Tạo Widget Đăng Ký Nhận Bài Viết Qua Email Cực Đẹp Cho Blogspot

Widget đăng ký nhận bài viết qua Email rất hữu ích cho blogspot của bạn, bởi vì khi người xem đăng ký email của họ vào tiện ích, họ sẽ nhận được tất cả các bài đăng vào hộp thư đến của họ.

Tạo Widget Đăng Ký Nhận Bài Viết Qua Email

Cách Tạo Widget Đăng Ký Nhận Bài Viết Qua Email
1. Đăng nhập vào Blogger
2. Trên bảng điều khiển Blogger , Chọn Chủ đềChỉnh sửa HTML
Sau đó thêm đoạn mã dưới trước thẻ </head>
<style>
/* Widget FollowByEmail TLTeam */
*,*:before,*:after{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}input,select,textarea{width:100%}#subscribe-box p{font-size:14px;color:#767676;margin:0 0 15px;padding:0;line-height:normal}#subscribe-box .emailfield{position:relative;margin:auto;z-index:1}#subscribe-box .emailfield input{background:rgba(255,255,255,.9);padding:13px 20px;color:#aaa;border:1px solid rgba(0,0,0,0.05);font-size:14px;margin-bottom:16px;border-radius:99em}#subscribe-box .emailfield input:focus{color:#222;outline:none;border-color:rgba(0,0,0,0.05);box-shadow:inset 0 0 0 3px rgba(0,0,0,0.05)}#subscribe-box .emailfield .submitbutton{display:block;position:relative;overflow:hidden;background:rgba(255,255,255,.25);color:#fff;width:100%;font-size:15px;font-weight:bold;border:0;margin:auto;box-shadow:0 2px 3px rgba(0,0,0,0.1), 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.13);transition:all 0.2s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1)}#subscribe-box .emailfield .submitbutton:active,#subscribe-box .emailfield .submitbutton:hover{background:rgba(255,255,255,.35);color:#fff;box-shadow:0 3px 3px rgba(0,0,0,0.1), 0 3px 4px rgba(0,0,0,0.13)}#subscribe-box .emailfield input:focus.submitbutton{color:#fff}#subscribe-box .emailfield form{position:relative}#subscribe-box .emailfield .submitbuttonlabel{position:absolute;top:3px;right:8px;display:inline;padding:8px 12.5px 8px 20px;cursor:pointer;font-size:13px}#subscribe-box .emailfield .submitbuttonlabel svg{fill:#767676;width:22px;height:22px;vertical-align:middle;transition:all .3s}#subscribe-box .emailfield .submitbuttonlabel svg:hover,#subscribe-box .emailfield .submitbuttonlabel svg:focus{fill:#568af5}#HTML98{position:relative;overflow:hidden;padding:20px;border:1px solid #fff}#HTML98:after{content:&#39;&#39;;display:block;position:absolute;bottom:0;right:0;width:120px;height:120px;background-image:linear-gradient(50deg,#ff4169,#8b41f6);background-repeat:no-repeat;border-radius:120px 0 0;transition:opacity .3s;opacity:1}#HTML98:before{content:&#39;&#39;;display:block;position:absolute;bottom:0;right:0;width:120px;height:120px;background-image:linear-gradient(230deg,#ff4169,#8b41f6);background-repeat:no-repeat;border-radius:120px 0 0;transition:opacity .3s;opacity:1}#HTML98:hover:after{opacity:0}#HTML98:hover:before{opacity:1}#HTML98 h2:after,#HTML98 h3:after,#subscribe-box .emailfield input[type=submit]{display:none}
</style>
3. Sau đó, vào Bố cụcThêm Tiện íchHTML/JavaScript.
Thêm đoạn mã dưới vào
<div id=’subscribe-box’>
<p>Get notifications from this blog</p>
<div class=”emailfield”>
<form action=’https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify’ method=’post’ onsubmit=”window.open(&apos;https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=NguynLmBlog&apos;, &apos;popupwindow&apos;, &apos;scrollbars=yes,width=550,height=520&apos;);return true” target=”popupwindow”>
<input required=’required’ type=”text” name=”email” onblur=”if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Email Address&quot;;}” onfocus=”if (this.value == &quot;Email Address&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}” value=”Email Address”/>
<input class=”submitbutton” type=”submit” id=”email-submit” value=”Subscribe”/>
<label class=”submitbuttonlabel” for=”email-submit”>
<svg class=”icon” viewbox=”0 0 24 24″ xmlns=”https://www.w3.org/2000/svg”><g transform=”translate(2.000000, 3.000000)”><path d=”M14.1972579,8.17124146e-14 C17.3979916,0.00978563072 19.990286,2.62120148 20,5.84554455 L20,5.84554455 L20,7.30693069 L19.99354,7.4036631 C19.9466817,7.75161611 19.6506049,8.01980198 19.2923485,8.01980198 L19.2923485,8.01980198 L19.2835029,8.0019802 L19.1721336,7.99309967 C19.0257158,7.96959451 18.889286,7.90013647 18.7831177,7.79318503 C18.6504073,7.65949573 18.5758514,7.47817413 18.5758514,7.28910891 L18.5758514,7.28910891 L18.5758514,5.84554455 C18.5518871,3.41954659 16.6054921,1.45879454 14.1972579,1.43465347 L14.1972579,1.43465347 L5.80274215,1.43465347 C3.39450789,1.45879454 1.44811291,3.41954659 1.42414861,5.84554455 L1.42414861,5.84554455 L1.42414861,12.1544554 C1.44811291,14.5804534 3.39450789,16.5412055 5.80274215,16.5653465 L5.80274215,16.5653465 L14.1972579,16.5653465 C16.6054921,16.5412055 18.5518871,14.5804534 18.5758514,12.1544554 C18.6163388,11.7890822 18.922975,11.5127474 19.2879257,11.5127474 C19.6528764,11.5127474 19.9595126,11.7890822 20,12.1544554 C19.990286,15.3787985 17.3979916,17.9902144 14.1972579,18 L14.1972579,18 L5.80274215,18 C2.599996,17.995093 0.00487110525,15.3808258 -1.42108547e-14,12.1544554 L-1.42108547e-14,12.1544554 L-1.42108547e-14,5.84554455 C-1.42108547e-14,2.61713944 2.59797615,8.17124146e-14 5.80274215,8.17124146e-14 L5.80274215,8.17124146e-14 Z M4.29443312,5.38692655 C4.48070099,5.36682207 4.6671823,5.42289927 4.81203008,5.54257426 L4.81203008,5.54257426 L8.96948253,8.85742574 C9.48880627,9.2678976 10.2192875,9.2678976 10.7386112,8.85742574 L10.7386112,8.85742574 L14.8518355,5.54257426 L14.8606811,5.54257426 L14.9473987,5.48291804 C15.2462388,5.30808809 15.6344967,5.37260085 15.8602388,5.64950495 C15.9785304,5.79800076 16.0329385,5.98799536 16.0113373,6.17714498 C15.9897361,6.36629461 15.8939207,6.53887938 15.7452455,6.65643564 L15.7452455,6.65643564 L11.6320212,9.98019802 C10.5861526,10.8280382 9.09540423,10.8280382 8.0495356,9.98019802 L8.0495356,9.98019802 L3.92746572,6.65643564 L3.8513546,6.58355583 C3.61891283,6.32594359 3.59998262,5.92999594 3.821318,5.64950495 C3.93770999,5.50163353 4.10816526,5.40703103 4.29443312,5.38692655 Z”></path></g></svg>
</label>
<input name=”uri” type=”hidden” value=”NguynLmBlog“/>
<input name=”loc” type=”hidden” value=”en_US”/>
</form>
</div>
</div>
Ấn lưu lại.
Lưu ý: Thay thế tất cả các mã được đánh dấu bằng NguynLmBlog bằng ID feedburner của blog của bạn.
Bổ Sung
Xác định ID của Widget bạn vừa tạo bằng cách ấn chỉnh sửa và xem phần đuôi của URL widget đó (Của mình là HTML11)
Xác định ID của Widget

Sau khi xác định được ID thì các bạn vào Chủ đềChỉnh sửa HTMLChuyển đến tiện ích ➟ Chọn ID của tiện ích đó (Của mình là HTML11)
Thay đổi ID đó thành HTML98

Thay đổi ID đó thành HTML98, ví dụ của mình là HTML11 ➟ HTML98
Lưu lại và xem kết quả nhé.
Nếu gặp vấn đề gì hãy comment ngay bên dưới nhé.

———————————–


Leave a Reply