thánh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Những em sẽ mang thể tuyên bố trong một cách giản dị, thẳng thắn và sâu sắc về niềm tin cơ bản mà những em quý trọng với tư cách là tín hữu của Giáo Hội Những Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

You will be able to declare in simple, straightforward, and profound ways the core beliefs you hold dear as a member of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

LDS

Kinh Thánh cảnh giác: “[Dù kẻ phỉnh gạt] nói ngọt-nhạt, thì chớ tin”.—Châm-ngôn 26:24, 25.

“Although [the deceptive talker] makes his voice gracious,” the Bible warns, “do not believe in him.” —Proverbs 26:24, 25.

jw2019

Nhiều người thành thật do đó nghe được tin mừng và đã khởi đầu học hỏi Kinh Thánh.

Many sincere ones have thus heard the good news and have started to study the Bible.

jw2019

Và nguyện cầu xin Đức Chúa Trời trợ giúp bạn phát triển loại yêu thương cao thượng này, vì đó là một trái của thánh linh Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 3:5, 6; Giăng 17:3; Ga-la-ti 5:22; Hê-bơ-rơ 10:24, 25).

And pray for God’s help to develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25.

jw2019

Ngày nay, việc vận dụng câu Kinh-thánh ở I Cô-rinh-tô 15:33 mang thể giúp chúng ta theo đuổi con đường đạo đức như thế nào?

How can the application of 1 Corinthians 15 : 33 help us to pursue virtue today ?

jw2019

Tuy nhiên, việc tìm hiểu Kinh Thánh kỹ lưỡng đã giúp tôi vun trồng tình bạn mật thiết với Cha của Chúa Giê-su là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

However, my careful study of the Bible helped me to develop a close friendship with Jesus’ Father, Jehovah God.

jw2019

Việc học hỏi Kinh-thánh tư nhân và những ấn phẩm của Hội mang thể giúp bạn biết rõ Đức Giê-hô-va hơn.

(Psalm 25:4) Personal study of the Bible and of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah.

jw2019

Những cụm từ tương tự mang thể giúp những em hiểu rõ hơn và tập trung vào những ý chính và những nguyên tắc trong thánh thư.

Such phrases can help you better understand and focus on the main ideas and principles in the scriptures.

LDS

Kinh Thánh nói: “Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài sẽ không hề cho người công-bình bị rúng-động”.

The Bible states: “Throw your burden upon Jehovah himself, and he himself will sustain you.

jw2019

Những anh chị em là con của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và mang thể trở thành giống như Ngài6 nếu những anh chị em mang đức tin nơi Vị Nam Tử của Ngài, hối cải, tiếp nhận những giáo lễ, tiếp nhận Đức Thánh Linh, và kiên trì tới cùng.7

You are a child of God the Eternal Father and may become like Him6 if you will have faith in His Son, repent, receive ordinances, receive the Holy Ghost, and endure to the end.7

LDS

Đối với ngài, thánh chức ko phải là thị hiếu, làm cho vui (Lu-ca 21:37, 38; Giăng 5:17).

(Luke 21:37, 38; John 5:17) They no doubt sensed that he was motivated by deep-rooted love for people.

jw2019

Làng Ajka được đặt theo tên gia tộc Ajka, mà gia tộc này lại lấy tên theo tổ tiên của họ, một hiệp sĩ mang tên là Heiko một thành viên của đoàn tùy tùng của Gisela, công chúa của Bayern, vợ của vua Thánh Stephen là người vào đầu thế kỷ 11.

The village Ajka was named after the Ajka clan, which, in turn, got its name after its ancestor, a knight named Heiko who was a member of the retinue of Gisela, Princess of Bavaria, wife of King St. Stephen in the early 11th century.

WikiMatrix

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | MÁC 13, 14

TREASURES FROM GOD’S WORD | MARK 13-14

jw2019

Tôi đã yêu cầu hàng trăm thiếu nữ san sớt “những nơi thánh thiện” của họ với tôi.

I’ve asked hundreds of young women to share their holy places with me.

LDS

Sau Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN, những môn đồ mới vào hội thánh mang mối quan hệ nào với Cha trên trời?

After Pentecost 33 C.E., the new disciples came into what relationship with the Father ?

jw2019

Điều đáng chú ý là trong sách Khải-huyền, “áo sáng-láng tinh-sạch bằng vải gai mịn” tượng trưng cho việc làm mướn bình của những người mà Đức Giê-hô-va xem là thánh (Khải-huyền 19:8).

(1 Timothy 2:9, The New English Bible) Not surprisingly, in the book of Revelation, “bright, clean, fine linen” is said to represent the righteous acts of ones whom God considers holy.

jw2019

Chúng ta cùng thốt lên lời thỉnh cầu như trong Kinh Thánh: “Trong Ga La Át há chẳng mang nhũ hương sao?”

We join in uttering the biblical plea “Is there no balm in Gilead?”

LDS

Tuy nhiên, ông tin cần phải giữ cho hội thánh tinh khiết, ko bị bất cứ kẻ nào cố ý thực hiện tội lỗi làm ô uế.

However, he believed in keeping the congregation clean from any person who willingly practiced sin.

jw2019

Chúng ta cần phải làm gì để dành thì giờ cho việc đọc Kinh Thánh đều đặn?

What is needed in order to make time for regular Bible reading?

jw2019

Thánh linh Đức Giê-hô-va và những ân phước của Ngài gắn liền với đoàn thể anh em mà Ngài đang tiêu dùng.

4:4-6) Jehovah’s spirit and blessings are linked to the one association of brothers that God is using.

jw2019

Bạn phải cho thấy mối quan hệ giữa những ý kiến được nhấn mạnh trong câu Kinh-thánh và lý lẽ nói trong lời giới thiệu câu đấy.

You must connect the thoughts emphasized in the text to your introductory argument.

jw2019

Một anh Nhân Chứng trẻ từng chơi với vài bạn trong hội thánh, những người này hứa hò với người ngoài.

“ I have known some young ones who dated nonbelievers, ” said a Witness youth .

jw2019

Sau đó Andrew đã dành thời kì để thu thập thánh tích.

Afterwards, Andrew spent his time collecting alleged relics.

WikiMatrix

Nhưng sau lúc học Kinh Thánh, anh đã thay đổi suy nghĩ.

Yet, after studying the Bible, he changed his mind.

jw2019

12 Chúng ta mang thể giữ giàng lòng quý trọng đối với những nguyên tắc công bình của Đức Giê-hô-va, ko phải chỉ bằng cách học hỏi Kinh-thánh nhưng cũng bằng cách tham gia đều đều những buổi nhóm họp của tín đồ đấng Christ và cùng nhau tham gia trong công việc rao giảng.

12 This kind of appreciation for Jehovah’s righteous principles is maintained not only by studying the Bible but also by sharing regularly in Christian meetings and by engaging in the Christian ministry together.

jw2019

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì