Luật số 11/2012/QH13 của Quốc hội: LUẬT GIÁ

QUỐC HỘI

______

Luật số : 11/2012 / QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

LUẬT GIÁ

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật giá.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, tư nhân trong ngành giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Tổ chức, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp ; người tiêu tiêu dùng ; cơ quan nhà nước ; tổ chức triển khai, cá thể khác tương quan tới hoạt động tiêu khiển trong nghành giá trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

Điều 3. Vận dụng luật

1. Những hoạt động tiêu khiển trong nghành giá trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải tuân thủ quy định của Luật này .
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên với quy định khác với quy định của Luật này thì vận dụng quy định của điều ước quốc tế đó .

 Điều 4. Giảng giải từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Hàng hóa là tài sản với thể trao đổi, sắm, bán trên thị trường, với khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người, bao gồm những loại động sản và bất động sản.

2. Nhà cung cấp là hàng hóa với tính vô hình, quá trình sản xuất và tiêu tiêu dùng ko tách rời nhau, bao gồm những loại nhà cung cấp trong hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Hàng hóa, nhà cung cấp thiết yếu là những hàng hóa, nhà cung cấp ko thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: vật liệu, nhiên liệu, vật liệu, nhà cung cấp chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh.

4. Giá thị trường là giá hàng hóa, nhà cung cấp hình thành do những nhân tố chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định.

5. Định giá là việc cơ quan nhà nước với thẩm quyền hoặc tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh quy định giá cho hàng hóa, nhà cung cấp.

6. Niêm yết giá là việc tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh thông tin công khai bằng những hình thức thích hợp, rõ ràng và ko gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá sắm, giá bán hàng hóa, nhà cung cấp bằng Đồng Việt Nam bình cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao tị nạnh của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận diện của khách hàng, cơ quan nhà nước với thẩm quyền.

7. Hội thương giá là việc cơ quan nhà nước với thẩm quyền tổ chức và làm trung gian cho bên sắm và bên bán thương lượng về mức giá sắm, giá bán hàng hoá, nhà cung cấp thỏa mãn điều kiện hội thương giá theo đề nghị của một trong hai bên hoặc cả hai bên sắm, bán hoặc lúc với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ toạ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành thị trấn trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

8. Đăng ký giá là việc tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp lập, phân tích việc hình thành mức giá và gửi biểu mẫu thông tin giá cho cơ quan nhà nước với thẩm quyền trước lúc định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, nhà cung cấp thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp thực hiện bình ổn giá trong thời kì Nhà nước vận dụng giải pháp bình ổn giá.

9. Kê khai giá là việc tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp gửi thông tin mức giá hàng hóa, nhà cung cấp cho cơ quan nhà nước với thẩm quyền lúc định giá, điều chỉnh giá đối với hàng hóa, nhà cung cấp thuộc diện phải kê khai giá.

10. Bình ổn giá là việc Nhà nước vận dụng giải pháp thích hợp về điều hòa cung cầu, tài chính, tiền tệ và giải pháp kinh tế, hành chính cần thiết khác để tác động vào sự hình thành và vận động của giá, ko để giá hàng hóa, nhà cung cấp tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý.

11. Yếu tố hình thành giá là giá thành toàn bộ thực tế hợp lý tương ứng với chất lượng hàng hóa, nhà cung cấp; lợi nhuận (nếu với); những nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trị giá vô hình của thương hiệu.

12. Giá thành toàn bộ của hàng hoá, nhà cung cấp là giá thành tiêu thụ hàng hóa, nhà cung cấp, bao gồm:

a ) Giá thành sản xuất hàng hóa, nhà cung cấp ; giá sắm hàng hoá, nhà cung cấp so với tổ chức triển khai, cá thể hoạt động tiêu khiển thương nghiệp ;
b ) Chi tiêu lưu thông để đưa hàng hoá, nhà cung cấp tới người tiêu tiêu dùng .

13. Mặt bằng giá là mức trung bình của những mức giá hàng hóa, nhà cung cấp trong nền kinh tế ứng với ko gian, thời kì nhất định và được đo bằng chỉ số giá tiêu tiêu dùng.

14. Giá biến động bất thường là giá hàng hóa, nhà cung cấp tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý lúc những yếu tố hình thành giá ko thay đổi to hoặc trong trường hợp khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hoả thiến, dịch bệnh.

15. Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức với chức năng thẩm định giá xác định trị giá bằng tiền của những loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự thích hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời khắc nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

16. Thống kê kết quả thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập, trong đó nêu rõ quá trình thẩm định giá, kết quả thẩm định giá và ý kiến của doanh nghiệp thẩm định giá về trị giá của tài sản được thẩm định để khách hàng và những bên liên quan với căn cứ sử dụng cho mục đích ghi trong hợp đồng thẩm định giá.

17. Chứng thư thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập để thông tin cho khách hàng và những bên liên quan về những nội dung cơ bản của báo cáo kết quả thẩm định giá.

18. Mức giá bán lẻ điện bình quân là giá bán điện được xác định theo nguyên tắc tính tổng chi phí sản xuất, kinh doanh và mức lợi nhuận hợp lý bình quân cho 01 kWh điện thương phẩm trong từng thời kỳ, được sử dụng cùng với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để tính giá bán lẻ điện cụ thể cho từng đối tượng khách hàng sử dụng điện.

19. Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân là khoảng cách giữa mức giá tối thiểu và mức giá tối đa của mức giá bán lẻ điện bình quân.

20. Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện là bảng kê những mức giá cụ thể hoặc tỷ lệ phần trăm (%) của mức giá bán lẻ điện bình quân để tính giá bán lẻ điện cụ thể cho từng đối tượng khách hàng sử dụng điện.

Điều 5. Nguyên tắc quản lý giá

1. Nhà nước thực thi quản trị giá theo cơ chế thị trường ; tôn trọng quyền tự định giá, khó khăn đối đầu về giá của tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp theo quy định của pháp lý .
2. Nhà nước triển khai điều tiết giá theo quy định của Luật này để bình ổn giá ; bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, người tiêu tiêu dùng và quyền lợi của Nhà nước .
3. Nhà nước với chủ trương về giá nhằm mục đích tương hỗ khu vực với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, khu vực với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc thù quan yếu khó khăn vất vả .
4. Nhà nước quy định nguyên tắc, giải pháp xác lập giá so với hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá tương thích với nguyên tắc của nền kinh tế thị trường .

Điều 6. Công khai thông tin về giá

1. Cơ quan nhà nước thực thi công khai sáng tỏ chủ trương, chủ trương, giải pháp quản trị, điều tiết, quyết định hành động về giá của Nhà nước bằng một hoặc 1 số ít hình thức như họp báo, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức thích hợp khác .
2. Tổ chức, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp hàng hóa, nhà cung cấp triển khai công khai thông tin về giá hàng hóa, nhà cung cấp gắn với thông số kỹ thuật kinh tế tài chính – kỹ thuật cơ bản của hàng hóa, nhà cung cấp đó bằng hình thức niêm yết giá. Đối với hàng hóa, nhà cung cấp thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp triển khai bình ổn giá, Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá, tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp lựa chọn thêm một hoặc 1 số ít hình thức như họp báo, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức thích hợp khác .
3. Cơ quan thông tin, tiếp thị quảng cáo với nghĩa vụ và trách nhiệm đưa tin về giá đúng mực, khách quan, trung thực và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc đưa tin theo quy định của pháp lý .
4. Việc công khai thông tin về giá quy định tại Điều này ko vận dụng so với trường hợp thông tin ko được phép công khai sáng tỏ theo quy định của pháp lý .

Điều 7. Nội dung quản lý nhà nước trong ngành giá

1. Nghiên cứu, thiết kế xây dựng, tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý trong nghành nghề nhà cung cấp giá tương thích với đường lối, chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trong từng thời kỳ .
2. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nghành nghề nhà cung cấp giá .
3. Định giá hàng hoá, nhà cung cấp thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá ; thẩm định giá gia tài của Nhà nước theo công dụng, trách nhiệm, thẩm quyền được pháp lý quy định .
4. Thu thập, tổng hợp, nghiên cứu và phân tích và dự đoán giá thị trường trong nước và quốc tế để thiết kế xây dựng cơ sở vật chất tài liệu về giá ship hàng quản trị nhà nước trong nghành nghề nhà cung cấp giá .
5. Quản lý giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ chuyên ngành thẩm định giá ; quản trị thi, cấp và tịch thu Thẻ thẩm định và thẩm định viên về giá, Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá .
6. Tổ chức và quản trị công việc làm việc nghiên cứu và thăm dò khoa học, hợp tác quốc tế, huấn luyện và tập huấn, tu dưỡng cán bộ trong nghành giá .
7. Rà soát, thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và khắc phục và xử lý vi phạm pháp lý trong nghành nghề nhà cung cấp giá .

Điều 8. Thẩm quyền quản lý nhà nước trong ngành giá

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước trong nghành nghề nhà cung cấp giá trên khoanh vùng phạm vi cả nước .
2. Bộ Tài chính chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi tính năng quản trị nhà nước trong nghành giá .

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình với trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá trong ngành được pháp luật quy định.

4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình với nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi tính năng quản trị nhà nước trong nghành nghề nhà cung cấp giá tại địa phương theo quy định của pháp lý .

Điều 9. Thanh tra chuyên ngành về giá                                  

1. Cơ quan triển khai trách nhiệm quản trị nhà nước trong nghành giá triển khai tính năng thanh tra chuyên ngành về giá theo quy định của pháp lý về thanh tra .
2. Thanh tra chuyên ngành về giá là thanh tra việc chấp hành pháp lý về giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý với tương quan .
3. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh tra chuyên ngành về giá ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể là đối tượng thanh tra và tổ chức triển khai, cá thể tương quan triển khai theo quy định của pháp lý về thanh tra .

 Điều 10. Hành vi bị cấm trong ngành giá

1. Đối với cơ quan với thẩm quyền quản trị nhà nước trong nghành nghề nhà cung cấp giá ; cán bộ, công chức thuộc cơ quan với thẩm quyền quản trị nhà nước trong nghành giá :
a ) Can thiệp ko đúng tính năng, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp lý vào quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp trong nghành giá ;
b ) Ban hành văn bản ko đúng thẩm quyền ; ko đúng trình tự, thủ tục ;
c ) Tiết lộ, sử dụng thông tin do tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp cung ứng ko đúng quy định của cơ quan nhà nước với thẩm quyền ;
d ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trách nhiệm để vụ lợi .
2. Đối với tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp :
a ) Bịa đặt, loan tin, đưa tin ko đúng thực sự về tình hình thị trường, giá hàng hóa, nhà cung cấp ;
b ) Gian lận về giá bằng cách cố ý biến hóa những nội dung đã cam kết mà ko thông tin trước với người sắm về thời hạn, khu vực, điều kiện kèm theo sắm, bán, chất lượng hàng hóa, nhà cung cấp tại thời kì giao hàng, đáp ứng nhà cung cấp ;
c ) Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa thiến, dịch bệnh và điều kiện kèm theo ko thường nhật khác ; tận dụng chủ trương của Nhà nước để định giá sắm, giá bán hàng hóa, nhà cung cấp bất phối hợp và hợp lý ;
d ) Những hành vi chuyển giá, thông đồng về giá dưới mọi hình thức để trục lợi .
3. Đối với doanh nghiệp thẩm định giá, Trụ sở doanh nghiệp thẩm định giá :
a ) Tranh giành người sắm dưới hình thức ngăn cản, rình rập đe dọa, thu hút, sắm chuộc, thông đồng với người sắm và những hành vi khó khăn đối đầu ko lành mạnh khác ; thông tin ko đúng mực về trình độ, kinh nghiệm tay nghề và năng lực cung ứng nhà cung cấp của thẩm định và thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá, Trụ sở doanh nghiệp thẩm định giá ;
b ) Thông đồng với người sắm thẩm định giá, người với tương quan lúc thực thi thẩm định giá làm xô lệch hiệu quả thẩm định giá ;
c ) Nhận hoặc nhu yếu bất kể một khoản tiền hoặc quyền lợi khác từ người sắm thẩm định giá ngoài mức giá nhà cung cấp đã được thoả thuận trong hợp đồng ;
d ) Mạo, cho thuê, cho mượn ; sử dụng Thẻ thẩm định và thẩm định viên về giá trái với quy định của pháp lý về giá ;
đ ) Tiết lộ thông tin về hồ sơ, người sắm thẩm định giá và gia tài được thẩm định giá, trừ trường hợp được người sắm thẩm định và thẩm định giá chấp thuận đồng ý hoặc pháp lý được cho phép ;
e ) Gây trở ngại hoặc can thiệp vào việc làm quản lý và quản lý của tổ chức triển khai, cá thể với nhu yếu thẩm định giá lúc họ triển khai đúng công dụng, trách nhiệm theo quy định của pháp lý .
4. Đối với thẩm định và thẩm định viên về giá hành nghề, ngoài những quy định tại khoản 3 Điều này, ko được triển khai những hành vi sau :
a ) Hành nghề thẩm định giá với tư cách cá thể ;
b ) Đăng ký hành nghề thẩm định giá trong cùng một thời hạn cho từ hai doanh nghiệp thẩm định giá trở lên ;
c ) Thực hiện thẩm định giá cho đơn vị chức năng được thẩm định giá mà thẩm định và thẩm định viên về giá với quan hệ về góp vốn, sắm CP, trái phiếu hoặc với bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên trong ban chỉ huy hoặc kế toán trưởng của đơn vị chức năng được thẩm định giá .
5. Đối với tổ chức triển khai, cá thể với gia tài được thẩm định giá và tổ chức triển khai, cá thể tương quan tới việc sử dụng tác dụng thẩm định giá :
a ) Chọn tổ chức triển khai, cá thể ko đủ điều kiện kèm theo hành nghề thẩm định giá để thỏa thuận thẩm định giá ;
b ) Cung ứng ko đúng mực, ko trung thực, ko rất đầy đủ, ko kịp thời thông tin, tài liệu tương quan tới gia tài cần thẩm định giá ;
c ) Tậu chuộc, hối lộ, thông đồng với thẩm định và thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá để làm rơi lệch hiệu quả thẩm định giá .
CHƯƠNG II

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT,
KINH DOANH VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁ

Điều 11. Quyền của tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh

1. Tự định giá hàng hóa, nhà cung cấp do mình sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, trừ hàng hóa, nhà cung cấp thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá .
2. Quyết định giá sắm, giá bán hàng hóa, nhà cung cấp do mình sản xuất, kinh doanh thương nghiệp mà Nhà nước quy định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu .
3. Đấu thầu, đấu giá, thoả thuận giá, hội thương giá và khó khăn đối đầu về giá dưới những hình thức khác theo quy định của pháp lý lúc sắm, bán hàng hoá, nhà cung cấp .
4. Vận dụng nguyên tắc, địa thế căn cứ, phương pháp định giá do Nhà nước quy định để định giá hàng hóa, nhà cung cấp .
5. Điều chỉnh giá hàng hóa, nhà cung cấp do mình sản xuất, kinh doanh thương nghiệp tương thích với dịch chuyển của yếu tố hình thành giá .
6. Hạ giá bán hàng hóa, nhà cung cấp mà ko bị coi là vi phạm pháp lý về khó khăn đối đầu và pháp lý chống bán phá giá hàng nhập khẩu, đồng thời phải niêm yết công khai sáng tỏ tại nơi trả tiền giao dịch về mức giá cũ, mức giá mới, thời hạn hạ giá so với những trường hợp sau :
a ) Hàng tươi sống ;
b ) Hàng hóa tồn dư ;
c ) Hàng hóa, nhà cung cấp theo mùa vụ ;
d ) Hàng hóa, nhà cung cấp để khuyến mại theo quy định của pháp lý ;
đ ) Hàng hóa, nhà cung cấp trong trường hợp doanh nghiệp vỡ nợ, giải thể ; biến hóa khu vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thương nghiệp ;
e ) Hàng hóa, nhà cung cấp lúc triển khai chủ trương bình ổn giá của Nhà nước .
7. Kiến nghị cơ quan nhà nước với thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh giá hàng hóa, nhà cung cấp do mình sản xuất, kinh doanh thương nghiệp thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá .
8. Tiếp cận thông tin về chủ trương giá của Nhà nước ; những giải pháp quản trị, điều tiết giá của Nhà nước và những thông tin công khai sáng tỏ khác .
9. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện hành vi với tín hiệu vi phạm pháp lý về giá ; nhu yếu tổ chức triển khai, cá thể bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp lý về giá theo quy định của pháp lý .

Điều 12. Nghĩa vụ của tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh   

1. Lập phương án giá hàng hoá, nhà cung cấp do mình sản xuất, kinh doanh thương nghiệp thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá trình cơ quan với thẩm quyền quyết định hành động .
2. Chấp hành quyết định hành động về giá, giải pháp bình ổn giá của cơ quan nhà nước với thẩm quyền .
3. Đăng ký giá bán hoặc giá sắm so với hàng hóa, nhà cung cấp thuộc diện phải ĐK giá và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của mức giá đã ĐK theo quy định của pháp lý .
4. Kê khai giá bán hoặc giá sắm hàng hóa, nhà cung cấp và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của mức giá đã kê khai so với hàng hóa, nhà cung cấp thuộc diện phải kê khai giá theo quy định của nhà nước .
5. Niêm yết giá :
a ) Đối với hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá thì tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước với thẩm quyền quy định và sắm, bán đúng giá niêm yết ;
b ) Đối với hàng hóa, nhà cung cấp ko thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp quyết định hành động và ko được sắm, bán cao hơn giá niêm yết .
6. Công khai thông tin về giá hàng hóa, nhà cung cấp thuộc thẩm quyền định giá của mình theo quy định của Luật này .
7. Cung ứng kịp thời, đúng chuẩn, khá đầy đủ số liệu, tài liệu với tương quan theo nhu yếu bằng văn bản của cơ quan nhà nước với thẩm quyền trong trường hợp Nhà nước định giá, vận dụng giải pháp bình ổn giá so với hàng hóa, nhà cung cấp của tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp .
8. Khắc phục kịp thời mọi khiếu nại về giá hàng hoá, nhà cung cấp do mình sản xuất, kinh doanh thương nghiệp. Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp lý về giá theo quy định của pháp lý .

Điều 13. Quyền của người tiêu tiêu dùng

1. Lựa chọn, thỏa thuận hợp tác và góp ý về giá lúc sắm hàng hóa, nhà cung cấp .
2. Được cung ứng thông tin đúng mực, ko thiếu về giá, chất lượng, nguồn gốc của hàng hóa, nhà cung cấp .
3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại lúc hàng hóa, nhà cung cấp đã sắm ko đúng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, giá hoặc nội dung khác mà tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp hàng hóa, nhà cung cấp đã công bố, niêm yết, cam kết .
4. Kiến nghị cơ quan nhà nước với thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh giá hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá lúc những yếu tố hình thành giá biến hóa .
5. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề xuất tổ chức triển khai xã hội khởi kiện hành vi với tín hiệu vi phạm pháp lý về giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý với tương quan .

Điều 14. Nghĩa vụ của người tiêu tiêu dùng

1. Trả tiền theo mức giá thỏa thuận hợp tác, mức giá đã lựa chọn hoặc mức giá do Nhà nước quy định lúc sắm hàng hóa, nhà cung cấp .
2. tin tức cho cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể tương quan lúc phát hiện hành vi với tín hiệu vi phạm pháp lý về giá .
CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TIẾT GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC

Mục 1

BÌNH ỔN GIÁ

Điều 15. Hàng hóa, nhà cung cấp thực hiện bình ổn giá

1. Hàng hóa, nhà cung cấp triển khai bình ổn giá là hàng hóa, nhà cung cấp thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo những tiêu chuẩn sau :
a ) Vật liệu, nguyên vật liệu, vật tư và nhà cung cấp chính cho sản xuất và lưu thông ;
b ) Hàng hóa, nhà cung cấp cung ứng nhu yếu cơ bản của con người .
2. Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp thực thi bình ổn giá gồm với :
a ) Xăng, dầu thành phẩm ;
b ) Điện ;
c ) Khí dầu mỏ hóa lỏng ;
d ) Phân đạm ; phân NPK ;
đ ) Thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp lý ;
e ) Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm ;
g ) Muối ăn ;
h ) Sữa dành cho trẻ nhỏ dưới 06 tuổi ;
i ) Đường ăn, gồm với đường trắng và đường tinh luyện ;
k ) Thóc, gạo tẻ thường ;
l ) Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc hạng mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp lý .
3. Trường hợp thiết yếu phải kiểm soát và điều chỉnh Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp triển khai bình ổn giá được quy định tại khoản 2 Điều này, nhà nước trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định hành động .
4. Căn cứ vào Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp triển khai bình ổn giá được quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan nhà nước với thẩm quyền được quy định tại Điều 18 của Luật này quyết định hành động loại hàng hóa, nhà cung cấp đơn cử để vận dụng giải pháp bình ổn giá tương thích trong từng thời kỳ .

Điều 16. Trường hợp thực hiện bình ổn giá

1. Việc bình ổn giá được triển khai trong những trường hợp sau :
a ) Lúc giá hàng hóa, nhà cung cấp thuộc Danh mục quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này với dịch chuyển ko thường nhật ;
b ) Lúc mặt phẳng giá dịch chuyển tác động tác động tới ko thay đổi kinh tế tài chính – xã hội .
2. nhà nước quy định chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 17. Giải pháp bình ổn giá

Vận dụng với thời hạn một hoặc 1 số ít giải pháp sau để triển khai bình ổn giá tương thích với những trường hợp được quy định tại Điều 16 của Luật này :
1. Điều hòa cung và cầu hàng hoá sản xuất trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ; hàng hoá giữa những vùng, những địa phương trong nước trải qua việc tổ chức triển khai lưu thông hàng hóa ; sắm vào hoặc bán ra hàng dự trữ vương quốc, hàng dự trữ lưu thông ;
2. Những giải pháp về kinh tế tài chính, tiền tệ tương thích với quy định của pháp lý ;
3. Trong trường hợp thiết yếu, lập quỹ bình ổn giá so với loại sản phẩm cần bình ổn giá thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp thực thi bình ổn giá nhằm mục đích tiềm năng tương hỗ cho bình ổn giá ; sử dụng quỹ bình ổn giá lúc giá của hàng hóa, nhà cung cấp đó dịch chuyển ko thường nhật hoặc tác động tác động xấu tới nền kinh tế tài chính và đời sống. Quỹ bình ổn giá được lập từ những nguồn sau :
a ) Trích từ giá hàng hóa, nhà cung cấp ;
b ) Tự nguyện góp phần của tổ chức triển khai, cá thể ;
c ) Viện trợ của quốc tế ;
d ) Những nguồn kinh tế tài chính hợp pháp khác .
nhà nước quy định cụ thể về loại sản phẩm được lập quỹ bình ổn giá, việc lập, quản trị và sử dụng quỹ bình ổn giá ;
4. Đăng ký giá so với hàng hóa, nhà cung cấp thuộc diện bình ổn giá. Những tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp chỉ triển khai ĐK giá so với hàng hóa, nhà cung cấp thuộc diện bình ổn giá trong thời hạn Nhà nước vận dụng giải pháp bình ổn giá ;
5. Rà soát yếu tố hình thành giá ; trấn áp hàng hoá tồn dư ; rà soát số lượng, khối lượng hàng hóa hiện với ;
6. Vận dụng giải pháp tương hỗ về giá tương thích với quy định của pháp lý và cam kết quốc tế ;
7. Định giá đơn cử, giá tối đa, giá tối thiểu hoặc khung giá tương thích với đặc thù của từng loại hàng hóa, nhà cung cấp theo những nguyên tắc, địa thế căn cứ, chiêu thức quy định tại Luật này .

Điều 18. Thẩm quyền và trách nhiệm quyết định vận dụng giải pháp bình ổn giá

1. nhà nước quyết định hành động chủ trương và giải pháp bình ổn giá so với những trường hợp quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Luật này .
2. Bộ Tài chính, những bộ, cơ quan ngang bộ theo tính năng, trách nhiệm, quyền hạn được giao và phân công của nhà nước hướng dẫn và tổ chức triển triển khai khai giải pháp bình ổn giá do nhà nước quyết định hành động .
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo công dụng, trách nhiệm, quyền hạn tổ chức triển khai tiến hành thực thi giải pháp bình ổn giá do nhà nước quyết định hành động và hướng dẫn của Bộ Tài chính, những bộ, cơ quan ngang bộ ; trong trường hợp thiên tai, hỏa thiến, dịch bệnh, tai nạn thương tâm giật thột, địa thế căn cứ vào tình hình trong thực tiễn tại địa phương quyết định hành động giải pháp bình ổn giá đơn cử tại địa phương .
4. Cơ quan phát hành quyết định hành động vận dụng giải pháp bình ổn giá chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quyết định hành động thời hạn vận dụng giải pháp bình ổn giá .
5. Cơ quan, cá thể quyết định hành động vận dụng giải pháp bình ổn giá chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình theo quy định của pháp lý .
6. nhà nước quy định cụ thể Điều này .

Mục 2

ĐỊNH GIÁ

Điều 19. Hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá

 1. Nhà nước định giá đối với:

a ) Hàng hóa, nhà cung cấp thuộc nghành nghề nhà cung cấp độc quyền nhà nước sản xuất, kinh doanh thương nghiệp ;
b ) Tài nguyên quan yếu ;
c ) Hàng dự trữ vương quốc ; mẫu sản phẩm, nhà cung cấp công ích và nhà cung cấp sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước .
2. Những hình thức định giá :
a ) Mức giá đơn cử ;
b ) Khung giá ;
c ) Mức giá tối đa, mức giá tối thiểu .
3. Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá được quy định như sau :
a ) Định mức giá đơn cử so với :
– Những nhà cung cấp hàng ko, gồm với : nhà cung cấp chứa cánh, hạ cánh ; quản lý và quản lý bay đi, tới ; tương hỗ bảo vệ hoạt động tiêu khiển bay ; soi chiếu bảo mật an ninh ;
– Dịch Vụ Thương Mại liên kết viễn thông ;
– Điện : giá truyền tải điện ; giá nhà cung cấp phụ trợ mạng lưới hệ thống điện ;
b ) Định khung giá so với : giá phát điện ; giá bán sỉ điện ; mức giá kinh doanh nhỏ điện trung bình ; nhà cung cấp luân chuyển hàng ko trong nước tuyến độc quyền ;
c ) Định khung giá và mức giá đơn cử so với :
– Đất, mặt nước, nước ngầm, rừng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện thay mặt chủ sở hữu và nước sạch hoạt động và sinh hoạt ;
– Giá cho thuê, thuê sắm nhà tại xã hội, nhà ở công vụ được kiến thiết xây dựng chi từ nguồn ngân sách nhà nước ; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước ;
– Dịch Vụ Thương Mại khám bệnh, chữa bệnh và nhà cung cấp giáo dục, huấn luyện và tập huấn tại cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở vật chất giáo dục, tập huấn và giảng dạy của Nhà nước ;
d ) Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu so với :
– Hàng dự trữ vương quốc theo quy định của pháp lý về dự trữ vương quốc ; hàng hóa, nhà cung cấp được Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh thương nghiệp ; mẫu sản phẩm, nhà cung cấp công ích, nhà cung cấp sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, trừ nhà cung cấp được quy định tại điểm c khoản 3 Điều này ;
– Sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước ;
– Giá cho thuê so với gia tài nhà nước là khu dự án kiến trúc .
4. Trường hợp thiết yếu phải kiểm soát và điều chỉnh Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá, nhà nước trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định hành động .

Điều 20. Nguyên tắc định giá của Nhà nước

1. Bảo đảm bù đắp giá tiền sản xuất, kinh doanh thương nghiệp trong thực tiễn phối hợp và hợp lý, với doanh thu tương thích với mặt phẳng giá thị trường và chủ trương, chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ .
2. Kịp thời kiểm soát và điều chỉnh giá lúc những yếu tố hình thành giá đổi khác .

Điều 21. Căn cứ, phương pháp định giá

1. Căn cứ định giá :
a ) Giá thành hàng loạt, chất lượng của hàng hoá, nhà cung cấp tại thời kì định giá ; mức doanh thu dự kiến ;
b ) Quan hệ cung và cầu của hàng hóa, nhà cung cấp và nhu cầu sắm sắm của đồng xu tiền ; năng lực trả tiền giao dịch của người tiêu tiêu dùng ;
c ) Giá thị trường trong nước, quốc tế và năng lực khó khăn đối đầu của hàng hoá, nhà cung cấp tại thời kì định giá ;
2. Phương pháp định giá :
a ) Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung so với hàng hóa, nhà cung cấp ;
b ) Những bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp định giá so với hàng hóa, nhà cung cấp thuộc thẩm quyền định giá của mình .

Điều 22. Thẩm quyền và trách nhiệm định giá

1. nhà nước quy định :
a ) Khung giá đất ;
b ) Khung giá cho thuê mặt nước ;
c ) Khung giá cho thuê, thuê sắm nhà tại xã hội, nhà ở công vụ .
2. Thủ tướng nhà nước quy định khung giá của mức giá kinh doanh bán lẻ điện trung bình, chính sách kiểm soát và điều chỉnh giá và cơ cấu tổ chức biểu giá kinh doanh nhỏ điện .
3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá hàng hóa, nhà cung cấp quy định tại Điều 19 của Luật này theo sự phân công, phân cấp của nhà nước .
4. Cơ quan, cá thể quyết định hành động định giá so với hàng hóa, nhà cung cấp thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình trước pháp lý .

Mục 3

HIỆP THƯƠNG GIÁ

Điều 23. Trường hợp tổ chức hội thương giá

1. Hội thương giá thực thi so với hàng hóa, nhà cung cấp cung ứng những điều kiện kèm theo sau :
a ) Hàng hoá, nhà cung cấp ko thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp do Nhà nước định giá ;
b ) Hàng hoá, nhà cung cấp quan yếu được sản xuất, kinh doanh thương nghiệp trong điều kiện kèm theo đặc trưng hoặc với thị trường khó khăn đối đầu hạn chế ; với đặc thù độc quyền sắm hoặc độc quyền bán hoặc bên sắm, bên bán phụ thuộc vào nhau ko hề sửa chữa thay thế được .
2. Cơ quan nhà nước với thẩm quyền tổ chức triển khai hội thương giá so với hàng hóa, nhà cung cấp được quy định tại khoản 1 Điều này trong những trường hợp sau :
a ) Lúc với ý kiến đề nghị của bên sắm hoặc bên bán hoặc cả hai bên sắm và bán ;
b ) Lúc với nhu yếu của Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh .

Điều 24. Thẩm quyền và trách nhiệm tổ chức hội thương giá

1. Bộ Tài chính chủ trì tổ chức triển khai hội thương giá theo nhu yếu của Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước .
2. Sở Tài chính chủ trì tổ chức triển khai hội thương giá theo nhu yếu của quản trị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc lúc với ý kiến đề nghị của bên sắm hoặc bên bán hoặc cả hai bên sắm và bán với trụ sở đóng trên địa phận. Trường hợp bên sắm và bên bán với trụ sở đóng tại hai tỉnh khác nhau cùng ý kiến đề nghị hội thương thì hai bên thống nhất ý kiến đề nghị một trong hai Sở Tài chính chủ trì hội thương ; trường hợp ko thống nhất được thì Sở Tài chính nơi bên bán đóng trụ sở chủ trì hội thương .
3. Cơ quan tổ chức triển khai hội thương giá chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai việc hội thương theo quy định của pháp lý .

Điều 25. Kết quả hiệp thương giá

1. Cơ quan tổ chức triển khai hội thương giá thông tin bằng văn bản về mức giá được thỏa thuận hợp tác cho những bên sau lúc hội thương .
2. Trường hợp đã tổ chức triển khai hội thương giá nhưng những bên chưa thống nhất được mức giá thì cơ quan tổ chức triển khai hội thương giá quyết định giá trong thời khắc tạm thời để hai bên thi hành .
Quyết định giá trong thời khắc tạm thời do cơ quan tổ chức triển khai hội thương công bố với hiệu lực thực thi hiện hành thi hành tối đa là 06 tháng. Trong thời hạn thi hành quyết định giá trong thời khắc tạm thời, những bên liên tục thương thảo về giá. Nếu những bên thống nhất được giá thì triển khai theo giá đã thống nhất và với nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình cơ quan tổ chức triển khai hội thương biết giá đã thống nhất, thời hạn triển khai .
Hết thời hạn 06 tháng, nếu những bên ko thỏa thuận hợp tác giá tốt thì cơ quan với thẩm quyền tổ chức triển khai hội thương giá lần hai. Nếu những bên vẫn ko đạt được thỏa thuận hợp tác về giá thì quyết định giá trong thời khắc tạm thời vẫn liên tục với hiệu lực hiện hành thi hành cho tới lúc đạt được thỏa thuận hợp tác về mức giá .

Mục 4

KIỂM TRA YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ

Điều 26. Trường hợp rà soát yếu tố hình thành giá

1. Cơ quan nhà nước với thẩm quyền rà soát yếu tố hình thành giá so với hàng hóa, nhà cung cấp quy định tại khoản 2 Điều này trong những trường hợp sau :
a ) Lúc cơ quan nhà nước với thẩm quyền quyết định hành động bình ổn giá, định giá ;
b ) Lúc giá với dịch chuyển ko thường nhật và theo nhu yếu của Thủ tướng nhà nước ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quản trị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh .
2. Hàng hoá, nhà cung cấp phải rà soát yếu tố hình thành giá gồm với :
a ) Hàng hoá, nhà cung cấp do Nhà nước định giá ;
b ) Hàng hoá, nhà cung cấp triển khai bình ổn giá ;
c ) Hàng hoá, nhà cung cấp khác lúc giá với dịch chuyển ko thường nhật theo nhu yếu của Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quản trị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh .

Điều 27. Thẩm quyền và trách nhiệm rà soát yếu tố hình thành giá

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh rà soát yếu tố hình thành giá so với :
a ) Hàng hoá, nhà cung cấp thuộc thẩm quyền định giá của nhà nước, Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính ;
b ) Hàng hoá, nhà cung cấp thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp triển khai bình ổn giá được quy định tại Điều 15 của Luật này .
2. Những bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh rà soát yếu tố hình thành giá so với hàng hoá, nhà cung cấp thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ .
3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh rà soát yếu tố hình thành giá so với :
a ) Hàng hoá, nhà cung cấp thuộc thẩm quyền định giá của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ;
b ) Hàng hoá, nhà cung cấp thuộc Danh mục hàng hóa, nhà cung cấp thực thi bình ổn giá của tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp trên địa phận .
CHƯƠNG IV

THẨM ĐỊNH GIÁ

Mục 1

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Điều 28. Hoạt động thẩm định giá

1. Tổ chức phân phối đủ điều kiện kèm theo theo quy định của Luật này được hoạt động tiêu khiển thẩm định giá .
2. Tư nhân ko được hoạt động tiêu khiển thẩm định giá độc lập .
3. Hoạt động thẩm định giá phải tuân thủ quy định về thẩm định giá của Luật này .

Điều 29. Nguyên tắc hoạt động thẩm định giá

1. Tuân thủ pháp lý, tiêu chuẩn thẩm định giá Nước Ta .
2. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động tiêu khiển thẩm định giá theo quy định của pháp lý .
3. Bảo đảm tính độc lập về trình độ nhiệm vụ, tính trung thực, khách quan của hoạt động tiêu khiển thẩm định giá và tác dụng thẩm định giá .
4. Bảo mật thông tin theo quy định của pháp lý .

Điều 30. Thứ tự thẩm định giá tài sản

1. Xác định tổng quát về gia tài cần thẩm định giá và xác lập trị giá thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở vật chất thẩm định giá .
2. Lập kế hoạch thẩm định giá .
3. Khảo sát thực tiễn, tích lũy thông tin .
4. Phân tích thông tin .
5. Xác định trị giá gia tài cần thẩm định giá .
6. Lập báo cáo giải trình tác dụng thẩm định giá, chứng từ thẩm định giá và gửi cho người sắm, những bên tương quan .

Điều 31. Tài sản thẩm định giá

1. Tài sản của tổ chức triển khai, cá thể với nhu yếu thẩm định giá .
2. Tài sản mà Nhà nước phải thẩm định giá theo quy định của pháp lý về quản trị, sử dụng gia tài nhà nước và quy định khác của pháp lý với tương quan .

 Điều 32. Kết quả thẩm định giá

1. Kết quả thẩm định giá được sử dụng làm một trong những căn cứ để cơ quan, tổ chức, tư nhân là chủ sở hữu hoặc với quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và những bên liên quan xem xét, quyết định hoặc phê duyệt giá đối với tài sản.  

2. Việc sử dụng tác dụng thẩm định giá phải đúng mục tiêu ghi trong hợp đồng thẩm định giá hoặc văn bản nhu yếu thẩm định giá của cơ quan nhà nước với thẩm quyền .
3. Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng trong thời hạn với hiệu lực hiện hành được ghi trong báo cáo giải trình tác dụng thẩm định giá và chứng từ thẩm định giá .
Điều 33. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá
1. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá được xây dựng và hoạt động tiêu khiển theo quy định của pháp lý về hội và quy định của pháp lý về thẩm định giá .
2. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá được tổ chức triển khai tập huấn và giảng dạy, cấp chứng từ tu dưỡng tri thức và kỹ năng nhiệm vụ về thẩm định giá và thực thi trách nhiệm tương quan tới hoạt động tiêu khiển thẩm định giá theo quy định của pháp lý .

 Mục 2

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Điều 34. Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá

1. Mang năng lượng hành vi dân sự .
2. Mang phẩm chất đạo đức, thanh liêm, trung thực, khách quan .
3. Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tương quan tới nhiệm vụ thẩm định giá .
4. Mang thời hạn công việc làm việc thực tiễn theo chuyên ngành huấn luyện và tập huấn từ 36 tháng trở lên sau lúc với bằng tốt nghiệp ĐH theo chuyên ngành quy định tại khoản 3 Điều này .
5. Mang chứng từ đã qua tập huấn và giảng dạy nhiệm vụ chuyên ngành thẩm định giá do cơ quan với thẩm quyền cấp .
6. Mang Thẻ thẩm định và thẩm định viên về giá theo quy định của Bộ Tài chính .

Điều 35. Thẩm định viên về giá hành nghề

1. Thẩm định viên về giá hành nghề là người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 34 của Luật này ĐK hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp thẩm định giá .
2. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá được quy định tại Điều 37 của Luật này .

Điều 36. Những người ko được hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá

1. Người ko đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 34 của Luật này .
2. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức ; sĩ quan, quân nhân nhiều năm kinh nghiệm, người lao động quốc phòng trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan nhiệm vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân .
3. Người đang bị cấm hành nghề thẩm định giá theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã với hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ; người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; người đã bị phán quyết một trong những tội về kinh tế tài chính, chức vụ tương quan tới kinh tế tài chính, giá, thẩm định giá mà chưa được xóa án tích ; người đang bị vận dụng giải pháp khắc phục và xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị xã, người đang bị đưa vào cơ sở vật chất cai nghiện đề xuất, đưa vào cơ sở vật chất giáo dục đề xuất .
4. Người đã bị phán quyết về tội kinh tế tài chính từ nghiêm trọng trở lên .
5. Người với hành vi vi phạm pháp lý về kinh tế tài chính bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày với quyết định hành động xử phạt .
6. Người đang bị đình chỉ hành nghề thẩm định giá .

Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá hành nghề

1. Quyền của thẩm định và thẩm định viên về giá hành nghề :
a ) Hành nghề thẩm định giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý với tương quan ;
b ) Độc lập về trình độ nhiệm vụ ;
c ) Yêu cầu người sắm phân phối hồ sơ, tài liệu tương quan tới gia tài thẩm định giá và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để triển khai thẩm định giá ;
d ) Từ chối triển khai thẩm định giá nếu xét thấy ko đủ điều kiện kèm theo thực thi thẩm định giá ;
đ ) Tham gia tổ chức triển khai nghề nghiệp về thẩm định giá trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp lý ;
e ) Những quyền khác theo quy định của pháp lý .
2. Nghĩa vụ của thẩm định và thẩm định viên về giá hành nghề :
a ) Tuân thủ quy định về hoạt động tiêu khiển thẩm định giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý với tương quan ;
b ) Thực hiện đúng và ko thiếu hợp đồng thẩm định giá ;
c ) Ký báo cáo giải trình hiệu quả thẩm định giá, chứng từ thẩm định giá và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý, trước người đại diện thay mặt theo pháp lý, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp thẩm định giá về tác dụng thẩm định giá ;
d ) Giải trình hoặc bảo vệ tác dụng thẩm định giá do mình thực thi với người sắm thẩm định giá hoặc bên thứ ba sử dụng tác dụng thẩm định giá ko phải là người sắm thẩm định giá nhưng với ghi trong hợp đồng thẩm định giá lúc với nhu yếu ;
đ ) Tham gia những chương trình tu dưỡng tri thức và kỹ năng trình độ về thẩm định giá do cơ quan, tổ chức triển khai được phép tổ chức triển khai ;
e ) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về thẩm định giá ;
g ) Những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý .

Mục 3

DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

Điều 38. Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá

1. Doanh nghiệp thẩm định giá được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp .
2. Doanh nghiệp thẩm định giá được hoạt động tiêu khiển lúc Bộ Tài chính cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá theo quy định của pháp lý .

Điều 39. Điều kiện cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà cung cấp thẩm định giá

1. Tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên lúc ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá phải đủ những điều kiện kèm theo sau :
a ) Mang Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương nghiệp, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý ;
b ) Mang tối thiểu 03 thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải với thành viên là chủ sở hữu ;
c ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của đơn vị nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp .
2. Tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên lúc đề xuất cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá phải đủ những điều kiện kèm theo sau :
a ) Mang Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương nghiệp, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý ;
b ) Mang tối thiểu 03 thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải với 02 thành viên góp vốn ;
c ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của đơn vị nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải là thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp ;
d ) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức triển khai ko được vượt quá mức vốn góp do nhà nước quy định. Người đại diện thay mặt của thành viên là tổ chức triển khai phải là thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp .
3. Tổ chức hợp danh lúc ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá phải đủ những điều kiện kèm theo sau :
a ) Mang Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương nghiệp, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý ;
b ) Mang tối thiểu 03 thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải với 02 thành viên hợp danh ;
c ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của đơn vị hợp danh phải là thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp .
4. Doanh nghiệp tư nhân lúc đề xuất cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá phải đủ những điều kiện kèm theo sau :
a ) Mang Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương nghiệp, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý ;
b ) Mang tối thiểu 03 thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó với 01 thẩm định và thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân ;
c ) Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp .
5. Tổ chức CP lúc đề xuất cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá phải đủ những điều kiện kèm theo sau :
a ) Mang Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương nghiệp, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý ;
b ) Mang tối thiểu 03 thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải với 02 cổ đông sáng lập ;
c ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của đơn vị CP phải là thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp ;
d ) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức triển khai ko được vượt quá mức vốn góp do nhà nước quy định. Người đại diện thay mặt của thành viên là tổ chức triển khai phải là thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp .
6. nhà nước quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá .

Điều 40. Đình chỉ kinh doanh nhà cung cấp thẩm định giá và thu hồi Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà cung cấp thẩm định giá

1. Doanh nghiệp thẩm định giá bị đình chỉ kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá lúc thuộc một trong những trường hợp sau :
a ) Ko bảo vệ một trong những điều kiện kèm theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 39 của Luật này trong 03 tháng liên tục ;
b ) Mang sai phép nghiêm trọng về trình độ hoặc vi phạm tiêu chuẩn thẩm định giá .
2. Doanh nghiệp thẩm định giá bị tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá lúc thuộc một trong những trường hợp sau :
a ) Kê khai ko đúng hoặc gian lận, trá hình hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá ;
b ) Ko kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá trong 12 tháng liên tục ;
c ) Ko khắc phục được vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị đình chỉ ;
d ) Bị giải thể, vỡ nợ hoặc tự chấm hết hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá ;
đ ) Bị tịch thu Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương nghiệp, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư .
3. Doanh nghiệp thẩm định giá bị tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá phải chấm hết việc kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá, kể từ ngày quyết định hành động tịch thu với hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .
4. nhà nước quy định cụ thể việc đình chỉ kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá, tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá

Điều 41. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá

1. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá là đơn vị chức năng nhờ vào của doanh nghiệp thẩm định giá, với trách nhiệm thực thi một phần hoặc hàng loạt việc làm thẩm định giá theo sự uỷ quyền bằng văn bản của doanh nghiệp thẩm định giá .
2. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được xây dựng, hoạt động tiêu khiển theo quy định của pháp lý và phải với tối thiểu 02 thẩm định và thẩm định viên về giá, trong đó Giám đốc Trụ sở phải là thẩm định và thẩm định viên về giá ĐK hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá đã xây dựng Trụ sở đó .
3. Doanh nghiệp thẩm định giá phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động tiêu khiển của Trụ sở thẩm định giá do doanh nghiệp xây dựng .

Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá

1. Quyền của doanh nghiệp thẩm định giá :
a ) Cung ứng nhà cung cấp thẩm định giá ;
b ) Nhận thù lao nhà cung cấp thẩm định giá theo giá thỏa thuận hợp tác với người sắm đã ghi trong hợp đồng ;
c ) Thành lập Trụ sở doanh nghiệp thẩm định giá ;
d ) Đặt cơ sở vật chất kinh doanh thương nghiệp nhà cung cấp thẩm định giá ở quốc tế ;
đ ) Tham gia tổ chức triển khai nghề nghiệp trong nước và ngoài nước về thẩm định giá theo quy định của pháp lý ;
e ) Yêu cầu người sắm thẩm định giá cung ứng hồ sơ, tài liệu, số liệu với tương quan tới gia tài thẩm định giá ;
g ) Từ chối triển khai nhà cung cấp thẩm định giá so với nhu yếu của người sắm ;
h ) Những quyền khác theo quy định của pháp lý .
2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá :
a ) Tuân thủ quy định về hoạt động tiêu khiển thẩm định giá theo quy định của Luật này và Luật doanh nghiệp ;
b ) Cung ứng Thống kê hiệu quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá cho người sắm và bên thứ ba sử dụng hiệu quả thẩm định giá theo hợp đồng thẩm định giá đã ký kết ;
c ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực, khách quan của hiệu quả thẩm định giá ;
d ) Tậu bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động tiêu khiển thẩm định giá hoặc trích lập quỹ dự trữ rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp ;
đ ) Bồi thường thiệt hại cho người sắm theo quy định của pháp lý do vi phạm những thoả thuận trong hợp đồng thẩm định giá và trong trường hợp hiệu quả thẩm định giá gây thiệt hại tới quyền lợi của người sắm do ko tuân thủ những quy định về thẩm định giá ;
e ) Quản lý hoạt động tiêu khiển nghề nghiệp của thẩm định và thẩm định viên về giá thuộc quyền quản trị ;
g ) Thực hiện chính sách báo cáo giải trình ;
h ) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về thẩm định giá ;
i ) Những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý .

Điều 43. Hoạt động của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam

1. Tổ chức thẩm định giá quốc tế với đủ điều kiện kèm theo theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý với tương quan được thực thi hoạt động tiêu khiển thẩm định giá tại Nước Ta .
2. Việc xây dựng và hoạt động tiêu khiển thẩm định giá của tổ chức triển khai thẩm định giá quốc tế tại Nước Ta thực thi theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý với tương quan .
3. nhà nước quy định hình thức, khoanh vùng phạm vi phân phối nhà cung cấp thẩm định giá của tổ chức triển khai thẩm định giá quốc tế tại Nước Ta .

Mục 4

THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 44. Phạm vi hoạt động thẩm định giá của Nhà nước

Hoạt động thẩm định giá của Nhà nước do cơ quan nhà nước với thẩm quyền thực thi trong những trường hợp sau :
1. Tậu, bán, thanh lý, cho thuê gia tài nhà nước hoặc đi thuê gia tài ship hàng hoạt động tiêu khiển của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp lý về quản trị, sử dụng gia tài nhà nước ;
2. Ko thuê được doanh nghiệp thẩm định giá ;
3. Tậu, bán gia tài thuộc bí hiểm nhà nước ;
4. Tậu, bán gia tài nhà nước với trị giá to mà sau lúc đã thuê doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan hoặc người với thẩm quyền phê duyệt thấy thiết yếu phải với ý kiến thẩm định và thẩm định của cơ quan nhà nước với thẩm quyền .

Điều 45. Phương thức hoạt động thẩm định giá của Nhà nước

1. Cơ quan nhà nước với thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định giá lúc cần thiết để thẩm định giá đối với những trường hợp quy định tại Điều 44 của Luật này. Hội đồng thẩm định giá giải thể sau lúc hoàn thành nhiệm vụ.

2. Hội đồng thẩm định giá với nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm định giá theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp lý với tương quan và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, trung thực của hiệu quả thẩm định giá .

Điều 46. Trình tự, thủ tục thẩm định giá của Nhà nước

nhà nước quy định chi tiết cụ thể về trình tự, thủ tục thẩm định giá của Nhà nước .
CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47. Hiệu lực thi hành

Luật này với hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 .

Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực từ ngày Luật này với hiệu lực.

 Điều 48. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

nhà nước quy định chi tiết cụ thể, hướng dẫn thi hành những điều, khoản được giao trong Luật .

Luật này đã được Quốc hội nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing