Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 641 – TK chi phí bán hàng

Hach toan tai khoan 641 chi phi ban hang 01

TK 641 là tài khoản gì? San sẻ những nguyên tắc kế toán của TK 641 & cách hạch toán giá tiền bán hàng như giá tiền vận chuyển hàng đi bán, huê hồng bán hàng… Anpha sẽ hướng dẫn chi tiết tại bài viết này.

I. Nguyên tắc kế toán tài khoản 641 – Giá thành bán hàng

1. Giá thành bán hàng là khoản giá tiền phản ánh những nhiệm vụ kinh tế tài chính trong thực tiễn phát sinh trong thứ tự bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng nhà cung cấp, mẫu sản phẩm như : những giá tiền viên chức cấp dưới bán hàng, giá tiền luân chuyển mẫu sản phẩm, huê hồng bán hàng, tiền kho bãi lúc luân chuyển bán mẫu sản phẩm …

2. Những khoản giá tiền bán hàng ko được tính là giá tiền tính thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế sở hữu đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo chế độ kế toán thì ko được ghi giảm giá tiền kế toán mà chỉ điều chỉnh vào tiêu chí B4 trong quyết toán thuế TNDN.

3. Tài khoản 641 được mở chi tiết cụ thể theo từng nội dung giá tiền như : giá tiền viên chức cấp dưới, vật tư, vỏ hộp, dụng cụ, vật dụng, khấu hao TSCĐ ; nhà cung cấp tậu ngoài, giá tiền bằng tiền khác. Tùy theo đặc thù kinh doanh thương nghiệp của từng tổ chức, nhu yếu quản trị chi tiết cụ thể từng ngành TK 641 hoàn toàn sở hữu thể được mở thêm 1 số ít nội dung giá tiền. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển giá tiền bán hàng vào bên nợ xác lập hiệu quả kinh doanh thương nghiệp .

II. Quy định kế cấu và nội dung tài khoản 641 – Giá thành bán hàng

1. Kết cấu tài khoản 641 – Giá thành bán hàng

Bên nợ

Bên sở hữu

Phản ánh những giá tiền tương quan tới thứ tự bán sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp, loại sản phẩm trong kỳ – Những khoản giá tiền được giảm trong kỳ
– Kết chuyển toàn bộ giá tiền bán hàng vào tài khoản 911 xác lập tác dụng kinh doanh thương nghiệp
Tài khoản 641 : Giá thành bán hàng ko sở hữu số dư cuối kỳ

2. Nội dung phản ánh tài khoản 641 – Giá thành bán hàng

Tài khoản 641 – Giá thành bán hàng sở hữu 7 tài khoản cấp 2, gồm sở hữu :

2.1. Tài khoản 6411 – Giá thành viên chức

Phản ánh những khoản phải trả cho viên chức cấp dưới bán hàng, viên chức cấp dưới đóng gói, luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa … gồm sở hữu : tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và những khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp …

2.2. Tài khoản 6412 – Giá thành vật liệu, bao so bì

Phản ánh những giá tiền vật tư, vỏ hộp xuất tiêu dùng cho việc giữ gìn, tiêu thụ loại sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp, ví dụ tiêu biểu như : giá tiền vật tư đóng gói mẫu sản phẩm, hàng hoá, giá tiền vật tư, nguyên vật liệu tiêu dùng cho dữ gìn và bảo vệ, bốc vác, luân chuyển loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa trong thứ tự tiêu thụ, vật tư tiêu dùng cho thay thế sửa chữa, dữ gìn và bảo vệ TSCĐ. .. tiêu dùng cho phòng ban bán hàng .

2.3. Tài khoản 6413 – Giá thành dụng cụ, đồ tiêu dùng

Phản ánh giá tiền về dụng cụ, dụng cụ ship hàng cho thứ tự tiêu thụ loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa như dụng cụ giám sát, phương tiện đi lại giám sát, phương tiện đi lại thao tác …

2.4. Tài khoản 6414 – Giá thành khấu hao TSCĐ

Phản ánh giá tiền khấu hao gia tài ở phòng ban bán hàng như phương tiện đi lại luân chuyển, kho chứa hàng, máy móc thiết bị ship hàng cho phòng ban bán hàng .

2.5. Tài khoản 6415 – Giá thành bảo hành

Sử dụng để phản ánh khoản giá tiền bh loại sản phẩm, hàng hoá .

2.6. Tài khoản 6417 – Giá thành nhà cung cấp tậu ngoài

Phản ánh những giá tiền nhà cung cấp tậu ngoài Giao hàng cho việc bán hàng như giá tiền huê hồng đại lý, thuê kho bãi, luân chuyển loại sản phẩm …

2.7. Tài khoản 6418 – Giá thành bằng tiền khác

Phản ánh những giá tiền bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng như tiếp thị, quảng cáo, giá tiền hội nghị, tiếp khách …

III. Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 641 – Giá thành bán hàng

1. Tiền lương, tiền công, phụ cấp, trích bảo hiểm

Nợ TK 641 – Giá thành bán hàng ;
Mang TK 334 : Tiền lương tiền công trả người lao động ;
Mang TK 3383 : Bảo hiểm xã hội ;
Mang TK 3384 : Bảo hiểm y tế ;
Mang TK 3386 : Bảo hiểm thất nghiệp ;
Mang TK 3382 : KPCĐ .

2. Trị giá dụng cụ, vật liệu, hàng hóa phục vụ cho việc bán hàng

Nợ TK 641 – Giá thành bán hàng ;
Mang những TK 152, 153, 242 ( giá vốn dụng cụ dụng cụ, vật tư mạng sử dụng ) .

3. Trích TSCĐ khấu hao phục vụ bán hàng

Nợ TK 641 – Giá thành bán hàng ;
Mang TK 214 : Hao mòn TSCĐ .

4. Giá thành điện, nước phục vụ cho phòng ban bán hàng

Nợ TK 641 – Giá thành bán hàng ;
Nợ TK 133 – Tiền thuế GTGT ;
Mang TK 111, 112, 141, 331 … : Tổng tiền giao dịch trả tiền .

5. Giá thành sửa chữa TSCĐ phục vụ cho phòng ban bán hàng

5.1. Trường hợp sửa chữa TSCĐ phát sinh 1 lần sở hữu trị giá to và phân bổ nhiều kỳ

Nợ TK 242 : Giá thành trả trước ;
Nợ TK 133 : Thuế GTGT phải nộp ;
Mang TK 112, 331 … : Tổng tiền trả tiền giao dịch .

➧ Hàng tháng phân bổ định kỳ

Nợ TK 641 : Giá thành bán hàng ;
Mang TK 242 : Giá thành trả trước .

5.2. Trường hợp trích trước giá tiền sửa chữa TSCĐ

➧ Trích giá tiền dự trữ, tập hợp giá tiền chưa nghiệm thu sát hoạch trong kỳ :
Nợ TK 641 – Giá thành bán hàng ;
Mang TK 335 – Giá thành phải trả ;
Mang TK 352 – Dự phòng phải trả .
➧ Lúc trong thực tiễn phát sinh giá tiền thay thế sửa chữa TSCĐ :
Nợ những TK 335, 352 ;
Nợ TK 133 – Tiền thuế GTGT ;
Mang TK 331, 112, 152 : Tổng số tiền giao dịch trả tiền .

6. Giá thành bảo hành (BH) sản phẩm hàng hóa

6.1. Trường hợp khách hàng tậu hàng sở hữu kèm giấy bảo hành sửa chữa, doanh nghiệp cần xác định số dự phòng phải trả về giá tiền bảo hành, sửa chữa

Nợ TK 6415 : Giá thành bán hàng ;
Mang TK 352 : Dự phòng phải trả .

6.2. Cuối kỳ kế toán xác định số dự phòng phải trả về bảo hành, sửa chữa sản phẩm, hàng hóa

➧ Trường hợp số dự trữ phải trả cần lập to hơn số dự trữ phải trả về bh loại sản phẩm :
Nợ TK 6415 : Giá thành bán hàng ;
Mang TK 352 : Dự phòng phải trả .
➧ Trường hợp số dự trữ phải trả cần lập nhỏ hơn số dự trữ phải trả về bh loại sản phẩm
Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả ;
Mang TK 6415 – Giá thành bán hàng .

7. Sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng để khuyến mãi, quảng cáo

7.1. Trường hợp doanh nghiệp tậu hàng hay sản xuất sản phẩm tiêu dùng để khuyến mại, quảng cáo

➧ Hàng hóa khuyến mại, quảng cáo ko thu tiền, ko kèm theo điều kiện kèm theo tậu hàng .
Nợ TK 641 : Giá thành bán hàng ;
Mang TK 155, 156 : Giá vốn thành phẩm, sản phẩm & hàng hóa .
➧ Hàng hóa khuyến mại, quảng cáo sở hữu kèm theo điều kiện kèm theo ( như tậu 1 loại sản phẩm Tặng Ngay 1 mẫu sản phẩm cùng loại hoặc tậu 2 mẫu sản phẩm cùng loại Tặng Ngay 1 loại sản phẩm khác loại … ) thì trị giá của loại sản phẩm khuyến mại, quảng cáo đưa vào giá tiền giá vốn hàng bán ( thực chất là khuyến mãi sản phẩm & hàng hóa ) .

7.2. Trường hợp doanh nghiệp nhận hàng hóa, sản phẩm khuyến mại, quảng cáo từ nhà phân phối, nhà phân phối ko phải trả tiền để khuyến mại cho khách hàng

➧ Lúc nhận hàng khuyễn mãi thêm, quảng cáo … kế toán ko ghi nhận vào mạng lưới hệ thống sổ sách của doanh nghiệp khoản sản phẩm & hàng hóa khuyến mại này, kế toán chỉ theo dõi chi tiết cụ thể số lượng ngoài sổ kế toán và diễn giải trên thuyết minh BCTC sản phẩm & hàng hóa nhận giữ hộ .
➧ Lúc hết chương trình tặng thêm, quảng cáo … nếu hàng khuyến mại chưa tiêu dùng hết và đơn vị sản xuất ko nhu yếu trả lại hàng khuyến mại thì kế toán ghi nhận vào thu nhập khác :
Nợ TK 156 : Hàng hóa còn lại theo trị giá phối hợp và hợp lý ;
Mang TK 711 : Thu nhập khác .

8. Huê hồng bán hàng

Nợ TK 641 : Giá thành bán hàng ;
Nợ TK 133 : Thuế GTGT ;
Mang TK 331, 111, 112 : Tổng số tiền phải trả tiền giao dịch .

9. Nghiệp vụ khoản giảm giá tiền bán hàng

Nợ TK 112, 331 : Tổng số tiền giao dịch trả tiền ;
Mang TK 641 : Giá thành bán hàng ;
Mang TK 133 : Tiền thuế GTGT .

10. Kết chuyển giá tiền cuối kỳ

Nợ TK 911 : Xác định KQHĐKD ;
Mang TK 641 : Giá thành bán hàng .

Xem thêm: Xây dựng định mức sản xuất để giảm rủi ro về thuế.

IV. Một số thắc mắc thường gặp về tài khoản 641 – Giá thành bán hàng

1. Tổ chức tôi sở hữu tậu 100 giỏ quà tết để tặng những khách hàng thân thiết tậu hàng nhiều của tổ chức. Vậy, trường hợp này sở hữu được đưa vào giá tiền của tổ chức ko?

Giá thành tậu quà tết tiêu dùng để biếu khuyến mãi người tậu, tổ chức bạn phải xuất hóa đơn đầu ra ghi nhận biếu khuyến mãi ngay ko thu tiền, số tiền tậu hàng tổ chức chi ra được đưa vào giá tiền bán hàng .

2. Tổ chức tôi kinh doanh ngành nghề nhập khẩu trái cây từ nước ngoài về bán hàng, do ko sở hữu kho hàng đông lạnh để bảo quản sản phẩm nên sở hữu thỏa thuận thuê kho trong tương lai với 1 đơn vị để bảo quản trái cây, vậy giá tiền này tổ chức tôi sở hữu được đưa vào giá tiền ko?

Trường hợp tổ chức ko sở hữu kho hàng để bảo quản sản phẩm và thuê kho đơn vị khác để bảo quản sản phẩm thì tổ chức bạn phải đăng ký địa điểm kho hàng của tổ chức, sở hữu đầy đủ hợp đồng, chứng từ, hóa đơn chứng minh thì giá tiền thuê kho được đưa vào giá tiền của doanh nghiệp.

3. Tổ chức tôi thuê 1 nhóm tư nhân để quảng cáo sản phẩm trong siêu thị, vậy giá tiền trả cho nhóm tư nhân này tổ chức tôi sở hữu được đưa vào giá tiền ko?

Khoản chi tiêu dùng để tiếp thị loại sản phẩm tổ chức sở hữu hợp đồng thỏa thuận hợp tác giữa cá thể và tổ chức, chứng từ trả tiền giao dịch rất đầy đủ thì được đưa vào giá tiền bán hàng của tổ chức .

Vũ Thơm – Phòng Kế toán Anpha

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing