng 9/1997 đồng chí được bầu lại làm Chủ toạ Quốc hội khoá X. Tháng 1/1998, đồng chí được bầu làm Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị.

Tháng 4/2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4/2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Leave a Reply