Mẫu quy chế tài chính công ty cổ phần và công ty TNHH mới nhất 2021

Mục lục

 • 1 1. Mẫu quy chế tài chính Doanh nghiệp cổ phần
 • 2 2. Mẫu quy chế tài chính Doanh nghiệp TNHH
 • 3 3. Dịch vụ soạn thảo quy chế tài chính doanh nghiệp của Dương Gia

Doanh nghiệp luật Dương Gia xin gửi tới bạn Mẫu quy chế tài chính tổ chức cổ phần và tổ chức TNHH. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc mang bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – tương trợ!

Một Doanh nghiệp muốn hoạt động tốt thì họ sẽ tự thiết cho mình một quy chế tài chính mang tính riêng, rõ ràng, hiệu quả yêu thích với doanh nghiệp mình. Vì vậy làm sao để tạo một quy chế tài chính cụ thể mà lại đảm bảo quy định hết những yếu tố cấp thiết để quản lý tổ chức đang là vấn đề mà những doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng rộng rãi.

Do đó, nay Luật Dương Gia gửi cho bạn mẫu quy chế tài chính Doanh nghiệp cổ phần và Doanh nghiệp TNHH mới nhất để bạn tham khảo như sau:

1. Mẫu quy chế tài chính Doanh nghiệp cổ phần

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quy chế tài chính Doanh nghiệp cổ phần và Doanh nghiệp TNHH mới nhất: Tải về Mẫu quy chế tài chính CTCP, Mẫu quy chế tài chính tổ chức TNHH

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quy chế tài chính Doanh nghiệp cổ phần và Doanh nghiệp TNHH mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý tài chính

Xem thêm: Chức năng phân bổ nguồn lực của tài chính công là gì? Đặc điểm và vai trò

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN …

Căn cứ Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp Cổ phần…;

Theo đề xuất của phòng kế toán;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tất nhiên Quyết định này Quy chế quản lý tài chính tại Doanh nghiệp Cổ phần …

Điều 2. Quyết định này mang hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Những Chánh Văn phòng (Giám đốc Hành chính), giám đốc Tài chính, thủ trưởng đơn vị mang liên quan mang trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Xem thêm: Quốc gia mang quyền lực hạn chế là gì? Quốc gia mang quyền lực hạn chế và tài chính

– Như điều 3 (thực hiện); GIÁM ĐỐC

– Lưu: VP, VT. (Ký và đóng dấu)

QUY CHẾ

Quản lý Tài chính

Doanh nghiệp Cổ phần …

(Ban hành tất nhiên Quyết định số … ngày … tháng … năm … của

Giám đốc Doanh nghiệp Cổ phần …)

Xem thêm: Kiệt quệ tài chính là gì? Tìm hiểu về kiệt quệ tài chính

Nhằm hướng tới mục tiêu đưa hoạt động tổ chức đi vào nền nếp, tăng ý thức tự giác của những cán bộ viên chức, song song phát huy ý thức chủ và xây dựng nét đẹp văn hoá công sở; Doanh nghiệp ban hành một số quy định và thực hiện tiết kiệm trong công việc quản lý tài chính tại văn phòng tổ chức như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Những căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Luật Kế toán đã được Quốc hội nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Nghị định 174/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2016 quy định một số điều của luật kế toán;

Những Luật thuế hiện hành và những văn bản hướng dẫn;

Xem thêm: Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và phân loại

Điều lệ Doanh nghiệp…được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày… tháng …. năm … và những quy chế quản lý nội bộ của Doanh nghiệp.

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh

 1. Quy chế tài chính này điều chỉnh những hoạt động trong công việc quản lý vốn, tài sản và kế toán tài chính và đầu tư của Doanh nghiệp…;
 2. Công việc quản lý vốn, tài sản và tài chính – kế toán của những đơn vị hạch toán phụ thuộc của Doanh nghiệp và quản lý tài sản uỷ thác … bao gồm những Chi nhánh, Văn phòng đại diện, … (nếu mang) được điều chỉnh theo một quy định riêng yêu thích với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng ko được trái với những điều mang liên quan trong Quy chế tài chính này.

