Pou Yuen Vietnam Co., Ltd., D10, 89q QL1A, Khu Phố 3, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam | Supplier Report — Panjiva

U.S. Customs records organized by company

12,691

U.S. shipments available for

Pou Yuen Vietnam Co., Ltd.

, updated weekly since 2007

Date

Supplier

Customer
Details

43 more fields

Pou Yuen Vietnam Co., Ltd.

Adidas International Trading BV

SPORT SHOES Q’TY: 1961PRS INVO ICE# PVN-US2201464 PO# 013055 4084 HTS CODE: 640291 SPORT S HOES Q’TY: 1636PRS INVOICE# PV N-US2201464 PO# 0130554085 H TS CODE: 640399 SPORT SHOES Q’TY: 300PRS INVOICE# PVN-US220 1464 PO# 0130700299 HTS CODE: 640399 SPORT SHOES Q’TY: 877P RS INVOICE# PVN-US2201464 PO # 0130700330 HTS CODE: 640399 SPORT SHOES Q’TY: 810PRS INV OICE# PVN-US2201464 PO# 01307 00336 HT…

Bill of lading

Pou Yuen Vietnam Co., Ltd.

Adidas International Trading BV

SPORT SHOES Q’TY: 500PRS INVOI CE# PVN-US2201405 PO# 0130387 662 HTS CODE: 640399 SPORT SH OES Q’TY: 758PRS INVOICE# PVN- US2201405 PO# 0130387670 HTS CODE: 640399 SPORT SHOES Q’T Y: 1708PRS INVOICE# PVN-US2201 405 PO# 0130604243 HTS CODE: 640399 SPORT SHOES Q’TY: 300PR S INVOICE# PVN-US2201405 PO# 0130700415 HTS CODE: 640399 SPORT SHOES Q’TY: 1051PRS INV OICE# PVN-US2201405 PO# 01307 17349 HTS…

Bill of lading

Pou Yuen Vietnam Co., Ltd.

Adidas International Trading BV

SPORT SHOES Q’TY: 1265PRS INVO ICE# PVN-US2201455 PO# 013041 5988 HTS CODE: 640391 SPORT S HOES Q’TY: 2578PRS INVOICE# PV N-US2201455 PO# 0130415995 H TS CODE: 640391 SPORT SHOES Q’TY: 32PRS INVOICE# PVN-US2201 455 PO# 0130542987 HTS CODE: 640391 SPORT SHOES Q’TY: 95PRS INVOICE# PVN-US2201455 PO# 0130588155 HTS CODE: 640391 SPORT SHOES Q’TY: 2578PRS INVO ICE# PVN-US2201455 PO# 013041 5995 HTS C…

Bill of lading