Cục Kế hoạch – Tài chính (Department of Financial Planning) là gì?

Cục Tài chính doanh nghiệp

Hình minh họa (Nguồn: bloghong.com)

Cục Kế hoạch – Tài chính

Khái niệm

Cục Kế hoạch – Tài chính trong tiếng Anh gọi là: Division of Monetary Planning.

Cục Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, sở hữu chức năng tham vấn, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lí thống nhất, toàn diện công việc tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong những đơn vị của Bộ Tài chính; thực hiện công việc tài vụ, quản trị, an toàn và an ninh cơ quan Bộ Tài chính.

Cục Kế hoạch – Tài chính sở hữu tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân khố Quốc gia và nhà băng theo qui định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

1. Những đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng của đơn vị dự toán cấp 1:

– Ban Tài chính

– Ban Đầu tư xây dựng

– Ban Quản lí kỹ thuật thông tin và vay nợ, viện trợ

– Ban Quản lí tài sản

– Ban Kiểm tra, kiểm toán nội bộ

– Ban quản lí những dự án đầu tư xây dựng.

2. Những đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng của đơn vị dự toán cấp 3:

– Văn phòng Cục

– Phòng Tài vụ – Kế toán

– Phòng Quản trị

– Đội xe Bộ tài chính.

Ban Quản lí những dự án đàu tư xây dựng sở hữu tư cách pháp nhân, sở hữu con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân khố Quốc gia và Nhà băng thương nghiệp theo qui định của pháp luật.

Qui chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lí những dự án đàu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định.

Nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng, những Phòng, Ban và Đội xe Bộ Tài chính thuộc Cục do Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính qui định.

Cục Kế hoạch – Tài chính làm việc theo tổ chức Phòng (Ban) phối hợp với chế độ chuyên viên. Đối với công việc thực hiện chế độ chuyên viên, Cục trưởng phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức ưa thích với chức danh, tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cục Kế hoạch – Tài chính được sắp xếp kế toán trưởng tại những đơn vị dự toán theo qui định hiện hành của pháp luật và của Bộ Tài chính.

Biên chế của Cục Kế hoạch – Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 2166/QĐ-BTC Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch – Tài chính)