Một góc nhìn về cách tính lãi suất cho vay tối thiểu tại các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương – Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Để hướng dẫn tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển của Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng địa phương, ngày 18 tháng 12 năm 2020, nhà nước đã phát hành Nghị định mới số 147 / 2020 / NĐ-CP. Trong đó, sở hữu nhiều nội dung làm rõ hơn hoạt động tiêu khiển của Quỹ ĐTPTĐP, đặc trưng quan yếu là hướng dẫn về cách tính lãi suất cho vay tối thiểu .
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Nghị định về lãi suất cho vay tối thiểu thì “ Lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng địa phương được xác lập theo nguyên tắc ko thấp hơn lãi suất kêu gọi trung bình của những vốn đầu tư kêu gọi, sở hữu tính tới ngân sách thời cơ của vốn đầu tư chủ sở hữu, bảo vệ bù đắp ngân sách quản trị, ngân sách trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc cho vay và những ngân sách khác sở hữu tương quan tới hoạt động tiêu khiển cho vay ” .
Tuy nhiên, để xác lập được lãi suất cho vay tối thiểu theo hướng dẫn như Khoản 1 Điều 25 đã nêu thì mỗi địa phương lúc bấy giờ sở hữu nhiều cách tiếp cận yếu tố khác nhau. Sau đây là một trong những cách tiếp cận mà những Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng địa phương hoàn toàn sở hữu thể vận dụng .

1. Về nguyên tắc chung

Với nguyên tắc nêu trên, việc xác lập lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ phải bảo vệ :
– Ko thấp hơn lãi suất kêu gọi trung bình của những vốn đầu tư kêu gọi, sở hữu tính tới ngân sách thời cơ của vốn đầu tư chủ chiếm hữu .
– Đảm bảo bù đắp ngân sách quản trị, ngân sách trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc cho vay và những ngân sách khác sở hữu tương quan tới hoạt động tiêu khiển cho vay .

2. Lãi suất huy động bình quân của những vốn đầu tư

2.1. Công thức tính

Mang thể hiểu đây là cách tính lãi suất trung bình của những vốn đầu tư, sở hữu tính tới ngân sách thời cơ của vốn đầu tư chủ sở hữu theo nguyên tắc trọng số, được xác lập như sau :

lv1

Trong đó:

r : lãi suất cho vay tối thiểu ( % / năm ), được tính theo lãi suất đơn .
Ti : tỷ trọng của vốn đầu tư thứ i trong tổng vốn đầu tư .
Ri : lãi suất kêu gọi vốn của vốn đầu tư thứ i trong tổng vốn đầu tư, hoặc là lãi tiền gửi ( để tính ngân sách thời cơ của vốn đầu tư chủ sở hữu ) .

2.2. Lấy ví dụ

Quỹ ĐTPTĐP A sở hữu kêu gọi vốn từ AFD 300 tỷ đồng với lãi suất 6 % / năm ; kêu gọi vốn từ WB 200 tỷ đồng với lãi suất là 4 % / năm ; vốn đầu tư chủ sở hữu là 500 tỷ đồng, với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng trung bình của những nhà băng nhà nước Quỹ A đang gửi là 5 % / năm thì lãi suất cho vay tối thiểu xác lập ko thấp hơn :

TT Nội dung  Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng vốn đầu tư

(Ti)

Lãi suất/tỷ lệ CPCH (Ri) Lãi suất bq những NV (TixRi)
1 Tài chính AFD         300.000 30,00% 6,00% 1,80%
2 Tài chính WB         200.000 20,00% 4,00% 0,80%
3 Vốn chủ sở hữu của Quỹ         500.000 50,00% 5,00% 2,50%
  Tổng     1.000.000 100,00%   5,10%

Tương tự, lãi suất cho vay tối thiểu ko thấp hơn 5,1 % .

2.3. Vấn đề khác

Ở đây, sở hữu một yếu tố đặt ra là ngân sách thời cơ của vốn chủ sở hữu nên được xác lập như thế nào cho phối hợp và hợp lý. Cách xử lý ở trên là lấy theo lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng trung bình của những nhà băng nhà nước Quỹ A đang gửi. Tuy nhiên, 1 số ít Quỹ khác hoàn toàn sở hữu thể lấy lãi suất tiền gửi trung bình 3 tháng, 6 tháng, 1 năm của một nhà băng nhà nước hoặc của liên nhà băng nhà nước, hoặc hoàn toàn sở hữu thể là một cách tiếp cận khác .
Do đó, tùy theo tình hình mỗi địa phương mà cách xác lập lãi suất cho vay tối thiểu hoàn toàn sở hữu thể được giám sát sao cho tương thích với địa phương mình nhất .

3. Lãi suất cho vay tối thiểu

3.1. Mang thể được xác định theo công thức sau:

lv2

Trong đó:

PV : Dư nợ đầu kỳ ;
Xi : Giải ngân quý thứ i ; Yi : Thu nợ quý thứ i ;
r : lãi suất cho vay tối thiểu ( % / năm ), được tính theo lãi suất đơn ;
i : thời kì theo quý ; ī : trị giá thời kì trung bình quý ( giả thiết việc giải ngân cho vay và thu nợ được tính giữa quý ) .

CP: Toàn bộ giá thành phát sinh trong năm, ko bao gồm dự phòng tổn thất đầu tư tài chính.

LNđb : Lợi nhuận định biên .

3.2. Lấy ví dụ với LNđb=0

Ví dụ ở đây được giám sát dựa trên số liệu Kế hoạch kinh tế tài chính của năm trình lãi suất của Quỹ ĐPTĐP A. Giả thiết là :
– Doanh thu cho vay trong năm ( triệu đồng )
– giá thành năm ( triệu đồng )

lv3

– Lãi suất cho vay tối thiểu được xác định

528.750. r = 33.000 => r = 6,24 %
Lãi suất này bảo vệ to hơn 5,1 % như đã đo lường và thống kê tại Khoản 2 ( Công thức 1 ). Do đó, Quỹ ĐTPT địa phương hoàn toàn sở hữu thể trình lãi suất này là lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ .

3.3. Vấn đề khác

a ) Ở đây cũng sở hữu một yếu tố phát sinh đó là số liệu để giám sát nên dựa trên số liệu năm trước hay số liệu kế hoạch của năm kế hoạch .
– Nếu lấy số liệu của năm trước năm kế hoạch thì số liệu sẽ đúng chuẩn hơn, tuy nhiên, hoàn toàn sở hữu thể sẽ ko tương thích với năm kế hoạch ( là năm trình lãi suất cho vay tối thiểu ) .
– Nếu lấy số liệu của năm kế hoạch thì sẽ tương thích hơn do lãi suất này sẽ vận dụng cho vay trong năm kế hoạch. Tuy nhiên, số liệu hoàn toàn sở hữu thể ko đúng chuẩn vì kế hoạch kinh tế tài chính tại Quỹ ĐTPT địa phương hoàn toàn sở hữu thể triển khai được hoặc ko thực thi được .
b ) Nếu lấy số liệu năm kế hoạch thì thời kì giải ngân cho vay và số ngân sách cũng đều là số ước để triển khai. Nếu đổi khác thời kì giải ngân cho vay thì cũng dẫn tới đổi khác lãi suất .
c ) Một yếu tố nữa được đặt ra là công thức nêu trên ko sở hữu ngân sách thời cơ của vốn chủ sở hữu ( vốn đầu tư cho vay ). Trường hợp Quỹ A ko sở hữu kêu gọi vốn, toàn bộ đều cho vay từ vốn đầu tư điều lệ thì tương tự thì lãi suất cho vay hoàn toàn sở hữu thể rất thấp. Vì vậy, 1 số ít Quỹ nếu ko kêu gọi vốn thì hoàn toàn sở hữu thể tính LNđb bằng ngân sách thời cơ của vốn chủ chiếm hữu .
d ) Trong trong thực tiễn, 1 số ít trường hợp những Quỹ ĐTPTĐP đều được Ủy Ban Nhân Dân thành thị trấn giao việc bảo toàn và tăng trưởng vốn đầu tư ( những tiêu chí về chênh lệch thu chi, hoặc tiêu chí chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu ). Thì trường hợp này, LNđb = Tổng CL thu chi được giao – CL thu chi từ hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính .
Mang thể minh họa hai trường hợp tại điểm c và d nêu trên ở sau đây .

3.4. Lấy ví dụ giá thành quản lý sở hữu tính thêm giá thành thời cơ (LNđb=giá thành thời cơ phần vốn CSH cho vay)

– Lấy theo ví dụ đã nêu thì Quỹ A cho vay trung bình trong năm là 528.750 triệu đồng, trong đó từ vốn đầu tư kêu gọi là 500.000 triệu đồng, thì cho vay từ vốn chủ sở hữu sẽ là 28.750 triệu đồng. Tính được ngân sách thời cơ trên vốn đầu tư chủ sở hữu ( sử dụng để cho vay ) là 28.750 triệu đồng x 5 % / năm = 1.437,5 triệu đồng .
Tương tự, lãi suất cho vay tối thiểu hoàn toàn sở hữu thể tính là :
528.750. r = 33.000 + 1.437,5 = 34.437,5 => r = 6,51 %
– Cũng trường hợp này, nếu Quỹ A ko cho vay hết vốn đầu tư kêu gọi ( giải sử chỉ cho vay từ vốn kêu gọi 400 tỷ đồng ) thì lúc đó ngân sách thời cơ trên vốn chủ sở hữu phải tăng lên là ( 128.750 triệu đồng x 5 % / năm ), đồng thời phần ngân sách hoàn toàn sở hữu thể tiết kiệm ngân sách và giá thành được trừ ra trong tổng ngân sách là phần lãi tiền gửi từ vốn đầu tư huy đồng ( 100.000 triệu đồng x lãi suất tiền gửi ) .

3.5. Lấy ví dụ giá thành quản lý sở hữu tính thêm lãi theo KHTC được giao (LNđb = Tổng CL thu chi được giao –CL thu chi từ hoạt động tài chính)

Giống ví dụ nêu trên. Tuy nhiên, trong năm Quỹ được giao Chênh lệch thu chi ( CLTC ) là 50 tỷ đồng, trong đó, lãi tiền gửi Quỹ dự kiến thu được là 45 tỷ đồng thì cách tính lãi suất cho vay tối thiểu như sau :
528.750. r = 33.000 + ( 50.000 – 45.000 ) => r = 7,18 %

Lãi suất này đảm bảo to hơn 5,1% như đã tính toán tại Khoản 2 (Công thức 1). Do đó, Quỹ ĐTPT địa phương sở hữu thể trình lãi suất này là lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ.

* Cũng hoàn toàn sở hữu thể sở hữu trường hợp LNđb được xác lập tổng hợp theo cách nêu tại mục 3.4 và 3.5 .
Trên đây là một trong những cách tính lãi suất cho vay tối thiểu tại những Quỹ Đầu tư tăng trưởng địa phương. Cũng như những yếu tố khác được nêu ở từng khoản của bài viết, tùy vào tình hình trong thực tiễn của mỗi địa phương mà sở hữu cách giám sát cho tương thích để đạt tiềm năng ở đầu cuối trong hoạt động tiêu khiển của Quỹ ĐTPTĐP là “ ko vì tiềm năng doanh thu, bảo toàn và tăng trưởng vốn ”. / .
HTV – BKS

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính