Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: &aposTuyên truyền để nhân dân miễn dịch với thông tin xấu độc&apos

Mỗi cơ quan báo chí là một “pháo đài”

Sáng 27.10, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cùng sản phối hợp với Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư:

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, tới nay chúng ta đã đưa giang sơn ta trở lại trạng thái thông thường mới, sống thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát mang hiệu quả dịch bệnh Covid-19, gắn với phục hồi kinh tế trong tình hình mới.

“Trong những thành công đó, mang đóng góp quan yếu của công việc thông tin và tuyên truyền, nhất là những cơ quan báo chí”, ông Nghĩa nói và cho biết đã mang nhiều tuyến bài để lại dấu ấn đặc thù trong lòng khán giả cả nước, trong đó, mang nhiều tin, bài đấu tranh, phản bác bỏ những ý kiến sai trái, kích động, xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Quốc gia trong phòng, chống Covid-19.

Lưu ý trong thời kì tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự đoán, ông Nghĩa nhận định, những thế lực thù địch, phản động, thời cơ chính trị sẽ gia tăng những hoạt động chống phá sự nghiệp cách mệnh Việt Nam trên tất cả những lĩnh vực, nhất là lý luận, thực tiễn về con đường cách mệnh xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Quốc gia trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn…

Từ đó, ông lưu ý báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phối hợp giữa “xây” và “chống”; tăng cường những thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn lướt những thông tin xấu, độc trên ko gian mạng…

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cũng nhấn mạnh, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cần tăng chất lượng và nhiều hơn nữa cả nội dung và hình thức. Tập trung khẳng định những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thành tựu đổi mới.

Cho rằng, cơ quan báo chí là lực lượng tiền phong trong đấu tranh phản bác bỏ ý kiến sai trái trên cả 3 phương diện nhận thức, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh xử lý, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu: “Mỗi cơ quan báo chí phải là pháo đài chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác bỏ những ý kiến sai trái, thù địch”.

Kiên quyết xử lý thông tin mạo, xuyên tạc

Ngoài đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu những cơ quan báo chí phải chủ động nhận diện, làm rõ những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, xác định mưu mô, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá của những thế lực thù địch; phát hiện đấu tranh, ngăn chặn những ý kiến sai trái, thù địch. Từ đó, chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời cho báo chí, góp phần định hướng dư luận.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư:

Hội thảo Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mang 50 tham luận với nhiều nội dung khác nhau

“Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, trang thông tin điện tử và những cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin mạo, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên web, mạng xã hội”, ông Nghĩa nhấn mạnh, song song yêu cầu tăng cường công việc quản lý, huấn luyện phóng viên mang tri thức sâu sắc về nền tảng tư tưởng của Đảng, mang nhận thức đúng đắn trong việc nhận diện, đấu tranh những ý kiến sai trái.

“Mỗi nhà báo phải đổi mới phương pháp, tư duy, cách viết để tăng hiệu quả những tác phẩm báo chí về đấu tranh, phản bác bỏ những ý kiến sai trái, thù địch. Đặc thù là trau dồi tri thức để cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn trong mỗi tác phẩm báo chí là khôn xiết cấp thiết, nhằm đấu tranh, phản bác bỏ mang sức thuyết phục trước những luận điểm phi khoa học, sai trái”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Leave a Reply