Phân biệt cách sử dụng Spend time và It takes sb time – cunghocvui

Phân biệt cách sử dụng Spend time và It takes sb time

Phân biệt cách sử dụng Spend time và It takes sb time

Bạn đang thắc mắc làm sao để phân biệt cách dùng spend time và take time. Cách sử dụng của từng loại là gì, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây!

I. Cấu trúc

  • Cấu trúc Spend time:

Công thức 1: \(S + spend + time/money + V-ing.\)

Ví dụ:

I spend 2 hours completing the exams.

My mom spend 2 days making my cardigan.

Công thức 2: \(S + spend + time/money + on +N\)

Ví dụ:

My sister spend too much time on online shopping.

I spend two hours on this movie.

  • Cấu trúc It takes sb time:

\(It \ takes (sb) + time + to \ do \ Something\)

Ví dụ:

It takes me only five minutes to catch the bus.

It takes my friends a lot of time to solve this problem.

Mới nhất:

II. Luyện tập

Viết lại câu sử dụng các cấu trúc spend time ving và take time đã học ở trên:

1.I think I will come there in four minutes
I think it ……………………………………………
2.He spent lots of time doing this experiment
It ………………………………………………………
3.It took me all the morning to prepare for lunch
I spend …………………………………………………
4.Anna spent three days visiting VN
It took ……………………………………………….
5.It took my son three years to study in this college
My son spend ………………………………………..
6.My mother cooks meal in an hour
My mother often…………………………………..
7.I spend two hours doing my home work everyday
It takes……………………………………………………….
8.They spent ten days painting this house
It…………………………………………………………………………..

Với những kiến thức spend time và take time trên chắc chắn bạn sẽ cảm thấy phần học này thực sự không hề có. Nếu bạn còn có những thắc mắc về môn học khác thì có thể truy cập vào trang chủ của cùng học vui. Còn rất nhiều bài học thú vị đang chờ đón bạn phía trước đó!