Sản lượng hòa vốn

Sản lượng hòa vốn (break-even volumn) là mức sản xuất mà tại đó doanh thu bán ra vừa đủ để bù đắp tất cả các chi phí, bao gồm chi phí cố định (định phí) và chi phí biến đổi (biến phí); nghĩa là tại mức sản lượng hòa vốn người sản xuất không thu được lãi, nhưng cũng không bị lỗ. Nói cách khác, đây là mức sản xuất nằm tại điểm hòa vốn (Break even point) của doanh nghiệp.

Công thức tính:  Q = F/(P – V)

Trong đó: F là tổng chi phí cố định; P là giá bán/đơn vị sản phẩm; C là chi phí biến đổi/đơn vị sản phẩm .

Ví dụ: Doanh nghiệp XYZ sản xuất nước trái cây đóng chai, chi phí cố định là 10.000.000 đồng. Chi phí biến đổi trên mỗi sản phẩm là 10.000 đồng. Giá bán mỗi sản phẩm trên thị trường là 30.000 đồng. Vậy mức sản lượng hòa vốn là:

Q = 10.000.000 đ/( 30.000đ/sp – 10. 000đ/sp) = 5 000 sản phẩm

Q = 10.000.000 đ/( 30.000đ/sp – 10. 000đ/sp) = 5 000 sản phẩm