Tài chính doanh nghiệp là gì? Khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp

Khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp

  • 1 1. Tài chính doanh nghiệp là gì?
  • 2 2. Tài chính doanh nghiệp tiếng Anh là gì?
  • 3 3. Vai trò của Tài chính doanh nghiệp
  • 4 4. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
  • 5 5. Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp
  • 6 6. Nội dung của Tài chính doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp ra đời, để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của những doanh nghiệp, trình độ quản lý tài chính. Muốn phát triển vững bền, thì những doanh nghiệp phải làm chủ và dự liệu được trước những sự thay đổi của môi trường để dễ dàng thích ứng với nó. Lúc đó, quan hệ tài chính của doanh nghiệp được thể hiện rất phong phú và nhiều.

1. Tài chính doanh nghiệp là gì?

Một doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động gia công, kinh doanh thì nhu yếu một lượng tài sản phán ảnh

Tài chính doanh nghiệp là thuật ngữ được sử dụng để mô tả cho những dụng cụ, công việc quan yếu trong hệ thống tài chính của doanh nghiệp. Những hoạt động liên quan tới việc huy động vốn và sử dụng nguồn vồn đó để đầu tư vào tài sản trong doanh nghiệp nhằm tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu doanh nghiệp.

Dựa trên những thông tin tài chính của doanh nghiệp, người làm tài chính doanh nghiệp sẽ quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp phục vụ cho những hoạt động để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tài chính là phương vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng và phương tiện chứa trữ của nó, mà tính đặc trưng của nó trong lĩnh vực phân phối là tạo lập và sử dụng những quỹ tiền tệ khác nhau cho mục tiêu tích lũy và tiêu sử dụng khác nhau.

Những công việc của tài chính doanh nghiệp bao gồm việc đọc những báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền, phân tích báo cáo lợi nhuận và lỗ để từ đó tạo ra bảng cân đối kế toán và dòng tiền lưu chuyển trong doanh nghiệp.

Lúc những báo cáo này chỉ ra việc doanh nghiệp đang thiếu hụt nguồn vốn thì người quản trị tài chính doanh nghiệp sẽ dựa trên những dụng cụ tài chính doanh nghiệp để lập kế hoạch chiến lược giúp khắc phục sự thiếu hụt đó.

Xét trên phạm vi một đơn vị gia công kinh doanh thì tài chính doanh nghiệp là dụng cụ quan yếu nhất để quản lý gia công kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính mang tác dụng tích cực hoặc tiêu cực tới quá trình gia công, vì vậy nó mang thể kìm hãm hoặc xúc tiến quả trình gia công phát triển.

Xét trên một góc độ hệ thống tài chính của nền kinh tế quốc dân thì tài chính doanh nghiệp được coi là một phòng ban của hệ thống tài chính. Nó mang tính cầu nối giữa doanh nghiệp với quốc gia. Thông qua mạng lưới tài chính doanh nghiệp Việt Nam mang thể thực hiện những chức năng quản lý vĩ mô để điều tiết nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật.

2. Tài chính doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Tài chính doanh nghiệp tiếng Anh là: “Coporate finance”.

3. Vai trò của Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp huy động vốn để đảm bảo hoạt động thường nhật: Vốn tiền tệ là tiền đề cho những hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Quá trình kinh doanh thường tạo ra nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên cũng như đầu tư vào phát triển kinh doanh.

Việc thu hút, khai thác đảm bảo vốn cho kinh doanh đối với doanh nghiệp trở lên hết sút thụ động. Cơ chế phân bổ bao cấp vốn của quốc gia chỉ được thu hẹp trên 2 kênh là ngân sách và nhà băng quốc gia. Điều này đã thủ tiêu tính chủ động của doanh nghiệp mặt khác lại tạo ra sự cân đối giả tạo về cung cầu trong nền kinh tế.

Vai trò của tài chính là tổ chức huy động nguồn vốn cho doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh và đầu tư được thực hiện thường xuyên và liên tục. Từ đó quyết định sự thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của một tổ chức.

Cải thiện hiệu quả trong kinh doanh: tài chính giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn. Không tính đó việc huy động nguồn vốn kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng thời cơ trong kinh doanh. Việc huy động tối đa vốn hiện mang trong kinh doanh mang thể tránh được tổn thất do đình trệ vốn, tăng vòng quay tài sản, giảm số lượng cho vay. Từ đó giảm những khoản tính sổ lãi, góp phần to vào việc tăng lợi nhuận sau thuế cho doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp mang vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết gia công kinh doanh. Vai trò kích thích hoặc điều tiết của tài chính doanh nghiệp được thể hiện đậm nét nhất ở việc tạo ra sức sắm thông minh để thu hút vốn song song cũng phải xác định giá bán thông minh lúc phát hành cổ phiếu, bán hàng hóa, dịch vụ. Khả năng kích thích gia công và điều tiết gia công kinh doanh của tài chính doanh nghiệp cũng mang thể phát huy tác dụng ngay trong quá trình điều hành gia công thông qua những hoạt động phân phối thu nhập giữa những hội viên góp vốn kinh doanh, phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện những hợp đồng kinh tế về sắm bán hàng hóa hoặc tính sổ với bạn hàng.

Tài chính doanh nghiệp mang vai trò trong việc sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả. Gia công phối hợp với bán những sản phẩm mà thị trường cần và chấp nhận, ko bán những gì họ mang. Để đáp ứng nhu cầu này, những nhà quản lý doanh nghiệp phải sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Phương tiện hữu ích để kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua tình hình thu chi hàng ngày, tình hình thực hiện chi tiêu tài chính và báo cáo tài chính mang thể kiểm soát kịp thời và tổng thể hoạt động của doanh nghiệp. Đây là cơ sở để nhanh chóng phát hiện những thiếu sót và tiềm năng chưa được khai thác, đưa ra quyết định ưng ý để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Mọi hoạt động gia công kinh doanh của doanh nghiệp đều phải phản ánh thông qua tình hình tài chính của doanh nghiệp, thông qua những chỉ tiêu như: hệ số nợ, hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn, cơ cấu thành phần vốn. Để sử dụng mang hiệu quả dụng cụ kiểm tra tài chính đòi hỏi những doanh nghiệp phải tổ chức tốt công việc hạch toán kế toán, xây dựng những chỉ tiêu thích hợp, duy trì nền nếp chế độ phân tích tài chính của doanh nghiệp.

4. Chức năng của tài chính doanh nghiệp

Tạo vốn và luân chuyển vốn: Là để đảm bảo vốn hoạt động của doanh nghiệp luôn mang đủ và ổn đinh, đáp ứng kịp thời cho gia công kinh doanh

Phân phối lại thu nhập: Nhằm cân đối lại nguồn vốn cho thông minh, biết cách sử dụng đồng tiền lời sao cho mang hiệu quả nhất, qua đó xúc tiến hoạt động gia công kinh doanh của doanh nghiệp

Kiểm tra giám sát quá trình luân chuyển vốn: Nhờ mang chức năng này mà phòng ban tài chính doanh nghiệp mang thể đưa ra được những đề xuất thích hợp tới người quản lý tổ chức liên quan tới những vấn đề tăng tính hiệu quả trong việc kiểm soát đồng vốn.

5. Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp phải tôn trọng pháp luật: Mọi hoạt động tài doanh nghiệp từ khâu lập những dự án tài chính tới khâu tổ chức thực hiện những dự án đều phải chấp hành toàn bộ những quy định của pháp luật.

Tài chính doanh nghiệp tổ chức theo nguyên tắc quản lý mang kế hoạch: Mọi hoạt động tài chính từ khâu huy động vốn tới khâu sử dụng vốn đều phải được lập kế hoạch cụ thể, bao gồm những kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn.

Tài chính doanh nghiệp tổ chức phải hoạt động mang hiệu quả: Phòng ban tài chính doanh nghiệp mang hoạt động hiệu quả thì mới tác động tích cực tới những hoạt động khác của doanh nghiệp. Vì nó thúc đẩy trực tiếp tới tình hình thu chi của doanh nghiệp đó.

6. Nội dung của Tài chính doanh nghiệp

Lập kế hoạch đầu tư

Đây là quá trình lập kế hoạch và quản lý những dự án đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Nhà quản trị tài chính cần phát hiện ra những thời cơ đầu tư mang khả năng đem lại thu nhập nhiều hơn giá tiền tài trợ cho việc thực thi hoạt động đầu tư đó. Một cách cụ thể, nhà quản trị phải lên được kế hoạch sắm sắm, chi tiêu cho dự án, ko chỉ bao gồm những chi tiêu ban sơ mặc cả những chi tiêu trong suốt quá trình thực hiện dự án, phải dự trù được những thay đổi trong giá tiền. Song song, nhà quản trị phải dự trù được doanh thu, lợi nhuận trong suốt vòng đời của dự án. Điểm quan yếu nhất là qua đó phải xác định được thời khắc (timing) diễn ra những luồng tiền vào ra doanh nghiệp, giá trị (measurement) của những luồng tiền đó cũng như những rủi ro (danger) gắn với những luồng tiền, trên cơ sở đó kiểm tra được mức sinh lời của dự án cũng như mang những giải pháp quản trị thích hợp nhằm kiểm soát rủi ro để mang được những luồng tiền đúng như dự trù cả về giá trị lẫn thời khắc.

Xác định cấu trúc vốn tài trợ

Đây là quá trình xác định phương pháp để doanh nghiệp mang thể huy động được nguồn vốn đầu tư dài hạn cũng như quản lý nguồn vốn đó. Nguồn vốn huy động của doanh nghiệp cho những dự án đầu tư dài hạn tồn tại dưới hai dạng: vốn góp của những cổ đông và vốn vay. Nhiệm vụ của nhà quản trị tài chính ở đây là phải xác định được cấu trúc vốn huy động sao cho vừa đảm bảo tránh giá tiền huy động, gia tăng giá trị cho doanh nghiệp song song vẫn kiểm soát được những rủi ro cho doanh nghiệp.

Quản trị vốn lưu động

Nội dung của hoạt động quản trị vốn lưu động là kiểm soát những tài sản lưu động và nợ ngắn hạn (bao gồm cả nợ dài hạn tới hạn trả) nhằm đảm bảo doanh nghiệp mang đủ tiền cho những chi tiêu cho hoạt động của mình.

Tài chính doanh nghiệp thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng những quỹ doanh nghiệp. Kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp thông qua tình hình thu, chi; những báo cáo tài chính để kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn, đưa ra những quyết định trong hoạt động kinh doanh và tài chính. Thực hiện kế hoạch hóa tài chính

Nội dung tài chính được cụ thể hóa bằng những quyết định tài chính. Những quyết định tài chính chiến lược gồm quyết định đầu tư; quyết định tài trợ hay huy động vốn; quyết định phân chia lợi nhuận, với tổ chức cổ phần là quyết định trả cổ tức.