bloghong.com – Account Manager là gì?

Trương mục Supervisor là gì?

Mô tả công việc
Những công việc chính
KPI công việc
Yêu cầu công việc
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Ứng dụng tri thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị tiên tiến vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho tới những giải pháp quản trị mục tiêu, kiểm tra và phát triển nhân sự.

bloghong.com - Account Manager là gì?

Trả lời