QUY CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG TRUNG

QUY CHẾ

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2021

CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỘI NGHĨA

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ứng dụng

Quy chế này quy định về thực hiện công khai của trường THCS Hội Nghĩa theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Giáo dục và Tập huấn.

Những cán bộ, thầy giáo, công viên chức và phụ huynh của trường trung học cơ sở Hội Nghĩa chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai

1. Thực hiện công khai cam kết của trường THCS Hội Nghĩa về thu-chi tài chính để cán bộ, thầy giáo, công viên chức và phụ huynh của trường tham gia giám sát và kiểm tra trường theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện công khai của trường nhằm tăng tính sáng tỏ, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai.

1.Việc thực hiện công khai phải đảm bảo gần như những nội dung, hình thức và thời khắc công khai quy định trong Quy chế này.

2. Thông tin được công khai tại trường THCS Hội Nghĩa trong Quy chế này phải xác thực, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.

Chương II

THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS

Điều 4: Nội dung công khai: Công khai thu chi tài chính

a. Tình hình tài chính của trường:

– Thực hiện Quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với những cấp ngân sách quốc gia, những đơn vị dự toán ngân sách, những tổ chức được ngân sách quốc gia tương trợ, những dự án đầu tư xây dựng cơ bản với sử dụng vốn ngân sách quốc gia, những doanh nghiệp quốc gia, những quỹ với nguồn từ ngân sách quốc gia và những quỹ với nguồn từ những khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với những đơn vị dự toán ngân sách và những tổ chức được ngân sách quốc gia tương trợ.

– Thực hiện niêm yết những biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.

b. Học phí và những khoản thu khác từ học trò: mức thu học phí và những khoản thu khác theo niên học và dự kiến cho niên học tiếp theo.

c. Những khoản chi theo từng niên học: những khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi họp hành, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của thầy giáo và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học trò; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, sắm sắm trang thiết bị.

d. Kết quả kiểm tra tài chính (nếu với): thực hiện công khai kết quả kiểm tra tài chính của Phòng Giáo dục và Đào Tạo, Phòng Tài Chính ( nếu với)

Điều 5. Hình thức và thời khắc công khai đối với những nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này

a. Gửi công khai về trang thông tin điện tử của trường những khoản thu chi trong ngân sách vào tháng 1 và những khoản thu chi ngoài ngân sách cuối tháng 5 hàng năm, đảm bảo tính gần như, xác thực và cập nhật lúc khai học niên học (tháng 9) và lúc với thông tin mới hoặc thay đổi.

b. Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, thầy giáo, công viên chức và phụ huynh học trò xem. Thời khắc công bố công khai những khoản thu chi trong ngân sách là tháng 1 và những khoản thu chi ngoài ngân sách là cuối tháng 5 hàng năm và cập nhật đầu niên học (tháng 9) hoặc lúc với thay đổi nội dung liên quan.

c. Bất cứ lúc nào trường hoạt động, cha mẹ học trò và những người ưa chuộng đều với thể tiếp cận những thông tin trên. Để chuẩn bị cho niên học mới, nhà trường với thể cung cấp thêm những thông tin liên quan khác để cha mẹ học trò nắm rõ và phối hợp thực hiện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện những nội dung, hình thức và thời khắc công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, kiểm tra công việc công khai nhằm hoàn thiện và tăng hiệu quả công việc quản lý.

2. Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai của niên học trước và kế hoạch triển khai Quy chế công khai của niên học ngày nay tới những cơ quan quản lý, chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra hàng năm.

3. Tạo điều kiện thuận tiện cho công việc kiểm tra giám sát việc thực hiện công khai của trường.

4. Thực hiện công bố kết quả kiểm tra tại thời khắc ko quá 5 ngày sau lúc nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng những hình thức sau đây:

a. Công bố công khai trong cuộc họphội đồng trường.

b. Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại đơn vị đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, thầy giáo, viên chức, cha mẹ học trò xem xét.

c. Đưa lên trang thông tin điện tử của trường THCS Hội Nghĩa (https://edu.viettel.vn/bdg-tanuyen-thcshoinghia).

Điều 7. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai, những Tổ chuyên môn và viên chức trong nhà trường

– Những tổ chuyên môn và toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường với trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu với vướng mắc thì yêu cầu Ban chỉ đạo xem xét sửa đổi. Quy chế sửa đổi với hiệu lực thi hành lúc với Quyết định thay thế./.

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

Trường Trung học cơ sở Hội Nghĩa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỘI NGHĨA

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường được ban hành tất nhiên thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông với nhiều cấp học;

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với những cấp ngân sách quốc gia, những đơn vị dự toán ngân sách, những tổ chức được ngân sách quốc gia tương trợ, những dự án đầu tư xây dựng cơ bản với sử dụng vốn ngân sách quốc gia, những doanh nghiệp quốc gia, những quỹ với nguồn từ ngân sách quốc gia và những quỹ với nguồn từ những khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với những đơn vị dự toán ngân sách và những tổ chức được nhâ sách quốc gia tương trợ ;

Căn cứ Quyết định 15/QĐ-PGDĐT ngày 08/01/2021 của Phòng Giáo dục và Tập huấn thị xã Tân Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Quốc gia năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán thu, cho ngân sách quốc gia năm 2021 (theo những biểu khía cạnh đính kèm).

Điều 2. Giao chuyên môn, tài chính và những tổ chức đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 theo Quyết định này.

Điều 3. Ban giám hiệu, phòng ban kế toán và cán bộ, thầy giáo, công viên chức trường THCS Hội Nghĩa với trách nhiệm thực hiện quyết định này./.