Điều 3: Doanh nghiệp và quản lý tài sản uỷ thác …và những đơn vị hạch toán phụ thuộc

 1. Doanh nghiệp …(sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp …) là Doanh nghiệp được thành lập mới, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014, mang tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập. Doanh nghiệp mang trách nhiệm bảo toàn, phát triển và sử dụng mang hiệu quả vốn và những nguồn lực khác; mang những quyền và nghĩa vụ dân sự; tự chịu trách nhiệm về hoạt động gia công kinh doanh trong phạm vi vốn điều lệ của Doanh nghiệp; mang bảng cân đối tài khoản riêng; được lập những quỹ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Điều lệ Doanh nghiệp) và Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.
 2. Doanh nghiệp…mang những đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc (sau đây gọi tắt là “Đơn vị trực thuộc”) là:

a… ;

b… ;

 1. Doanh nghiệp giao vốn và những nguồn lực khác cho những Đơn vị trực thuộc yêu thích với nhiệm vụ kinh doanh của từng đơn vị và phương án sử dụng vốn được Hội đồng quản trị phê duyệt;
 2. Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Doanh nghiệp về hiệu quả sử dụng vốn và những nguồn lực được giao.

Điều 4: Cơ quan quản lý

 1. Doanh nghiệp chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của những cơ quan quản lý Quốc gia đối với doanh nghiệp về hoạt động tài chính theo quy định của Pháp luật;
 2. Đơn vị trực thuộc chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Doanh nghiệp và những cơ quan quản lý Quốc gia đối với doanh nghiệp về hoạt động tài chính theo quy định của Pháp luật và những quy định của Doanh nghiệp.

Điều 5: Tổ chức bộ máy Tài chính – kế toán của Doanh nghiệp

 1. Căn cứ Luật Kế toán và Nghị định 174/2016/NĐ-CPđược Chính phủ ban hành ngày 30/12/2016 quy định một số điều của luật kế toán, bộ máy kế toán của Doanh nghiệp Cổ phần đầu tư tài chính và quản lý tài sản uỷ thác …được tổ chức là Phòng Tài chính – Kế toán.
 2. Lúc đã hình thành hoàn chỉnh, Phòng Tài chính – Kế toán của Doanh nghiệp mang

a. Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị Doanh nghiệp bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

Xem thêm: Nguyên tắc tối thiểu hóa rủi ro trong bảo hiểm là gì? Nội dung nguyên tắc

b. Những kế toán viên giúp việc cho Kế toán trưởng

c. Thủ quỹ

 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Kế toán trưởng

a. Kế toán trưởng thực hiện chức năng chỉ đạo, kiểm tra công việc quản lý tài chính và kế toán – thống kê theo quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị nội bộ trong phạm vi Doanh nghiệp; Thực hiện những chức năng phối hợp trong Doanh nghiệp, đại diện cho phòng mình trong việc đối nội và đối ngoại với nhà băng, thuế, kiểm toán, ban kiểm soát.

b. Để thực hiện những chức năng trên, Kế toán trưởng mang những nhiệm vụ sau:

 • Tham vấn cho Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị những phương án huy động và sử dụng vốn;
 • Hướng dẫn việc lập, kiểm tra tính hợp pháp, hợp thức của những chứng từ kế toán trong tất cả những phòng ban thuộc Doanh nghiệp ;
 • Phân công và hướng dẫn công việc cho những kế toán viên trong Doanh nghiệp và những đơn vị trực thuộc.
 • Đảm bảo công việc hạch toán kế toán trong Doanh nghiệp theo đúng quy định, những chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành;
 • Kiểm tra, giám sát mọi khoản thu, chi trong Doanh nghiệp ;
 • Quản lý, theo dõi những nguồn vốn và tài sản: Soạn thảo và định kỳ xem xét lại những quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng của phòng.
 • Hướng dẫn cán bộ trong phòng ứng dụng những tiêu chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng của Doanh nghiệp.
 • Tổ chức công việc Kiểm toán và quyết toán thuế hàng năm;
 • Xây dựng chiến lược tài chính đề án phát hành những loại Cổ phiếu của Doanh nghiệp ra sức chúng và tổ chức thực hiện, chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn lúc đề án được phê duyệt;
 • Quản lý, sử dụng và bảo mật chứng từ, chương trình phần mềm kế toán;
 • Kiểm tra cuối cùng và ký những chứng từ, báo cáo tài chính, báo cáo thống nhất, những bảng lương, thưởng, báo cáo thuế hàng tháng, hồ sơ xin hoàn thuế, quyết toán thuế hàng năm và kết quả kiểm kê, kiểm toán trước lúc trình Tổng Giám đốc ký duyệt;
 • Thẩm định về hiệu quả kinh tế của những dự án đầu tư theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc;
 • Cùng Tổng Giám đốc giải trình những vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách tài chính, kế toán thống kê, kiểm toán trước cơ thuế quan, thanh tra, kiểm tra, khảo sát theo quy định của Pháp luật;
 • Đăng ký chữ ký điều hành tài khoản tại Nhà băng;
 • Dự thảo, kiểm tra và trình Tổng Giám đốc ký những công văn gửi nhà băng, những báo cáo thống kê định kỳ, những công văn về tính sổ công nợ.

c. Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Kế toán trưởng mang những quyền hạn sau:

Xem thêm: Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động là gì? Ý nghĩa sử dụng và ví dụ

 • Toàn quyền điều hành những viên chức thuộc phòng Tài chính – Kế toán Doanh nghiệp và những viên chức kế toán tại những đơn vị trực thuộc của Doanh nghiệp;
 • Kiểm tra, giám sát, kiểm tra kết quả công việc của những viên chức thuộc lĩnh vực Tài chính – Kế toán của Doanh nghiệp ;
 • Được quyết định những vấn đề liên quan tới công việc Tài chính – Kế toán theo sự phân công của Tổng Giám đốc (hoặc Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc uỷ quyền).
 • Đề xuất với Tổng Giám đốc về số lượng, cơ cấu cán bộ cần tuyển dụng và tham gia kiểm tra những viên chức trước lúc tuyển dụng cho Phòng Tài chính – Kế toán Doanh nghiệp trong từng thời kỳ;
 • Yêu cầu với Tổng Giám đốc về việc nâng lương, nâng bậc, khen thưởng, kỷ luật, buộc thôi việc đối với viên chức phòng Tài chính – Kế toán của Doanh nghiệp và Kế toán trưởng/kế toán viên tại những đơn vị trực thuộc.
 • Thừa lệnh Tổng Giám đốc, báo cáo, giải trình về tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp trước Hội đồng quản trị;
 1. Những Kế toán viên thuộc Phòng Tài chính – Kế toán nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Kế toán trưởng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của từng kế toán viên do Kế toán trưởng phân công sao cho đảm bảo được hiệu quả công việc hạch toán kế toán trong Doanh nghiệp và phải yêu thích với những quy chế chung trong Doanh nghiệp.

 1. Thủ quỹ mang những nhiệm vụ sau:

a. Thủ quỹ chịu toàn bộ trách nhiệm trước Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc về việc quản lý quỹ tiền mặt Việt Nam, tiền mặt ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý và những hồ sơ khác như trái phiếu, cổ phiếu, hối phiếu, lệnh phiếu, séc, thẻ tín dụng… của Doanh nghiệp ;

b. Trong mọi trường hợp, những khoản tiền mặt Việt Nam, tiền mặt là ngoại tệ (nếu mang), vàng, bạc, đá quý (nếu mang) và những hồ sơ mang giá trị khác như trái phiếu, cổ phiếu, hối phiếu, lệnh phiếu, séc, thẻ tín dụng… của Doanh nghiệp đều phải để trong két sau lúc làm thủ tục thu nhận;

c. Thủ quỹ là người duy nhất trong Doanh nghiệp được quản lý khóa két và mở két;

d. Thủ quỹ ko được chi tiền và chuyển giao vàng, bạc, đá quý và những hồ sơ mang giá trị khác…. cho bất kỳ ai và trong bất cứ trường hợp nào nếu ko mang chứng từ bằng văn bản đã được ký duyệt của Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;

e. Thủ quỹ ko được đưa vào Két tiền tài bản thân hoặc tiền tạm gửi của bất kỳ cá nhân nào;

f. Thủ quỹ phải thực hiện kiểm kê, đối chiếu hàng ngày giữa số tồn quỹ theo sổ Kế toán quỹ tiền mặt và số tồn thực tế trong két. Trong mọi trường hợp, nếu số tồn thực tế trong két nhỏ hơn số tồn quỹ trên sổ quỹ tiền mặt đã được Kế toán trưởng xác nhận, thủ quỹ đều phải bồi thường. Nếu số tiền mặt tồn thực tế trong két to hơn số tồn trong sổ quỹ tiền mặt, phần chênh lệch Doanh nghiệp tạm thời quản lý và giải quyết sau lúc đã xác minh.

g. Thủ quỹ mang trách nhiệm kiểm tra đảm bảo cho số tiền mặt Việt Nam, tiền mặt ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý và những hồ sơ mang giá ko bị rách, nát, hư hỏng hoặc quá hạn sử dụng. Nếu để xãy ra những trường hợp trên, thủ quỹ phải bồi thường tổn thất cho Doanh nghiệp.

Xem thêm: Phong vũ biểu trong tài chính là gì? Đặc trưng và liên hệ thực tiễn

2. Mẫu quy chế tài chính Doanh nghiệp TNHH

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quy chế tài chính Doanh nghiệp cổ phần và Doanh nghiệp TNHH mới nhất: Tải về Mẫu quy chế tài chính tổ chức TNHH

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quy chế tài chính Doanh nghiệp cổ phần và Doanh nghiệp TNHH mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý tài chính

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH …

Căn cứ Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp Cổ phần…;

Theo đề xuất của phòng kế toán;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tất nhiên Quyết định này Quy chế quản lý tài chính tại Doanh nghiệp Cổ phần …

Điều 2. Quyết định này mang hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Những Chánh Văn phòng (Giám đốc Hành chính), giám đốc Tài chính, thủ trưởng đơn vị mang liên quan mang trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (thực hiện); GIÁM ĐỐC

– Lưu: VP, VT. (Ký và đóng dấu)

QUY CHẾ TÀI CHÍNH

CÔNG TY TNHH …

(Ban hành Tất nhiên quyết định số: …/QĐ-DHT-201…. ngày…/…./20…. của Giám đốc Doanh nghiệp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Điều khoản chung

– CÔNG TY TNHH … (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp của nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Doanh nghiệp mang tư cách pháp nhân gần như, tự chủ về mặt tài chính và chịu trách nhiệm hữu hạn trước pháp luật về những khoản nợ trong phạm vi số vốn của Doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp được mở tài khoản giao tiếp bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ tại những Nhà băng, tổ chức tín dụng;

– Những đơn vị, cá nhân mang trách nhiệm quản lý tốt tài sản, vật tư, tiền vốn được giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu làm thất thoát;

– Nguyên tắc chung trong quản lý thu chi: Mọi hoạt động thu, chi tại những đơn vị phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp và phải được quản lý chặt chẽ:

+ Những khoản thu, chi phát sinh bằng ngoại tệ phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại tệ của quốc gia song song phải quy đổi ra tiền VNĐ theo tỷ giá bán ra trên thị trường liên nhà băng để hạch toán.

+ Những khoản thu, chi phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy định về phân cấp, quy trình, thủ tục, định mức, hoá đơn chứng từ, hồ sơ. Đơn vị, cá nhân lập chứng từ thu chi khống, thu chi ko đúng quy định và người quyết định thu, chi sai chế độ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại (nếu mang).

Điều 2. Quyền quản lý tài chính của Doanh nghiệp

– Sử dụng vốn của Doanh nghiệp để phục vụ những nhu cầu về gia công, kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn vốn và sinh lời.

– Nhượng bán hoặc cho thuê những tài sản ko còn yêu thích với điều kiện gia công kinh doanh hoặc chưa sử dụng hết công suất và thanh lý tài sản đã hết giá trị sử dụng.

– Doanh nghiệp trực tiếp vay vốn nhà băng, những tổ chức tín dụng hoặc bảo lãnh, ủy quyền cho những đơn vị trực thuộc được quan hệ trực tiếp với nhà băng.

– Doanh nghiệp mang những quyền khác về tài chính theo Điều lệ Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật mang liên quan.

Điều 3. Nghĩa vụ quản lý tài chính của Doanh nghiệp

– Thực hiện đúng chế độ về quản lý vốn, tài sản, phân chia những quỹ, hạch toán, thống kê, chế độ kiểm toán và những chế độ khác do pháp luật và Điều lệ Doanh nghiệp quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực của những báo cáo tài chính của Doanh nghiệp.

– Bảo toàn và phát triển vốn.

– Thực hiện những nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Doanh nghiệp và Quy chế này.

3. Dịch vụ soạn thảo quy chế tài chính doanh nghiệp của Dương Gia

– Tư vấn soạn thảo quy chế tài chính doanh nghiệp qua tổng đài 1900.6568

– Tư vấn, soạn thảo quy chế tài chính doanh nghiệp cho quý khách hàng.

– Tư vấn, chỉnh sửa quy chế tài chính doanh nghiệp cho quý khách hàng.

– Dịch vụ tư vấn thuế – tài chính doanh nghiệp uy tín nhất.