Sở Tư pháp tiếng Anh là gì?

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn trong bộ máy cơ quan Quốc gia. Vậy, Sở Tư pháp sở hữu những chức năng nhiệm vụ gì? Cơ cấu tổ chức ra sao?

Nội dung bài viết sau chúng tôi sẽ cung cấp tới quý độc giả một số nội dung liên quan tới vấn đề Sở tư pháp tiếng Anh là gì?

Chức năng của Sở Tư pháp

Trước lúc tìm hiểu về Sở tư pháp tiếng Anh là gì? thì cần hiểu được chức năng của Sở tư pháp.Sở tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

Sở Tư pháp sở hữu chức năng, cụ thể:

– Tham vấn, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý Quốc gia trên địa bàn Thành phố về công việc xây dựng và thi hành pháp luật;

– Theo dõi thi hành pháp luật;

– Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

– Pháp chế;

– Phổ thông, giáo dục pháp luật;

– Hòa giải ở cơ sở;

– Hộ tịch;

– Quốc tịch;

– Công chứng, chứng thực;

– Nuôi con nuôi;

– Lý lịch tư pháp;

– Bồi thường Quốc gia;

– Trợ giúp pháp lý;

– Trạng sư;

– Tư vấn pháp luật;

– Thẩm định tư pháp;

– Bán đấu giá tài sản;

– Trọng tài thương nghiệp;

– Đăng ký giao thiệp đảm bảo;

– Thừa phát lại;

– Quản lý công việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công việc tư pháp theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp.

So tu phap tieng anh la gi

Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp

Thứ nhất: Lãnh đạo Sở Tư pháp

– Sở Tư pháp sở hữu Giám đốc và ko quá 03 Phó Giám đốc.

– Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ toạ ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, việc chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng TƯ pháp cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao.

– Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Lúc Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành những hoạt động của Sở.

– Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc SỞ do Chủ toạ Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng, Quốc gia về công việc cán bộ và theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tư pháp quy định.

– Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ nhiệm, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ toạ Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Cơ cấu tổ chức sở tư pháp

– Sở Tư pháp sở hữu 02 tổ chức giúp việc và 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, bao gồm:

+ Văn phòng Sở (tư vấn giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành những hoạt động chung của ngành; đảm bảo cung cấp thông tin, những điều kiện cơ sở vật chất cấp thiết phục vụ công việc quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở; thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, thống kê, hành chính quản trị, quản lý tài sản, văn thư, lưu trữ; quản lý công việc tổ chức, biên chế; tập huấn, bồi dưỡng; thực hiện công việc thi đua khen thưởng.

+ Thanh tra Sở (thực hiện thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; thanh tra chuyên ngành.

+ Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (quản lý công việc xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công việc pháp chế, tương trợ pháp lý cho doanh nghiệp).

+ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (thực hiện nhiệm vụ quản lý công việc kiểm soát thủ tục hành chính).

+ Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (thực hiện nhiệm vụ quản lý công việc xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật).

+ Phòng Phổ thông, giáo dục pháp luật (thực hiện nhiệm vụ quản lý công việc phổ quát, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng hương ước, xây dựng xã, phường, thị trấn cận pháp luật).

+ Phòng Hành chính Tư pháp (thực hiện nhiệm vụ quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường Quốc gia, đăng ký giao thiệp đảm bảo, lý lịch Tư pháp).

+ Phòng Bổ trợ Tư pháp (thực hiện nhiệm vụ quản lý trạng sư, tư vấn pháp luật, công chứng, thẩm định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương nghiệp, trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự, hành chính, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và những lĩnh vực tư pháp khác).

– Những đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, bao gồm:

+ Phòng Công chứng số 1.

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Quốc gia tỉnh Quảng Bình.

+ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Những đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp sở hữu tư cách pháp nhân, sở hữu con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Sở Tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ Sở Tư pháp

Thứ nhất: Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 221 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0967849934 .

Fax: 0967849934 .

Giám đốc: Ngô Anh Tuấn.

Thứ hai: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (+028) 3829.7052.

Fax: (+848) 3824 3155.

Electronic mail: manhongit.dhp@gmail.com

Sở Tư pháp tiếng Anh là gì?

Sở Tư pháp tiếng Anh là Division of justice và khái niệm Division of justice is a specialised company of the Metropolis Folks’s Committee, has the perform of advising and aiding the Metropolis Folks’s Committee in implementing state administration within the metropolis on building and regulation enforcement.

Một số từ tiếng Anh liên quan tới Sở Tư pháp

– Head of the justice division: Trưởng phòng tư pháp.

– Judicial: Bộ tư pháp.

– Deputy chief of justice division: Phó trưởng phòng Tư Pháp.

– Justice division: Phòng ban Tư pháp.

– Judicial-civil standing: Tư pháp hộ tịch.

– Judicial complementary workplace: Phòng bổ trợ tư pháp.

– Chairman of the folks’s committees: Chủ toạ ủy ban nhân dân.

– Unit heads: Thủ trưởng đơn vị.

Như vậy, Sở Tư pháp tiếng anh là gì? đã được chúng tôi phân tích khía cạnh trong bài viết phía trên. Ko kể đó, chúng tôi cũng cung cấp thêm cho quý độc giả một số nội dung như chức năng, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

Leave a Reply