Nguyên tắc phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ nêu rõ, đối với công đoàn cơ sở, năm 2022, công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí và 75% tổng số thu kinh phí công đoàn. Phần đoàn phí công đoàn thu tăng thêm so với quy định tại Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ và nguồn thu khác được để lại 100% cho công đoàn cơ sở sử dụng.

Đối với công đoàn cấp trên cơ sở, nguồn thu đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn được sử dụng sau lúc phân phối cho công đoàn cơ sở còn lại là 40% tổng số thu đoàn phí và 25% tổng số thu kinh phí công đoàn sẽ thực hiện phân phối theo quy định tại Điều 22, Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Phân phối nguồn thu tài chính cho công đoàn những cấp trên cơ sở.

Tổng Liên đoàn hướng dẫn tỷ lệ phân phối ước tính tại cấp trên cơ sở để ứng dụng tỷ lệ phân phối mặc định cho Phần mềm thu kinh phí công đoàn 2% khu vực gia công kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn. Hết niên độ tài chính, việc bù trừ giữa Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương quyết định.

Tổng Liên đoàn giao chỉ tiêu nộp kinh phí chỉ đạo phối hợp cho LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương trong dự toán tài chính hàng năm để những đơn vị thực hiện và xem xét cấp kinh phí chỉ đạo phối hợp cho những đơn vị được hưởng theo quy định.

Tổng Liên đoàn giao số phải nộp về Tổng Liên đoàn, số cấp tương trợ hoặc giao tự cân đối tại Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Đơn vị trực thuộc trong dự toán 2022.

Nguồn thu khác phát sinh ở cấp nào, cấp đó được sử dụng.

Về xác định số chi dự toán tại công đoàn cấp trên, theo Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ, việc giao dự toán chi thực hiện theo Luật Công đoàn, Luật NSNN, Luật Đầu tư công và những quy định của Tổng Liên đoàn, cụ thể: Chỉ tiền lương, phụ cấp dự toán theo số biên chế và lao động được Tổng Liên đoàn hoặc Tỉnh ủy, Thành ủy giao.

Chi quản lý hành chính theo định mức của Quốc gia: Căn cứ quy định của Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN hàng năm: Số chi quản lý hành chính tối đa = Số biên chế được Tổng Liên đoàn hoặc Tỉnh ủy, Thành ủy giao x Số định mức theo quy định chung của Chính phủ.

Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, tập huấn đoàn viên và người lao động; Chi tuyên truyền đoàn viên và người lao động; Chi hoạt động của đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở; Chi khác căn cứ theo số thực hiện năm trước (theo số quyết toán 2020) và nhiệm vụ được giao trong năm tại đơn vị.

Chi đầu tư xây dựng cơ bản được duyệt theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn thời đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm của Tổng Liên đoàn.

Dự phòng chi: 5%/Tổng số chi thường xuyên

Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ cũng nêu rõ, trên cơ sở xác định số chi trong năm nêu trên, nếu số chi/số thu mang tỷ lệ từ 90% tới 100% thì đơn vị tự cân đối.

Số chi/số thu mang tỷ lệ nhỏ hơn 90% thì đơn vị nộp nghĩa vụ về Tổng Liên đoàn theo Điều 22, Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Số chi/Số thu mang tỷ lệ to hơn 100% thì đơn vị được cấp tương trợ phần chênh lệch giữa số chi và số thu.

Đối với một số đơn vị tại miền núi, hải đảo do Túc trực xem xét quyết định theo điều kiện cụ thể.

Tổng Liên đoàn giao chỉ tiêu nộp kinh phí chỉ đạo phối hợp cho Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương trong dự toán tài chính hàng năm để những đơn vị thực hiện và xem xét cấp kinh phí chỉ đạo phối hợp cho những đơn vị được hưởng theo quy định.

Trong tổ chức thực hiện, Tổng Liên đoàn mang trách nhiệm hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 theo Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ; Tổng hợp dự toán của những đơn vị trình Túc trực Đoàn Chủ toạ Tổng liên đoàn phê duyệt và thông tin cho những đơn vị trong tháng 01/2022.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động những tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ Nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn 2022, Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn 2022, những quy định hiện hành về tài chính của Tổng Liên đoàn để tổ chức thực hiện yêu thích với tình hình thực tế của đơn vị.