Thế chấp tài sản là gì?

Thế chấp tài sản là việc một bên tiêu dùng tài sản thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và ko giao tài sản cho bên kia .Trong đời sống hàng ngày, việc thế chấp ko còn lạ lẫm gì với mỗi tất cả chúng ta. Lúc vay một khoản tiền nhà băng nhà nước sẽ nhu yếu bạn thế chấp bằng tài sản bảo vệ như nhà hoặc xe xe khá. Vậy

Thế chấp tài sản là gì ?

Theo lao lý tại khoản 1 điều 317 Bộ luật dân sự năm ngoái : “ Thế chấp tài sản là việc một bên ( sau đây gọi là bên thế chấp ) tiêu dùng tài sản thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và ko giao tài sản cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp ). ”

Tức là bên thế chấp thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế chấp và ko phải chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. Do tài sản thế chấp đều mang đăng ký quyền sở hữu nên người nhận thế chấp ko thể xác lập quyền sở hữu đối với tài sản này.

Bạn đang đọc: Thế chấp tài sản là gì?

Chủ thể của quan hệ thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản bao gồm hai bên chủ thể được xác định như sau:
– Bên nhận thế chấp: là bên mang quyền trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm bằng giải pháp thế chấp.
– Bên thế chấp: là bên bằng tài sản để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ trước bên nhận thế chấp

Tài sản thế chấp theo Điều 318 luật dân sự 2015 quy định về tài sản thế chấp như sau:
– Đối với động sản và bất động sản:
– Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản mang vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác.
– Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản mang vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác.

Đối với thế chấp quyền sử dụng đất
Thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác.

Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà ko thế chấp tài sản gắn liền với đất
– Nếu người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác.
– Nếu người sử dụng đất ko đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì lúc xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của mình; quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển ủy quyền người nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác

Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà ko thế chấp quyền sử dụng đất
– Nếu chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả quyền sử dụng đất, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác.
– Nếu chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ko đồng thời là người sử dụng đất thì lúc xử lý tài sản gắn liền với đất, người nhận chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác.

Tài sản thế chấp được bảo hiểm
Bên nhận thế chấp phải thông tin cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được tiêu dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp lúc xảy ra sự kiện bảo hiểm.
Nếu ko thông tin cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được tiêu dùng để thế chấp thì tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và bên thế chấp mang nghĩa vụ trả tiền cho bên nhận thế chấp.

Thời khắc mang hiệu lực hiện hành của thế chấp

– Hợp đồng thế chấp tài sản mang hiệu lực từ thời khắc giao ước, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác hoặc luật mang quy định khác.
– Thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời khắc đăng ký

Xem thêm
Ký quỹ
Bảo lưu quyền sở hữu
Đặt cọc
Cầm cố

Tài sản hoàn toàn mang thể tiêu dùng thế chấp cho nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm ko ?

Theo lao lý tại điều 296 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý :

Điều 296. Một tài sản tiêu dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ
1. Một tài sản mang thể được tiêu dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu mang trị giá tại thời khắc xác lập giao dịch bảo đảm to hơn tổng trị giá những nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác hoặc pháp luật mang quy định khác.
2. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông tin cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được tiêu dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.
3. Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ tới hạn thì những nghĩa vụ khác tuy chưa tới hạn đều được coi là tới hạn và tất cả những bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông tin về việc xử lý tài sản mang trách nhiệm xử lý tài sản, nếu những bên cùng nhận bảo đảm ko mang thỏa thuận khác.
Trường hợp những bên muốn tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ chưa tới hạn thì mang thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm tiêu dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện những nghĩa vụ chưa tới hạn.

Tương tự với trường hợp này phải đáp ứng một số yếu tố như sau:
– Trị giá tài sản to hơn trị giá nghĩa vụ (hoặc mang thỏa thuận giữa những bên)
– Bên đảm bảo phải thông tin cho bên nhận đảm bảo sau biết bằng văn bản

Tương tự, trong trường hợp này một tài sản hoàn toàn mang thể thế chấp cho nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm nếu trị giá to hơn mức trị giá của nghĩa vụ và trách nhiệm và bên nhận bảo vệ sau phải được thông tin về yếu tố này

Tư nhân hoàn toàn mang thể nhận thế chấp sổ đỏ

Theo lao lý tại nghị định 21/2021 / NĐ-CP cá thể hiện tại đã hoàn toàn mang thể nhận thế chấp sổ đỏ chính chủ. Tại điều 35 của nghị định pháp luật như sau :

Điều 35. Việc nhận thế chấp của tư nhân, tổ chức kinh tế ko phải là tổ chức tín dụng đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, tư nhân sử dụng đất
Việc nhận thế chấp của tư nhân, tổ chức kinh tế ko phải là tổ chức tín dụng đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, tư nhân sử dụng đất phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
1. Bên nhận thế chấp là tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai, tư nhân là công dân Việt Nam mang năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
2. Việc nhận thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ ko vi phạm điều cấm của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan, ko trái đạo đức xã hội trong quan hệ hợp đồng về dự án đầu tư, xây dựng, thuê, thuê khoán, nhà sản xuất, giao dịch khác;
3. Trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm trả tiền lãi thì lãi suất phát sinh do chậm trả tiền, lãi trên nợ gốc trong hạn, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi chưa trả hoặc lãi, lãi suất khác vận dụng ko được vượt quá giới hạn thỏa thuận về lãi, lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357, khoản 5 Điều 466 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự. Trường hợp mang thỏa thuận về việc xử lý đối với hành vi ko trả nợ đúng hạn của bên mang nghĩa vụ và ko mang quy định khác của pháp luật thì chỉ xử lý một lần đối với mỗi hành vi ko trả nợ đúng hạn;
4. Điều kiện mang hiệu lực khác của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính