Private limited company là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Khái niệm Private limited company là gì?

Private limited company là Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Private limited company – một thuật ngữ được sử dụng trong ngành kinh doanh.

Giảng giải ý nghĩa

Một loại hình đơn vị đó phân phối giới hạn trách nhiệm pháp lý, hoặc bảo vệ pháp lý cho những cổ đông của mình nhưng điều đó nơi hạn chế nhất định về quyền sở hữu của nó. Những hạn chế này được quy định tại văn bản dưới luật hoặc quy định của đơn vị và với tức là để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực thù địch tiếp quản.
Những hạn chế quyền sở hữu chính là:
cổ đông ko thể bán hoặc chuyển nhượng cổ phần của mình mà ko phân phối cho họ trước hết cho những cổ đông khác để sắm,
cổ đông ko thể chào bán cổ phần của họ cho công chúng trên thị trường chứng khoán, và
số lượng cổ đông ko thể vượt quá một con số nhất quyết (thường 50).

Definition – What does Private limited company mean

A type of company that offers limited liability, or legal protection for its shareholders but that places certain restrictions on its ownership. These restrictions are defined in the company’s bylaws or regulations and are meant to prevent any hostile takeover attempt.
The major ownership restrictions are:
shareholders cannot sell or transfer their shares without offering them first to other shareholders for purchase,
shareholders cannot offer their shares to the general public over a stock exchange, and
the number of shareholders cannot exceed a fixed figure (commonly 50).

Source: Private limited company là gì? Business Dictionary