Public company là gì? Lợi thế và bất lợi của công ty đại chúng? – mTàiChính.com

Công ty đại chúng là gì?

Công ty đại chúng là các tổ chức giao dịch cổ phiếu của họ trên thị trường trao đổi công khai. Các nhà đầu tư có thể trở thành cổ đông trong một công ty đại chúng bằng cách mua cổ phần của cổ phiếu của công ty. Công ty được coi là đại chúng vì bất kỳ nhà đầu tư quan tâm nào cũng có thể mua cổ phần của công ty trên sàn giao dịch công khai để trở thành chủ sở hữu vốn chủ sở hữu

Công ty đại chúng bắt buộc phải tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên, nơi các cổ đông biểu quyết bầu thành viên mới vào hội đồng quản trị , tranh luận các chính sách và xây dựng các chính sách, mục tiêu và quy tắc mới hướng dẫn hoạt động của công ty. Các cổ đông được hưởng một phần lợi nhuận do công ty tạo ra và lợi nhuận được chia theo số cổ phần mà mỗi cổ đông sở hữu.

Một tỷ lệ cao các công ty đại chúng bắt đầu với tư cách là công ty tư nhân và họ chuyển sang hoạt động đại chúng như một cách tiếp cận với nguồn vốn rộng lớn hơn để tài trợ cho các dự án hoặc hoạt động kinh doanh của họ. Quá trình trở thành một công ty đại chúng liên quan đến việc thực hiện Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) . Việc IPO phải được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) phê duyệt và đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định. Mục đích của IPO là tạo quỹ cho công ty phát hành bằng cách bán cổ phiếu ra công chúng.

Thuận lợi

1. Khả năng huy động vốn bằng cách bán cổ phiếu

Một trong những lợi thế mà các công ty đại chúng được hưởng là khả năng huy động vốn thông qua việc bán cổ phiếu của công ty ra công chúng. Trước khi trở thành công ty đại chúng, rất khó để có được một lượng vốn lớn, ngoại trừ việc đi vay, để tài trợ cho các hoạt động và cung cấp sản phẩm mới. Một tổ chức tư nhân chỉ có thể nhận được tài chính bằng cách tái đầu tư lợi nhuận của mình, vay vốn hoặc nhận đầu tư từ một số cá nhân giàu có, những người có thể không cung cấp đủ vốn để đáp ứng nhu cầu tài chính của công ty.

Các công ty đại chúng có thể gây quỹ trên thị trường sơ cấp và thứ cấp bằng cách cho phép công chúng đầu tư mua cổ phần của công ty. Khả năng huy động số lượng lớn vốn trên các sàn giao dịch công cho phép các công ty đại chúng thực hiện các hoạt động sử dụng nhiều vốn. Đổi lại, các cổ đông được hưởng lợi từ lãi vốn của cổ phiếu, cũng như từ việc trả cổ tức.

2. Tính sẵn có của thông tin tài chính

Các công ty đại chúng phải nộp báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm và các tài liệu bắt buộc khác cho SEC. Yêu cầu này cho phép các cổ đông, phương tiện truyền thông tài chính, các nhà đầu tư quan tâm và các nhà phân tích tài chính có quyền truy cập vào thông tin bổ sung về công ty.

Sự sẵn có của thông tin tài chính về công ty giúp các nhà phân tích dễ dàng hơn trong việc tính toán định giá công ty. Ngược lại, các công ty tư nhân không phải tuân theo các yêu cầu pháp lý để công khai báo cáo tài chính của họ. Các công ty đại chúng có động cơ để đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin như một cách phổ biến thông tin về hoạt động tài chính của họ và tương lai của công ty cho cả cổ đông hiện tại và nhà đầu tư tiềm năng.

Nhược điểm của các Công ty Đại chúng

1. Tăng cường giám sát của chính phủ và cơ quan quản lý

Các công ty đại chúng dễ bị ảnh hưởng bởi sự giám sát chặt chẽ của chính phủ, các cơ quan quản lý và công chúng. Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn báo cáo bắt buộc khác nhau do các tổ chức chính phủ như SEC và IRS đặt ra.

2. Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kế toán toàn cầu

Họ cũng phải chuẩn bị các báo cáo tài chính của mình theo Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP) hoặc Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Cổ đông cũng có quyền nhận các tài liệu quan trọng về hoạt động kinh doanh của công ty.

Cách các công ty trở thành công chúng

Quá trình chính để trở thành công ty đại chúng là bán cổ phiếu ra công chúng thông qua IPO. Tiến hành quá trình IPO là một nỗ lực phức tạp và công ty phát hành phải thuê một ngân hàng đầu tư có kinh nghiệm để bảo lãnh phát hành. Sự thành công của IPO sẽ phụ thuộc phần lớn vào năng lực của ngân hàng đầu tư và tổ chức phát hành nên xem xét các yếu tố như chuyên môn trong ngành, danh tiếng và phân phối khi thuê một nhà bảo lãnh phát hành.

Dưới đây là một số bước quan trọng liên quan khi phát hành IPO:

1. Thẩm định

Ngân hàng đầu tư, công ty phát hành và các cố vấn khác phải tiến hành thẩm định để xác định tính bền vững của mô hình kinh doanh của công ty. Thẩm định tập trung vào các lĩnh vực tài chính, pháp lý, thương mại, hoạt động và thuế để đánh giá các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn. Cuộc điều tra thẩm định đảm bảo với các nhà đầu tư rằng tuyên bố đăng ký của tổ chức phát hành là chính xác và dựa trên phân tích thị trường thực tế và đối thủ cạnh tranh.

2. Bản cáo bạch

Bản cáo bạch do ngân hàng đầu mối chuẩn bị và bao gồm thông tin về doanh nghiệp, chẳng hạn như hoạt động tài chính và hiệu suất dự kiến ​​trong tương lai. Bản cáo bạch có thể được phát hành theo hai giai đoạn. Bản cáo bạch sơ bộ thường được sử dụng để xác định khả năng chấp nhận của cổ phiếu của công ty đối với công chúng. Nó không tiết lộ số lượng hoặc giá cổ phiếu sẽ được phát hành.

Bản cáo bạch cuối cùng được nộp cho SEC cùng với các tài liệu bắt buộc khác được yêu cầu và nó cung cấp thông tin đầy đủ về đợt chào bán và số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư. Bản cáo bạch giúp các nhà đầu tư hiểu được doanh nghiệp và giao dịch, đồng thời giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt.

3. Sự chấp thuận của SEC

Khi SEC hài lòng rằng công ty phát hành đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của đợt IPO, nhà bảo lãnh phát hành và công ty phát hành đồng ý về ngày phát hành. Hai bên cũng phải thỏa thuận giá chào bán trước ngày phát hành có hiệu lực, là giá bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Thông thường, IPO được định giá thấp hơn để đảm bảo rằng tất cả cổ phiếu chào bán ra công chúng đều được bán hoặc đăng ký quá mức.

3.8

/

5

(

6

bình chọn

)