Tạo Nút Download Popup Có Đếm Thời Gian (Chèn Quảng Cáo)

them-button-download-co-dem-thoi-gian

 Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm nút
download dạng popup cho blogger nhé.

Cách hoạt động của button này lầ gì?

Sau khi thêm button này vào bài viết và click vào nút, một popup sẽ xuất hiện
và đếm thời gian sau N giây. Sau khi chạy xong thì sẽ đi đến link file.

Dạng này giống với các trang tải file như Fshare và có thể thêm quảng cáo vào
popup.

Demo

Zip
Template-kalender-2021.zip
Download

Cách thêm nút download popup có đếm thời gian vào blogger

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger , Chọn Chủ Đề ➺.Chỉnh Sửa HTML.

Bước 3: Tìm đến thẻ </head> và thêm đoạn CSS này vào trên
nó.

<b:if cond='data:view.isPost'>
 <style>
#button-download{display:inline-flex;display:-webkit-inline-flex;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-wrap:wrap;align-items:center;-webkit-align-items:center;margin-bottom:10px;padding:9px 20px;border-radius:10px;font-size:.8rem;line-height:1.3rem;background-color:#fdd929;color:#ff2121}
.adpop-top{height:40px;width:100%;border-bottom:1px #E5E5E5 solid}
.btn-at{display:block;height:50px;color:#fff!important;font-size:18px;text-transform:uppercase;background:#f3a;text-align:center;line-height:50px;width:200px;margin:12px auto;transition:all 0.4s ease-in}
[data-ml-modal]{position:fixed;top:0;bottom:0;left:0;right:0;overflow-x:hidden;overflow-y:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;z-index:999;width:0;height:0;opacity:0}
[data-ml-modal]:target{width:auto;height:auto;opacity:1;-webkit-transition:opacity 1s ease;transition:opacity 1s ease}
[data-ml-modal]:target .modal-overlay{position:fixed;top:0;bottom:0;left:0;right:0;cursor:pointer;background-color:#000;background-color:rgba(0,0,0,0.7);z-index:1}
[data-ml-modal] .modal-dialog{border-radius:6px;box-shadow:0 11px 15px -7px rgba(0,0,0,0.2),0 24px 38px 3px rgba(0,0,0,0.14),0 9px 46px 8px rgba(0,0,0,0.12);position:relative;width:90%;max-width:660px;max-height:70%;margin:10% auto;overflow-x:hidden;overflow-y:auto;z-index:2}
[data-ml-modal] .modal-content{background:#fff;padding:23px 27px}
@media (max-width:767px){[data-ml-modal] .modal-dialog{margin:20% auto}}
.ad-pop__close{position:absolute;right:1em;top:1em;width:1.1em;height:1.1em;cursor:pointer}
</style>
 </b:if>

Bước 4: Tìm đến thẻ </body> và thêm đoạn JavaScript này vào trên
nó.

<b:if cond='data:view.isPost'>
    <script>
//<![CDATA[
var downloadButton = document.getElementById("button-download"); var counter = 20; var newElement = document.createElement("span"); newElement.innerHTML = "Please Wait 20 sec"; var id; downloadButton.parentNode.replaceChild(newElement, downloadButton); function startDownload() { this.style.display = 'none'; id = setInterval(function () { counter--; if (counter < 0) { newElement.parentNode.replaceChild(downloadButton, newElement); clearInterval(id); } else { newElement.innerHTML = "Please Wait" + " " + counter.toString() + " " + " sec.... "; } }, 1000); }; var clickbtn = document.getElementById("get-download"); clickbtn.onclick = startDownload;
//]]>
</script>
</b:if>

var counter = 20; thì hãy thay số 20 thành số giây bạn muốn.

Bước 5: Lưu chủ đề.

Cách sử dụng

Các bạn soạn bài viết như bình thường, sau đó copy đoạn Button HTML này và dán
vào nơi bạn muốn hiển thị.

<p style="text-align: center;"><a class="button" href="#PopupDownload" id="get-download">Download</a></p>
<div data-ml-modal="" id="PopupDownload">
	<div class="modal-overlay"></div>
	<div class="modal-dialog">
		<div class="modal-content center">
     <div class="adpop-top">
			<h2 style="margin: 0px;">Download Your file</h2>
      <div class="ad-pop__close" onclick="document.getElementById(&quot;PopupDownload&quot;).style.display=&quot;none&quot;"><svg style="height: 25px; width: 25px;" viewbox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M278.6 256l68.2-68.2c6.2-6.2 6.2-16.4 0-22.6-6.2-6.2-16.4-6.2-22.6 0L256 233.4l-68.2-68.2c-6.2-6.2-16.4-6.2-22.6 0-3.1 3.1-4.7 7.2-4.7 11.3 0 4.1 1.6 8.2 4.7 11.3l68.2 68.2-68.2 68.2c-3.1 3.1-4.7 7.2-4.7 11.3 0 4.1 1.6 8.2 4.7 11.3 6.2 6.2 16.4 6.2 22.6 0l68.2-68.2 68.2 68.2c6.2 6.2 16.4 6.2 22.6 0 6.2-6.2 6.2-16.4 0-22.6L278.6 256z"></path></svg></div>
     </div>
     <br />
     <div style="width: 660px;">
	<!-- ads here -->
     <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-xxxxxxx" data-ad-format="auto" data-ad-slot="xxxxx" data-full-width-responsive="true" style="display: block;"></ins><script>
   
</script></div>
     <br />
     <a class="button" href="https://www.nguyenlamblog.xyz/2021/05/url_here" id="button-download">Download File</a>
		</div>
	</div>
</div>

Trong đó:

<!– ads here –> thay mã quảng cáo bên dưới nó thành mã quảng cáo của
bạn.

url_here thay bằng url file của bạn.

Video hướng dẫn:

———————————–


Leave a Reply