Biểu phí dịch vụ thẻ atm ngân hàng Agribank 2022

Advertisement

Nắm được thông tin về những loại phí nhà cung cấp thẻ ATM nhà băng Agribank như: phí phát thành thẻ, phí thường niên, phí rút tiền, phí chuyển khoản…là điều cần thiết để sử dụng thẻ hiệu quả hơn.

Lúc mở thẻ hay sử dụng thẻ ATM nhà băng Agribank, vấn đề khách hàng quan tâm nhất chính là phí nhà cung cấp thẻ ATM Agribank hiện nay là bao nhiêu? Hãy cùng Alonothe tìm hiểu chi tiết những loại phí cũng như mức phí cụ thể thông qua nội dung dưới đây.

Những loại thẻ ATM nhà băng nhà nước Agribank

Hiện nay, nhà băng nhà nước Agribank đang phân phối những nhà cung cấp thẻ gồm :

 • Thẻ ghi nợ nội địa Success.
 • Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/MasterCard.
 • Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/MasterCard.
 • Thẻ liên kết sinh viên.
 • Thẻ lập nghiệp.
 • Thẻ liên kết thương hiệu.

Các loại thẻ ATM ngân hàng Agribank

Phí nhà cung cấp thẻ ATM nhà băng nhà nước Agribank

Biểu phí nhà cung cấp thẻ ATM nhà băng nhà nước Agribank đang vận dụng lúc bấy giờ như sau :

STT DỊCH VỤ MỨC PHÍ
I Phí phát hành
1  Thẻ nội địa
a Thẻ ghi nợ nội địa
 – Hạng thẻ chuẩn (Success) 50.000 VND/thẻ
 – Hạng thẻ Vàng (Plus Success) 100.000 VND/thẻ
 b Thẻ Liên kết sinh viên 30.000 VND/thẻ
 c Thẻ Lập nghiệp Miễn phí
 d Thẻ liên kết thương hiệu (Co – brand Card) Hạng chuẩn: 50.000 VND/thẻ
Hạng vàng : 100.000 VND / thẻ
2 Thẻ quốc tế
 a Hạng Chuẩn 100.000 VND/thẻ đối với thẻ ghi nợ
100.000 VND / thẻ so với thẻ tín dụng
 b Hạng Vàng 150.000 VND/thẻ đối với thẻ ghi nợ
200.000 VND / thẻ so với thẻ tín dụng
 c Hạng Bạch Kim 300.000 VND/thẻ đối với thẻ tín dụng
 3 Thẻ trả trước 10.000 VND/thẻ
4 Thẻ phi vật lí 10.000 VND
 II Phí thường niên
1 Thẻ nội địa
1.1 Thẻ ghi nợ nội địa
Hạng thẻ chuẩn (Success) 12.000 VND/thẻ/năm
Hạng thẻ Vàng (Plus Success) 50.000 VND/thẻ/năm
 1.2 Thẻ liên kết sinh viên/thẻ lập nghiệp  10.000 VND/thẻ/năm
 1.3 Thẻ liên kết thương hiệu (Co – Brand Card) Hạng chuẩn: 15.000 VND/thẻ/năm
Hạng vàng : 50.000 VND / thẻ / năm
2 Thẻ quốc tế
 a

Thẻ chính
Hạng Chuẩn
 • Thẻ ghi nợ quốc tế: 100.000 đồng/thẻ/năm.
 • Thẻ tín dụng quốc tế: 150.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng Vàng
 • Thẻ ghi nợ quốc tế: 150.000 đồng/thẻ/năm.
 • Thẻ tín dụng quốc tế: 300.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng Bạch Kim 500.000 đồng/thẻ/năm đối với thẻ tín dụng
 b

Thẻ phụ
Hạng Chuẩn
 • Thẻ ghi nợ quốc tế: 50.000 đồng/thẻ/năm.
 • Thẻ tín dụng quốc tế: 75.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng Vàng
 • Thẻ ghi nợ quốc tế: 75.000 đồng/thẻ/năm.
 • Thẻ tín dụng quốc tế: 150.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng Bạch Kim 250.000 đồng/thẻ/năm đối với thẻ tín dụng.
 III Phí rút tiền
 a Rút tiền tại cây ATM nhà băng Agribank
 • Thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế: 1.000 VND/giao dịch
 • Thẻ tín dụng quốc tế: 2% số tiền giao dịch. Tối thiểu 20.000 VND/giao dịch
 b Rút tiền tại cây ATM ngoài hệ thống Agribank – Thẻ ghi nợ nội địa:

 • Trong lãnh thổ Việt Nam: 3.000 VND/giao dịch
 • Ngoài lãnh thổ Việt Nam: 40.000 VND/giao dịch

– Thẻ ghi nợ quốc tế :

 • Trong lãnh thổ Việt Nam: 10.000 VND/giao dịch
 • Ngoài lãnh thổ Việt Nam: 4% số tiền giao dịch; tối thiểu 50.000 VND/giao dịch

– Thẻ tín dụng trả tiền quốc tế : 4 % số tiền trả tiền giao dịch ; tối thiểu 50.000 VND / trả tiền giao dịch

 IV Phí chuyển khoản
 a Chuyển khoản cùng hệ thống nhà băng
tại cây ATM của nhà băng Agribank
 • Thẻ ghi nợ nội địa: 0,03% số tiền giao dịch; Tối thiểu 3.000 VND/giao dịch; Tối đa 15.000 VND/giao dịch
 • Thẻ ghi nợ quốc tế: 0,03% số tiền giao dịch; Tối thiểu 3.000 VND/giao dịch
 b Chuyển khoản liên nhà băng
tại cây ATM của nhà băng Agribank
 0,05% số tiền giao dịch; Tối thiểu: 8.000 VND/giao dịch; Tối đa: 15.000 VND/giao dịch.
 c Chuyển khoản cùng hệ thống Agribank tại cây ATM của nhà băng khác Thẻ ghi nợ nội địa: 0,05% số tiền giao dịch; Tối thiểu 4.500 VND/giao dịch; Tối đa 15.000 VND/giao dịch.
 d Chuyển khoản liên nhà băng
tại cây ATM của nhà băng khác
Thẻ ghi nợ nội địa: 0,06% số tiền giao dịch; Tối thiểu 10.000 VND/giao dịch; Tối đa 15.000 VND/giao dịch.
 V Phí rà soát tài khoản
 a Rà soát số dư tài khoản tại cây ATM của Agribank
 • Miễn phí nếu ko in hóa đơn.
  550 đồng/lần nếu với in hóa đơn.
 b Rà soát số dư tài khoản tại cây ATM của nhà băng khác – Thẻ ghi nợ nội địa:

 • Trong lãnh thổ Việt Nam: 500 VND/giao dịch.
 • Ngoài lãnh thổ Việt Nam: 8.000 VND/giao dịch.

– Thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế : 8.000 VND / trả tiền giao dịch .

 VI Phí in sao kê 800 VND/giao dịch.
VII Những loại phí khác
1 Phí xác nhận theo đề nghị
của chủ thẻ
 • Thẻ nội địa: 10.000 VND/lần.
 • Thẻ ghi nợ quốc tế: 80.000 VND/lần.
 • Thẻ tín dụng quốc tế: 80.000 VND/lần.
2 Phí tra soát, khiếu nại
( Trường hợp chủ thẻ
khiếu nại sai )
 • Thẻ nội địa: 20.000 VND/lần.
 • Thẻ ghi nợ quốc tế: 50.000 VND/lần.
 • Thẻ tín dụng quốc tế: 50.000 VND/lần.
3 Phí yêu cầu cấp lại mã

PIN

( Trường hợp do lỗi của
chủ thẻ )

 • Thẻ nội địa: 10.000 VND/lần.
 • Thẻ ghi nợ quốc tế: 20.000 VND.
 • Thẻ tín dụng quốc tế: 20.000 VND
4 Phí chuyển đổi ngoại tệ
 • Thẻ ghi nợ quốc tế:  2% số tiền giao dịch.
 • Thẻ tín dụng quốc tế: 2% số tiền giao dịch.
5 Phí mở khóa thẻ 10.000 VND/lần
6 Phí tạm ngừng sử dụng
thẻ tại quầy
Miễn phí
7 Phí trả thẻ do ATM thu
giữ
a Tại ATM của Agribank
 • Thẻ nội địa: 10.000 VND/lần.
 • Thẻ ghi nợ quốc tế: 30.000 VND/lần.
 • Thẻ tín dụng quốc tế: 30.000 VND/lần.
b Tại ATM của TCTTT
khác
 • Thẻ nội địa: 20.000 VND/lần.
 • Thẻ ghi nợ quốc tế: 100.000 VND/lần.
 • Thẻ tín dụng quốc tế: 100.000 VND/lần.

Ghi chú :

1. Mức phí quy định chưa bao gồm thuế trị giá gia tăng. Riêng phí phát hành thẻ tín
dụng quốc tế, phí phát hành lại thẻ tín dụng quốc tế (liên quan tới việc thay đổi hồ sơ
đăng ký phát hành thẻ ban sơ), phí thường niên thẻ tín dụng quốc tế, phí thay đổi hạn
mức tín dụng thẻ, phí chậm trả trong biểu phí này là nhà cung cấp ko thuộc đối tượng chịu
thuế GTGT.
2. Giảng giải một số từ viết tắt

 • TCPHT: Tổ chức phát hành thẻ.
 • TCTTT: Tổ chức trả tiền thẻ.
 • ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ.
 • Thẻ quốc tế: Bao gồm những sản phẩm thẻ Quốc tế mang thương hiệu Visa/MasterCard/JCB.
 • Thẻ nước ngoài qua Napas: Thẻ do những nhà băng thuộc những tổ chức nước ngoài
  chuyển mạch qua Napas ( Ví dụ: CUP, MEPS, v.v…).
 • TK: Tài khoản.
 • GD: Giao dịch.
 • Đăng ký/ Hủy đăng ký nhà cung cấp bao gồm: Đăng ký/Hủy đăng ký nhà cung cấp Internet đối
  với thẻ ghi nợ nội địa, Đăng ký/Hủy đăng ký/thay đổi hạn mức giao dịch Internet với thẻ
  quốc tế, Đăng ký/hủy đăng ký nhà cung cấp SMS với thẻ tín dụng quốc tế.

Với sự tiện lợi và những khuyến mại lan rộng ra, thẻ Agribank đang ngày càng thông dụng. Hi vọng những thông tin cụ thể về những loại phí thẻ ATM Agribank như phí phát thành thẻ, phí thường niên, phí rút tiền, phí giao dịch chuyển tiền … được nói trong bài viết trên sẽ giúp ích bạn trong trật tự sử dụng thẻ .

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Advertisement

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính