Hướng dẫn hạch toán kế toán cho vay tại ngân hàng thương mại

Hạch toán kế toán cho vay tại nhà băng được thực hiện như thế nào? Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết bạn đoc cách hạch toán trong bài sau.

hạch toán kế toán cho vay tại ngân hàng

Những quy định về hoạt động cho vay

Phân loại nợ ( theo 493 ) : nợ được chia thành 5 nhóm

Tương ứng với 5 nhóm nợ này, tỷ suất trích lập dự trữ đơn cử tuần tự là 0 %, 5 %, 20 %, 50 % và 100 % .

 • Dự phòng rủi ro đáng tiếc tín dụng trả tiền : dự trữ đơn cử và dự trữ chung
 • Dự phòng đơn cử tính trên phần dư nợ gốc ko được bảo vệ bằng gia tài. Dự phòng chung tính trên dư nợ gốc .

1. Hạch toán kế toán cho vay tại nhà băng

(1)  Hạch toán giải ngân

 • Căn cứ chứng từ giải ngân cho vay, triển khai trả tiền giao dịch giải ngân cho vay và hạch toán :

Nợ TK 21X1 : Số tiền giải ngân cho vay cho khách
Với TK 1011, 4211, … : Số tiền giải ngân cho vay cho khách

(2) Hạch toán lãi phải thu

Định kỳ, địa thế căn cứ hợp đồng cho vay / bảng kê rút vốn, số dư nợ vay, lãi suất vay cho vay, tính toán số lãi phải thu của khách hàng và hạch toán :

 • Đối với khoản cho vay được phân loại nợ nhóm 1:       

Nợ TK 394 : Số tiền lãi phải thu
Với TK 702 : Số tiền lãi phải thu
Đối với số lãi đã hạch toán dự thu nhưng khách hàng ko trả đúng hạn hoặc khoản cho vay bị chuyển từ nợ nhóm 1 sang nợ từ nhóm 2 tới nhóm 5, nhà băng nhà nước thực thi chuyển nhóm nợ và trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc theo pháp luật .

 • Đối với khoản cho vay được phân loại nợ từ nhóm 2 tới nhóm 5:

Nhập TK 941 : Số tiền lãi phải thu, lãi phạt quá hạn ( nếu sở hữu )

(3) Hạch toán thu nợ (gốc, lãi)

Căn cứ chứng từ thu nợ, triển khai những trả tiền giao dịch thu nợ và hạch toán :

Thu nợ gốc:

Nợ TK 1011, 4211, … : Số tiền gốc thu được
Với TK 21X1 : Số tiền gốc thu được

Thu nợ lãi:

 • Đối với khoản cho vay được phân loại nợ nhóm 1:

Nợ TK 1011, 4211, … : Số tiền lãi thu được
Với TK 394 : Số tiền lãi thu được

 • Đối với khoản cho vay được phân loại nợ từ nhóm 2 tới nhóm 5:

Bút toán 1:

Nợ TK 1011, 4211, … : Số tiền lãi thu được ( gồm sở hữu lãi phạt nếu sở hữu )
Với TK 702 : Số tiền lãi thu được ( gồm sở hữu lãi phạt nếu sở hữu )

Bút toán 2:

Xuất 941 : Số tiền lãi thu được ( gồm sở hữu lãi phạt nếu sở hữu )

2. Hạch toán phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

(1) Nguyên tắc hạch toán kế toán cho vay tại nhà băng

a) Hạch toán phân loại nợ: 

– Phân loại nợ phải được thực thi theo lao lý của NHNN và của nhà băng nhà nước theo từng thời kỳ. Tại một thời kì, hàng loạt dư nợ của một khách hàng chỉ được phân loại vào một nhóm nợ duy nhất .
– Những khoản cho vay phải được phản ánh khá đầy đủ, đúng chuẩn, kịp thời trên sổ sách kế toán theo đúng nhóm nợ của khoản vay .
– Đối với việc chuyển nhóm nợ, nhà băng nhà nước tuân thủ theo pháp luật tại thông tư 39/2016 / TT-NHNN phát hành, trong đó chỉ chuyển nợ quá hạn so với số dư nợ gốc mà khách hàng ko trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận hợp tác và ko được tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đồng ý chấp thuận cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ .

b) Hạch toán trích lập và sử dụng Quỹ DPRR tín dụng

– Quỹ DPRR tín dụng trả tiền gồm sở hữu dự trữ chung và dự trữ đơn cử, được hạch toán và theo dõi bằng VND theo từng loại cho vay. Đối với những khoản cho vay bằng ngoại tệ, xác lập số dư nợ tín dụng trả tiền phải trích bằng VND ( quy đổi số dư nợ cho vay bằng ngoại tệ ra VND theo tỷ giá quy đổi cân đối tài khoản kế toán cùng quy đổi, hiện tại là : Tỷ giá trung bình liên nhà băng nhà nước so với dư nợ cho vay bằng USD và tỷ giá tìm chuyển khoản qua nhà băng so với những loại ngoại tệ khác ) tại thời kì trích lập để tính số DPRR phải trích bằng VND theo pháp luật. Theo đó :

 • Trường hợp số DPRR phải trích lập to hơn số dư quỹ DPRR trên sổ kế toán thì hạch toán trích bổ trợ phần chênh lệch vào ngân sách kinh doanh thương nghiệp trong kỳ .
 • Trường hợp số DPRR phải trích lập nhỏ hơn số dư quỹ DPRR trên sổ kế toán thì phần chênh lệch ( số hoàn nhập ) sẽ hạch toán giảm hết ngân sách dự trữ tương ứng đã hạch toán trong kỳ trước, số còn lại hạch toán vào thu nhập khác trong kỳ .

Để đảm bảo việc kiểm soát số trích lập/hoàn nhập trong năm, lúc thực hiện hoàn nhập hoặc trích lập bổ sung quỹ DPRR tín dụng, ko thực hiện hạch toán điều chỉnh từ tài khoản quỹ dự phòng này sang tài khoản quỹ dự phòng khác. 

(2) Hạch toán kế toán cho vay tại nhà băng

a) Hạch toán phân loại nợ:

Căn cứ list phân loại nợ được cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt, hạch toán :

Đối với dư nợ gốc:

Nợ TK cho vay nhóm nợ mới : Trị giá phần cho vay bị chuyển nhóm
Với TK cho vay nhóm nợ cũ : Trị giá phần cho vay bị chuyển nhóm

Đối với dư nợ lãi:

+ Trường hợp khoản vay bị chuyển từ nợ nhóm 1 sang nợ từ nhóm 2 tới nhóm 5:

 • Đối với số lãi đã dự thu trong năm:

Nợ TK 702 : Số lãi đã hạch toán dự thu trong năm của khoản vay bị chuyển nhóm
Với TK 394

 • Đối với số lãi đã dự thu những năm trước:

Nợ TK 809 : Số lãi đã hạch toán dự thu những năm trước của khoản cho vay bị chuyển nhóm
Với TK 394
Đồng thời, hạch toán theo dõi ngoại bảng so với số lãi này :

Nhập TK 941: Số lãi đã hạch toán dự thu của khoản cho vay bị chuyển nhóm

+ Trường hợp khoản vay thuộc nợ từ nhóm 2 tới nhóm 5 chuyển về nợ nhóm 1: 

 • Bút toán 1:

Nợ TK 394: Số lãi phải thu của khoản cho vay được chuyển về nợ nhóm 1

Với TK 702: Số lãi phải thu của khoản cho vay được chuyển về nợ nhóm 1 

 • Bút toán 2:

Xuất TK 941: Số lãi phải thu của khoản cho vay được chuyển về nợ nhóm 1

b) Hạch toán trích lập và hoàn nhập DPRR tín dụng:

Căn cứ Đề nghị trích lập DPRR và Bảng kê chi tiết cụ thể số DPRR của từng khoản cho vay đã được cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt, hạch toán :

 • Trường hợp số DPRR phải trích lập to hơn số dư quỹ DPRR trên sổ kế toán, thực hiện trích lập DPRR bổ sung:

Nợ TK 8822: Tổng số DPRR phải trích lập bổ sung trong kỳ

Với TK 2191: Số dự phòng cụ thể phải trích lập bổ sung trong kỳ

Với TK 2192: Số dự phòng chung phải trích lập bổ sung trong kỳ

 • Trường hợp số tiền phải trích lập DPRR nhỏ hơn số dư quỹ DPRR trên sổ kế toán, thực hiện hoàn nhập DPRR như sau:

Nợ TK 2191: Số dự phòng cụ thể hoàn nhập trong kỳ

Nợ TK 2192: Số dự phòng chung hoàn nhập trong kỳ

Với TK 8822: Số DPRR hoàn nhập

Kỳ vọng những san sẻ trên sẽ phân phối thông tin hữu dụng cho kế toán trong công việc làm việc thao tác

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính