Phí công chứng

1. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch:

a) Mức thu phí đối với việc công chứng những hợp đồng, giao dịch sau đây được tính như sau:

a1) Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Tính trên trị giá quyền sử dụng đất.

Bạn đang đọc: Phí công chứng

a2) Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, dự án xây dựng trên đất: Tính trên tổng trị giá quyền sử dụng đất và trị giá tài sản gắn liền với đất, trị giá nhà ở, dự án xây dựng trên đất.

a3) Công chứng hợp đồng tậu bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác: Tính trên trị giá tài sản.

a4) Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản: Tính trên trị giá di sản.

a5) Công chứng hợp đồng vay tiền: Tính trên trị giá khoản vay.

a6) Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản: Tính trên trị giá tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản với ghi trị giá khoản vay thì tính trên trị giá khoản vay.

a7) Công chứng hợp đồng kinh tế, thương nghiệp, đầu tư, kinh doanh: Tính trên trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch.

TT

Trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng tới 100 triệu đồng

100 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng tới 01 tỷ đồng

0,1% trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng tới 03 tỷ đồng

01 triệu đồng + 0,06% của phần trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng tới 05 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7

Từ trên 10 tỷ đồng tới 100 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

8

Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

b) Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản:

TT

Trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê)

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

40 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng tới 100 triệu đồng

80 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng tới 01 tỷ đồng

0,08% trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng tới 03 tỷ đồng

800 nghìn đồng + 0,06% của phần trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng tới 05 tỷ đồng

02 triệu đồng + 0,05% của phần trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng

03 triệu đồng + 0,04% của phần trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7

Từ trên 10 tỷ đồng

05 triệu đồng + 0,03% của phần trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)

c) Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng tậu bán tài sản đấu giá (tính trên trị giá tài sản) được tính như sau:

TT

Trị giá tài sản

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 5 tỷ đồng

100 nghìn

2

Từ 5 tỷ đồng tới dưới 20 tỷ đồng

300 nghìn

3

Trên 20 tỷ đồng

500 nghìn

d) Đối với những hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản với giá quy định của cơ quan nhà nước với thẩm quyền thì trị giá quyền sử dụng đất, trị giá tài sản tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của những bên trong hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất, giá tài sản do những bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước với thẩm quyền quy định ứng dụng tại thời khắc công chứng thì trị giá tính phí công chứng tính như sau:

Trị giá quyền sử dụng đất, trị giá tài sản tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch (x) Giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước với thẩm quyền quy định.

2. Mức phí đối với việc công chứng hợp đồng, giao dịch ko theo trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch:

TT

Loại việc

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

40 nghìn

2

Công chứng hợp đồng bảo lãnh

100 nghìn

3

Công chứng hợp đồng ủy quyền

50 nghìn

4

Công chứng giấy ủy quyền

20 nghìn

5

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (Trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch thì ứng dụng mức thu tương ứng với phần tăng tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư này)

40 nghìn

6

Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

25 nghìn

7

Công chứng di chúc

50 nghìn

8

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

20 nghìn

9

Những công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác

40 nghìn

(Theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính