Cộng trừ nhân chia tiếng Anh – các phép tính trong tiếng anh (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Trong chương này mình sẽ trình bày cách đọc và viết Bốn phép toán cơ bản trong tiếng Anh. Đó là những phép toán cùng, trừ, nhân, chia. Cùng CNTA tìm hiểu Cùng trừ nhân chia tiếng Anhnhững phép tính trong tiếng anh là gì nhé!

 • Cách cùng trừ nhân chia bằng tiếng anh nhanh nhất

Những phép tính trong tiếng anh là gì?

 • addition [ ə’diʃən ] : phép cùng
 • subtraction [ səb’ trækʃən ] : phép trừ
 • multiplication [ mʌltiplication ] : phép nhân
 • division [ də’ viʒən ] : phép chia
 • multiplication desk [ mʌltiplication teibəl ] : bảng cửu chương
 • add [ æd ] : cùng, thêm vào
 • subtract [ səb’ trækt ] : trừ, bớt đi
 • divide [ də’ vaid ] : chia
 • plus [ plʌs ] : cùng, thêm vào
 • minus [ ‘mainəs ] : trừ, bớt đi

Cùng trừ nhân chia tiếng Anh là gì?

Phép cùng trong tiếng Anh là gì?

Phép cùng trong tiếng Anh là Addition: [ ə’diʃən ].

Với phép cùng:

 • Để trình diễn cho dấu cùng (+), bạn mang thể sử dụng and, make hoặc plus.
 • Để trình diễn kết quả, bạn mang thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là những cách nói khác nhau cho bài toán 7 + 4 = 11:

– Seven and 4 is eleven. – Seven and 4’s eleven. – Seven and 4 are eleven. – Seven and 4 makes eleven. – Seven plus 4 equals eleven. (Đây là cách diễn đạt theo tiếng nói Toán học).

Cộng trừ nhân chia tiếng Anh - các phép tính trong tiếng anh
Phép cùng (Addition) trong tiếng Anh

Phép trừ trong tiếng Anh là gì?

Phép trừ trong tiếng Anh là Subtraction: [ səb’ trækʃən ].

Với phép trừ:

 • Để trình diễn cho dấu trừ (-), bạn mang thể sử dụng minus. Hoặc bạn mang thể sử dụng giới từ from với cách nói trái lại.
 • Để trình diễn kết quả, bạn mang thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là những cách nói khác nhau cho bài toán 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is 4. Eleven minus seven equals 4. (Đây là cách diễn đạt theo tiếng nói Toán học)

Phép nhân trong tiếng Anh là gì?

Phép nhân trong tiếng Anh là Multiplication: [ mʌltiplication ].

Với phép nhân:

 • Để trình diễn cho dấu nhân (x), bạn mang thể sử dụng multiplied by hoặc instances. Hoặc bạn mang thể nói hai số nhân liên tục nhau, trong đó số nhân thứ hai trình diễn ở dạng số nhiều.
 • Để trình diễn kết quả, bạn mang thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là những cách nói khác nhau cho bài toán 5 x 6 = 30:

– 5 sixes are thirty. – 5 instances six is/equals thirty. – 5 multiplied by six equals thirty. (Đây là cách diễn đạt theo tiếng nói Toán học)

Phép chia trong tiếng Anh là gì?

Phép chia trong tiếng Anh là Division: [ də’ viʒən ].

Với phép chia:

 • Để trình diễn cho dấu chia (÷), bạn mang thể sử dụng divided by. Hoặc bạn mang thể sử dụng into theo cách nói trái lại như trong phép trừ.
 • Để trình diễn kết quả, bạn mang thể sử dụng động từ to be, equal hoặc sử dụng go.

Dưới đây là những cách nói khác nhau cho bài toán 20 ÷ 5 = 4:

– 5 into twenty goes 4 (instances) – Twenty divided by 5 is/equals 4. (Đây là cách diễn đạt theo tiếng nói Toán học)

Ghi chú: Nếu bài toán mang những số hạng hoặc kết quả là những số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tham khảo cách đọc viết những số trong những chương trước.

Ví dụ bài toán với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn mang thể nói:

5 divided by 5 is/equals two level 5.

Những dấu cùng trừ nhân chia trong tiếng anh

 • + Dấu cùng Plus /plʌs/
 • Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/
 • ± Dấu cùng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/
 • x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
 • ÷ Dấu chia is split by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Những dấu khác trong tiếng anh

STT Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm 1 . Dấu Chấm Dot /dɒt/ 2 . Dấu chấm cuối câu Interval /ˈpɪə.ri.əd/ 3 , Dấu phẩy Comma /ˈkɒm.ə/ 4 : Dấu hai chấm Colon /ˈkəʊ.lɒn/ 5 ; Dấu chấm phẩy Semicolon /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/ 6 Dấu 3 chấm Ellipsis /iˈlɪp.sɪs/ 7 ! Dấu chấm cảm Exclamation mark /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/ 8 ? Dấu hỏi Query mark /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/ 9 Dấu gạch ngang dài Sprint /dæʃ/ 10 Dấu gạch ngang ngắn Hyphen /ˈhaɪ.fən/ 11 ( ) Dấu ngoặc Parenthesis (hoặc ‘brackets’) /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/ 12 [ ] Dấu ngoặc vuông Sq. brackets /ˈskweə ˌbræk.ɪts/ 13 Dấu phẩy phía trên bên phải Apostrophe /əˈpɒs.trə.fi/ 14 ‘ ‘ Dấu trích dẫn đơn Single citation mark /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 15 ” ” Dấu trích dẫn kép Double citation marks /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 16 & Dấu và Ampersand /ˈæm.pə.sænd/ 17 Dấu mũi tên Arrow /ˈær.əʊ/ 18 + Dấu cùng Plus /plʌs/ 19 Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ 20 ± Dấu cùng hoặc trừ Plus or minus /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/ 21 x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ 22 ÷ Dấu chia is split by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/ 23 = Dấu bằng is the same as /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 24 Dấu ko bằng will not be equal to /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 25 Dấu Trùng is equal to /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/ 26 < Dấu ít Hơn is lower than /ɪz/ /les/ /ðæn/ 27 Dấu Nhỏ hơn hoặc bằng is lower than or equal to /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 28 Dấu lơn hơn hoặc bằng is greater than or equal to /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 29 % Phần trăm % /pəˈsent/ 30 Vô cực Infinity /ɪnˈfɪn.ə.ti/ 31 ° Độ Diploma /dɪˈɡriː/ 32 °C Độ C Diploma(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/ 33 Biểu tượng phút Minute /ˈmɪn.ɪt/ 34 Biểu tượng giây Second /ˈsek.ənd/ 35 # Biểu tượng số Quantity /ˈnʌm.bər/ 36 @ A còng At /ət/ 37 / Dấu xuyệt trái Ahead slash /ˈfɔː.wəd ˌslæʃ/ /ˈbək.slæʃ/ 38 dau xuyet phai trong tieng anh Dấu xuyệt phải Again slash /ˈbək.slæʃ/ 39 * Dấu sao Asterisk /ˈæs.tər.ɪsk/

Leave a Reply