Báo cáo tài chính là gì? Doanh nghiệp có phải công khai báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán 2015, báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Trong đó, đơn vị kế toán bao gồm:

– Cơ quan với nhiệm vụ thu, chi ngân sách quốc gia những cấp;

– Cơ quan quốc gia, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách quốc gia;

– Tổ chức, đơn vị sự nghiệp ko sử dụng ngân sách quốc gia;

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

– Hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã.

(theo khoản 4 Điều 3 Luật Kế toán 2015).

Lưu ý: Chỉ với duy trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ ko phải phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ thuế quan.

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Luật Kế toán 2015, báo cáo tài chính của đơn vị kế toán tiêu dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm:

– Báo cáo tình hình tài chính;

– Báo cáo kết quả hoạt động;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

– Thuyết minh báo cáo tài chính;

– Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 12 Luật Kế toán 2015, kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm được quy định như sau:

“1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 tới hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán với đặc thù về tổ chức, hoạt động được tậu kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, khởi đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này tới hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông tin cho cơ quan tài chính, cơ thuế quan;"

Doanh nghiệp với phải công khai báo cáo tài chính?

Khoản 3, 4 Luật Kế toán 2015 quy định:

“3. Đơn vị kế toán ko sử dụng ngân sách quốc gia, đơn vị kế toán với sử dụng những khoản đóng góp của Nhân dân phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính.

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm với quy định cụ thể về hình thức, thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đó.”

Như vậy, báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được công khai.

bao cao tai chinh la gi

Báo cáo tài chính với phải công khai? (Ảnh minh hoạ)

* Nội dung công khai báo cáo tài chính

– Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách quốc gia công khai thông tin thu, chi ngân sách quốc gia theo quy định của Luật ngân sách quốc gia.

– Đơn vị kế toán ko sử dụng ngân sách quốc gia công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.

– Đơn vị kế toán sử dụng những khoản đóng góp của Nhân dân công khai mục tiêu huy động và sử dụng những khoản đóng góp, đối tượng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

– Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh công khai những nội dung sau đây:

+ Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

+ Kết quả hoạt động kinh doanh;

+ Trích lập và sử dụng những quỹ;

+ Thu nhập của người lao động;

+ Những nội dung khác theo quy định của pháp luật.

* Hình thức công khai báo cáo tài chính

Theo khoản 1 Điều 32 Luật Kế toán 2015, việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo một hoặc một số hình thức sau đây:

– Phát hành ấn phẩm;

– Thông tin bằng văn bản;

– Niêm yết;

– Đăng tải trên trang thông tin điện tử;

– Những hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Đối tượng nào phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và thông minh trên những khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán (theo khoản 9 Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập 2012).

Căn cứ Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP, đơn vị phải phải kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm:

– Doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài;

– Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật những tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh nhà băng nước ngoài tại Việt Nam;

– Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

– Đơn vị đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Như vậy, báo cáo tài chính là một tài liệu quan yếu và phải của mỗi doanh nghiệp. Nếu với thắc mắc liên quan tới vấn đề này, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được tương trợ nhanh nhất.

>> Toàn bộ Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021