Tìm hiểu về 3 quyết định tài chính của doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thực chất ưa chuộng nhiên cứu 3 quyết định tài chính là chủ yếu. Vậy 3 quyết định tài chính của doanh nghiệp bao gồm những gì?

Những quyết định tài chính của doanh nghiệp chính trách nhiệm trực tiếp của những giám đốc tài chính doanh nghiệp. 3 quyết định tài chính chúng ta tìm hiểu trong bài viết này bao gồm: Quyết định đầu tư, Quyết định huy động vốn (nguồn vốn) và Quyết định phân phối lợi nhuận.

1. Quyết định đầu tư

Quyết định đầu tư của doanh nghiệp

Khái niệm: Là những quyết định liên quan tới tổng giá trị tài sản và giá trị từng phòng ban tài sản (tài sản nhất quyết và tài sản lưu động). Những quyết định đầu tư chủ yếu của doanh nghiệp bao gồm:

– Quyết định đầu tư tài sản lưu động: Quyết định tồn quỹ, quyết định tồn kho, quyết định chính sách bán hàng, quyết định đầu tư tài sản chính ngắn hạn…

– Quyết định đầu tư tài sản nhất quyết: Quyết định tậu sắm tài sản nhất quyết, quyết định đầu tư dự án, quyết định đầu tư tài chính dài hạn…

– Quyết định quan hệ cơ cấu giữa đầu tư tài sản lưu động và đầu tư tài sản nhất quyết: Quyết định sử dụng đòn bẩy kinh doanh, quyết định hòa vốn.

Mang thể nói, quyết định đầu tư được xem là quyết định quan yếu nhất trong những quyết định của tài chính doanh nghiệp bởi nó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Một quyết định đầu tư đúng đắn sẽ góp phần làm tăng giá trị doanh nghiệp, qua đó làm gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu, trái lại một quyết định đầu tư sai sẽ làm tổn thất giá trị doanh nghiệp, dẫn tới thiệt hại tài sản cho chủ sở hữu doanh nghiệp.

2. Quyết định huy động vốn (quyết định nguồn vốn)

Quyết định về huy động nguồn vốn

Quyết định về nguồn vốn bao gồm những quyết định liên quan tới việc nên lựa sắm nguồn vốn nào để cung cấp cho những quyết định đầu tư. Những quyết định huy động vốn chủ yếu của doanh nghiệp bao gồm:

– Quyết định huy động vốn ngắn hạn: Quyết định vay ngắn hạn hay sử dụng tín dụng thương nghiệp.

– Quyết định huy động vốn dài hạn: Quyết định sử dụng nợ dài hạn thông qua vay dài hạn nhà băng hay phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Quyết định phát hành vốn cổ phần (cổ phần phổ thông hay cổ phần ưu đãi), quyết định quan hệ cơ cấu giữa nợ và vốn chủ sở hữu (đòn bẩy tài chính), quyết định vay để tậu, hay thuê tài sản…

Những quyết định huy động vốn là một thách thức ko hề nhỏ đối với những nhà quản trị tài chính doanh nghiệp. Để sở hữu những quyết định huy động vốn đúng đắn, những nhà quản trị tài chính phải sở hữu sự nắm vững những điểm tiện lợi, bất lợi của việc sử dụng những dụng cụ huy động vốn. Kiểm tra chuẩn xác tình hình ngày nay và dự đoán đúng đắn diễn biến thị trường, giá cả trong tương lai… trước lúc đưa ra quyết định huy động vốn.

3. Quyết định phân chia lợi nhuận

Quyết định về phân phối lợi nhuận doanh nghiệp

Quyết định phân chia lợi nhuận gắn ngay lập tức với quyết định về phân chia cổ tức hay chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Những nhà quản trị tài chính sẽ phải lựa sắm giữa việc sử dụng phần to lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức, hay là giữ lại để tái đầu tư.

Những quyết định này liên quan tới việc doanh nghiệp nên theo đuổi một chính sách cổ tức như thế nào và liệu chính sách cổ tức sở hữu tác động tới giá trị doanh nghiệp hay giá cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường hay ko.

Ngoài 3 quyết định tài chính của doanh nghiệp trên thì còn rất nhiều những loại quyết định khác sở hữu liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như quyết định tậu bán, sáp nhập doanh nghiệp, quyết định phòng ngừa rủi ro tài chính trong hoạt động gia công kinh doanh…