Luật số 47/2010/QH12 của Quốc hội: LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

QUỐC HỘI _______


QUỐC HỘI

_______


 Luật số: 47/2010/QH12


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________


LUẬT


CÁC TỔ
CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết nghị số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật những tổ chức tín dụng.

CHƯƠNG I


NHỮNG QUY
ĐỊNH CHUNG


Điều 1.

Phạm vi điều chỉnh

Luật này pháp luật về việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động tiêu khiển, trấn áp đặc trưng quan yếu, tổ chức triển khai lại, giải thể tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động tiêu khiển của Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng .


Điều 2.
Đối tượng ứng dụng

Luật này vận dụng so với những đối tượng người tiêu tiêu dùng sau đây :
1. Tổ chức tín dụng trả tiền ;
2. Chi nhánh nhà băng quốc tế ;
3. Văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng ;
4. Tổ chức, cá thể với tương quan tới việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động tiêu khiển, trấn áp đặc trưng quan yếu, tổ chức triển khai lại, giải thể tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động tiêu khiển của Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng .

Điều 3. Ứng dụng Luật những tổ chức tín dụng,
điều ước quốc tế, tập quán thương nghiệp quốc tế và những luật với liên quan

1. Việc xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển, trấn áp đặc trưng quan yếu, tổ chức triển khai lại, giải thể tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; việc xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển của Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng phải tuân theo pháp luật của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý với tương quan .
2. Trường hợp với pháp luật khác nhau giữa Luật này và những luật khác với tương quan về xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động tiêu khiển, trấn áp đặc trưng quan yếu, tổ chức triển khai lại, giải thể tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động tiêu khiển của Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng thì vận dụng theo lao lý của Luật này .
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên với pháp luật khác với lao lý của Luật này thì vận dụng pháp luật của điều ước quốc tế đó .
4. Tổ chức, cá thể tham gia hoạt động tiêu khiển nhà băng được quyền thỏa thuận hợp tác vận dụng tập quán thương nghiệp, gồm với :
a ) Tập quán thương nghiệp quốc tế do Phòng thương nghiệp quốc tế phát hành ;
b ) Tập quán thương nghiệp khác ko trái với pháp lý của Nước Ta .


Điều 4.
Giảng giải từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực
hiện một, một số hoặc tất cả những hoạt động nhà băng. Tổ chức tín dụng bao gồm
nhà băng, tổ chức tín dụng phi nhà băng, tổ chức tín dụng vi mô và quỹ tín
dụng nhân dân.

2. Nhà băng là loại hình tổ chức tín
dụng với thể được thực hiện tất cả những hoạt động nhà băng theo quy định của Luật
này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, những loại hình nhà băng bao gồm ngân
hàng thương nghiệp, nhà băng chính sách, nhà băng hợp tác xã.

3. Nhà băng thương nghiệp là loại hình
nhà băng được thực hiện tất cả những hoạt động nhà băng và những hoạt động kinh
doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.

4. Tổ chức tín dụng phi nhà băng là loại
hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động nhà băng theo
quy định của Luật này, trừ những hoạt động nhận tiền gửi của tư nhân và cung ứng
những nhà sản xuất trả tiền qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân
hàng bao gồm tổ chức tài chính, tổ chức cho thuê tài chính và những tổ chức tín
dụng phi nhà băng khác.

Đơn vị cho thuê kinh tế tài chính là mô phỏng tổ chức kinh tế tài chính với hoạt động tiêu khiển chính là cho thuê kinh tế tài chính theo pháp luật của Luật này .

5. Tổ chức tín dụng vi mô là loại hình tổ
chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động nhà băng nhằm đáp ứng nhu cầu
của những tư nhân, hộ gia đình với thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.

6. Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng
do những pháp nhân, tư nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp
tác xã để thực hiện một số hoạt động nhà băng theo quy định của Luật này và
Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất,
kinh doanh và đời sống.

7. Nhà băng hợp tác xã là nhà băng của tất
cả những quỹ tín dụng nhân dân do những quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân
góp vốn thành lập theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết
hệ thống, tương trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống những quỹ tín dụng nhân
dân.

8. Tổ chức tín dụng nước ngoài là tổ chức
tín dụng được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài.

Tổ chức tín dụng trả tiền quốc tế được hiện hữu thương nghiệp tại Nước Ta dưới hình thức văn phòng đại diện thay mặt, nhà băng liên kết kinh doanh, nhà băng 100 % vốn quốc tế, Trụ sở nhà băng quốc tế, tổ chức kinh tế tài chính liên kết kinh doanh, tổ chức kinh tế tài chính 100 % vốn quốc tế, tổ chức cho thuê kinh tế tài chính liên kết kinh doanh, tổ chức cho thuê kinh tế tài chính 100 % vốn quốc tế .
Nhà băng liên kết kinh doanh, nhà băng 100 % vốn quốc tế là mô phỏng nhà băng thương nghiệp ; tổ chức kinh tế tài chính liên kết kinh doanh, tổ chức kinh tế tài chính 100 % vốn quốc tế là mô phỏng tổ chức kinh tế tài chính ; tổ chức cho thuê kinh tế tài chính liên kết kinh doanh, tổ chức cho thuê kinh tế tài chính 100 % vốn quốc tế là mô phỏng tổ chức cho thuê kinh tế tài chính theo pháp luật của Luật này .

9. Chi nhánh nhà băng nước ngoài là đơn vị
phụ thuộc của nhà băng nước ngoài, ko với tư cách pháp nhân, được nhà băng
nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại
Việt Nam.

10. Vốn tự với gồm trị giá thực của
vốn điều lệ của tổ chức tín dụng hoặc vốn được cấp của chi nhánh nhà băng nước
ngoài và những quỹ dự trữ, một số tài sản nợ khác theo quy định của Nhà băng Nhà
nước Việt Nam (sau đây gọi là Nhà băng Nhà nước).

11. Giấy phép bao gồm Giấy phép thành lập và
hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh nhà băng nước
ngoài, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài,
tổ chức nước ngoài khác với hoạt động nhà băng do Nhà băng Nhà nước cấp. Văn
bản của Nhà băng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Giấy phép là một phòng ban ko
tách rời của Giấy phép.

12. Hoạt động nhà băng là việc kinh doanh,
cung ứng thường xuyên một hoặc một số những nghiệp vụ sau đây:

a ) Nhận tiền gửi ;
b ) Cấp tín dụng trả tiền ;
c ) Cung ứng nhà sản xuất trả tiền giao dịch qua thông tin tài khoản .
13. Nhận tiền gửi là hoạt động tiêu khiển nhận tiền tài tổ chức triển khai, cá thể dưới hình thức tiền gửi ko kỳ hạn, tiền gửi với kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm ngân sách và tầm giá, phát hành chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và những hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc với hoàn trả vừa đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận hợp tác .

14. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ
chức, tư nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản
tiền theo nguyên tắc với hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê
tài chính, bao trả tiền, bảo lãnh nhà băng và những nghiệp vụ cấp tín dụng
khác.

15. Cung ứng nhà sản xuất trả tiền qua tài khoản
là việc cung ứng phương tiện trả tiền; thực hiện nhà sản xuất trả tiền séc, lệnh
chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ nhà băng, thư tín dụng và những
nhà sản xuất trả tiền khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng.

16. Cho vay là hình thức cấp tín
dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết ủy quyền khách hàng một khoản tiền
để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời kì nhất định theo thỏa thuận
với nguyên tắc với hoàn trả cả gốc và lãi.

17. Bao trả tiền là hình thức cấp tín dụng
cho bên bán hàng hoặc bên tìm hàng thông qua việc tìm lại với bảo lưu quyền truy
đòi những khoản phải thu hoặc những khoản phải trả phát sinh từ việc tìm, bán hàng
hoá, cung ứng nhà sản xuất theo hợp đồng tìm, bán hàng hoá, cung ứng nhà sản xuất.

18. Bảo lãnh nhà băng là hình thức
cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ
chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng lúc khách hàng
ko thực hiện hoặc thực hiện ko đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải
nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận.

19. Chiết khấu là việc tìm với kỳ hạn
hoặc tìm với bảo lưu quyền truy đòi những dụng cụ chuyển nhượng, giấy tờ với giá
khác của người thụ hưởng trước lúc tới hạn trả tiền.

20. Tái chiết khấu là việc chiết khấu
những dụng cụ chuyển nhượng, giấy tờ với giá khác đã được chiết khấu trước lúc tới
hạn trả tiền.

21. Môi giới tiền tệ là việc làm
trung gian với thu phí môi giới để thu xếp thực hiện những hoạt động nhà băng và
những hoạt động kinh doanh khác giữa những tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng khác.

22. Tài khoản trả tiền là tài khoản tiền
gửi ko kỳ hạn của khách hàng mở tại nhà băng để sử dụng những nhà sản xuất thanh
toán do nhà băng cung ứng.

23. Sản phẩm phái sinh là dụng cụ tài
chính được định giá theo biến động dự kiến về trị giá của một tài sản tài chính
gốc như tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ hoặc tài sản tài chính khác.

24. Góp vốn, tìm cổ phần của tổ chức tín dụng
là việc tổ chức tín dụng góp vốn cấu thành vốn điều lệ, tìm cổ phần của những
doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác, bao gồm cả việc cấp vốn, góp vốn vào công
ty con, tổ chức liên kết của tổ chức tín dụng; góp vốn vào quỹ đầu tư và ủy thác
vốn cho những tổ chức khác góp vốn, tìm cổ phần theo những hình thức nêu trên.

25. Khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, tìm cổ
phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp
bao gồm khoản đầu tư chiếm trên
50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần với quyền biểu quyết của một doanh nghiệp hoặc
khoản đầu tư khác đủ để chi phối quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội
đồng thành viên.

26. Cổ đông to của tổ chức tín dụng cổ phần
là cổ đông sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5% vốn cổ phần với quyền biểu quyết trở
lên của tổ chức tín dụng cổ phần đó.

27. Sở hữu gián tiếp là việc tổ chức,
tư nhân sở hữu vốn điều lệ, vốn cổ phần của tổ chức tín dụng thông qua người với
liên quan hoặc thông qua ủy thác đầu tư.

28. Người với liên quan là tổ chức, cá
nhân với quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, tư nhân khác thuộc một
trong những trường hợp sau đây:

a ) Đơn vị mẹ với tổ chức con và trái lại ; tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với tổ chức con của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và trái lại ; những tổ chức con của cùng một tổ chức mẹ hoặc của cùng một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với nhau ; người quản trị, thành viên Ban trấn áp của tổ chức mẹ hoặc của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, cá thể hoặc tổ chức triển khai với thẩm quyền chỉ định những người này với tổ chức con và trái lại ;
b ) Đơn vị hoặc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với người quản trị, thành viên Ban trấn áp của tổ chức hoặc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó hoặc với tổ chức, tổ chức triển khai với thẩm quyền chỉ định những người đó và trái lại ;
c ) Đơn vị hoặc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với tổ chức triển khai, cá thể chiếm hữu từ 5 % vốn điều lệ hoặc vốn CP với quyền biểu quyết trở lên tại tổ chức hoặc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó và trái lại ;
d ) Tư nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người này ;
đ ) Đơn vị hoặc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với cá thể theo pháp luật tại điểm d khoản này của người quản trị, thành viên Ban trấn áp, thành viên góp vốn hoặc cổ đông chiếm hữu từ 5 % vốn điều lệ hoặc vốn CP với quyền biểu quyết trở lên của tổ chức hoặc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó và trái lại ;
e ) Tư nhân được ủy quyền đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai, cá thể lao lý tại những điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức triển khai, cá thể chuyển nhượng ủy quyền ; những cá thể được ủy quyền đại diện thay mặt phần vốn góp của cùng một tổ chức triển khai với nhau .

29. Đơn vị liên kết của tổ chức tín dụng
tổ chức trong đó tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người với liên quan
của tổ chức tín dụng sở hữu trên 11% vốn điều lệ hoặc trên 11% vốn cổ phần với
quyền biểu quyết, nhưng ko phải là tổ chức con của tổ chức tín dụng đó.

30. Đơn vị con của tổ chức tín dụng là công
ty thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a ) Tổ chức tín dụng trả tiền hoặc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và người với tương quan của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền chiếm hữu trên 50 % vốn điều lệ hoặc trên 50 % vốn CP với quyền biểu quyết ;
b ) Tổ chức tín dụng trả tiền với quyền trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ định hầu hết hoặc tổng thể thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức con ;
c ) Tổ chức tín dụng trả tiền với quyền sửa đổi, bổ trợ điều lệ của tổ chức con ;
d ) Tổ chức tín dụng trả tiền và người với tương quan của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trực tiếp hay gián tiếp trấn áp việc trải qua quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức con .

31. Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm
Chủ toạ, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ toạ, thành viên Hội đồng thành
viên; Tổng giám đốc (Giám đốc) và những chức danh quản lý khác theo quy định tại
Điều lệ của tổ chức tín dụng.

32. Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm
Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám
đốc chi nhánh và những chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức
tín dụng.


Điều 5.

Sử dụng thuật ngữ liên quan tới hoạt động nhà băng

Tổ chức ko phải là tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ko được phép sử dụng cụm từ hoặc thuật ngữ “ tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ”, “ nhà băng ”, “ tổ chức kinh tế tài chính ”, “ tổ chức cho thuê kinh tế tài chính ” hoặc những cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ chức triển khai, chức vụ hoặc trong những phần phụ thêm của tên, chức vụ hoặc trong sách vở trả tiền giao dịch hoặc quảng cáo của mình nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ đó hoàn toàn với thể gây nhầm lẫn cho người tìm về việc tổ chức triển khai của mình là một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .


Điều 6.
Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng

1. Nhà băng thương nghiệp trong nước được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức tổ chức CP, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .
2. Nhà băng thương nghiệp nhà nước được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước chiếm hữu 100 % vốn điều lệ .
3. Tổ chức tín dụng trả tiền phi nhà băng trong nước được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức tổ chức CP, tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .
4. Tổ chức tín dụng trả tiền liên kết kinh doanh, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền 100 % vốn quốc tế được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .
5. Nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức hợp tác xã .
6. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô được xây dựng, tổ chức triển khai dưới hình thức tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .


Điều 7.
Quyền tự chủ hoạt động

1. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế với quyền tự chủ trong hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tác dụng kinh doanh thương nghiệp của mình. Ko tổ chức triển khai, cá thể nào được can thiệp trái pháp lý vào hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế với quyền khước từ nhu yếu cấp tín dụng trả tiền, đáp ứng những nhà sản xuất khác nếu thấy ko đủ điều kiện kèm theo, ko với hiệu suất cao, ko tương thích với lao lý của pháp lý .

Điều 8. Quyền hoạt động nhà băng

1. Tổ chức với đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý với tương quan được Nhà băng Nhà nước cấp Giấy phép thì được thực thi một hoặc 1 số ít hoạt động tiêu khiển nhà băng tại Nước Ta .
2. Nghiêm cấm cá thể, tổ chức triển khai ko phải là tổ chức triển khai tín dụng trả tiền triển khai hoạt động tiêu khiển nhà băng, trừ trả tiền giao dịch ký quỹ, trả tiền giao dịch tìm, bán lại sàn chứng khoán của tổ chức sàn chứng khoán .


Điều 9.
Hợp tác và khó khăn trong hoạt động nhà băng

1. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế được hợp tác và khó khăn đối đầu trong hoạt động tiêu khiển nhà băng và hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp khác theo pháp luật của pháp lý .
2. Nghiêm cấm hành vi hạn chế khó khăn đối đầu hoặc hành vi khó khăn đối đầu ko lành mạnh với rủi ro tiềm tàng gây tổn hại hoặc gây tổn hại tới việc thực thi chủ trương tiền tệ vương quốc, bảo đảm an toàn của mạng lưới hệ thống những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể .
3. nhà nước lao lý đơn cử những hành vi khó khăn đối đầu ko lành mạnh trong hoạt động tiêu khiển nhà băng và hình thức khắc phục và xử lý những hành vi này .


Điều 10.
Bảo vệ quyền lợi của khách hàng

Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế với nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Tham gia tổ chức triển khai bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo lao lý của pháp lý và công bố công khai sáng tỏ việc tham gia tổ chức triển khai bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở chính và Trụ sở ;
2. Tạo thuận tiện cho người tìm gửi và rút tiền, bảo vệ giao dịch trả tiền đủ, đúng hạn gốc và lãi của những khoản tiền gửi ;
3. Từ chối việc tìm hiểu, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi của người tìm, trừ trường hợp với nhu yếu của cơ quan nhà nước với thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý hoặc được sự chấp thuận đồng ý của người tìm ;
4. Thông tin công khai sáng tỏ lãi suất vay tiền gửi, phí nhà sản xuất, những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tìm so với từng loại loại sản phẩm, nhà sản xuất đang đáp ứng ;
5. Công bố thời hạn trả tiền giao dịch chính thức và ko được tự ý ngừng trả tiền giao dịch vào thời hạn đã công bố. Trường hợp ngừng trả tiền giao dịch trong thời hạn trả tiền giao dịch chính thức, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải niêm yết tại nơi trả tiền giao dịch chậm nhất là 24 giờ trước thời kì ngừng trả tiền giao dịch. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ko được phép ngừng trả tiền giao dịch quá 01 ngày thao tác, trừ trường hợp pháp luật tại điểm e khoản 1 Điều 29 của Luật này .


Điều 11.
Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế với nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Ko được che giấu, triển khai hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp tương quan tới khoản tiền đã với vật chứng về nguồn gốc phạm pháp ;
2. Xây dựng lao lý nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tương trợ vốn khủng bố ;
3. Thực hiện những giải pháp phòng, chống rửa tiền, tương trợ vốn khủng bố ;
4. Hợp tác với cơ quan nhà nước với thẩm quyền trong việc tìm hiểu hoạt động tiêu khiển rửa tiền, tương trợ vốn khủng bố .

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật
của tổ chức tín dụng

1. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và phải là một trong những người sau đây :
a ) quản trị Hội đồng quản trị hoặc quản trị Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
b ) Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải trú ngụ tại Nước Ta, trường hợp vắng mặt ở Nước Ta phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác là người quản trị, người quản lý và quản lý của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đang trú ngụ tại Nước Ta để thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .


Điều 13.
Sản xuất thông tin

1. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế cung ứng thông tin cho chủ tài khoản về trả tiền giao dịch và số dư trên thông tin tài khoản của chủ tài khoản theo thỏa thuận hợp tác với chủ tài khoản .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế với nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng cho Nhà băng Nhà nước thông tin tương quan tới hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp và được Nhà băng Nhà nước phân phối thông tin của người tìm với quan hệ tín dụng trả tiền với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế theo lao lý của Nhà băng Nhà nước .
3. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế .


Điều 14.
Bảo mật thông tin

1. Viên chức, người quản trị, người quản lý quản lý của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ko được bật mý bí hiểm kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng nước ngoàiphải bảo vệ bí hiểm thông tin tương quan tới thông tin tài khoản, tiền gửi, gia tài gửi và những trả tiền giao dịch của người tìm tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế .
3. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng nước ngoàikhông được cung ứng thông tin tương quan tới thông tin tài khoản, tiền gửi, gia tài gửi, những trả tiền giao dịch của người tìm tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế cho tổ chức triển khai, cá thể khác, trừ trường hợp với nhu yếu của cơ quan nhà nước với thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý hoặc được sự chấp thuận đồng ý của người tìm .


Điều 15. Hạ tầng dữ
liệu dự phòng

1. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng nước ngoàiphải thiết kế xây dựng cơ sở vật chất tài liệu dự trữ để bảo vệ hoạt động tiêu khiển bảo đảm an toàn và liên tục .
2. Việc kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất tài liệu dự trữ của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô và những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ko nhận tiền gửi triển khai theo lao lý của Nhà băng Nhà nước .


Điều 16. Tìm cổ
phần của nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư quốc tế được tìm CP của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền Nước Ta .
2. nhà nước pháp luật điều kiện kèm theo, thủ tục, tổng mức chiếm hữu CP tối đa của những nhà đầu tư quốc tế, tỷ suất chiếm hữu CP tối đa của một nhà đầu tư quốc tế tại một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền Nước Ta ; điều kiện kèm theo so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền Nước Ta bán CP cho nhà đầu tư quốc tế .


Điều 17. Nhà băng
chính sách

1. nhà nước xây dựng nhà băng chủ trương hoạt động tiêu khiển ko vì tiềm năng doanh thu nhằm mục thực thụ thi những chủ trương kinh tế tài chính – xã hội của Nhà nước .
2. nhà nước pháp luật về tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển của nhà băng chủ trương .
3. Nhà băng chủ trương phải triển khai trấn áp nội bộ, truy thuế kiểm toán nội bộ ; kiến thiết xây dựng, phát hành thứ tự tiến độ nội bộ về những hoạt động tiêu khiển nhiệm vụ ; triển khai chính sách báo cáo giải trình thống kê, báo cáo giải trình hoạt động tiêu khiển và hoạt động tiêu khiển trả tiền giao dịch theo lao lý của Nhà băng Nhà nước .
CHƯƠNG II


GIẤY PHÉP


Điều 18.
Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép

Nhà băng Nhà nước với thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ trợ và tịch thu Giấy phép theo lao lý của Luật này .

Điều 19. Vốn pháp định

1. nhà nước pháp luật mức vốn pháp định so với từng mô phỏng tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải duy trì trị giá thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định .
3. Nhà băng Nhà nước pháp luật đơn cử việc khắc phục và xử lý trường hợp lúc trị giá thực của vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, vốn được cấp của Trụ sở nhà băng quốc tế giảm thấp hơn mức vốn pháp định .


Điều 20.
Điều kiện cấp Giấy phép

1. Tổ chức tín dụng trả tiền được cấp Giấy phép lúc với đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Với vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định ;
b ) Chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động tiêu khiển hợp pháp và với đủ năng lượng kinh tế tài chính để tham gia góp vốn ; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá thể với năng lượng hành vi dân sự ko thiếu và với đủ năng lực kinh tế tài chính để góp vốn .
Điều kiện so với chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Nhà băng Nhà nước pháp luật ;

c) Người quản lý, người quản lý, thành viên Ban
kiểm soát với đủ những tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của
Luật này;

d ) Với Điều lệ tương thích với lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý với tương quan ;
đ ) Với Đề án xây dựng, giải pháp kinh doanh thương nghiệp khả thi, ko gây tác động tác động tới sự bảo đảm an toàn, ko thay đổi của mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; ko tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế khó khăn đối đầu hoặc khó khăn đối đầu ko lành mạnh trong mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền liên kết kinh doanh, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền 100 % vốn quốc tế được cấp Giấy phép lúc với đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều này ;
b ) Tổ chức tín dụng trả tiền quốc tế được phép triển khai hoạt động tiêu khiển nhà băng theo lao lý của pháp lý của nước nơi tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế đặt trụ sở chính ;
c ) Hoạt động dự kiến xin phép triển khai tại Nước Ta phải là hoạt động tiêu khiển mà tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế đang được phép triển khai tại nước nơi tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế đặt trụ sở chính ;
d ) Tổ chức tín dụng trả tiền quốc tế phải với hoạt động tiêu khiển lành mạnh, cung ứng những điều kiện kèm theo về tổng tài sản với, tình hình kinh tế tài chính, những tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn theo pháp luật của Nhà băng Nhà nước ;
đ ) Tổ chức tín dụng trả tiền quốc tế phải với văn bản cam kết tương hỗ về kinh tế tài chính, kỹ thuật tiên tiến, quản trị, quản lý và quản lý, hoạt động tiêu khiển cho tổ chức triển khai tín dụng trả tiền liên kết kinh doanh, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền 100 % vốn quốc tế ; bảo vệ những tổ chức triển khai này duy trì trị giá thực của vốn điều lệ ko thấp hơn mức vốn pháp định và thực thi những pháp luật về bảo vệ bảo đảm an toàn của Luật này ;
e ) Cơ quan với thẩm quyền của quốc tế đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Nhà băng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động tiêu khiển nhà băng, trao đổi thông tin giám sát bảo đảm an toàn nhà băng và với văn bản cam kết giám sát thống nhất theo thông lệ quốc tế so với hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế .
3. Chi nhánh nhà băng quốc tế được cấp Giấy phép lúc với đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Những điều kiện kèm theo lao lý tại những điểm a, b, c và đ khoản 1 và những điểm b, c, d và e khoản 2 Điều này ;
b ) Nhà băng quốc tế phải với văn bản bảo vệ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và trách nhiệm và cam kết của Trụ sở nhà băng quốc tế tại Nước Ta ; bảo vệ duy trì trị giá thực của vốn được cấp ko thấp hơn mức vốn pháp định và triển khai những lao lý về bảo vệ bảo đảm an toàn của Luật này .
4. Văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng được cấp Giấy phép lúc với đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Tổ chức tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng là pháp nhân được phép hoạt động tiêu khiển nhà băng ở quốc tế ;
b ) Quy định của pháp lý của nước nơi tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng đặt trụ sở chính được cho phép tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng được phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta .
5. Điều kiện cấp Giấy phép so với nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô do Nhà băng Nhà nước lao lý .

Điều 21. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề
nghị cấp Giấy phép

Nhà băng Nhà nước lao lý đơn cử hồ sơ, trình tự, thủ tục ý kiến đề nghị cấp Giấy phép .


Điều 22.
Thời hạn cấp Giấy phép

1. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức, Nhà băng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc khước từ cấp Giấy phép cho tổ chức triển khai ý kiến đề nghị cấp phép .
2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức, Nhà băng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc khước từ cấp Giấy phép cho văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng .
3. Trường hợp phủ nhận cấp Giấy phép, Nhà băng Nhà nước phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .


Điều 23.
Lệ phí cấp Giấy phép

Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng được cấp Giấy phép phải nộp lệ phí cấp Giấy phép theo lao lý của pháp lý về phí, lệ phí .

Điều 24. Đăng ký kinh doanh, đăng ký
hoạt động

Sau lúc được cấp Giấy phép, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải ĐK kinh doanh thương nghiệp ; văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng phải ĐK hoạt động tiêu khiển theo pháp luật của pháp lý .

Điều 25. Công bố thông tin hoạt động

Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng phải công bố trên phương tiện đi lại thông tin của Nhà băng Nhà nước và trên một tờ báo viết hằng ngày trong 03 số liên tục hoặc báo điện tử của Nước Ta tối thiểu 30 ngày trước ngày dự kiến mở bán khai trương hoạt động tiêu khiển những thông tin sau đây :
1. Tên, liên hệ trụ sở chính của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng ;
2. Số, ngày cấp Giấy phép, Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương nghiệp, Giấy ghi nhận ĐK hoạt động tiêu khiển và những hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp được phép thực thi ;
3. Vốn điều lệ hoặc vốn được cấp ;
4. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) Trụ sở nhà băng quốc tế, Trưởng văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng ;
5. Danh sách, tỷ suất góp vốn tương ứng của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
6. Ngày dự kiến khai trương mở bán hoạt động tiêu khiển .

Điều 26. Điều kiện khai trương hoạt
động

1. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng được cấp Giấy phép chỉ được thực thi hoạt động tiêu khiển kể từ ngày khai trương mở bán hoạt động tiêu khiển .
2. Để mở bán khai trương hoạt động tiêu khiển, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế được cấp Giấy phép phải với đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Đã ĐK Điều lệ tại Nhà băng Nhà nước ;
b ) Với Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương nghiệp, với đủ vốn điều lệ, vốn được cấp, với kho tiền đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Nhà băng Nhà nước, với trụ sở đủ điều kiện kèm theo bảo vệ bảo đảm an toàn gia tài và tương thích với nhu yếu hoạt động tiêu khiển nhà băng ;
c ) Với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, cỗ máy quản trị, quản lý và quản lý, truy thuế kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro đáng tiếc, mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ tương thích với mô phỏng hoạt động tiêu khiển theo pháp luật của Luật này và những lao lý khác của pháp lý với tương quan ;
d ) Với mạng lưới hệ thống kỹ thuật thông tin phân phối nhu yếu quản trị, quy mô hoạt động tiêu khiển ;
đ ) Với quy định quản trị nội bộ về tổ chức triển khai, hoạt động tiêu khiển của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), những phòng, ban trình độ nhiệm vụ tại trụ sở chính ; quy định nội bộ về quản trị rủi ro đáng tiếc ; quy định về quản trị mạng lưới ;
e ) Vốn điều lệ, vốn được cấp bằng đồng Nước Ta phải được gửi rất đầy đủ vào thông tin tài khoản phong tỏa ko hưởng lãi mở tại Nhà băng Nhà nước tối thiểu 30 ngày trước ngày khai trương mở bán hoạt động tiêu khiển. Vốn điều lệ, vốn được cấp được giải tỏa lúc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế đã khai trương mở bán hoạt động tiêu khiển ;
g ) Đã công bố thông tin hoạt động tiêu khiển theo pháp luật tại Điều 25 của Luật này .
3. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng phải triển khai mở bán khai trương hoạt động tiêu khiển trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép ; quá thời hạn này mà ko khai trương mở bán hoạt động tiêu khiển thì Nhà băng Nhà nước tịch thu Giấy phép .
4. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế được cấp Giấy phép phải thông tin cho Nhà băng Nhà nước về những điều kiện kèm theo mở bán khai trương hoạt động tiêu khiển pháp luật tại khoản 2 Điều này tối thiểu 15 ngày trước ngày dự kiến khai trương mở bán hoạt động tiêu khiển ; Nhà băng Nhà nước đình chỉ việc khai trương mở bán hoạt động tiêu khiển lúc ko đủ những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 2 Điều này .

Điều 27. Sử dụng Giấy phép

1. Tổ chức được cấp Giấy phép phải sử dụng đúng tên và hoạt động tiêu khiển đúng nội dung pháp luật trong Giấy phép .
2. Tổ chức được cấp Giấy phép ko được tẩy xóa, tìm, bán, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho mượn Giấy phép .

Điều 28. Thu hồi Giấy phép

1. Nhà băng Nhà nước tịch thu Giấy phép đã cấp trong những trường hợp sau đây :
a ) Hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép với thông tin gian lận để với đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy phép ;
b ) Tổ chức tín dụng trả tiền bị chia, tách, sáp nhập, thống nhất, giải thể, vỡ nợ ;
c ) Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng hoạt động tiêu khiển ko đúng nội dung pháp luật trong Giấy phép ;
d ) Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế vi phạm nghiêm trọng lao lý của pháp lý về dự trữ yêu cầu, tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tiêu khiển ;
đ ) Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ko triển khai hoặc triển khai ko vừa đủ quyết định hành động khắc phục và xử lý của Nhà băng Nhà nước để bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tiêu khiển nhà băng ;
e ) Đối với Trụ sở nhà băng quốc tế, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền 100 % vốn quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế hoặc tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng bị giải thể, vỡ nợ hoặc bị cơ quan với thẩm quyền của nước nơi tổ chức triển khai đó đặt trụ sở chính tịch thu Giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động tiêu khiển .
2. Nhà băng Nhà nước pháp luật đơn cử trình tự, thủ tục tịch thu Giấy phép đã cấp trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này .
3. Tổ chức bị tịch thu Giấy phép phải chấm hết ngay những hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp kể từ ngày Quyết định tịch thu Giấy phép của Nhà băng Nhà nước với hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .
4. Quyết định tịch thu Giấy phép được Nhà băng Nhà nước công bố trên những phương tiện thông tin đại chúng .

Điều 29. Những thay đổi phải được Ngân
hàng Nhà nước chấp thuận

1. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải được Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản trước lúc thực thi những thủ tục đổi khác một trong những nội dung sau đây :
a ) Tên, khu vực đặt trụ sở chính của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; tên, khu vực đặt trụ sở của Trụ sở nhà băng quốc tế ;
b ) Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này ;
c ) Tên, khu vực đặt trụ sở Trụ sở của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
d ) Nội dung, khoanh vùng phạm vi và thời hạn hoạt động tiêu khiển ;
đ ) Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn ; chuyển nhượng ủy quyền CP của cổ đông to, chuyển nhượng ủy quyền CP dẫn tới cổ đông to trở thành cổ đông thường và trái lại ;
e ) Tạm ngừng hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp quá 01 ngày thao tác, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động tiêu khiển do nguyên do bất khả kháng ;
g ) Niêm yết CP trên đầu tư và chứng khoán trong nước và quốc tế .
2. Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức, Nhà băng Nhà nước ra quyết định hành động sửa đổi, bổ trợ Giấy phép so với biến hóa pháp luật tại những điểm a, b và d khoản 1 Điều này ; với văn bản chấp thuận đồng ý biến hóa pháp luật tại những điểm c, đ, e và g khoản 1 Điều này ; trường hợp phủ nhận, Nhà băng Nhà nước phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đồng ý biến hóa thực thi theo pháp luật của Nhà băng Nhà nước .
3. Việc đổi khác mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân được thực thi theo lao lý của Nhà băng Nhà nước .
4. Lúc được đồng ý chấp thuận đổi khác một hoặc 1 số ít nội dung lao lý tại khoản 1 Điều này, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải :
a ) Sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền tương thích với đổi khác đã được chấp thuận đồng ý và ĐK điều lệ đã sửa đổi, bổ trợ tại Nhà băng Nhà nước ;
b ) Đăng ký với cơ quan nhà nước với thẩm quyền về những biến hóa pháp luật tại khoản 1 Điều này ;
c ) Công bố nội dung đổi khác lao lý tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này trên những phương tiện đi lại thông tin của Nhà băng Nhà nước và một tờ báo viết hằng ngày trong 03 số liên tục hoặc báo điện tử của Nước Ta trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày được Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận .
CHƯƠNG III

TỔ
CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Mục 1

CÁC
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều
30. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, hiện diện thương
mại

1. Tùy theo mô phỏng hoạt động tiêu khiển, sau lúc được Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được xây dựng :
a ) Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt, đơn vị chức năng sự nghiệp ở trong nước, kể cả tỉnh, thành phường túc trực TW nơi đặt trụ sở chính ;
b ) Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt và những hình thức hiện hữu thương nghiệp khác ở quốc tế .
2. Nhà băng Nhà nước pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo, hồ sơ và thủ tục xây dựng, chấm hết, giải thể đơn vị chức năng lao lý tại khoản 1 Điều này so với từng mô phỏng tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 31. Điều lệ

1. Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức CP, tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ko được trái với lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý với tương quan. Điều lệ phải với nội dung hầu hết sau đây :
a ) Tên, khu vực đặt trụ sở chính ;
b ) Nội dung, khoanh vùng phạm vi hoạt động tiêu khiển ;
c ) Thời hạn hoạt động tiêu khiển ;
d ) Vốn điều lệ, phương pháp góp vốn, tăng, giảm vốn điều lệ ;
đ ) Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và Ban trấn áp ;
e ) Thể thức bầu, chỉ định, ko bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và Ban trấn áp ;
g ) Họ, tên, liên hệ, quốc tịch và những đặc thù cơ bản khác của chủ sở hữu, thành viên góp vốn so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; của cổ đông sáng lập so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức CP ;
h ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu, thành viên góp vốn so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức CP ;
i ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý ;
k ) Những nguyên tắc kinh tế tài chính, kế toán, trấn áp và truy thuế kiểm toán nội bộ ;
l ) Thể thức trải qua quyết định hành động của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; nguyên tắc xử lý tranh chấp nội bộ ;
m ) Căn cứ, chiêu thức xác lập thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản trị, người quản lý, thành viên Ban trấn áp ;
n ) Những trường hợp giải thể ;
o ) Thủ tục sửa đổi, bổ trợ Điều lệ .
2. Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân triển khai theo lao lý tại Điều 77 của Luật này .
3. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải được ĐK tại Nhà băng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được trải qua .

Điều 32. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ
chức tín dụng

1. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được xây dựng dưới hình thức tổ chức CP gồm với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
2. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được xây dựng dưới hình thức tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm với Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
3. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân triển khai theo lao lý tại Điều 75 của Luật này .

Điều 33. Những trường hợp
ko được đảm nhiệm chức vụ

1. Những người sau đây ko được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) và chức vụ tương tự của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền :
a ) Người thuộc đối tượng người tiêu tiêu dùng pháp luật tại khoản 2 Điều này ;
b ) Người thuộc đối tượng người tiêu dùng ko được tham gia quản trị, quản lý theo pháp luật của pháp lý về cán bộ, công chức và pháp lý về phòng, chống tham nhũng ;
c ) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của tổ chức hợp danh, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và những thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời kì doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố vỡ nợ, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố vỡ nợ vì nguyên do bất khả kháng ;
d ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp tại thời kì doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động tiêu khiển, bị buộc giải thể do vi phạm pháp lý nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện thay mặt theo ý kiến đề nghị của cơ quan nhà nước với thẩm quyền nhằm mục đích kiểm soát và chỉnh đốn, củng cố doanh nghiệp đó ;

đ) Người đã từng bị đình chỉ
chức danh Chủ toạ Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ toạ Hội
đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành
viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định
tại Điều 37 của Luật này hoặc bị cơ quan với thẩm quyền xác định
người đó với vi phạm dẫn tới việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

e ) Người với tương quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) ko được là thành viên Ban trấn áp của cùng tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
g ) Người với tương quan của quản trị Hội đồng quản trị, quản trị Hội đồng thành viên ko được là Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của cùng tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Những người sau đây ko được là Kế toán trưởng, Giám đốc Trụ sở, Giám đốc tổ chức con của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền :
a ) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lượng hành vi dân sự ;
b ) Người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hành động về hình sự của Tòa án ;
c ) Người đã bị phán quyết về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên ;
d ) Người đã bị phán quyết về tội xâm phạm chiếm hữu mà chưa được xoá án tích ;
đ ) Cán bộ, công chức, người quản trị từ cấp phòng trở lên trong những doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50 % vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện thay mặt quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
e ) Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân nhiều năm kinh nghiệm, người lao động quốc phòng trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân Nước Ta ; sỹ quan, hạ sỹ quan nhiều năm kinh nghiệm trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân Nước Ta, trừ người được cử làm đại diện thay mặt quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
g ) Những trường hợp khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
3. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và vợ, chồng của những người này ko được là Kế toán trưởng hoặc là người đảm nhiệm kinh tế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 34. Những trường hợp ko cùng
đảm nhiệm chức vụ

1. quản trị Hội đồng quản trị, quản trị Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ko được đồng thời là người quản lý quản lý của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó và của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác, trừ trường hợp quản trị Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của nhà băng hợp tác xã. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ko được đồng thời là người quản trị của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác, trừ trường hợp tổ chức triển khai này là tổ chức con của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó hoặc là thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó .
2. Trưởng Ban trấn áp ko được đồng thời là thành viên Ban trấn áp, người quản trị của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác. Thành viên Ban trấn áp ko được đồng thời đảm nhiệm một trong những chức vụ sau đây :
a ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người quản lý, viên chức cấp dưới của cùng một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc tổ chức con của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó hoặc viên chức cấp dưới của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý và quản lý hoặc là cổ đông to của doanh nghiệp đó ;
b ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người quản lý và quản lý của doanh nghiệp mà thành viên Ban trấn áp của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người quản lý tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
3. Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) và những chức vụ tương tự ko được đồng thời đảm nhiệm một trong những chức vụ sau đây :
a ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác, trừ trường hợp tổ chức triển khai đó là tổ chức con của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
b ) Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) của doanh nghiệp khác .

Điều 35. Đương nhiên mất tư cách

1. Những trường hợp sau đây đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) :
a ) Mất năng lượng hành vi dân sự, chết ;
b ) Vi phạm lao lý tại Điều 33 của Luật này về những trường hợp ko được đảm nhiệm chức vụ ;
c ) Là người đại diện thay mặt phần vốn góp của một tổ chức triển khai là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền lúc tổ chức triển khai đó bị chấm hết tư cách pháp nhân ;
d ) Ko còn là người đại diện thay mặt phần vốn góp theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông là tổ chức triển khai ;
đ ) Bị trục xuất khỏi chủ quyền lãnh thổ nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
e ) Lúc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền bị tịch thu Giấy phép ;
g ) Lúc hợp đồng thuê Tổng giám đốc ( Giám đốc ) hết hiệu lực hiện hành ;
h ) Ko còn là thành viên của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
2. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải với văn bản báo cáo giải trình kèm tài liệu chứng tỏ về việc những đối tượng người tiêu dùng đương nhiên mất tư cách theo pháp luật tại khoản 1 Điều này gửi Nhà băng Nhà nước trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày xác lập được đối tượng người tiêu tiêu dùng trên đương nhiên mất tư cách và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực của báo cáo giải trình này ; triển khai những thủ tục bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo pháp luật của pháp lý .
3. Sau lúc đương nhiên mất tư cách, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những quyết định hành động của mình trong thời hạn đương nhiệm .

Điều 36. Miễn nhiệm, bãi nhiệm

1. quản trị, thành viên Hội đồng quản trị ; quản trị, thành viên Hội đồng thành viên ; Trưởng ban, thành viên Ban trấn áp ; Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền bị ko bổ nhiệm, bãi nhiệm lúc thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;
b ) Với đơn xin từ nhiệm gửi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
c ) Ko tham gia hoạt động tiêu khiển của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng ;
d ) Ko bảo vệ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 50 của Luật này ;
đ ) Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị ko bảo vệ nhu yếu về tính độc lập ;
e ) Những trường hợp khác do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền pháp luật .
2. Sau lúc bị ko bổ nhiệm, bãi nhiệm, quản trị, thành viên Hội đồng quản trị ; quản trị, thành viên Hội đồng thành viên ; Trưởng ban, thành viên Ban trấn áp ; Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những quyết định hành động của mình trong thời hạn đương nhiệm .
3. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày trải qua quyết định hành động ko bổ nhiệm, bãi nhiệm so với những đối tượng người tiêu dùng theo lao lý tại khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải với văn bản kèm tài liệu tương quan báo cáo giải trình Nhà băng Nhà nước .

Điều
37. Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban
kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)

1. Nhà băng Nhà nước với quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của quản trị, những thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Trưởng ban, những thành viên Ban trấn áp, người quản lý tổ chức triển khai tín dụng trả tiền vi phạm pháp luật tại Điều 34 của Luật này, lao lý khác của pháp lý với tương quan trong thứ tự thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao ; nhu yếu cơ quan với thẩm quyền ko bổ nhiệm, bầu, chỉ định người thay thế sửa chữa hoặc chỉ định người sửa chữa thay thế nếu xét thấy thiết yếu .
2. Ban trấn áp đặc trưng quan yếu với quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ; Trưởng ban, thành viên Ban trấn áp ; người quản lý quản lý của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền bị đặt vào thực trạng trấn áp đặc trưng quan yếu nếu xét thấy thiết yếu .
3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải với nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia khắc phục và xử lý những sống sót và vi phạm với tương quan tới nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể lúc với nhu yếu của Nhà băng Nhà nước, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc Ban trấn áp đặc trưng quan yếu .

Điều 38. Quyền, nghĩa vụ của người quản
lý, người quản lý tổ chức tín dụng

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm một cách trung thực, thận trọng, vì quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
3. Trung thành với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; ko sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, lạm dụng vị thế, chức vụ và gia tài của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền để thu lợi cá thể hoặc để Giao hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác làm tổn hại tới quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
4. Bảo đảm tích tụ hồ sơ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền để phân phối được những số liệu Giao hàng cho hoạt động tiêu khiển quản trị, quản lý, trấn áp mọi hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, hoạt động tiêu khiển thanh tra, giám sát, rà soát của Nhà băng Nhà nước .
5. Thông đạt về những loại rủi ro đáng tiếc trong hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
6. Thông tin kịp thời, rất đầy đủ, đúng chuẩn cho tổ chức triển khai tín dụng trả tiền về quyền lợi và nghĩa vụ của mình tại tổ chức triển khai khác, trả tiền giao dịch với tổ chức triển khai, cá thể khác hoàn toàn với thể gây xung đột với quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và chỉ được tham gia vào trả tiền giao dịch đó lúc được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên chấp thuận đồng ý .
7. Ko được tạo điều kiện kèm theo để bản thân hoặc người với tương quan của mình vay vốn, sử dụng những nhà sản xuất nhà băng khác của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với những điều kiện kèm theo khuyễn mãi thêm, thuận tiện hơn so với lao lý chung của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
8. Ko được tăng lương, thù lao hoặc nhu yếu trả thưởng lúc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền bị lỗ .
9. Những nghĩa vụ và trách nhiệm khác do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền pháp luật .


Điều 39.
Trách nhiệm công khai những lợi ích liên quan

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) và những chức vụ tương tự của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải công khai sáng tỏ với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền những thông tin sau đây :
a ) Tên, liên hệ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh thương nghiệp, số và ngày cấp Giấy chứng thực ĐK kinh doanh thương nghiệp, nơi ĐK kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính mà mình và người với tương quan thay mặt đứng tên sở hữu phần vốn góp, CP hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá thể, tổ chức triển khai khác thay mặt đứng tên từ 5 % vốn điều lệ trở lên ;
b ) Tên, liên hệ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh thương nghiệp, số và ngày cấp Giấy chứng thực ĐK kinh doanh thương nghiệp, nơi ĐK kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp mà mình và người với tương quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .

2. Việc công khai thông tin quy định tại
khoản 1 Điều này và việc thay đổi thông tin liên quan phải được thực hiện bằng
văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc với thay đổi
thông tin.

3. Tổ chức tín dụng trả tiền phải công khai thông tin pháp luật tại khoản 1 Điều này định kỳ hằng năm cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .


Điều 40.
Hệ thống kiểm soát nội bộ

1. Hệ thống trấn áp nội bộ là tập hợp những chính sách, chủ trương, quá trình, pháp luật nội bộ, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế được kiến thiết xây dựng tương thích với hướng dẫn của Nhà băng Nhà nước và được tổ chức triển triển khai khai nhằm mục đích bảo vệ phòng ngừa, phát hiện, khắc phục và xử lý kịp thời rủi ro đáng tiếc và đạt được nhu yếu đề ra .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ để bảo vệ những nhu yếu sau đây :
a ) Hiệu quả và bảo đảm an toàn trong hoạt động tiêu khiển ; bảo vệ, quản trị, sử dụng bảo đảm an toàn, hiệu suất cao gia tài và những nguồn lực ;
b ) Hệ thống thông tin kinh tế tài chính và thông tin quản trị trung thực, phối hợp và hợp lý, ko thiếu và kịp thời ;
c ) Tuân thủ pháp lý và những quy định, tiến trình, pháp luật nội bộ .
3. Hoạt động của mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải được truy thuế kiểm toán nội bộ, tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập nhìn nhận định kỳ .


Điều 41.
Kiểm toán nội bộ

1. Tổ chức tín dụng trả tiền phải xây dựng truy thuế kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban trấn áp triển khai truy thuế kiểm toán nội bộ tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Kiểm toán nội bộ thực thi thanh tra rà soát, nhìn nhận độc lập, khách quan so với mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ ; nhìn nhận độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ lao lý, chủ trương nội bộ, thủ tục, quá trình đã được thiết lập trong tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; đưa ra đề xuất kiến nghị nhằm mục đích tăng hiệu suất cao của những mạng lưới hệ thống, thứ tự tiến độ, pháp luật, góp thêm phần bảo vệ tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoạt động tiêu khiển bảo đảm an toàn, hiệu suất cao, đúng pháp lý .
3. Kết quả truy thuế kiểm toán nội bộ phải được báo cáo giải trình kịp thời cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp và gửi Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .


Điều 42.
Kiểm toán độc lập

1. Trước lúc kết thúc năm kinh tế tài chính, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải lựa chọn một tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Nhà băng Nhà nước để truy thuế kiểm toán những hoạt động tiêu khiển của mình trong năm kinh tế tài chính tiếp theo .
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định hành động chọn tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải thông tin cho Nhà băng Nhà nước về tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập được lựa chọn .
3. Tổ chức tín dụng trả tiền phải triển khai truy thuế kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán với ý kiến ngoại trừ của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập .
4. Việc truy thuế kiểm toán độc lập so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là hợp tác xã triển khai theo lao lý tại khoản 3 Điều 75 của Luật này .
Mục 2

QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Điều 43. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội
đồng thành viên

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên là cơ quan quản trị với toàn quyền nhân danh tổ chức triển khai tín dụng trả tiền để quyết định hành động, thực thi những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, trừ những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ chiếm hữu .

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ko quá 05 năm. Nhiệm
kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên theo nhiệm
kỳ của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Thành viên Hội đồng quản
trị, thành viên Hội đồng thành viên với thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số
nhiệm kỳ ko hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên
Hội đồng thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ
Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên
của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho tới lúc Hội đồng quản trị, Hội
đồng thành viên của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.

3. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên ko đủ hai phần ba tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc ko đủ số thành viên tối thiểu theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền thì trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ko đủ số lượng thành viên, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải bổ trợ đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên .
4. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên sử dụng con dấu của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền để thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình .
5. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên với Thư ký để giúp việc cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Chức năng, trách nhiệm của Thư ký do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên pháp luật .

6. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phải thành lập những Ủy ban để giúp Hội
đồng quản trị, Hội đồng thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong
đó phải với Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự. Hội đồng quản trị,
Hội đồng thành viên quy định nhiệm vụ, quyền hạn của hai Ủy ban này theo hướng
dẫn của Nhà băng Nhà nước.

Điều 44. Ban kiểm soát và cơ cấu Ban
kiểm soát

1. Ban trấn áp thực thi truy thuế kiểm toán nội bộ, trấn áp, nhìn nhận việc chấp hành pháp luật của pháp lý, lao lý nội bộ, Điều lệ và quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên .
2. Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với tối thiểu 03 thành viên, số lượng đơn cử do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền pháp luật, trong đó phải với tối thiểu một phần hai tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, ko đồng thời đảm nhiệm chức vụ, việc làm khác tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc doanh nghiệp khác .
3. Ban trấn áp với phòng ban giúp việc, phòng ban truy thuế kiểm toán nội bộ, được sử dụng những nguồn lực của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, được thuê chuyên viên và tổ chức triển khai bên ngoài để thực thi trách nhiệm của mình .
4. Nhiệm kỳ của Ban trấn áp ko quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban trấn áp theo nhiệm kỳ của Ban trấn áp. Thành viên Ban trấn áp hoàn toàn với thể được bầu hoặc chỉ định lại với số nhiệm kỳ ko hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ trợ hoặc thay thế sửa chữa là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban trấn áp của nhiệm kỳ vừa kết thúc liên tục hoạt động tiêu khiển cho tới lúc Ban trấn áp của nhiệm kỳ mới tiếp quản việc làm .
5. Trường hợp số thành viên Ban trấn áp ko đủ hai phần ba tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc ko đủ số thành viên tối thiểu theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền thì trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ko đủ số lượng thành viên, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải bổ trợ đủ số lượng thành viên Ban trấn áp .

Điều 45. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát

1. Giám sát việc tuân thủ những pháp luật của pháp lý và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trong việc quản trị, quản lý quản lý tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn trong việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn được giao .
2. Ban hành pháp luật nội bộ của Ban trấn áp ; định kỳ hằng năm xem xét lại lao lý nội bộ của Ban trấn áp, những chủ trương quan yếu về kế toán và báo cáo giải trình .
3. Thực hiện công dụng truy thuế kiểm toán nội bộ ; với quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, cung ứng đủ, đúng mực, kịp thời những thông tin, tài liệu tương quan tới hoạt động tiêu khiển quản trị, quản lý tổ chức triển khai tín dụng trả tiền để triển khai trách nhiệm, quyền hạn được giao .
4. Thẩm định báo cáo giải trình kinh tế tài chính 06 tháng đầu năm và hằng năm của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; báo cáo giải trình Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn về tác dụng thẩm định và thẩm định báo cáo giải trình kinh tế tài chính, nhìn nhận tính phối hợp và hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ thận trọng trong công việc làm việc kế toán, thống kê và lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Ban trấn áp hoàn toàn với thể tìm hiểu thêm ý kiến của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên trước lúc trình báo cáo giải trình và đề xuất kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn .
5. Rà soát sổ kế toán, những tài liệu khác và việc làm quản trị, quản lý và quản lý hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền lúc xét thấy thiết yếu hoặc theo quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo nhu yếu của cổ đông to hoặc nhóm cổ đông to hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn hoặc Hội đồng thành viên tương thích với lao lý của pháp lý. Ban trấn áp thực thi rà soát trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được nhu yếu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc rà soát, Ban trấn áp phải báo cáo giải trình, báo cáo giải trình về những yếu tố được nhu yếu rà soát tới tổ chức triển khai, cá thể với nhu yếu .
6. Kịp thời thông tin cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên lúc phát hiện người quản trị tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với hành vi vi phạm ; nhu yếu người vi phạm chấm hết ngay hành vi vi phạm và với giải pháp khắc phục hậu quả, nếu với .
7. Lập list cổ đông sáng lập, cổ đông to, thành viên góp vốn và người với tương quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; lưu giữ và update biến hóa của list này .
8. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên họp ko thường nhật hoặc ý kiến đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông ko thường nhật theo pháp luật của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
9. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông ko thường nhật trong trường hợp Hội đồng quản trị với quyết định hành động vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Luật này hoặc vượt quá thẩm quyền được giao và trường hợp khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
10. Những trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 46. Quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát

1. Tổ chức tiến hành thực thi trách nhiệm, quyền hạn của Ban trấn áp lao lý tại Điều 45 của Luật này .
2. Chuẩn bị chương trình họp của Ban trấn áp trên cơ sở vật chất ý kiến đề xuất kiến nghị của thành viên Ban trấn áp tương quan tới trách nhiệm, quyền hạn của Ban trấn áp ; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban trấn áp .
3. Thay mặt Ban trấn áp ký những văn bản thuộc thẩm quyền của Ban trấn áp .
4. Thay mặt Ban trấn áp triệu tập Đại hội đồng cổ đông ko thường nhật pháp luật tại Điều 45 của Luật này hoặc đề xuất Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên họp ko thường nhật .
5. Tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, phát biểu ý kiến nhưng ko được biểu quyết .
6. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên nếu ý kiến của mình khác với quyết nghị, quyết định hành động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và báo cáo giải trình trước Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu, thành viên góp vốn .
7. Chuẩn bị kế hoạch thao tác và phân công trách nhiệm cho những thành viên Ban trấn áp .
8. Bảo đảm những thành viên Ban trấn áp nhận được thông tin khá đầy đủ, khách quan, đúng mực và với đủ thời hạn luận bàn những yếu tố mà Ban trấn áp phải xem xét .
9. Giám sát, chỉ huy việc thực thi trách nhiệm được phân công và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban trấn áp .
10. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban trấn áp triển khai trách nhiệm của mình trong thời hạn vắng mặt .
11. Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 47. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát     

1. Tuân thủ pháp luật của pháp lý, Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và pháp luật nội bộ của Ban trấn áp một cách trung thực, thận trọng vì quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và của cổ đông, thành viên góp vốn, chủ chiếm hữu .
2. Bầu một thành viên Ban trấn áp làm Trưởng Ban trấn áp .
3. Yêu cầu Trưởng Ban trấn áp triệu tập Ban trấn áp họp ko thường nhật .
4. Kiểm soát hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp, trấn áp sổ sách kế toán, gia tài, báo cáo giải trình kinh tế tài chính và yêu cầu giải pháp khắc phục .
5. Được quyền nhu yếu cán bộ, viên chức cấp dưới của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phân phối số liệu và báo cáo giải trình những hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp để thực thi trách nhiệm được phân công .
6. Con số Trưởng Ban trấn áp về hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ko thường nhật và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nhìn nhận và Tóm lại của mình .
7. Tham gia cuộc họp của Ban trấn áp, luận bàn và biểu quyết về yếu tố thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Ban trấn áp, trừ những yếu tố với xung đột quyền lợi với thành viên đó .
8. Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 48. Tổng giám đốc (Giám đốc)

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên chỉ định một trong số những thành viên của mình làm Tổng giám đốc ( Giám đốc ) hoặc thuê Tổng giám đốc ( Giám đốc ), trừ trường hợp pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 66 của Luật này .

2. Tổng giám đốc ( Giám đốc ) là người quản lý cao nhất của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

Điều 49. Quyền, nghĩa vụ
của Tổng giám đốc
(Giám đốc)

1. Tổ chức triển khai quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên .
2. Quyết định những yếu tố thuộc thẩm quyền tương quan tới hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp hằng ngày của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
3. Thiết lập, duy trì mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ hoạt động tiêu khiển với hiệu suất cao .
4. Lập và trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên trải qua hoặc để báo cáo cấp với thẩm quyền trải qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, trung thực của báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình thống kê, số liệu quyết toán và những thông tin kinh tế tài chính khác .
5. Ban hành theo thẩm quyền quy định, lao lý nội bộ ; quá trình, thủ tục tác nghiệp để quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống quản lý kinh doanh, mạng lưới hệ thống thông tin báo cáo giải trình .
6. Con số Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, Đại hội đồng cổ đông và cơ quan nhà nước với thẩm quyền về hoạt động tiêu khiển và hiệu quả kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
7. Quyết định vận dụng giải pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp thiên tai, địch họa, hỏa hoán vị, sự cố và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động đó và kịp thời báo cáo giải trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên .
8. Kiến nghị, đề xuất kiến nghị cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động theo thẩm quyền .
9. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên họp ko thường nhật theo pháp luật của Luật này .
10. Bổ nhiệm, ko bổ nhiệm, bãi nhiệm những chức vụ quản trị, quản lý và quản lý của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, trừ những chức vụ thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên .
11. Ký kết hợp đồng nhân danh tổ chức triển khai tín dụng trả tiền theo pháp luật của Điều lệ và pháp luật nội bộ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
12. Kiến nghị giải pháp sử dụng doanh thu, khắc phục và xử lý lỗ trong kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
13. Tuyển dụng lao động ; quyết định hành động lương, thưởng của người lao động theo thẩm quyền .
14. Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều
50. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người quản lý và một số chức
danh khác của tổ chức tín dụng

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên phải với đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Ko thuộc đối tượng người tiêu dùng lao lý tại khoản 1 Điều 33 của Luật này ;
b ) Với đạo đức nghề nghiệp ;
c ) Là cá thể chiếm hữu hoặc người được ủy quyền đại diện thay mặt chiếm hữu tối thiểu 5 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên độc lập của Hội đồng quản trị hoặc với bằng ĐH trở lên về một trong những ngành kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh thương nghiệp, luật hoặc với tối thiểu 03 năm là người quản trị của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc doanh nghiệp hoạt động tiêu khiển trong ngành bảo hiểm, sàn chứng khoán, kế toán, truy thuế kiểm toán hoặc với tối thiểu 05 năm thao tác trực tiếp tại những phòng ban nhiệm vụ trong nghành nghề nhà sản xuất nhà băng, kinh tế tài chính, truy thuế kiểm toán hoặc kế toán .
2. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải với đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều này và những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Ko phải là người đang thao tác cho chính tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc tổ chức con của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó hoặc đã thao tác cho chính tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc tổ chức con của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó trong 03 năm liền kề trước đó ;
b ) Ko phải là người hưởng lương, thù lao tiếp tục của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị thừa hưởng theo lao lý ;
c ) Ko phải là người với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông to của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, người quản trị hoặc thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc tổ chức con của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
d ) Ko trực tiếp, gián tiếp chiếm hữu hoặc đại diện thay mặt chiếm hữu từ 1 % vốn điều lệ hoặc vốn CP với quyền biểu quyết trở lên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; ko cùng người với tương quan chiếm hữu từ 5 % vốn điều lệ hoặc vốn CP với quyền biểu quyết trở lên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
đ ) Ko phải là người quản trị, thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền tại bất kể thời kì nào trong 05 năm liền kề trước đó .
3. Thành viên Ban trấn áp phải với đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Ko thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều 33 của Luật này ;
b ) Với đạo đức nghề nghiệp ;
c ) Với bằng ĐH trở lên về một trong những ngành kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh thương nghiệp, luật, kế toán, truy thuế kiểm toán ; với tối thiểu 03 năm thao tác trực tiếp trong nghành nhà băng, kinh tế tài chính, kế toán hoặc truy thuế kiểm toán ;
d ) Ko phải là người với tương quan của người quản trị tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
đ ) Thành viên Ban trấn áp chuyên trách phải trú ngụ tại Nước Ta trong thời hạn đương nhiệm .
4. Tổng giám đốc ( Giám đốc ) phải với đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Ko thuộc đối tượng người tiêu dùng lao lý tại khoản 1 Điều 33 của Luật này ;
b ) Với đạo đức nghề nghiệp ;
c ) Với bằng ĐH trở lên về một trong những ngành kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh thương nghiệp, luật ;
d ) Với tối thiểu 05 năm làm người quản lý của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc với tối thiểu 05 năm làm Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) doanh nghiệp với vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định so với từng mô phỏng tổ chức triển khai tín dụng trả tiền theo pháp luật của pháp lý hoặc với tối thiểu 10 năm thao tác trực tiếp trong nghành nghề nhà sản xuất kinh tế tài chính, nhà băng, kế toán hoặc truy thuế kiểm toán ;
đ ) Trú ngụ tại Nước Ta trong thời hạn đương nhiệm .
5. Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc tổ chức con và những chức vụ tương tự phải với đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Ko thuộc đối tượng người tiêu tiêu dùng lao lý tại khoản 2 Điều 33 của Luật này ; so với Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) ko thuộc đối tượng người tiêu tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều 33 của Luật này ;
b ) Với bằng ĐH trở lên về một trong những ngành kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh thương nghiệp, luật hoặc nghành nghề nhà sản xuất trình độ mà mình sẽ đảm nhiệm ; hoặc với bằng ĐH trở lên ngoài những ngành, nghành nêu trên và với tối thiểu 03 năm thao tác trực tiếp trong nghành nghề nhà sản xuất nhà băng, kinh tế tài chính hoặc nghành nghề nhà sản xuất trình độ mà mình sẽ đảm nhiệm ;
c ) Trú ngụ tại Nước Ta trong thời hạn đương nhiệm .
6. Nhà băng Nhà nước lao lý đơn cử tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo so với người quản trị, người quản lý và quản lý, thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .

Điều
51. Chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên
Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát,
Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng

1. Danh sách dự kiến những người được bầu, chỉ định làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải được Nhà băng Nhà nước chấp thuận đồng ý bằng văn bản trước lúc bầu, chỉ định những chức vụ này. Những người được bầu, chỉ định làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải thuộc list đã được Nhà băng Nhà nước chấp thuận đồng ý .
2. Nhà băng Nhà nước lao lý đơn cử thủ tục, hồ sơ đồng ý chấp thuận list dự kiến việc bầu, chỉ định những chức vụ pháp luật tại khoản 1 Điều này .
3. Tổ chức tín dụng trả tiền phải thông tin cho Nhà băng Nhà nước list những người được bầu, chỉ định những chức vụ lao lý tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày bầu, chỉ định .
Mục 3

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều 52. Những loại cổ phần, cổ đông

1. Tổ chức tín dụng trả tiền CP phải với CP đại trà phổ thông. Người chiếm hữu CP đại trà phổ thông là cổ đông đại trà phổ thông .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền hoàn toàn với thể với CP tặng thêm. Cổ phần tặng thêm gồm những loại sau đây :
a ) Cổ phần tặng thêm cổ tức ;
b ) Cổ phần khuyến mại biểu quyết .
3. Cổ phần tặng thêm cổ tức là CP được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của CP đại trà phổ thông hoặc mức ko thay đổi hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức nhất quyết và thắt chặt và cổ tức thưởng. Cổ tức nhất quyết và thắt chặt ko phụ thuộc vào vào tác dụng kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và chỉ được trả lúc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với lãi. Trường hợp tổ chức triển khai tín dụng trả tiền kinh doanh thương nghiệp thua lỗ hoặc với lãi nhưng ko đủ để chia cổ tức nhất quyết và thắt chặt thì cổ tức nhất quyết và thắt chặt trả cho CP khuyễn mãi thêm cổ tức được cùng dồn vào những năm tiếp theo. Mức cổ tức nhất quyết và thắt chặt đơn cử và phương pháp xác lập cổ tức thưởng do Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động và được ghi trên CP của CP khuyến mại cổ tức. Tổng trị giá mệnh giá của CP khuyễn mãi thêm cổ tức tối đa bằng 20 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và người quản trị, người quản lý khác của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ko được tìm CP khuyến mại cổ tức do tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó phát hành. Người được tìm CP tặng thêm cổ tức do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền lao lý hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động .
Cổ đông chiếm hữu CP tặng thêm cổ tức với những quyền như cổ đông đại trà phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp .
4. Chỉ với tổ chức triển khai được nhà nước ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ CP khuyến mại biểu quyết. Quyền khuyễn mãi thêm biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ với hiệu lực thực thi hiện hành trong 03 năm, kể từ ngày tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được cấp Giấy chứng thực ĐK kinh doanh thương nghiệp. Sau thời hạn đó, CP khuyến mại biểu quyết của cổ đông sáng lập quy đổi thành CP đại trà phổ thông. Cổ đông chiếm hữu CP tặng thêm biểu quyết với những quyền như cổ đông đại trà phổ thông, trừ quyền chuyển nhượng ủy quyền CP đó cho người khác .
5. Cổ phần đại trà phổ thông ko hề quy đổi thành CP tặng thêm. Cổ phần khuyến mại hoàn toàn với thể quy đổi thành CP đại trà phổ thông theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông .
6. Tổ chức tín dụng trả tiền CP phải với tối thiểu 100 cổ đông và ko hạn chế số lượng tối đa .

Điều 53. Quyền của cổ đông phổ thông

1. Tham gia và phát biểu ý kiến trong những cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và triển khai quyền biểu quyết trực tiếp hoặc trải qua đại diện thay mặt được ủy quyền ; mỗi CP đại trà phổ thông với một phiếu biểu quyết .
2. Được nhận cổ tức theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông .
3. Được ưu tiên tìm CP mới chào bán tương ứng với tỷ suất CP đại trà phổ thông của từng cổ đông trong tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
4. Được chuyển nhượng ủy quyền CP cho cổ đông khác của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc tổ chức triển khai, cá thể khác theo lao lý của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
5. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin trong list cổ đông với quyền biểu quyết và nhu yếu sửa đổi thông tin ko đúng mực .
6. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông .
7. Được nhận một phần gia tài còn lại tương ứng với số CP chiếm hữu tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền lúc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền giải thể hoặc vỡ nợ .
8. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác triển khai những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình ; người được ủy quyền ko được ứng cử với tư cách của chính mình .
9. Được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban trấn áp theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc theo pháp luật của pháp lý nếu Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ko lao lý. Danh sách ứng viên phải được gửi tới Hội đồng quản trị theo thời hạn do Hội đồng quản trị lao lý .

Điều 54. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Cổ đông của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Trả tiền đủ số CP đã cam kết tìm trong thời hạn do tổ chức triển khai tín dụng trả tiền lao lý ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trong khoanh vùng phạm vi vốn CP đã góp vào tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
b ) Ko được rút vốn CP đã góp ra khỏi tổ chức triển khai tín dụng trả tiền dưới mọi hình thức dẫn tới việc giảm vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
c ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính hợp pháp của tài chính góp, tìm CP tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
d ) Tuân thủ Điều lệ và những quy định quản trị nội bộ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
đ ) Chấp hành quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ;
e ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể lúc nhân danh tổ chức triển khai tín dụng trả tiền dưới mọi hình thức để thực thi hành vi vi phạm pháp lý, tiến hành kinh doanh và những trả tiền giao dịch khác để tư lợi hoặc Giao hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác .
2. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức triển khai, cá thể khác phải phân phối cho tổ chức triển khai tín dụng trả tiền thông tin về chủ sở hữu thực sự của số CP mà mình nhận ủy thác đầu tư trong tổ chức triển khai tín dụng trả tiền. Tổ chức tín dụng trả tiền với quyền đình chỉ quyền cổ đông của những cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ ko phân phối thông tin xác nhận về chủ sở hữu thực sự những CP .

Điều
55. Tỷ lệ sở hữu cổ phần

1. Một cổ đông là cá thể ko được chiếm hữu vượt quá 5 % vốn điều lệ của một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Một cổ đông là tổ chức triển khai ko được chiếm hữu vượt quá 15 % vốn điều lệ của một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, trừ những trường hợp sau đây :
a ) Sở hữu CP theo lao lý tại khoản 3 Điều 149 của Luật này để khắc phục và xử lý tổ chức triển khai tín dụng trả tiền gặp trắc trở vất vả, bảo vệ bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
b ) Sở hữu CP nhà nước tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền cổ phần hóa ;
c ) Sở hữu CP của nhà đầu tư quốc tế lao lý tại khoản 2 Điều 16 của Luật này .
3. Cổ đông và người với tương quan của cổ đông đó ko được chiếm hữu vượt quá 20 % vốn điều lệ của một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
4. Tỷ lệ chiếm hữu pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này gồm với cả phần vốn ủy thác cho tổ chức triển khai, cá thể khác tìm CP .
5. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép, những cổ đông sáng lập phải nắm giữ số CP tối thiểu bằng 50 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; những cổ đông sáng lập là pháp nhân phải nắm giữ số CP tối thiểu bằng 50 % tổng số CP do những cổ đông sáng lập nắm giữ .

Điều 56. Chào bán và chuyển nhượng cổ
phần

1. Cổ đông là cá thể, cổ đông là tổ chức triển khai với người đại diện thay mặt là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ko được chuyển nhượng ủy quyền CP của mình trong thời hạn đảm nhiệm chức vụ .
2. Trong thời hạn đang khắc phục và xử lý hậu quả theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định hành động của Nhà băng Nhà nước do nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) ko được chuyển nhượng ủy quyền CP, trừ một trong những trường hợp sau đây :
a ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) là đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông tổ chức triển khai bị sáp nhập, thống nhất, chia, tách, giải thể, vỡ nợ theo pháp luật của pháp lý ;
b ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) bị buộc chuyển nhượng ủy quyền CP theo quyết định hành động của Tòa án ;
c ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) chuyển nhượng ủy quyền CP cho những nhà đầu tư khác nhằm mục thực thụ thi việc sáp nhập, thống nhất yêu cầu lao lý tại khoản 2 Điều 149 của Luật này .
3. Việc chuyển nhượng ủy quyền CP niêm yết của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được thực thi theo lao lý của pháp lý về sàn chứng khoán .
4. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép, cổ đông sáng lập chỉ được phép chuyển nhượng ủy quyền CP cho những cổ đông sáng lập khác với điều kiện kèm theo bảo vệ những tỷ suất chiếm hữu CP pháp luật tại Điều 55 của Luật này .

Điều
57. Tìm lại cổ phần của cổ đông

Tổ chức tín dụng trả tiền chỉ được tìm lại CP của cổ đông nếu sau lúc giao dịch trả tiền hết số CP được tìm lại mà vẫn bảo vệ những tỷ suất bảo đảm an toàn trong hoạt động tiêu khiển nhà băng, trị giá thực của vốn điều lệ ko giảm thấp hơn mức vốn pháp định ; trường hợp tìm lại CP dẫn tới việc giảm vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền thì phải được Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận trước bằng văn bản .

Điều 58. Cổ phiếu

Trường hợp CP được phát hành dưới hình thức chứng từ, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải phát hành CP cho những cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày mở bán khai trương hoạt động tiêu khiển so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền xây dựng mới hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cổ đông giao dịch trả tiền đủ CP cam kết tìm so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền tăng vốn điều lệ .

Điều 59. Đại hội đồng cổ đông         

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính. Đại hội đồng cổ đông họp ko thường nhật theo quyết định hành động triệu tập họp của Hội đồng quản trị trong những trường hợp sau đây :
a ) Hội đồng quản trị xét thấy thiết yếu vì quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
b ) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu lao lý tại khoản 1 Điều 62 của Luật này ;
c ) Theo nhu yếu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu trên 10 % tổng số CP đại trà phổ thông trong thời hạn liên tục tối thiểu 06 tháng ;
d ) Theo nhu yếu của Ban trấn áp ;
đ ) Những trường hợp khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Đại hội đồng cổ đông gồm tổng thể cổ đông với quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định hành động cao nhất của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền. Đại hội đồng cổ đông với những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
a ) Thông qua xu thế tăng trưởng của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
b ) Sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
c ) Phê chuẩn lao lý về tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp ;
d ) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban trấn áp từng nhiệm kỳ ; bầu, ko bổ nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ trợ, sửa chữa thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp tương thích với những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
đ ) Quyết định mức thù lao, thưởng và những quyền lợi khác so với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp và ngân sách hoạt động tiêu khiển của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp ;
e ) Xem xét và khắc phục và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp gây thiệt hại cho tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và cổ đông của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
g ) Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, cỗ máy quản trị quản lý quản lý của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
h ) Thông qua giải pháp biến hóa mức vốn điều lệ ; trải qua giải pháp chào bán CP, gồm với loại CP và số lượng CP mới sẽ chào bán ;
i ) Thông qua việc tìm lại CP đã bán ;
k ) Thông qua giải pháp phát hành trái phiếu quy đổi ;
l ) Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm ; giải pháp phân phối doanh thu sau lúc đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
m ) Thông qua báo cáo giải trình của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp về việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn được giao ;
n ) Quyết định xây dựng tổ chức con ;
o ) Thông qua giải pháp góp vốn, tìm CP của doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác với trị giá từ 20 % trở lên so với vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán sắp nhất ;
p ) Quyết định đầu tư, tìm, bán gia tài của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với trị giá từ 20 % trở lên so với vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán sắp nhất hoặc một tỷ suất khác thấp hơn theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
q ) Thông qua những hợp đồng với trị giá trên 20 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán sắp nhất hoặc một tỷ suất khác thấp hơn theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền giữa tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), cổ đông to, người với tương quan của người quản trị, thành viên Ban trấn áp, cổ đông to của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; tổ chức con, tổ chức link của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
r ) Quyết định việc chia, tách, thống nhất, sáp nhập, quy đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc nhu yếu Tòa án mở thủ tục vỡ nợ tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
s ) Quyết định giải pháp khắc phục dịch chuyển to về kinh tế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được trải qua theo lao lý sau đây :
a ) Đại hội đồng cổ đông trải qua những quyết định hành động thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản ;
b ) Trừ trường hợp pháp luật tại điểm c khoản này, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông được trải qua tại cuộc họp lúc được số cổ đông đại diện thay mặt trên 51 % tổng số phiếu biểu quyết của tổng thể cổ đông dự họp đồng ý chấp thuận hoặc tỷ suất khác cao hơn do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền pháp luật ;
c ) Đối với quyết định hành động về những yếu tố pháp luật tại những điểm b, h, p và r khoản 2 Điều này thì phải được số cổ đông đại diện thay mặt trên 65 % tổng số phiếu biểu quyết của toàn bộ cổ đông dự họp chấp thuận đồng ý hoặc tỷ suất khác cao hơn do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền lao lý ;
d ) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban trấn áp phải được thực thi dưới hình thức bầu dồn phiếu .
4. Quyết định về những yếu tố pháp luật tại những điểm a, d, e và r khoản 2 Điều này phải được trải qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .

Điều
60. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Nhà băng Nhà nước 

Trường hợp xảy ra sự kiện tác động tác động tới bảo đảm an toàn hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền CP, Nhà băng Nhà nước với quyền nhu yếu Hội đồng quản trị của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền CP triệu tập Đại hội đồng cổ đông ko thường nhật và quyết định hành động về nội dung Nhà băng Nhà nước nhu yếu .

Điều 61. Con số kết quả họp Đại hội
đồng cổ đông          

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu so với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tổng thể những quyết nghị, quyết định hành động được Đại hội đồng cổ đông trải qua phải được gửi tới Nhà băng Nhà nước .

Điều 62. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là tổ chức cổ phần

1. Hội đồng quản trị của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức CP phải với ko ít hơn 05 thành viên và ko quá 11 thành viên, trong đó với tối thiểu 01 thành viên độc lập. Hội đồng quản trị phải với tối thiểu một phần hai tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên ko phải là người quản lý và quản lý tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Tư nhân và người với tương quan của cá thể đó hoặc những người đại diện thay mặt vốn góp của một cổ đông là tổ chức triển khai và người với tương quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng ko được vượt quá một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị của một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức CP, trừ trường hợp là người đại diện thay mặt phần vốn góp của Nhà nước .

Điều 63. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
đồng quản trị

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành việc xây dựng, khai trương mở bán hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiên phong .
2. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn được giao .
3. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động, trải qua những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông lao lý tại khoản 2 Điều 59 của Luật này .
4. Quyết định việc xây dựng Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, đơn vị chức năng sự nghiệp .
5. Bổ nhiệm, ko bổ nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định hành động mức lương, quyền lợi khác so với những chức vụ Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng quản trị, những chức vụ thuộc phòng ban truy thuế kiểm toán nội bộ và người quản trị, người quản lý và quản lý khác theo pháp luật nội bộ của Hội đồng quản trị .
6. Thông qua giải pháp góp vốn, tìm CP của doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác với trị giá dưới 20 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán sắp nhất .
7. Cử người đại diện thay mặt vốn góp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền tại doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác .
8. Quyết định đầu tư, trả tiền giao dịch tìm, bán gia tài của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền từ 10 % trở lên so với vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán sắp nhất, trừ những khoản đầu tư, trả tiền giao dịch tìm, bán gia tài của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền lao lý tại điểm p khoản 2 Điều 59 của Luật này .
9. Quyết định những khoản cấp tín dụng trả tiền theo lao lý tại khoản 7 Điều 128 của Luật này, trừ những trả tiền giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông lao lý tại điểm q khoản 2 Điều 59 của Luật này .
10. Thông qua những hợp đồng của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với tổ chức con, tổ chức link của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; những hợp đồng của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), cổ đông to, người với tương quan của họ với trị giá bằng hoặc nhỏ hơn 20 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán sắp nhất hoặc tỷ suất khác nhỏ hơn do Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền pháp luật. Trong trường hợp này, thành viên với tương quan ko với quyền biểu quyết .
11. Rà soát, giám sát, chỉ huy Tổng giám đốc ( Giám đốc ) thực thi trách nhiệm được phân công ; nhìn nhận hằng năm về hiệu suất cao thao tác của Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
12. Ban hành những lao lý nội bộ tương quan tới tổ chức triển khai, quản trị và hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền tương thích với những pháp luật của Luật này và pháp lý với tương quan, trừ những yếu tố thuộc thẩm quyền của Ban trấn áp hoặc của Đại hội đồng cổ đông .
13. Quyết định chủ trương quản trị rủi ro đáng tiếc và giám sát việc thực thi những giải pháp phòng ngừa rủi ro đáng tiếc của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
14. Xem xét, phê duyệt báo cáo giải trình thường niên .
15. Lựa chọn tổ chức triển khai định giá nhiều năm kinh nghiệm để định giá gia tài góp vốn ko phải là tiền Nước Ta, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng theo pháp luật của pháp lý .
16. Đề nghị Thống đốc Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận những yếu tố theo lao lý của pháp lý .
17. Quyết định chào bán CP mới trong khoanh vùng phạm vi số CP được quyền chào bán .
18. Quyết định giá chào bán CP và trái phiếu quy đổi của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
19. Quyết định tìm lại CP của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
20. Kiến nghị giải pháp phân phối doanh thu, mức cổ tức được trả ; quyết định hành động thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc khắc phục và xử lý lỗ phát sinh trong thứ tự kinh doanh thương nghiệp .
21. Chuẩn bị nội dung, tài liệu tương quan để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ những nội dung thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Ban trấn áp .
22. Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động tiêu khiển của Hội đồng quản trị ; chương trình, nội dung, tài liệu Giao hàng họp Đại hội đồng cổ đông ; triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trải qua quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông .
23. Tổ chức tiến hành, rà soát, giám sát việc triển khai quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị .
24. Thông tin kịp thời cho Nhà băng Nhà nước thông tin tác động tác động xấu đi tới tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
25. Những trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 64. Quyền, nghĩa vụ của Chủ toạ
Hội đồng quản trị

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động tiêu khiển của Hội đồng quản trị .
2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu ship hàng cuộc họp ; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị .
3. Tổ chức việc trải qua quyết định hành động của Hội đồng quản trị .
4. Giám sát thứ tự tổ chức triển khai thực thi những quyết định hành động của Hội đồng quản trị .
5. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .
6. Bảo đảm những thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin rất đầy đủ, khách quan, đúng chuẩn và với đủ thời hạn đàm đạo những yếu tố mà Hội đồng quản trị phải xem xét .
7. Phân công trách nhiệm cho những thành viên Hội đồng quản trị .
8. Giám sát những thành viên Hội đồng quản trị trong việc triển khai trách nhiệm được phân công và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm chung .
9. Ít nhất mỗi năm một lần, nhìn nhận hiệu suất cao thao tác của từng thành viên, những Ủy ban của Hội đồng quản trị và báo cáo giải trình Đại hội đồng cổ đông về hiệu quả nhìn nhận này .
10. Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều
65. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định nội bộ của Hội đồng quản trị và sự phân công của quản trị Hội đồng quản trị một cách trung thực vì quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và cổ đông .
2. Xem xét báo cáo giải trình kinh tế tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị sẵn sàng, với ‎ ý kiến hoặc nhu yếu người quản lý và quản lý tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ báo cáo giải trình những yếu tố với tương quan tới báo cáo giải trình .
3. Đề nghị quản trị Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị ko thường nhật .
4. Tham gia những cuộc họp Hội đồng quản trị, tranh luận và biểu quyết về những yếu tố thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo lao lý tại Luật này, trừ trường hợp ko được biểu quyết vì yếu tố xung đột quyền lợi với thành viên đó. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về quyết định hành động của mình .
5. Triển triển khai khai quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị .
6. Với nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực thi trách nhiệm được giao lúc với nhu yếu .
7. Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
Mục 4

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Điều 66. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở
hữu

1. Chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những quyền hạn sau đây :
a ) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng thành viên theo từng nhiệm kỳ, nhưng ko ít hơn 05 thành viên và ko quá 11 thành viên ;
b ) Bổ nhiệm người đại diện thay mặt theo ủy quyền với nhiệm kỳ ko quá 05 năm để thực thi những trách nhiệm, quyền hạn của chủ sở hữu theo pháp luật của Luật này. Người đại diện thay mặt theo ủy quyền phải với đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều 50 của Luật này ;
c ) Bổ nhiệm, ko bổ nhiệm, bãi nhiệm, bổ trợ thành viên Hội đồng thành viên, quản trị Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng ;
d ) Quyết định biến hóa vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và đổi khác hình thức pháp lý của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
đ ) Quyết định xây dựng tổ chức con, tổ chức link ;
e ) Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm ; quyết định hành động việc sử dụng doanh thu sau lúc đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
g ) Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể, nhu yếu Tòa án mở thủ tục vỡ nợ tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
h ) Quyết định mức thù lao, lương, những quyền lợi khác của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
2. Chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những trách nhiệm sau đây :
a ) Góp vốn rất đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết ;
b ) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
c ) Phải xác lập và tách biệt giữa gia tài của chủ sở hữu với gia tài của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
d ) Tuân thủ lao lý của pháp lý trong việc tìm, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và những trả tiền giao dịch khác giữa tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và chủ sở hữu ;
đ ) Những trách nhiệm khác theo lao lý của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
đồng thành viên    

1. Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm toàn bộ người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của chủ sở hữu, nhân danh chủ sở hữu tổ chức triển khai thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu theo lao lý ; nhân danh tổ chức triển khai tín dụng trả tiền triển khai những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ sở hữu trong việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình theo pháp luật của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên với trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
a ) Quyết định nội dung Điều lệ ; sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
b ) Quyết định kế hoạch tăng trưởng và kế hoạch kinh doanh thương nghiệp hằng năm của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
c ) Trình chủ sở hữu tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quyết định hành động những yếu tố thuộc thẩm quyền quyết định hành động của chủ sở hữu pháp luật tại những điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 66 của Luật này ;
d ) Xem xét, phê duyệt báo cáo giải trình thường niên ;
đ ) Quyết định chọn tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập ;
e ) Rà soát, giám sát, chỉ huy Tổng giám đốc ( Giám đốc ) trong việc triển khai trách nhiệm được phân công ; nhìn nhận hằng năm về hiệu suất cao thao tác của Tổng giám đốc ;
g ) Quyết định khắc phục và xử lý lỗ phát sinh trong thứ tự kinh doanh thương nghiệp ;
h ) Quyết định những khoản cấp tín dụng trả tiền theo lao lý tại khoản 7 Điều 128 của Luật này ;
i ) Quyết định giải pháp góp vốn, tìm CP của doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác với trị giá từ 20 % trở lên so với vốn điều lệ được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán sắp nhất của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc tỷ suất khác thấp hơn lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
k ) Thông qua quyết định hành động đầu tư, tìm, bán gia tài của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với trị giá từ 20 % trở lên so với vốn điều lệ được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán sắp nhất của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc tỷ suất khác thấp hơn pháp luật tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
l ) Quyết định ký kết những hợp đồng của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với tổ chức con, tổ chức link của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; hợp đồng của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), người với tương quan của họ. Trong trường hợp này, thành viên với tương quan ko với quyền biểu quyết ;
m ) Quyết định giải pháp tăng trưởng thị trường, tiếp thị và chuyển giao kỹ thuật tiên tiến ;
n ) Ban hành những lao lý nội bộ tương quan tới tổ chức triển khai, quản trị và hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền tương thích với lao lý của pháp lý ;
o ) Đề nghị Thống đốc Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận những yếu tố theo pháp luật của pháp lý ;
p ) Tổ chức giám sát và nhìn nhận hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
q ) Những trách nhiệm, quyền hạn khác lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 68. Quyền, nghĩa vụ của Chủ toạ
Hội đồng thành viên

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tiêu khiển của Hội đồng thành viên .
2. Xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến những thành viên .
3. Triệu tập và chủ trì họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức triển khai lấy ý kiến những thành viên .
4. Giám sát hoặc tổ chức triển khai giám sát việc thực thi những quyết định hành động của Hội đồng thành viên .
5. Thay mặt Hội đồng thành viên ký những quyết định hành động của Hội đồng thành viên .
6. Bảo đảm những thành viên Hội đồng thành viên nhận được thông tin ko thiếu, khách quan, đúng chuẩn và với đủ thời hạn luận bàn những yếu tố mà Hội đồng thành viên phải xem xét .
7. Phân công trách nhiệm cho những thành viên Hội đồng thành viên .
8. Giám sát những thành viên Hội đồng thành viên trong việc thực thi trách nhiệm được phân công và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm chung .

9. Ít nhất mỗi năm một lần,
thẩm định hiệu quả làm việc của từng thành viên, Hội đồng thành viên và báo cáo
chủ sở hữu về kết quả thẩm định này.

10. Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều
69. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên      

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên theo quy định nội bộ của Hội đồng thành viên và sự phân công của quản trị Hội đồng thành viên một cách trung thực vì quyền lợi của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền và chủ chiếm hữu .
2. Với ý kiến hoặc nhu yếu người quản lý và quản lý tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ báo cáo giải trình những yếu tố với tương quan tới báo cáo giải trình kinh tế tài chính do kiểm toán viên độc lập sẵn sàng chuẩn bị .
3. Đề nghị quản trị triệu tập họp Hội đồng thành viên ko thường nhật .
4. Tham gia những cuộc họp Hội đồng thành viên, đàm đạo và biểu quyết về toàn bộ những yếu tố thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thành viên, trừ trường hợp ko được biểu quyết vì yếu tố xung đột quyền lợi với thành viên đó. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước Hội đồng thành viên về những quyết định hành động của mình .
5. Triển triển khai khai những quyết định hành động của chủ sở hữu và quyết nghị của Hội đồng thành viên .
6. Với nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình trước chủ sở hữu, Hội đồng thành viên về việc thực thi trách nhiệm được giao lúc với nhu yếu .
7. Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
Mục 5

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Điều
70. Thành viên góp vốn, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên góp vốn

1. Thành viên góp vốn của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải là pháp nhân, trừ trường hợp lao lý tại Điều 88 của Luật này. Tổng số thành viên ko được vượt quá 05 thành viên. Tỷ lệ chiếm hữu tối đa của một thành viên và người với tương quan ko được vượt quá 50 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Thành viên góp vốn với những quyền hạn sau đây :
a ) Bổ nhiệm, ko bổ nhiệm, bãi nhiệm người đại diện thay mặt làm thành viên Hội đồng thành viên, Ban trấn áp trên cơ sở vật chất số vốn góp của mình trong tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc theo thỏa thuận hợp tác giữa những thành viên góp vốn ;
b ) Được phân phối thông tin, báo cáo giải trình về tình hình hoạt động tiêu khiển của Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, sổ kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm và những sách vở tài liệu khác của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
c ) Được chia doanh thu tương ứng với phần vốn góp sau lúc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đã nộp đủ thuế và hoàn thành xong những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác ;
d ) Được chia gia tài còn lại của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền tương ứng với phần vốn góp lúc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền giải thể hoặc vỡ nợ ;
đ ) Khiếu nại, khởi kiện thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) ko triển khai đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, gây thiệt hại tới quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc thành viên góp vốn .
3. Thành viên góp vốn với những trách nhiệm sau đây :
a ) Ko được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức, trừ trường hợp chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp theo pháp luật tại Điều 71 của Luật này ;
b ) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
c ) Những trách nhiệm khác theo lao lý của Luật này và Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .


Điều 71. Chuyển nhượng
phần vốn góp, tìm lại phần vốn góp

1. Thành viên góp vốn được chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp, ưu tiên góp thêm vốn lúc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền tăng vốn điều lệ .
2. Nhà băng Nhà nước pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo nhận chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp, tìm lại vốn góp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều
72. Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
a ) Những trách nhiệm, quyền hạn lao lý tại những điểm a, b, d, đ, h, i, k, l, m, n và o khoản 2 Điều 67 của Luật này ;
b ) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định hành động thời kì và phương pháp kêu gọi vốn ;
c ) Con số tình hình kinh tế tài chính, tác dụng kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn được giao của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên theo nhu yếu của thành viên góp vốn hoặc cơ quan nhà nước với thẩm quyền ;
d ) Quyết định tìm lại phần vốn góp theo pháp luật của Luật này ;
đ ) Bầu, ko bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Hội đồng thành viên ; quyết định hành động chỉ định, ko bổ nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm hết hợp đồng so với Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng và người quản trị, người quản lý và quản lý khác theo pháp luật nội bộ của Hội đồng thành viên ;
e ) Quyết định mức lương, thưởng, thù lao và những quyền lợi khác so với quản trị và những thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban và những thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) tương thích với lao lý của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với pháp luật khác ;
g ) Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm, giải pháp sử dụng và phân loại doanh thu hoặc giải pháp khắc phục và xử lý lỗ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
h ) Quyết định xây dựng tổ chức con, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ; góp vốn xây dựng tổ chức link ;
i ) Quyết định tổ chức triển khai lại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
k ) Quyết định giải thể hoặc nhu yếu Tòa án mở thủ tục vỡ nợ tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
l ) Những trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. quản trị Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 68 của Luật này ;
b ) Phân tích hiệu suất cao thao tác của từng thành viên, những Ủy ban của Hội đồng thành viên tối thiểu mỗi năm một lần ;
c ) Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
3. Thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 69 của Luật này ;
b ) Tham gia những cuộc họp Hội đồng thành viên, luận bàn và biểu quyết về tổng thể những yếu tố thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thành viên theo lao lý của Luật này, trừ trường hợp ko được biểu quyết theo lao lý tại điểm l khoản 2 Điều 67 của Luật này ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về những quyết định hành động của mình ;
c ) Thực hiện những quyết nghị, quyết định hành động của Hội đồng thành viên ;
d ) Giải trình trước thành viên góp vốn, Hội đồng thành viên về việc thực thi trách nhiệm được giao lúc với nhu yếu ;
đ ) Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều lệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
Mục 6


TỔ CHỨC
TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ

Điều
73. Tính chất và mục tiêu hoạt động

Tổ chức tín
dụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức theo mô phỏng hợp
tác xã hoạt động trong ngành nghề nhà băng
nhằm mục đích chủ yếu là tương trợ giữa
những thành viên thực hiện với hiệu quả những hoạt
động sản xuất, kinh doanh nhà sản xuất và cải thiện đời sống. Tổ chức tín dụng là hợp
tác xã gồm nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

 Điều
74. Thành lập tổ chức tín dụng là hợp tác xã

1. Thành viên của nhà băng hợp tác xã gồm với toàn bộ những quỹ tín dụng nhân dân và những pháp nhân góp vốn khác .
2. Thành viên của quỹ tín dụng nhân dân gồm với những cá thể, hộ mái ấm gia đình và những pháp nhân góp vốn khác .

Điều
75. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân gồm với Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải cung ứng tiêu chuẩn về trình độ trình độ, đạo đức nghề nghiệp và thông thạo về hoạt động tiêu khiển nhà băng theo pháp luật của Nhà băng Nhà nước .
3. Nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải với truy thuế kiểm toán nội bộ, mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ và thực thi truy thuế kiểm toán độc lập theo pháp luật của Nhà băng Nhà nước .

Điều
76. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân là tổng số vốn do những thành viên góp và được ghi vào Điều lệ .
2. Mức vốn góp tối thiểu và tối đa của một thành viên do Đại hội thành viên quyết định hành động theo lao lý của Nhà băng Nhà nước .

Điều
77. Điều lệ

1. Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân ko được trái với pháp luật của Luật này, Luật hợp tác xã và những lao lý khác của pháp lý với tương quan. Điều lệ nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải với những nội dung hầu hết sau đây :
a ) Tên, khu vực đặt trụ sở chính ;
b ) Nội dung, khoanh vùng phạm vi hoạt động tiêu khiển ;
c ) Thời hạn hoạt động tiêu khiển ;
d ) Vốn điều lệ và phương pháp góp vốn ;
đ ) Cơ cấu tổ chức triển khai, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng giám đốc ( Giám đốc ) ;
e ) Thể thức triển khai Đại hội thành viên và trải qua quyết định hành động của Đại hội thành viên ;
g ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên ;
h ) Những nguyên tắc kinh tế tài chính, kế toán, trấn áp và truy thuế kiểm toán nội bộ ;
i ) Nguyên tắc trả lương, phụ cấp và thù lao công vụ, khắc phục và xử lý những khoản lỗ, chia lãi theo vốn góp, sức lực lao động góp phần của thành viên và mức độ sử dụng nhà sản xuất của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; nguyên tắc trích lập, quản trị và sử dụng những quỹ ;
k ) Thể thức quản trị, sử dụng, bảo toàn và khắc phục và xử lý phần gia tài chung, vốn tích góp ;
l ) Những trường hợp và thủ tục về chia, tách, thống nhất, sáp nhập, giải thể, vỡ nợ ;
m ) Thủ tục sửa đổi Điều lệ .
2. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải được ĐK tại Nhà băng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được trải qua .

Điều
78.

Quyền của thành viên

1. Tham gia Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu dự Đại hội thành viên, tham gia những cuộc họp thành viên và biểu quyết về những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên .

2. Ứng cử, đề cử người
vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những chức danh được bầu khác theo quy
định tại Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

3. Được gửi tiền, vay vốn, chia lãi theo vốn góp và mức độ sử dụng nhà sản xuất của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
4. Được lợi những phúc lợi xã hội chung của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
5. Được phân phối những thông tin thiết yếu tương quan tới hoạt động tiêu khiển của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .

6. Kiến
nghị những vấn đề liên quan tới hoạt động của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng
nhân dân và yêu cầu được trả lời; yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
triệu tập Đại hội thành viên thất thường để khắc phục những vấn đề cấp
thiết.

7. Chuyển nhượng vốn góp và những quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
8. Xin ra khỏi nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo lao lý tại Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
9. Những quyền khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .

Điều
79.

Nghĩa vụ của thành viên

1. Thực hiện Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và những quyết nghị của Đại hội thành viên .
2. Góp vốn theo lao lý tại Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và lao lý của pháp lý với tương quan .
3. Hợp tác, tương hỗ giữa những thành viên, góp thêm phần thiết kế xây dựng và thôi thúc sự tăng trưởng của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
4. Cùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản rủi ro đáng tiếc, thua lỗ trong hoạt động tiêu khiển của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong khoanh vùng phạm vi vốn góp của mình .
5. Hoàn trả vốn và lãi tiền vay của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo cam kết .
6. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .

Điều
80.

Đại hội thành viên

1. Đại hội thành viên là cơ quan với quyền quyết định hành động cao nhất của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
2. Đại hội thành viên tranh luận và quyết định hành động những yếu tố sau đây :

a) Con số
kết quả hoạt động kinh doanh trong năm, báo cáo công khai tài chính, kế toán, dự kiến phân
phối lợi nhuận và xử lý những khoản lỗ nếu với; báo
cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

b ) Phương hướng hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp năm tới ;
c ) Tăng, giảm vốn điều lệ ; mức vốn góp của thành viên ;
d ) Bầu, ko bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị và thành viên khác của Hội đồng quản trị ; Trưởng ban và thành viên khác của Ban trấn áp ;
đ ) Thông qua list kết nạp thành viên mới và cho thành viên ra khỏi nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo đề xuất của Hội đồng quản trị ; quyết định hành động khai trừ thành viên ;

e) Chia, tách, thống nhất, sáp
nhập, giải thể đối với quỹ tín dụng nhân dân;

g ) Sửa đổi, bổ trợ Điều lệ ;
h ) Những yếu tố khác do Hội đồng quản trị, Ban trấn áp hoặc với tối thiểu một phần ba tổng số thành viên ý kiến đề nghị .

Điều
81. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, gồm với quản trị và những thành viên khác của Hội đồng quản trị .
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định hành động, nhưng ko ít hơn 03 thành viên .
3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định hành động và được ghi trong Điều lệ, tối thiểu là 02 năm và ko quá 05 năm .
4. Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên cá thể hoặc người đại diện thay mặt phần vốn góp của thành viên pháp nhân. Thành viên Ban trấn áp, Kế toán trưởng, Thủ quỹ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân ko được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị và ko phải là người với tương quan của thành viên Hội đồng quản trị .
5. quản trị và thành viên Hội đồng quản trị ko được chuyển nhượng ủy quyền cho những người ko phải là thành viên Hội đồng quản trị thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

Điều
82. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

1. Bổ nhiệm, ko bổ nhiệm, bãi nhiệm, thuê hoặc chấm hết hợp đồng thuê Tổng giám đốc ( Giám đốc ) theo quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội thành viên .
2. Bổ nhiệm, ko bổ nhiệm những Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) theo đề xuất của Tổng giám đốc ( Giám đốc ) .
3. Tổ chức triển khai quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội thành viên .
4. Chuẩn bị báo cáo giải trình nhìn nhận hiệu quả hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp ; phê duyệt báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình về kế hoạch hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp, báo cáo giải trình hoạt động tiêu khiển của Hội đồng quản trị để trình Đại hội thành viên .
5. Chuẩn bị chương trình Đại hội thành viên và triệu tập Đại hội thành viên .
6. Tổ chức triển khai những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo lao lý của pháp lý .
7. Xét kết nạp thành viên mới và xử lý việc thành viên xin ra, trừ trường hợp khai trừ thành viên và báo cáo giải trình để Đại hội thành viên trải qua .
8. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những quyết định hành động của mình trước Đại hội thành viên .
9. Những trách nhiệm, quyền hạn khác theo pháp luật tại Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .

Điều
83. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

1. Ban trấn áp với ko ít hơn 03 thành viên, trong đó tối thiểu phải với 01 kiểm soát viên chuyên trách. Nhà băng Nhà nước pháp luật điều kiện kèm theo so với quỹ tín dụng nhân dân được bầu 01 kiểm soát viên chuyên trách .
2. Trưởng ban và thành viên Ban trấn áp do Đại hội thành viên bầu trực tiếp .
3. Thành viên Ban trấn áp phải là thành viên cá thể hoặc người đại diện thay mặt phần vốn góp của thành viên pháp nhân. Thành viên Ban trấn áp ko được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng, Thủ quỹ, viên chức cấp dưới nhiệm vụ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và ko phải là người với tương quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng, Thủ quỹ .
4. Ban trấn áp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội thành viên về việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn được giao .
5. Nhiệm kỳ của Ban trấn áp theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị .


Điều 84. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát

1. Rà soát, giám sát hoạt động tiêu khiển của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo pháp luật của pháp lý .
2. Rà soát việc thực thi Điều lệ, quyết nghị, quyết định hành động của Đại hội thành viên, quyết nghị, quyết định hành động của Hội đồng quản trị ; giám sát hoạt động tiêu khiển của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và thành viên nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
3. Rà soát hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính, giám sát việc chấp hành chính sách kế toán, phân phối thu nhập, khắc phục và xử lý những khoản lỗ, sử dụng những quỹ, gia tài và những khoản tương hỗ của Nhà nước ; giám sát bảo đảm an toàn trong hoạt động tiêu khiển của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
4. Thực hiện truy thuế kiểm toán nội bộ trong từng thời kỳ, từng nghành nghề nhà sản xuất nhằm mục đích nhìn nhận đúng chuẩn hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp và tình hình kinh tế tài chính của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
5. Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo với tương quan tới hoạt động tiêu khiển của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dântheo lao lý của pháp lý và Điều lệ nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
6. Triệu tập Đại hội thành viên ko thường nhật trong những trường hợp sau đây :
a ) Lúc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) với hành vi vi phạm pháp lý, Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dânvà quyết nghị của Đại hội thành viên ; lúc Hội đồng quản trị ko thực thi hoặc triển khai ko với hiệu quả những giải pháp ngăn ngừa theo nhu yếu của Ban trấn áp ;
b ) Lúc với tối thiểu một phần ba tổng số thành viên Ban trấn áp với nhu yếu triệu tập họp Đại hội thành viên gửi tới Hội đồng quản trị hoặc Ban trấn áp mà Hội đồng quản trị ko triệu tập Đại hội thành viên ko thường nhật trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được nhu yếu .
7. Thông tin Hội đồng quản trị, báo cáo giải trình Đại hội thành viên và Nhà băng Nhà nước về hiệu quả trấn áp ; đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động tiêu khiển của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .


Điều 85. Tổng giám đốc (Giám đốc)
nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân
dân

Hội đồng quản trị chỉ định một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc ( Giám đốc ) nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Tổng giám đốc ( Giám đốc ) là người quản lý cao nhất, với trách nhiệm quản lý và quản lý những việc làm hằng ngày của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .

Điều
86. Quyền, nghĩa vụ

của Tổng giám đốc (Giám đốc)

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh thương nghiệp .
2. Tổ chức triển khai những quyết định hành động của Hội đồng quản trị .
3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về giải pháp sắp xếp cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
4. Ký kết những hợp đồng nhân danh nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
5. Trình báo cáo kinh tế tài chính hằng năm lên Hội đồng quản trị .
6. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về trách nhiệm được giao .
7. Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý tại Điều lệ của nhà băng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân .
Mục 7


TỔ CHỨC
TÀI CHÍNH VI MÔ


Điều 87.
Loại hình tổ chức tín dụng vi mô

1. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô được xây dựng dưới hình thức tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .
2. Cơ cấu tổ chức triển khai, quản trị, quản lý và quản lý của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô được triển khai theo lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý với tương quan .

Điều 88. Thành viên, vốn góp, cơ cấu tổ
chức, địa bàn hoạt động của tổ chức tín dụng vi mô

Nhà băng Nhà nước lao lý việc tham gia góp vốn xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô của tổ chức triển khai, cá thể quốc tế ; số lượng thành viên góp vốn ; tỷ suất chiếm hữu vốn góp, phần vốn góp của những tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô ; số lượng giới hạn về cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai mạng lưới, địa phận hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .
Mục 8


CHI NHÁNH
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 89. Quản trị, quản lý của chi
nhánh nhà băng nước ngoài

1. Nhà băng quốc tế quyết định hành động cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, quản trị, quản lý và quản lý của Trụ sở nhà băng quốc tế tại Nước Ta tương thích với pháp lý của nước nơi nhà băng quốc tế đặt trụ sở chính và lao lý của Luật này về cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, quản trị, quản lý và quản lý, trấn áp nội bộ, truy thuế kiểm toán nội bộ và phải được Nhà băng Nhà nước chấp thuận đồng ý bằng văn bản trước lúc triển khai .

2. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi
nhánh nhà băng nước ngoài đại diện cho chi nhánh nhà băng nước ngoài trước
pháp luật, là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh ngân
hàng nước ngoài và quản lý hoạt động hằng ngày theo quyền, nghĩa vụ thích hợp
với quy định của Luật này và những quy định khác của pháp luật với liên quan.

3. Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của Trụ sở nhà băng quốc tế ko được tham gia quản trị, quản lý và quản lý tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác và ko được đồng thời làm Trưởng văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của nhà băng quốc tế .
4. Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của Trụ sở nhà băng quốc tế phải với đủ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 4 Điều 50 của Luật này. Người dự kiến được chỉ định làm Tổng giám đốc ( Giám đốc ) Trụ sở nhà băng quốc tế phải được Nhà băng Nhà nước chấp thuận đồng ý bằng văn bản trước lúc chỉ định. Trình tự, hồ sơ chấp thuận đồng ý Tổng giám đốc ( Giám đốc ) Trụ sở nhà băng quốc tế, thông tin người được chỉ định triển khai theo lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều 51 của Luật này .
5. Trường hợp một nhà băng quốc tế với hai hoặc nhiều Trụ sở hoạt động tiêu khiển tại Nước Ta và thực thi chính sách kinh tế tài chính, hạch toán, báo cáo giải trình thống nhất thì nhà băng quốc tế phải ủy quyền cho một Tổng giám đốc ( Giám đốc ) Trụ sở chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về mọi hoạt động tiêu khiển của những Trụ sở nhà băng quốc tế tại Nước Ta .
CHƯƠNG IV

HOẠT
ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Mục 1

NHỮNG
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều
90. Phạm vi hoạt động được phép của tổ chức tín dụng

1. Nhà băng Nhà nước pháp luật đơn cử khoanh vùng phạm vi, mô phỏng, nội dung hoạt động tiêu khiển nhà băng, hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp khác của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trong Giấy phép cấp cho từng tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền ko được thực thi bất kể hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp nào ngoài những hoạt động tiêu khiển nhà băng, hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp khác ghi trong Giấy phép được Nhà băng Nhà nước cấp cho tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
3. Những hoạt động tiêu khiển nhà băng, hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp khác của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền lao lý tại Luật này thực thi theo hướng dẫn của Nhà băng Nhà nước .

Điều
91. Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng trả tiền được quyền ấn định và phải niêm yết công khai sáng tỏ mức lãi suất vay kêu gọi vốn, mức phí đáp ứng nhà sản xuất trong hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền và người tìm với quyền thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay, phí cấp tín dụng trả tiền trong hoạt động tiêu khiển nhà băng của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền theo lao lý của pháp lý .
3. Trong trường hợp hoạt động tiêu khiển nhà băng với diễn biến ko thường nhật, để bảo vệ bảo đảm an toàn của mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Nhà băng Nhà nước với quyền lao lý chính sách xác lập phí, lãi suất vay trong hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều
92. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu của tổ chức
tín dụng

1. Tổ chức tín dụng trả tiền được phát hành chứng từ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu để kêu gọi vốn theo pháp luật của Luật này và pháp luật của Nhà băng Nhà nước .
2. Căn cứ Luật này và Luật chứng khoán, nhà nước lao lý việc phát hành trái phiếu, trừ trái phiếu quy đổi để kêu gọi vốn của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 93. Quy định nội bộ

1. Căn cứ vào pháp luật của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý với tương quan, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải thiết kế xây dựng và phát hành những lao lý nội bộ so với những hoạt động tiêu khiển nhiệm vụ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, bảo vệ với chính sách trấn áp, truy thuế kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro đáng tiếc gắn với từng tiến trình nhiệm vụ kinh doanh thương nghiệp, giải pháp khắc phục và xử lý những trường hợp nguy cấp .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền phải phát hành những pháp luật nội bộ sau đây :
a ) Quy định về cấp tín dụng trả tiền, quản trị tiền vay để bảo vệ việc sử dụng vốn vay đúng mục tiêu ;
b ) Quy định về phân loại gia tài với, trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc ;
c ) Quy định về nhìn nhận chất lượng gia tài với và tuân thủ tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu ;
d ) Quy định về quản trị thanh khoản, trong đó với những thủ tục và những số lượng giới hạn quản trị thanh khoản ;
đ ) Quy định về mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ và chính sách truy thuế kiểm toán nội bộ tương thích với đặc thù và quy mô hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
e ) Quy định về mạng lưới hệ thống xếp hạng tín dụng trả tiền nội bộ ;
g ) Quy định về quản trị rủi ro đáng tiếc trong hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
h ) Quy định về tiến trình, thủ tục, gồm với cả nguyên tắc phân biệt người tìm để bảo vệ ngăn ngừa việc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền bị lạm dụng cho những mục tiêu rửa tiền, tương trợ vốn khủng bố và tội phạm khác ;
i ) Quy định về giải pháp khắc phục và xử lý những trường hợp nguy cấp .
3. Tổ chức tín dụng trả tiền phải gửi cho Nhà băng Nhà nước những lao lý nội bộ tại khoản 2 Điều này ngay sau lúc phát hành .

Điều 94. Xét duyệt cấp tín dụng, kiểm
tra sử dụng tiền vay

1. Tổ chức tín dụng trả tiền phải nhu yếu người tìm phân phối tài liệu chứng tỏ giải pháp sử dụng vốn khả thi, năng lực kinh tế tài chính của mình, mục tiêu sử dụng vốn hợp pháp, giải pháp bảo vệ tiền vay trước lúc quyết định hành động cấp tín dụng trả tiền .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền phải tổ chức triển khai xét duyệt cấp tín dụng trả tiền theo nguyên tắc phân khái niệm vụ và trách nhiệm giữa khâu thẩm định và thẩm định và quyết định hành động cấp tín dụng trả tiền .
3. Tổ chức tín dụng trả tiền với quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm rà soát, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của người tìm .
4. Tổ chức tín dụng trả tiền với quyền nhu yếu người tìm vay báo cáo giải trình việc sử dụng vốn vay và chứng tỏ vốn vay được sử dụng đúng mục tiêu vay vốn .


Điều 95.
Kết thúc cấp tín dụng, xử lý nợ, miễn, giảm lãi suất

1. Tổ chức tín dụng trả tiền với quyền chấm hết việc cấp tín dụng trả tiền, tịch thu nợ trước hạn lúc phát hiện người tìm cung ứng thông tin sai thực sự, vi phạm những pháp luật trong hợp đồng cấp tín dụng trả tiền .
2. Trong trường hợp người tìm ko trả được nợ tới hạn, nếu những bên ko với thỏa thuận hợp tác khác thì tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với quyền khắc phục và xử lý nợ, gia tài bảo vệ tiền vay theo hợp đồng cấp tín dụng trả tiền, hợp đồng bảo vệ và lao lý của pháp lý. Việc cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ, tìm và bán nợ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền thực thi theo lao lý của Nhà băng Nhà nước .
3. Trong trường hợp người tìm vay hoặc người bảo vệ ko trả được nợ do bị vỡ nợ, việc tịch thu nợ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được thực thi theo pháp luật của pháp lý về vỡ nợ .
4. Tổ chức tín dụng trả tiền với quyền quyết định hành động miễn, giảm lãi suất vay, phí cho người tìm theo pháp luật nội bộ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 96. Lưu giữ hồ sơ tín dụng

1. Tổ chức tín dụng trả tiền phải lưu giữ hồ sơ tín dụng trả tiền, gồm với :
a ) Hợp đồng cấp tín dụng trả tiền và tài liệu ghi rõ mục tiêu sử dụng vốn ; hồ sơ về giải pháp bảo vệ ;
b ) Con số tình hình kinh tế tài chính của người tìm ;
c ) Quyết định cấp tín dụng trả tiền với chữ ký của người với thẩm quyền ; trường hợp quyết định hành động tập thể, phải với biên bản ghi rõ quyết định hành động được trải qua ;
d ) Những tài liệu phát sinh trong thứ tự sử dụng khoản vay tương quan tới hợp đồng cấp tín dụng trả tiền .
2. Thời hạn tích tụ hồ sơ tín dụng trả tiền triển khai theo pháp luật của pháp lý .

Điều 97. Hoạt động nhà băng điện tử

Tổ chức tín dụng trả tiền được thực thi những hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp qua việc sử dụng những phương tiện đi lại điện tử theo hướng dẫn của Nhà băng Nhà nước về quản trị rủi ro đáng tiếc và lao lý của pháp lý về trả tiền giao dịch điện tử .
Mục 2


HOẠT ĐỘNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


Điều 98.
Hoạt động nhà băng của nhà băng thương nghiệp

1. Nhận tiền gửi ko kỳ hạn, tiền gửi với kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm ngân sách và tầm giá và những loại tiền gửi khác .
2. Phát hành chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để kêu gọi vốn trong nước và quốc tế .
3. Cấp tín dụng trả tiền dưới những hình thức sau đây :
a ) Cho vay ;
b ) Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng ủy quyền và sách vở với giá khác ;
c ) Bảo lãnh nhà băng ;
d ) Phát hành thẻ tín dụng trả tiền ;
đ ) Bao trả tiền giao dịch trong nước ; bao giao dịch trả tiền quốc tế so với những nhà băng được phép triển khai trả tiền giao dịch quốc tế ;
e ) Những hình thức cấp tín dụng trả tiền khác sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận đồng ý .
4. Mở thông tin tài khoản giao dịch trả tiền cho người tìm .
5. Cung ứng những phương tiện đi lại giao dịch trả tiền .
6. Cung ứng những nhà sản xuất giao dịch trả tiền sau đây :
a ) Thực hiện nhà sản xuất trả tiền giao dịch trong nước gồm với séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ nhà băng, nhà sản xuất thu hộ và chi hộ ;
b ) Thực hiện nhà sản xuất giao dịch trả tiền quốc tế và những nhà sản xuất giao dịch trả tiền khác sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận đồng ý .

Điều
99. Vay vốn của Nhà băng Nhà nước

Nhà băng thương nghiệp được vay vốn của Nhà băng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo lao lý của Luật Nhà băng Nhà nước Nước Ta .

Điều
100. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng

Nhà băng thương nghiệp được vay vốn của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nước và quốc tế theo lao lý của pháp lý .

Điều 101. Mở tài khoản

1. Nhà băng thương nghiệp phải mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Nhà băng Nhà nước và duy trì trên thông tin tài khoản tiền gửi này số dư trung bình ko thấp hơn mức dự trữ yêu cầu .
2. Nhà băng thương nghiệp được mở thông tin tài khoản trả tiền giao dịch tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác .
3. Nhà băng thương nghiệp được mở thông tin tài khoản tiền gửi, thông tin tài khoản trả tiền giao dịch ở quốc tế theo pháp luật của pháp lý về ngoại hối .

Điều
102. Tổ chức và tham gia những hệ thống trả tiền

1. Nhà băng thương nghiệp được tổ chức triển khai trả tiền giao dịch nội bộ, tham gia mạng lưới hệ thống giao dịch trả tiền liên nhà băng vương quốc .
2. Nhà băng thương nghiệp được tham gia mạng lưới hệ thống trả tiền giao dịch quốc tế sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận đồng ý .

Điều
103. Góp vốn, tìm cổ phần

1. Nhà băng thương nghiệp chỉ được tiêu dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, tìm CP theo pháp luật tại những khoản 2, 3, 4 và 6 Điều này .
2. Nhà băng thương nghiệp phải xây dựng hoặc tìm lại tổ chức con, tổ chức link để triển khai hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp sau đây :
a ) Bảo lãnh phát hành sàn chứng khoán, môi giới sàn chứng khoán ; quản trị, phân phối chứng từ quỹ đầu tư sàn chứng khoán ; quản trị hạng mục đầu tư sàn chứng khoán và tìm, bán CP ;
b ) Cho thuê kinh tế tài chính ;
c ) Bảo hiểm .
3. Nhà băng thương nghiệp được xây dựng, tìm lại tổ chức con, tổ chức link hoạt động tiêu khiển trong nghành quản lý tài sản bảo vệ, kiều hối, kinh doanh thương nghiệp ngoại hối, vàng, bao trả tiền giao dịch, phát hành thẻ tín dụng trả tiền, tín dụng trả tiền tiêu tiêu dùng, nhà sản xuất trung gian trả tiền giao dịch, thông tin tín dụng trả tiền .
4. Nhà băng thương nghiệp được góp vốn, tìm CP của doanh nghiệp hoạt động tiêu khiển trong những nghành sau đây :
a ) Bảo hiểm, sàn chứng khoán, kiều hối, kinh doanh thương nghiệp ngoại hối, vàng, bao giao dịch trả tiền, phát hành thẻ tín dụng trả tiền, tín dụng trả tiền tiêu tiêu dùng, nhà sản xuất trung gian giao dịch trả tiền, thông tin tín dụng trả tiền ;
b ) Ngành khác ko lao lý tại điểm a khoản này .
5. Việc xây dựng, tìm lại tổ chức con, tổ chức link theo lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và việc góp vốn, tìm CP của nhà băng thương nghiệp theo lao lý tại điểm b khoản 4 Điều này phải được sự chấp thuận đồng ý trước bằng văn bản của Nhà băng Nhà nước. Nhà băng Nhà nước pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đồng ý .
Điều kiện, thủ tục và trình tự xây dựng tổ chức con, tổ chức link của nhà băng thương nghiệp thực thi theo lao lý của pháp lý với tương quan .
6. Nhà băng thương nghiệp, tổ chức con của nhà băng thương nghiệp được tìm, nắm giữ CP của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác với điều kiện kèm theo và trong số lượng giới hạn pháp luật của Nhà băng Nhà nước .

Điều
104. Tham gia thị trường tiền tệ

Nhà băng thương nghiệp được tham gia đấu thầu tín phiếu Ngân khố, tìm, bán dụng cụ chuyển nhượng ủy quyền, trái phiếu nhà nước, tín phiếu Ngân khố, tín phiếu Nhà băng Nhà nước và những sách vở với giá khác trên thị trường tiền tệ .

Điều
105. Kinh doanh, cung ứng nhà sản xuất ngoại hối và sản phẩm phái sinh

1. Sau lúc được Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản, nhà băng thương nghiệp được kinh doanh thương nghiệp, đáp ứng nhà sản xuất cho người tìm ở trong nước và quốc tế những loại sản phẩm sau đây :
a ) Ngoại hối ;
b ) Phái sinh về tỷ giá, lãi suất vay, ngoại hối, tiền tệ và gia tài kinh tế tài chính khác .
2. Nhà băng Nhà nước pháp luật về khoanh vùng phạm vi kinh doanh thương nghiệp ngoại hối ; điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục chấp thuận đồng ý việc kinh doanh thương nghiệp ngoại hối ; kinh doanh thương nghiệp, đáp ứng loại sản phẩm phái sinh của nhà băng thương nghiệp .
3. Việc đáp ứng nhà sản xuất ngoại hối của nhà băng thương nghiệp cho người tìm thực thi theo pháp luật của pháp lý về ngoại hối .

Điều 106. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý

Nhà băng thương nghiệp được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong nghành tương quan tới hoạt động tiêu khiển nhà băng, kinh doanh thương nghiệp bảo hiểm, quản lý tài sản theo lao lý của Nhà băng Nhà nước .

Điều 107. Những hoạt động kinh doanh khác
của nhà băng thương nghiệp

1. Thương Mại Dịch Vụ quản trị tiền mặt, tư vấn nhà băng, kinh tế tài chính ; những nhà sản xuất quản trị, dữ gìn và bảo vệ gia tài, cho thuê tủ, két bảo đảm an toàn .
2. Tư vấn kinh tế tài chính doanh nghiệp, tư vấn tìm, bán, thống nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư .
3. Tìm, bán trái phiếu nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp .
4. Dịch Vụ Thương Mại môi giới tiền tệ .
5. Lưu ký sàn chứng khoán, kinh doanh thương nghiệp vàng và những hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp khác tương quan tới hoạt động tiêu khiển nhà băng sau lúc được Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản .
Mục 3

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH

Điều
108. Hoạt động nhà băng của tổ chức tài chính

1. Đơn vị kinh tế tài chính được triển khai một hoặc một số ít hoạt động tiêu khiển nhà băng sau đây :
a ) Nhận tiền gửi của tổ chức triển khai ;
b ) Phát hành chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để kêu gọi vốn của tổ chức triển khai ;
c ) Vay vốn của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nước và quốc tế theo lao lý của pháp lý ; vay Nhà băng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo lao lý của Luật Nhà băng Nhà nước Nước Ta ;
d ) Cho vay, gồm với cả cho vay trả góp, cho vay tiêu tiêu dùng ;
đ ) Bảo lãnh nhà băng ;
e ) Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng ủy quyền, những sách vở với giá khác ;
g ) Phát hành thẻ tín dụng trả tiền, bao trả tiền giao dịch, cho thuê kinh tế tài chính và những hình thức cấp tín dụng trả tiền khác sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận đồng ý .
2. nhà nước pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo để tổ chức kinh tế tài chính thực thi hoạt động tiêu khiển nhà băng lao lý tại khoản 1 Điều này .

Điều 109. Mở tài khoản của tổ chức tài
chính

1. Đơn vị kinh tế tài chính với nhận tiền gửi phải mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Nhà băng Nhà nước và duy trì trên thông tin tài khoản tiền gửi này số dư trung bình ko thấp hơn mức dự trữ yêu cầu .
2. Đơn vị kinh tế tài chính được mở thông tin tài khoản giao dịch trả tiền tại nhà băng thương nghiệp, Trụ sở nhà băng quốc tế .
3. Đơn vị kinh tế tài chính được phép triển khai hoạt động tiêu khiển phát hành thẻ tín dụng trả tiền được mở thông tin tài khoản tại nhà băng quốc tế theo pháp luật của pháp lý về ngoại hối .
4. Đơn vị kinh tế tài chính được mở thông tin tài khoản tiền gửi, thông tin tài khoản quản trị tiền vay cho người tìm .

Điều 110. Góp vốn, tìm cổ phần của công
ty tài chính

1. Đơn vị kinh tế tài chính chỉ được tiêu dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, tìm CP theo lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều này .
2. Đơn vị kinh tế tài chính được góp vốn, tìm CP của doanh nghiệp, quỹ đầu tư .
3. Đơn vị kinh tế tài chính chỉ được xây dựng, tìm lại tổ chức con, tổ chức link hoạt động tiêu khiển trong những nghành nghề nhà sản xuất bảo hiểm, sàn chứng khoán, quản lý tài sản bảo vệ sau lúc được Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản .
4. Nhà băng Nhà nước lao lý đơn cử điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đồng ý việc xây dựng tổ chức con, tổ chức link của tổ chức kinh tế tài chính lao lý tại khoản 3 Điều này .
Điều kiện, trình tự, thủ tục xây dựng tổ chức con, tổ chức link của tổ chức kinh tế tài chính thực thi theo pháp luật của pháp lý với tương quan .

Điều
111. Những hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tài chính

1. Tiếp nhận vốn ủy thác của nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể để triển khai những hoạt động tiêu khiển đầu tư vào những dự án Bất Động Sản sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, cấp tín dụng trả tiền được phép ; ủy thác vốn cho tổ chức triển khai tín dụng trả tiền triển khai cấp tín dụng trả tiền. Việc tiếp đón vốn ủy thác của cá thể và ủy thác vốn cho những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền cấp tín dụng trả tiền thực thi theo lao lý của Nhà băng Nhà nước .
2. Tham gia thị trường tiền tệ theo lao lý tại Điều 104 của Luật này .
3. Tìm, bán trái phiếu nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp .
4. Bảo lãnh phát hành trái phiếu nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp ; đại lý phát hành trái phiếu, CP và những loại sách vở với giá khác .
5. Kinh doanh, đáp ứng nhà sản xuất ngoại hối theo pháp luật của Nhà băng Nhà nước .
6. Làm đại lý kinh doanh thương nghiệp bảo hiểm .
7. Cung ứng nhà sản xuất tư vấn trong nghành nghề nhà sản xuất nhà băng, kinh tế tài chính, đầu tư .
8. Cung ứng nhà sản xuất quản trị, dữ gìn và bảo vệ gia tài của người tìm .
Mục 4


HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Điều
112. Hoạt động nhà băng của tổ chức cho thuê tài chính

1. Nhận tiền gửi của tổ chức triển khai .
2. Phát hành chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để kêu gọi vốn của tổ chức triển khai .
3. Vay vốn của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nước và quốc tế theo lao lý của pháp lý ; vay Nhà băng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo lao lý của Luật Nhà băng Nhà nước Nước Ta .
4. Cho thuê kinh tế tài chính .
5. Cho vay bổ trợ vốn lưu động so với bên thuê kinh tế tài chính .
6. Cho thuê quản lý và vận hành với điều kiện kèm theo tổng trị giá gia tài cho thuê quản lý và vận hành ko vượt quá 30 % tổng tài sản với của tổ chức cho thuê kinh tế tài chính .
7. Thực hiện hình thức cấp tín dụng trả tiền khác lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận đồng ý .

Điều 113. Hoạt động cho thuê tài chính

Hoạt động cho thuê tài chính
là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở vật chất hợp đồng cho thuê tài
chính và phải với một trong những điều kiện sau đây:

1. Lúc kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc liên tục thuê theo thỏa thuận hợp tác của hai bên ;
2. Lúc kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên tìm gia tài cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn trị giá trong thực tiễn của gia tài cho thuê tại thời kì tìm lại ;
3. Thời hạn cho thuê một gia tài phải tối thiểu bằng 60 % thời hạn thiết yếu để khấu hao gia tài cho thuê đó ;
4. Tổng số tiền thuê một gia tài pháp luật tại hợp đồng cho thuê kinh tế tài chính tối thiểu phải bằng trị giá của gia tài đó tại thời kì thỏa thuận .

Điều 114. Mở tài khoản của tổ chức cho
thuê tài chính

1. Đơn vị cho thuê kinh tế tài chính với nhận tiền gửi phải mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Nhà băng Nhà nước và duy trì trên thông tin tài khoản tiền gửi này số dư trung bình ko thấp hơn mức dự trữ yêu cầu .
2. Đơn vị cho thuê kinh tế tài chính được mở thông tin tài khoản trả tiền giao dịch tại nhà băng thương nghiệp, Trụ sở nhà băng quốc tế .

Điều 115. Góp vốn, tìm cổ phần của công
ty cho thuê tài chính

Đơn vị cho thuê kinh tế tài chính ko được góp vốn, tìm CP, xây dựng tổ chức con, tổ chức link dưới mọi hình thức .

Điều
116. Những hoạt động khác của tổ chức cho thuê tài chính

1. Tiếp nhận vốn ủy thác của nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể để thực thi hoạt động tiêu khiển cho thuê kinh tế tài chính. Việc tiếp đón vốn ủy thác của cá thể thực thi theo pháp luật của Nhà băng Nhà nước .
2. Tham gia đấu thầu tín phiếu Ngân khố do Nhà băng Nhà nước tổ chức triển khai .
3. Tìm, bán trái phiếu nhà nước .
4. Kinh doanh, đáp ứng nhà sản xuất ngoại hối và ủy thác cho thuê kinh tế tài chính theo pháp luật của Nhà băng Nhà nước .
5. Làm đại lý kinh doanh thương nghiệp bảo hiểm .
6. Cung ứng nhà sản xuất tư vấn trong nghành nhà băng, kinh tế tài chính, đầu tư cho bên thuê kinh tế tài chính .
Mục 5


HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ

Điều
117. Hoạt động của nhà băng hợp tác xã

1. Hoạt động hầu hết của nhà băng hợp tác xã là điều hòa vốn và thực thi những hoạt động tiêu khiển nhà băng so với thành viên là những quỹ tín dụng nhân dân .
2. Nhà băng hợp tác xã được triển khai 1 số ít hoạt động tiêu khiển nhà băng, hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp khác theo lao lý tại mục 2 Chương IV của Luật này sau lúc được Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản .

Điều
118. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

1. Nhận tiền gửi bằng đồng Nước Ta trong những trường hợp sau đây :
a ) Nhận tiền gửi của thành viên ;
b ) Nhận tiền gửi từ những tổ chức triển khai, cá thể ko phải là thành viên theo lao lý của Nhà băng Nhà nước .
2. Cho vay bằng đồng Nước Ta trong những trường hợp sau đây :
a ) Cho vay so với người tìm là thành viên ;
b ) Cho vay so với người tìm ko phải là thành viên theo lao lý của Nhà băng Nhà nước .
3. Cung ứng nhà sản xuất chuyển tiền, thực thi những nhiệm vụ thu hộ, chi hộ cho những thành viên .
4. Những hoạt động tiêu khiển khác, gồm với :
a ) Tiếp nhận vốn ủy thác cho vay của nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể ;
b ) Vay vốn của những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác ;
c ) Tham gia góp vốn xây dựng nhà băng hợp tác xã ;
d ) Mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Nhà băng Nhà nước ;
đ ) Mở thông tin tài khoản giao dịch trả tiền tại nhà băng thương nghiệp, Trụ sở nhà băng quốc tế ;
e ) Nhận ủy thác và làm đại lý một số ít nghành nghề nhà sản xuất tương quan tới hoạt động tiêu khiển nhà băng, quản lý tài sản theo pháp luật của Nhà băng Nhà nước ;
g ) Làm đại lý kinh doanh thương nghiệp bảo hiểm ;
h ) Cung ứng nhà sản xuất tư vấn về nhà băng, kinh tế tài chính cho những thành viên .
5. Nhà băng Nhà nước lao lý đơn cử địa phận hoạt động tiêu khiển của từng quỹ tín dụng nhân dân trong Giấy phép .
Mục 6


HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

Điều 119. Huy động vốn của tổ chức tài
chính vi mô

1. Nhận tiền gửi bằng đồng Nước Ta dưới những hình thức sau đây :
a ) Tiết kiệm yêu cầu theo lao lý của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô ;
b ) Tiền gửi của tổ chức triển khai và cá thể gồm với cả tiền gửi tự nguyện của người tìm kinh tế tài chính vi mô, trừ tiền gửi nhằm mục đích mục tiêu trả tiền giao dịch .
2. Vay vốn của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, và những cá thể, tổ chức triển khai khác trong nước và quốc tế theo pháp luật của pháp lý .

Điều 120. Cấp tín dụng của tổ chức tài
chính vi mô

1. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô chỉ được cấp tín dụng trả tiền bằng đồng Nước Ta dưới hình thức cho vay. Việc cấp tín dụng trả tiền của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô hoàn toàn với thể được bảo vệ bằng tiết kiệm ngân sách và tầm giá yêu cầu, bảo lãnh của nhóm người tìm tiết kiệm tầm giá và vay vốn .
2. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô phải duy trì tỷ suất tổng dư nợ những khoản cấp tín dụng trả tiền cho cá thể, hộ mái ấm gia đình với thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ trong tổng dư nợ cấp tín dụng trả tiền ko thấp hơn tỷ suất do Nhà băng Nhà nước pháp luật .

Điều 121. Mở tài khoản của tổ chức tài
chính vi mô

1. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô được mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Nhà băng Nhà nước, nhà băng thương nghiệp .
2. Tổ chức kinh tế tài chính vi mô ko được mở thông tin tài khoản giao dịch trả tiền cho người tìm .

Điều 122. Hoạt động khác của tổ chức
tài chính vi mô

1. Ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn .
2. Cung ứng những nhà sản xuất tư vấn kinh tế tài chính tương quan tới nghành kinh tế tài chính vi mô .
3. Cung ứng nhà sản xuất thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho người tìm kinh tế tài chính vi mô .
4. Làm đại lý đáp ứng nhà sản xuất bảo hiểm .
Mục 7


HOẠT ĐỘNG CỦA


CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều
123. Nội dung hoạt động của chi nhánh nhà băng nước ngoài

1. Chi nhánh nhà băng quốc tế được triển khai những hoạt động tiêu khiển theo pháp luật tại mục 2 Chương IV của Luật này, trừ những hoạt động tiêu khiển sau đây :
a ) Hoạt động lao lý tại Điều 103 của Luật này ;
b ) Hoạt động mà nhà băng quốc tế ko được phép thực thi tại nước nơi nhà băng quốc tế đặt trụ sở chính .
2. Chi nhánh nhà băng quốc tế chỉ được đáp ứng 1 số ít nhà sản xuất ngoại hối trên thị trường quốc tế cho người tìm tại Nước Ta theo lao lý của pháp lý về ngoại hối .
3. Nhà băng Nhà nước pháp luật đơn cử nội dung hoạt động tiêu khiển trong Giấy phép cấp cho Trụ sở nhà băng quốc tế theo pháp luật của Luật này, tương thích với quy mô, mô phỏng, nghành hoạt động tiêu khiển của nhà băng quốc tế .
CHƯƠNG V


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI,


TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG


Điều 124.
Thành lập văn phòng đại diện

Tổ chức tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng được phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt tại những tỉnh, thành phường túc trực TW trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta. Tại mỗi tỉnh, thành phường túc trực TW, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng chỉ được phép xây dựng một văn phòng đại diện thay mặt .


Điều 125.
Nội dung
hoạt động của văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng được thực thi những hoạt động tiêu khiển sau đây theo nội dung ghi trong Giấy phép do Nhà băng Nhà nước cấp :
1. Làm tính năng văn phòng liên lạc ;
2. Nghiên cứu thị trường ;
3. Xúc tiến những dự án Bất Động Sản đầu tư của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng tại Nước Ta ;
4. Xúc tiến và theo dõi việc triển khai những hợp đồng, thỏa thuận hợp tác ký giữa tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, doanh nghiệp Nước Ta, dự án Bất Động Sản do tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng tương trợ vốn tại Nước Ta ;
5. Hoạt động khác tương thích với pháp luật của pháp lý Nước Ta .
CHƯƠNG VI


CÁC HẠN
CHẾ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN


TRONG
HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG


Điều 126.
Những trường hợp ko được cấp tín dụng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh
nhà băng nước ngoài ko được cấp tín dụng đối với những tổ chức,
nhân sau đây:

a ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) và những chức vụ tương tự của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế, pháp nhân là cổ đông với người đại diện thay mặt phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức CP, pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền là tổ chức nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ;
b ) Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) và những chức vụ tương tự .
2. Quy định tại khoản 1 Điều này ko vận dụng so với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .
3. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ko được cấp tín dụng trả tiền cho người tìm trên cơ sở vật chất bảo vệ của đối tượng người tiêu tiêu dùng lao lý tại khoản 1 Điều này. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ko được bảo vệ dưới bất kỳ hình thức nào để tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác cấp tín dụng trả tiền cho đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều này .
4. Tổ chức tín dụng trả tiền ko được cấp tín dụng trả tiền cho doanh nghiệp hoạt động tiêu khiển trong nghành nghề nhà sản xuất kinh doanh thương nghiệp sàn chứng khoán mà tổ chức triển khai tín dụng trả tiền nắm quyền trấn áp .
5. Tổ chức tín dụng trả tiền ko được cấp tín dụng trả tiền trên cơ sở vật chất nhận bảo vệ bằng CP của chính tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc tổ chức con của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
6. Tổ chức tín dụng trả tiền ko được cho vay để góp vốn vào một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác trên cơ sở vật chất nhận gia tài bảo vệ bằng CP của chính tổ chức triển khai tín dụng trả tiền nhận vốn góp .

Điều 127. Hạn chế cấp tín dụng

1. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ko được cấp tín dụng trả tiền ko với bảo vệ, cấp tín dụng trả tiền với điều kiện kèm theo khuyễn mãi thêm cho những đối tượng người tiêu dùng sau đây :
a ) Tổ chức truy thuế kiểm toán, kiểm toán viên đang truy thuế kiểm toán tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ; thanh tra viên đang thanh tra tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ;
b ) Kế toán trưởng của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ;
c ) Cổ đông to, cổ đông sáng lập ;
d ) Doanh nghiệp với một trong những đối tượng người tiêu tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều 126 của Luật này chiếm hữu trên 10 % vốn điều lệ của doanh nghiệp đó ;
đ ) Người thẩm định và thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng trả tiền ;
e ) Những tổ chức con, tổ chức link của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc doanh nghiệp mà tổ chức triển khai tín dụng trả tiền nắm quyền trấn áp .
2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng trả tiền so với những đối tượng người tiêu tiêu dùng lao lý tại những điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này ko được vượt quá 5 % vốn tự với của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế .
3. Việc cấp tín dụng trả tiền so với những đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều này phải được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trải qua và công khai sáng tỏ trong tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
4. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng trả tiền so với một đối tượng người tiêu tiêu dùng pháp luật tại điểm e khoản 1 Điều này ko được vượt quá 10 % vốn tự với của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; so với toàn bộ những đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại điểm e khoản 1 Điều này ko được vượt quá 20 % vốn tự với của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều
128. Giới hạn cấp tín dụng

1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng trả tiền so với một người tìm ko được vượt quá 15 % vốn tự với của nhà băng thương nghiệp, Trụ sở nhà băng quốc tế, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô ; tổng mức dư nợ cấp tín dụng trả tiền so với một người tìm và người với tương quan ko được vượt quá 25 % vốn tự với của nhà băng thương nghiệp, Trụ sở nhà băng quốc tế, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .
2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng trả tiền so với một người tìm ko được vượt quá 25 % vốn tự với của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phi nhà băng ; tổng mức dư nợ cấp tín dụng trả tiền so với một người tìm và người với tương quan ko được vượt quá 50 % vốn tự với của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phi nhà băng .
3. Mức dư nợ cấp tín dụng trả tiền lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ko gồm với những khoản cho vay từ tài chính ủy thác của nhà nước, của tổ chức triển khai, cá thể hoặc trường hợp người tìm vay là tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác .
4. Mức dư nợ cấp tín dụng trả tiền pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gồm với cả tổng mức đầu tư vào trái phiếu do người tìm phát hành .
5. Giới hạn và điều kiện kèm theo cấp tín dụng trả tiền để đầu tư, kinh doanh thương nghiệp CP của nhà băng thương nghiệp, Trụ sở nhà băng quốc tế do Nhà băng Nhà nước lao lý .
6. Trường hợp nhu yếu vốn của một người tìm và người với tương quan vượt quá số lượng giới hạn cấp tín dụng trả tiền pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế được cấp tín dụng trả tiền hợp vốn theo lao lý của Nhà băng Nhà nước .
7. Trong trường hợp đặc trưng quan yếu, để thực thi trách nhiệm kinh tế tài chính – xã hội mà năng lực hợp vốn của những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế chưa cung ứng được nhu yếu vay vốn của một người tìm thì Thủ tướng nhà nước quyết định hành động mức cấp tín dụng trả tiền tối đa vượt quá những số lượng giới hạn lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này so với từng trường hợp đơn cử .
8. Tổng những khoản cấp tín dụng trả tiền của một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế lao lý tại khoản 7 Điều này ko được vượt quá bốn lần vốn tự với của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế .

Điều 129. Giới hạn góp vốn, tìm cổ phần

1. Mức góp vốn, tìm CP của một nhà băng thương nghiệp và những tổ chức con, tổ chức link của nhà băng thương nghiệp đó vào một doanh nghiệp hoạt động tiêu khiển trên nghành nghề nhà sản xuất pháp luật tại khoản 4 Điều 103 của Luật này ko được vượt quá 11 % vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn góp .
2. Tổng mức góp vốn, tìm CP của một nhà băng thương nghiệp vào những doanh nghiệp, kể cả những tổ chức con, tổ chức link của nhà băng thương nghiệp đó ko được vượt quá 40 % vốn điều lệ và quỹ dự trữ của nhà băng thương nghiệp .
3. Mức góp vốn, tìm CP của một tổ chức kinh tế tài chính và những tổ chức con, tổ chức link của tổ chức kinh tế tài chính vào một doanh nghiệp theo pháp luật tại khoản 2 Điều 110 của Luật này ko được vượt quá 11 % vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn góp .
4. Tổng mức góp vốn, tìm CP của một tổ chức kinh tế tài chính theo pháp luật tại khoản 1 Điều 110 của Luật này vào những doanh nghiệp, kể cả những tổ chức con, tổ chức link của tổ chức kinh tế tài chính đó ko được vượt quá 60 % vốn điều lệ và quỹ dự trữ của tổ chức kinh tế tài chính .
5. Tổ chức tín dụng trả tiền ko được góp vốn, tìm CP của những doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác là cổ đông, thành viên góp vốn của chính tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó .


Điều 130.
Tỷ lệ bảo đảm an toàn

1. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải duy trì những tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn sau đây :
a ) Tỷ lệ năng lực chi trả ;
b ) Tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn tối thiểu 8 % hoặc tỷ suất cao hơn theo pháp luật của Nhà băng Nhà nước trong từng thời kỳ ;
c ) Tỷ lệ tối đa của tài chính thời kì ngắn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn ;
d ) Trạng thái ngoại tệ, vàng tối đa so với vốn tự với ;
đ ) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi ;
e ) Những tỷ suất tiền gửi trung, dài hạn so với tổng dư nợ cho vay trung, dài hạn .
2. Nhà băng thương nghiệp, Trụ sở nhà băng quốc tế tham gia mạng lưới hệ thống giao dịch trả tiền liên nhà băng vương quốc phải nắm giữ số lượng tối thiểu sách vở với giá được phép cầm đồ theo pháp luật của Nhà băng Nhà nước trong từng thời kỳ .
3. Nhà băng Nhà nước lao lý đơn cử những tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn pháp luật tại khoản 1 Điều này so với từng mô phỏng tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế .
4. Tổng số vốn của một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đầu tư vào tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác, tổ chức con của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền dưới hình thức góp vốn, tìm CP và những khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, tìm CP nhằm mục đích nắm quyền trấn áp những doanh nghiệp hoạt động tiêu khiển trong nghành nhà băng, bảo hiểm, sàn chứng khoán phải trừ khỏi vốn tự với lúc tính những tỷ suất bảo đảm an toàn .
5. Trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ko đạt hoặc với năng lực ko đạt tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu theo pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều này, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải báo cáo giải trình Nhà băng Nhà nước giải pháp, kế hoạch khắc phục để bảo vệ tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu theo lao lý. Nhà băng Nhà nước vận dụng những giải pháp thiết yếu theo pháp luật tại Điều 149 của Luật này, gồm với cả việc hạn chế khoanh vùng phạm vi hoạt động tiêu khiển, xử lý tài sản của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế nhằm mục đích bảo vệ để tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế đạt tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu .

Điều
131. Dự phòng rủi ro

1. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải dự trữ rủi ro đáng tiếc trong hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế. Khoản dự trữ rủi ro đáng tiếc này được hạch toán vào ngân sách hoạt động tiêu khiển .
2. Việc phân loại gia tài với, mức trích, chiêu thức trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc và việc sử dụng dự trữ để khắc phục và xử lý rủi ro đáng tiếc trong hoạt động tiêu khiển do Nhà băng Nhà nước pháp luật sau lúc thống nhất với Bộ Tài chính .
3. Trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế tịch thu được vốn đã khắc phục và xử lý bằng khoản dự trữ rủi ro đáng tiếc, số tiền tịch thu này được coi là lệch giá của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế .

Điều 132. Kinh doanh bất động sản

Tổ chức tín dụng trả tiền ko được kinh doanh thương nghiệp bất động sản, trừ những trường hợp sau đây :
1. Tìm, đầu tư, chiếm hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh thương nghiệp, khu vực thao tác hoặc cơ sở vật chất kho tàng ship hàng trực tiếp cho những hoạt động tiêu khiển nhiệm vụ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
2. Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh thương nghiệp chưa sử dụng hết, thuộc chiếm hữu của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
3. Nắm giữ bất động sản do việc khắc phục và xử lý nợ vay. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định hành động xử lý tài sản bảo vệ là bất động sản, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải bán, chuyển nhượng ủy quyền hoặc tìm lại bất động sản này để bảo vệ tỷ suất đầu tư vào gia tài nhất quyết và thắt chặt và mục tiêu sử dụng gia tài nhất quyết và thắt chặt pháp luật tại Điều 140 của Luật này .

Điều
133. Yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động nhà băng điện tử

Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải bảo vệ bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin trong hoạt động tiêu khiển nhà băng điện tử theo hướng dẫn của Nhà băng Nhà nước .

Điều
134. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức kiểm soát

Đơn vị đang chiếm hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 20 % vốn điều lệ hoặc vốn CP với quyền biểu quyết hoặc nắm quyền trấn áp của một nhà băng thương nghiệp trước ngày Luật này với hiệu lực thực thi hiện hành ; nhà băng thương nghiệp với tổ chức con, tổ chức link ( sau đây gọi tắt là tổ chức trấn áp ) với quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Tuỳ thuộc vào mô phỏng pháp lý của tổ chức con, tổ chức link, tổ chức trấn áp thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên góp vốn, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với tổ chức con, tổ chức link theo lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý với tương quan ;
2. Hợp đồng, trả tiền giao dịch và quan hệ khác giữa tổ chức trấn áp với tổ chức con, tổ chức link đều phải được thiết lập và thực thi độc lập, đồng đẳng theo điều kiện kèm theo vận dụng so với những chủ thể pháp lý độc lập ;
3. Đơn vị trấn áp ko được can thiệp vào tổ chức triển khai, hoạt động tiêu khiển của tổ chức con, tổ chức link ngoài những quyền của chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc cổ đông .

Điều
135. Góp vốn, tìm cổ phần giữa những tổ chức con, tổ chức liên kết, tổ chức kiểm
soát

1. Đơn vị con, tổ chức link của cùng một tổ chức trấn áp ko được góp vốn, tìm CP của nhau .
2. Đơn vị con, tổ chức link của một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ko được góp vốn, tìm CP của chính tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó .
3. Tổ chức tín dụng trả tiền đang là tổ chức con, tổ chức link của tổ chức trấn áp ko được góp vốn, tìm CP của tổ chức trấn áp đó .
CHƯƠNG VII


TÀI
CHÍNH, HẠCH TOÁN, BÁO CÁO


Điều 136.
Chế độ tài chính

Chế kinh độ tế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế được triển khai theo pháp luật của nhà nước .


Điều 137.
Năm tài chính

Năm kinh tế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế mở màn từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch .


Điều 138.
Hạch toán, kế toán

Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải triển khai hạch toán, kế toán theo lao lý của pháp lý về kế toán .


Điều 139.
Quỹ dự trữ

1. Hằng năm, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải trích từ doanh thu sau thuế để lập và duy trì những quỹ dự trữ sau đây :
a ) Quỹ dự trữ bổ trợ vốn điều lệ, vốn được cấp được trích hằng năm theo tỷ suất 5 % doanh thu sau thuế. Mức tối đa của quỹ này ko vượt quá mức vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ;
b ) Quỹ dự trữ kinh tế tài chính ;
c ) Những quỹ dự trữ khác theo pháp luật của pháp lý .
2. Tổ chức tín dụng trả tiền ko được tiêu dùng những quỹ lao lý tại khoản 1 Điều này để trả cổ tức cho cổ đông hoặc phân loại doanh thu cho chủ sở hữu, thành viên góp vốn .


Điều 140.
Tìm, đầu tư vào tài sản nhất quyết

Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế được tìm, đầu tư vào gia tài nhất quyết và thắt chặt ship hàng trực tiếp cho hoạt động tiêu khiển ko quá 50 % vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ trợ vốn điều lệ so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc ko quá 50 % vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ trợ vốn được cấp so với Trụ sở nhà băng quốc tế .


Điều 141.
Con số

1. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải triển khai chính sách báo cáo giải trình theo lao lý của pháp lý về kế toán, thống kê và báo cáo giải trình hoạt động tiêu khiển nhiệm vụ định kỳ theo pháp luật của Nhà băng Nhà nước .
2. Ngoài báo cáo giải trình pháp luật tại khoản 1 Điều này, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế với nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình kịp thời bằng văn bản với Nhà băng Nhà nước trong những trường hợp sau đây :
a ) Phát sinh diễn biến ko thông thường trong hoạt động tiêu khiển nhiệm vụ hoàn toàn với thể tác động tác động nghiêm trọng tới tình hình kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế ;
b ) Với đổi khác về tổ chức triển khai, quản trị, quản lý và quản lý, tình hình kinh tế tài chính của cổ đông to và những đổi khác khác với tác động tác động nghiêm trọng tới hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế .
3. Đơn vị con, tổ chức link của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền với nghĩa vụ và trách nhiệm gửi báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình hoạt động tiêu khiển của mình cho Nhà băng Nhà nước lúc được nhu yếu .
4. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải gửi Nhà băng Nhà nước những báo cáo giải trình hằng năm theo lao lý của pháp lý .
5. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền liên kết kinh doanh, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền 100 % vốn quốc tế, Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng phải gửi báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng cho Nhà băng Nhà nước .
6. Tổ chức tín dụng trả tiền liên kết kinh doanh, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền 100 % vốn quốc tế, Trụ sở nhà băng quốc tế phải kịp thời báo cáo giải trình bằng văn bản với Nhà băng Nhà nước lúc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế với đổi khác thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Chia, tách, sáp nhập, thống nhất, thanh lý, vỡ nợ, giải thể ;
b ) Đổi tên, chuyển trụ sở chính ;
c ) Thay đổi cổ đông to, Hội đồng quản trị, ban quản lý quản lý ;
d ) Thay đổi ko thường nhật với tác động tác động to tới tổ chức triển khai, hoạt động tiêu khiển .

Điều 142. Con số của tổ chức kiểm soát

1. Trong thời hạn 120 ngày, kể từ thời kì kết thúc năm kinh tế tài chính, ngoài báo cáo giải trình và tài liệu theo lao lý của pháp lý, tổ chức trấn áp phải lập và gửi cho Nhà băng Nhà nước báo cáo giải trình kinh tế tài chính thống nhất đã được truy thuế kiểm toán theo pháp luật của pháp lý về kế toán .
2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính, tổ chức trấn áp phải lập và gửi cho Nhà băng Nhà nước báo cáo giải trình tổng hợp về trả tiền giao dịch tìm, bán và trả tiền giao dịch khác giữa tổ chức trấn áp với tổ chức con, tổ chức link của tổ chức trấn áp .


Điều 143.
Công khai báo cáo tài chính

Trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế phải công khai sáng tỏ những báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý .


Điều 144.
Chuyển lợi nhuận, chuyển tài sản ra nước ngoài

1. Chi nhánh nhà băng quốc tế, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền 100 % vốn quốc tế tại Nước Ta được chuyển ra quốc tế số doanh thu còn lại sau lúc đã trích lập những quỹ và triển khai vừa đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .
2. Bên quốc tế trong tổ chức triển khai tín dụng trả tiền liên kết kinh doanh được chuyển ra quốc tế số doanh thu được chia sau lúc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền liên kết kinh doanh đã trích lập những quỹ và thực thi khá đầy đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .
3. Chi nhánh nhà băng quốc tế, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền 100 % vốn quốc tế và bên quốc tế trong tổ chức triển khai tín dụng trả tiền liên kết kinh doanh được chuyển ra quốc tế số gia tài còn lại của mình sau lúc đã thanh lý, kết thúc hoạt động tiêu khiển tại Nước Ta .
4. Việc chuyển tiền và gia tài khác ra quốc tế lao lý tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này được triển khai theo lao lý của pháp lý Nước Ta .
CHƯƠNG VIII


KIỂM SOÁT
ĐẶC BIỆT, TỔ CHỨC LẠI,


PHÁ SẢN,
GIẢI THỂ, THANH LÝ TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Mục 1


KIỂM SOÁT
ĐẶC BIỆT


Điều 145.
Con số khó khăn về khả năng chi trả

Lúc với rủi ro tiềm tàng mất năng lực chi trả, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải kịp thời báo cáo giải trình với Nhà băng Nhà nước về tình hình kinh tế tài chính, nguyên do và những giải pháp đã vận dụng, dự kiến vận dụng để khắc phục .


Điều 146.
Ứng dụng kiểm soát đặc trưng

1. Kiểm soát đặc trưng quan yếu là việc một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền bị đặt dưới sự trấn áp trực tiếp của Nhà băng Nhà nước do với rủi ro tiềm tàng mất năng lực chi trả, mất năng lực giao dịch trả tiền .
2. Nhà băng Nhà nước với nghĩa vụ và trách nhiệm rà soát, phát hiện kịp thời những trường hợp với rủi ro tiềm tàng mất năng lực chi trả, mất năng lực giao dịch trả tiền .
3. Nhà băng Nhà nước xem xét, đặt tổ chức triển khai tín dụng trả tiền vào thực trạng trấn áp đặc trưng quan yếu lúc tổ chức triển khai tín dụng trả tiền lâm vào một trong những trường hợp sau đây :
a ) Với rủi ro tiềm tàng mất năng lực chi trả ;
b ) Nợ ko với năng lực tịch thu với rủi ro tiềm tàng dẫn tới mất năng lực giao dịch trả tiền ;
c ) Lúc số lỗ lũy kế của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền to hơn 50 % trị giá thực của vốn điều lệ và những quỹ dự trữ ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán sắp nhất ;
d ) Hai năm liên tục bị xếp loại yếu kém theo lao lý của Nhà băng Nhà nước ;
đ ) Ko duy trì được tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu pháp luật tại điểm b, khoản 1 Điều 130 của Luật này trong thời hạn một năm liên tục hoặc tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu thấp hơn 4 % trong thời hạn 06 tháng liên tục .

Điều 147. Quyết định kiểm soát đặc trưng

1. Nhà băng Nhà nước quyết định hành động đặt tổ chức triển khai tín dụng trả tiền vào thực trạng trấn áp đặc trưng quan yếu và xây dựng Ban trấn áp đặc trưng quan yếu .
2. Quyết định đặt tổ chức triển khai tín dụng trả tiền vào thực trạng trấn áp đặc trưng quan yếu gồm những nội dung sau đây :
a ) Tên tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được trấn áp đặc trưng quan yếu ;
b ) Lý do trấn áp đặc trưng quan yếu ;
c ) Họ, tên thành viên và trách nhiệm đơn cử của Ban trấn áp đặc trưng quan yếu ;
d ) Thời hạn trấn áp đặc trưng quan yếu .
3. Quyết định trấn áp đặc trưng quan yếu được Nhà băng Nhà nước thông tin với cơ quan nhà nước với thẩm quyền và những cơ quan sở quan trên địa phận để phối hợp thực thi .
4. Nhà băng Nhà nước lao lý đơn cử việc công bố thông tin trấn áp đặc trưng quan yếu so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .


Điều 148. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc trưng

1. Ban trấn áp đặc trưng quan yếu với những trách nhiệm sau đây :
a ) Chỉ đạo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và những chức vụ tương tự của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được đặt vào thực trạng trấn áp đặc trưng quan yếu thiết kế xây dựng giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển ;
b ) Chỉ đạo và giám sát việc tiến hành những giải pháp được nêu trong giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển đã được Ban trấn áp đặc trưng quan yếu trải qua ;
c ) Con số Nhà băng Nhà nước về tình hình hoạt động tiêu khiển, tác dụng thực thi giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển .
2. Ban trấn áp đặc trưng quan yếu với những quyền hạn sau đây :
a ) Đình chỉ hoạt động tiêu khiển ko tương thích với giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển đã được trải qua, vi phạm lao lý về bảo đảm an toàn trong hoạt động tiêu khiển nhà băng hoàn toàn với thể gây tổn hại tới quyền lợi của người gửi tiền ;
b ) Đình chỉ, tạm đình chỉ quyền quản trị, quản lý và quản lý, trấn áp tổ chức triển khai tín dụng trả tiền của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp ; Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) nếu xét thấy thiết yếu ;
c ) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) ko bổ nhiệm, đình chỉ công việc làm việc so với người với hành vi vi phạm pháp lý, ko chấp hành giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển đã được trải qua ;
d ) Kiến nghị Nhà băng Nhà nước quyết định hành động gia hạn hoặc chấm hết thời hạn trấn áp đặc trưng quan yếu, cho vay đặc trưng quan yếu hoặc chấm hết cho vay đặc trưng quan yếu so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, tìm CP của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, thanh lý, tịch thu giấy phép hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, tiếp quản, sáp nhập, thống nhất, tìm lại yêu cầu tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
đ ) Yêu cầu tổ chức triển khai tín dụng trả tiền nộp đơn nhu yếu Tòa án mở thủ tục vỡ nợ theo lao lý của pháp lý về vỡ nợ .
3. Ban trấn áp đặc trưng quan yếu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những quyết định hành động của mình trong thứ tự thực thi trấn áp đặc trưng quan yếu .

Điều
149. Thẩm quyền của Nhà băng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát
đặc trưng

1. Nhà băng Nhà nước quyết định hành động khắc phục và xử lý yêu cầu của Ban trấn áp đặc trưng quan yếu pháp luật tại điểm d khoản 2 Điều 148 của Luật này .
2. Nhà băng Nhà nước với quyền nhu yếu chủ sở hữu tăng vốn, kiến thiết xây dựng, triển khai kế hoạch tái cơ cấu tổ chức hoặc yêu cầu sáp nhập, thống nhất, tìm lại so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được trấn áp đặc trưng quan yếu, nếu chủ sở hữu ko với năng lực hoặc ko triển khai việc tăng vốn .
3. Nhà băng Nhà nước với quyền trực tiếp hoặc chỉ định tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác góp vốn, tìm CP của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được trấn áp đặc trưng quan yếu trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được trấn áp đặc trưng quan yếu ko với năng lực triển khai nhu yếu của Nhà băng Nhà nước pháp luật tại khoản 2 Điều này hoặc lúc Nhà băng Nhà nước xác lập số lỗ lũy kế của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đã vượt quá trị giá thực của vốn điều lệ và những quỹ dự trữ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được trấn áp đặc trưng quan yếu ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán sắp nhất và việc chấm hết hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được trấn áp đặc trưng quan yếu hoàn toàn với thể gây mất bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .
4. Việc góp vốn, tìm CP pháp luật tại khoản 3 Điều này thực thi theo pháp luật của Thủ tướng nhà nước .

Điều
150. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được trấn áp đặc trưng quan yếu với nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Xây dựng giải pháp củng cố tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trình Ban trấn áp đặc trưng quan yếu trải qua và tổ chức triển khai tiến hành thực thi giải pháp đó ;
2. Tiếp tục quản trị, trấn áp, quản lý hoạt động tiêu khiển và bảo vệ bảo đảm an toàn gia tài của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, trừ trường hợp pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 148 của Luật này ;
3. Chấp hành nhu yếu của Ban trấn áp đặc trưng quan yếu tương quan tới tổ chức triển khai, quản trị, trấn áp, quản lý và quản lý tổ chức triển khai tín dụng trả tiền lao lý tại những điểm a, b, c và đ khoản 2 Điều 148 của Luật này ;
4. Thực hiện nhu yếu của Nhà băng Nhà nước lao lý tại Điều 149 của Luật này .

Điều 151. Khoản vay đặc trưng

1. Tổ chức tín dụng trả tiền được vay đặc trưng quan yếu của Nhà băng Nhà nước và những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác trong những trường hợp sau đây :
a ) Tổ chức tín dụng trả tiền lâm vào thực trạng mất năng lực chi trả, rình rập đe dọa sự ko thay đổi của mạng lưới hệ thống những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ;
b ) Tổ chức tín dụng trả tiền với rủi ro tiềm tàng mất năng lực chi trả do những sự cố nghiêm trọng khác .
2. Khoản vay đặc trưng quan yếu được ưu tiên hoàn trả trước tổng thể những khoản nợ khác, kể cả những khoản nợ với gia tài bảo vệ của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc được quy đổi thành phần vốn góp, vốn CP tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền tương quan pháp luật tại Điều 149 của Luật này .
3. Nhà băng Nhà nước pháp luật đơn cử việc cho vay đặc trưng quan yếu so với những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 152. Kết thúc kiểm soát đặc trưng

1. Nhà băng Nhà nước quyết định hành động chấm hết trấn áp đặc trưng quan yếu so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trong những trường hợp sau đây :
a ) Hoạt động của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trở lại thông thường ;
b ) Trong thứ tự trấn áp đặc trưng quan yếu, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được sáp nhập, thống nhất vào một tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác ;
c ) Tổ chức tín dụng trả tiền ko Phục hồi được năng lực giao dịch trả tiền .
2. Quyết định chấm hết trấn áp đặc trưng quan yếu được thông tin cho những tổ chức triển khai, cá thể tương quan .
3. Trường hợp chấm hết trấn áp đặc trưng quan yếu theo pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều này, Nhà băng Nhà nước với văn bản chấm hết việc vận dụng những giải pháp phục sinh năng lực giao dịch trả tiền gửi Tòa án .
Mục 2


TỔ CHỨC
LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN,


THANH LÝ,
PHONG TỎA VỐN, TÀI SẢN

Điều 153. Tổ chức lại tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng trả tiền được tổ chức triển khai lại dưới hình thức chia, tách, thống nhất, sáp nhập, quy đổi hình thức pháp lý sau lúc được Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản .
2. Nhà băng Nhà nước pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục đồng ý chấp thuận việc tổ chức triển khai lại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền .

Điều 154. Giải thể tổ chức tín dụng,
chi nhánh nhà băng nước ngoài

Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế giải thể trong những trường hợp sau đây :
1. Tự nguyện xin giải thể nếu với năng lực giao dịch trả tiền hết nợ và được Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
2. Lúc hết thời hạn hoạt động tiêu khiển ko xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng ko được Nhà băng Nhà nước đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
3. Bị tịch thu Giấy phép .

Điều 155. Vỡ nợ tổ chức tín dụng

1. Sau lúc Nhà băng Nhà nước với văn bản chấm hết trấn áp đặc trưng quan yếu hoặc văn bản chấm hết vận dụng hoặc văn bản ko vận dụng những giải pháp hồi sinh năng lực trả tiền giao dịch mà tổ chức triển khai tín dụng trả tiền vẫn lâm vào thực trạng vỡ nợ, thì tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đó phải làm đơn nhu yếu Tòa án mở thủ tục xử lý nhu yếu công bố vỡ nợ theo lao lý của pháp lý về vỡ nợ .
2. Lúc nhận được nhu yếu mở thủ tục vỡ nợ tổ chức triển khai tín dụng trả tiền theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, Tòa án mở thủ tục xử lý nhu yếu công bố vỡ nợ và vận dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền theo pháp luật của pháp lý về vỡ nợ .

Điều 156. Thanh lý tài sản của tổ chức
tín dụng

1. Trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng trả tiền bị công bố vỡ nợ, việc thanh lý tài sản của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được thực thi theo lao lý của pháp lý về vỡ nợ .
2. Lúc giải thể theo pháp luật tại Điều 154 của Luật này, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền phải triển khai thanh lý tài sản dưới sự giám sát của Nhà băng Nhà nước và theo trình tự, thủ tục thanh lý tài sản do Nhà băng Nhà nước lao lý .
3. Trong thứ tự giám sát thanh lý tài sản tổ chức triển khai tín dụng trả tiền pháp luật tại khoản 2 Điều này, nếu phát hiện tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ko với năng lực trả tiền giao dịch ko thiếu những khoản nợ, Nhà băng Nhà nước ra quyết định hành động chấm hết thanh lý và nhu yếu tổ chức triển khai tín dụng trả tiền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục vỡ nợ tổ chức triển khai tín dụng trả tiền pháp luật tại Điều 155 của Luật này .
4. Tổ chức tín dụng trả tiền bị thanh lý với nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền giao dịch những ngân sách tương quan tới việc thanh lý tài sản .

Điều
157. Phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh nhà băng nước ngoài

1. Trong trường hợp thiết yếu nhằm mục đích bảo vệ quyền hạn của người gửi tiền, Nhà băng Nhà nước phong tỏa một phần hoặc hàng loạt vốn, gia tài của Trụ sở nhà băng quốc tế .
2. Nhà băng Nhà nước pháp luật đơn cử những trường hợp phong tỏa, chấm hết phong tỏa vốn và gia tài của Trụ sở nhà băng quốc tế .
CHƯƠNG IX


CƠ QUAN
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 158. Cơ quan quản lý nhà nước

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về hoạt động tiêu khiển nhà băng trong khoanh vùng phạm vi cả nước .
2. Nhà băng Nhà nước chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi việc quản trị nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động tiêu khiển của những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế .
3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình với nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế theo lao lý của pháp lý .
4. Ủy ban nhân dân những cấp thực thi việc quản trị nhà nước so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế hoạt động tiêu khiển tại địa phương theo pháp luật của pháp lý .

Điều
159. Thẩm quyền rà soát, thanh tra, giám sát

Nhà băng Nhà nước thực thi rà soát, thanh tra, giám sát so với tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng .

Điều
160. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát

1. Sản xuất kịp thời, ko thiếu, đúng mực những thông tin, tài liệu theo nhu yếu của Nhà băng Nhà nước trong thứ tự thanh tra, giám sát, đồng thời phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực của thông tin, tài liệu đã phân phối .
2. Con số, báo cáo giải trình so với yêu cầu, khuyến nghị, cảnh báo nhắc nhở rủi ro đáng tiếc và bảo đảm an toàn hoạt động tiêu khiển của Nhà băng Nhà nước .
3. Thực hiện yêu cầu, khuyến nghị, cảnh báo nhắc nhở rủi ro đáng tiếc và bảo đảm an toàn hoạt động tiêu khiển của Nhà băng Nhà nước .
4. Thực hiện Tóm lại thanh tra, quyết định hành động khắc phục và xử lý của Nhà băng Nhà nước .
5. Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .
CHƯƠNG X


ĐIỀU
KHOẢN THI HÀNH

Điều 161. Quy định chuyển tiếp

1. Tổ chức tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác với hoạt động tiêu khiển nhà băng đã xây dựng và hoạt động tiêu khiển theo Giấy phép do Nhà băng Nhà nước cấp trước ngày Luật này với hiệu lực hiện hành thi hành ko phải xin cấp lại Giấy phép theo lao lý của Luật này .
2. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày Luật này với hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế đã xây dựng và hoạt động tiêu khiển theo Giấy phép do Nhà băng Nhà nước cấp trước ngày Luật này với hiệu lực hiện hành thi hành phải hoàn thành việc kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai theo lao lý của Luật này, trừ trường hợp pháp luật tại những khoản 3, 4 và 5 Điều này .
3. Kể từ ngày Luật này với hiệu lực hiện hành thi hành, việc bầu, chỉ định hoặc bổ trợ, thay thế sửa chữa thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban trấn áp, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ), Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc tổ chức con và chức vụ tương tự của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền ; Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của Trụ sở nhà băng quốc tế phải thực thi theo lao lý tại những điều 33, 34, 43, 44, 48, 50, 51, 62, 66, 70 và 89 của Luật này .
4. Đối với những hợp đồng cấp tín dụng trả tiền được ký kết trước ngày Luật này với hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế và người tìm được liên tục triển khai theo những thỏa thuận hợp tác đã ký kết cho tới hết thời hạn của hợp đồng cấp tín dụng trả tiền. Việc sửa đổi, bổ trợ hợp đồng cấp tín dụng trả tiền nói trên chỉ được triển khai nếu nội dung sửa đổi, bổ trợ tương thích với những pháp luật của Luật này .
5. Nhà băng Nhà nước hướng dẫn đơn cử thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp so với những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền, Trụ sở nhà băng quốc tế đang hoạt động tiêu khiển trước ngày Luật này với hiệu lực hiện hành thi hành ko tương thích với pháp luật tại những điều 55, 103, 110, 115, 129 và 135 của Luật này .
6. Chương trình, dự án Bất Động Sản kinh tế tài chính vi mô của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai phi chính phủ, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đang thực thi trước ngày Luật này với hiệu lực hiện hành thi hành ko phải kiểm soát và điều chỉnh tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển theo lao lý của Luật này. Thủ tướng nhà nước pháp luật đơn cử hoạt động tiêu khiển của những chương trình, dự án Bất Động Sản kinh tế tài chính vi mô lao lý tại khoản này .
7. Kể từ thời kì Luật này với hiệu lực hiện hành thi hành, những tổ chức triển khai ko phải là tổ chức triển khai tín dụng trả tiền đang triển khai một hoặc 1 số ít hoạt động tiêu khiển nhà băng phải chấm hết ngay những hoạt động tiêu khiển nhà băng, trừ trường hợp lao lý tại khoản 6 Điều này .

Điều 162. Hiệu lực thi
hành

1. Luật này với hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 .
2. Luật những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền số 02/1997 / QH10 và Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền số 20/2004 / QH11 hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Luật này với hiệu lực hiện hành .

Điều 163. Quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành

nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành những điều, khoản được giao trong Luật ; hướng dẫn những nội dung thiết yếu khác trong Luật này để phân phối nhu yếu quản trị nhà nước .

Luật này đã được Quốc hội nước Cùng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm
2010.


 


 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI


(đã ký)


Nguyễn Phú Trọng

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính