Quy định nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay của tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay thích hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

Căn cứ pháp lý :– Luật những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền năm 2010

– Luật những tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017

– Thông tư 39/2016 / TT-NHNN

1. Quy định nội bộ cho vay

Quy định nội bộ về cho vay của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được triển khai trong toàn mạng lưới hệ thống và phải sở hữu tối thiểu những nội dung đơn cử sau :a ) Điều kiện cho vay ; những nhu yếu vốn ko được cho vay ; phương pháp cho vay ; lãi suất vay cho vay và giải pháp tính lãi tiền vay ; hồ sơ cho vay và những tài liệu của người tậu gửi tổ chức triển khai tín dụng trả tiền tương thích với đặc thù của khoản vay, loại cho vay và đối tượng người tiêu dùng người tậu ; thu nợ ; điều kiện kèm theo, tiến trình và thủ tục cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ ; chuyển nợ quá hạn ;b ) Thứ tự thẩm định và thẩm định, phê duyệt và quyết định hành động cho vay, trong đó quy định đơn cử thời hạn tối đa thẩm định và thẩm định, quyết định hành động cho vay ; phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cá thể, phòng ban trong việc thẩm định và thẩm định, phê duyệt, quyết định hành động cho vay và những việc làm khác thuộc tiến trình hoạt động tiêu khiển cho vay ;c ) Thứ tự rà soát, giám sát thứ tự vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của người tậu ; phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cá thể, phòng ban trong việc rà soát, giám sát thứ tự vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của người tậu ;d ) Việc vận dụng giải pháp bảo vệ tiền vay, thẩm định và thẩm định gia tài bảo vệ tiền vay, việc quản trị, giám sát, theo dõi gia tài bảo vệ tiền vay tương thích với giải pháp bảo vệ tiền vay, đặc thù của gia tài bảo vệ tiền vay và người tậu ;đ ) Kết thúc cho vay, khắc phục và xử lý nợ ; miễn, giảm lãi tiền vay, phí ;e ) Nhận dạng những loại rủi ro đáng tiếc hoàn toàn sở hữu thể phát sinh trong thứ tự cho vay ; thứ tự tiến độ theo dõi, nhìn nhận và trấn áp rủi ro đáng tiếc ; giải pháp khắc phục và xử lý rủi ro đáng tiếc ;

g) Kiểm soát việc cho vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng, trả nợ khoản vay nước ngoài nhằm phòng ngừa và ngăn chặn việc phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng. Kiểm soát việc cho vay theo phương thức cho vay tuần hoàn và phương thức cho vay quay vòng nhằm quản lý dòng tiền tài khách hàng để đảm bảo khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn theo thoả thuận, phản ánh đúng chất lượng tín dụng.

2. Trả nợ gốc và lãi tiền vay

– Tổ chức tín dụng trả tiền và người tậu thỏa thuận hợp tác về kỳ hạn trả nợ gốc và lãi tiền vay như sau :a ) Trả nợ gốc, lãi tiền vay theo kỳ hạn riêng ;b ) Trả nợ gốc và lãi tiền vay trong cùng một kỳ hạn .– Tổ chức tín dụng trả tiền và người tậu thỏa thuận hợp tác về việc trả nợ trước hạn .– Trường hợp người tậu ko sở hữu năng lực trả nợ đúng hạn một phần hoặc hàng loạt nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền xem xét đồng ý chấp thuận cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ hoặc chuyển nợ quá hạn. Tổ chức tín dụng trả tiền và người tậu thỏa thuận hợp tác việc tính tiền lãi phải trả tương thích với quy định .– Tổ chức tín dụng trả tiền và người tậu thỏa thuận hợp tác về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay. Đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền triển khai theo thứ tự nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau .

3. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Tổ chức tín dụng trả tiền xem xét quyết định hành động việc cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ trên hạ tầng đề xuất của người tậu, năng lực kinh tế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và hiệu quả nhìn nhận năng lực trả nợ của người tậu, như sau :– Khách hàng ko sở hữu năng lực trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay và được tổ chức triển khai tín dụng trả tiền nhìn nhận là sở hữu năng lực trả khá đầy đủ nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được kiểm soát và điều chỉnh, thì tổ chức triển khai tín dụng trả tiền xem xét kiểm soát và điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay đó tương thích với nguồn trả nợ của người tậu ; thời hạn cho vay ko đổi khác .

– Khách hàng ko sở hữu khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận và được tổ chức tín dụng thẩm định là sở hữu khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời kì nhất định sau thời hạn cho vay, thì tổ chức tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn thích hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.

– Việc cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ được triển khai trước hoặc trong thời hạn 10 ( mười ) ngày kể từ ngày tới kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận hợp tác .>> > Xem thêm Quyền cho vay của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính