Soát xét báo cáo tài chính là gì ?

Soát xét báo cáo tài chính là hoạt động nhằm đưa ra ý kiến kết luận là ko (hoặc mang) phát hiện ra sự kiện trọng yếu nào làm cho kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính ko được lập ưa thích với chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kế toán được chấp nhận), xét trên mọi khía cạnh trọng yếu. Soát xét báo cáo tài chính ko yêu cầu kế toán phải hiểu rõ về kiểm soát nội bộ, tiếp cận với rủi ro gian lận hay bất cứ một quy trình kiểm toán nào. Do đó, một báo cáo soát xét ko thể cung cấp toàn bộ chứng cứ hay thông tin như một báo cáo kiểm toán.

Giá thành cần cho soát xét báo cáo tài chính thấp hơn giá tiền kiểm toán. Vì vậy báo cáo soát xét thường được sử dụng nhằm tiết kiệm giá tiền lúc kiểm toán toàn bộ.

Lúc soát xét báo cáo tài chính, phòng ban quản lý chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị, kế toán phải mang đủ trình độ, hiểu biết về cả ngành nghề kịnh doanh cũng như đơn vị mình để thực hiện soát xét.

Dưới đây là quy trình kế toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính. Quy trình này tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực mang nguy cơ xảy ra sơ sót trọng yếu:

 • Thực hiện phân tích chỉ số so sánh với kỳ trước đó, kỳ dự đoán cũng như kết quả toàn ngành.
 • Xem xét tính nhất quán.
 • Thủ tục ghi nhận giao tiếp kế toán.
 • Xem xét những trường hợp thất thường hoặc phức tạp mang thể liên quan tới kết quả báo cáo.
 • Xem xét những giao tiếp quan yếu phát sinh sắp cuối kỳ kế toán.
 • Xem xét bổ sung những câu hỏi phát sinh trong đợt soát xét trước.
 • Xem xét những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính.
 • Xem xét những bút toán quan yếu.
 • Xem xét nhận định từ những cơ quan quản lý.
 • Kiểm tra báo cáo tài chính xem mang ưa thích với phạm vi báo cáo tài chính.
 • Soát xét báo cáo quản trị do kế toán soát xét hoặc kiểm toán từ kỳ trước.

Ngoài ra còn một số đối tượng cụ thể sau:

 • Tiền mặt.
 • Phải thu khách hàng.
 • Hàng tồn kho.
 • Đầu tư.
 • Tài sản nhất mực.
 • Tài sản vô hình.
 • Notes payable and accrued bills.
 • Nợ phải trả dài hạn.
 • Contingencies and commitments.
 • Nguồn vốn.
 • Doanh thu và giá tiền.

Nếu kế toán cho rằng báo cáo tài chính mang sơ sót trọng yếu, cần thực hiện quy trình bổ sung, thu thập chứng cứ để tránh việc phải chỉnh sửa báo cáo. Nếu báo cáo thật sự mang sơ sót trọng yếu, kế toán phải lựa tìm giữa việc giải trình sơ sót đó trong báo cáo đi kèm với báo cáo tài chính, hoặc rút khỏi công việc soát xét.