Quyết định 59/QĐ-NHNN 2022 mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định

LuatVietnam.vn độc quyền phân phối bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số : 59 / QĐ-NHNN Thành Thị trấn Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG DO NHÀ NƯỚC CHỈ ĐỊNH

___________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Nhà băng Nhà nước Nước Ta ngày 16 tháng 6 năm 2010 ;
Căn cứ Luật Những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ngày 16 tháng 6 năm 2010 ;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ngày 20 tháng 11 năm 2017 ;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà băng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 100 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước về tăng trưởng và quản trị nhà tại xã hội ;
Căn cứ Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 100 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước về tăng trưởng và quản trị nhà tại xã hội ;
Căn cứ Thông tư số 25/2015 / TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm năm ngoái của Thống đốc Nhà băng Nhà nước Nước Ta hướng dẫn cho vay tặng thêm thực thi chủ trương nhà tại xã hội ;
Căn cứ Thông tư số 20/2021 / TT-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 25/2015 / TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm năm ngoái của Thống đốc Nhà băng Nhà nước Nước Ta hướng dẫn cho vay khuyến mại thực thi chủ trương nhà tại xã hội ;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ .

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Mức lãi suất cho vay của những tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định đối với khách hàng vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 20/2021/TT-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Nhà băng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Điều 2. Quyết định này sở hữu hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 679/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Thống đốc Nhà băng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại những tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng những đơn vị thuộc Nhà băng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng được chỉ định chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban lãnh đạo NHNN;
– Lưu: VP, Vụ CSTT (N.T.H.Loan).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Phạm Thanh Hà

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính