* Thị trường cho vay ngắn hạn của các định chế tài chính trung gian. * Thị – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 1.32 MB, 311 trang )

Thị trường vốn:

Là thị trường dành cho những khoản vốn dài

hạn. Thị trường này phân phối vốn cho những

khoản đầu tư dài hạn của chính phủ, những

doanh nghiệp và những hộ gia đình.

Do thời kì luân chuyển vốn trên thị

trường này dài hạn hơn so với thị trường tiền

tệ nên những phương tiện trên thị trường vốn mang độ

rủi ro cao hơn và tất nhiên mức lợi tức của nó

cũng sẽ cao hơn.

157

Thị trường vốn bao gồm: thị trường vay

nợ dài hạn và thị trường chứng khoán

Thị trường vay nợ dài hạn gồm: Thị trường

thế chấp và Thị trường tín dụng thuê tậu

(cho thuê tài chính).

* Thị trường chứng khoán:

– Sở giao dịch chứng khoán

– Thị trường OTC (Over The Counter)

158

Mối quan hệ giữa thị trường tiền

tệ và thị trường vốn:

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn là hai bộ

phận cấu thành nên thị trường tài chính cùng

thực hiện một chức năng là phân phối vốn cho

nền kinh tế. Do đó những nghiệp vụ hoạt động ở

trên hai thị trường mang mối liên quan bổ sung và

tác động qua lại.

159

Thị trường sơ cấp (primary market): là

nơi tậu bán những chứng khoán mới phát

hành. Trong thị trường sơ cấp, vốn từ

nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà

phát hành qua việc nhà đầu tư tậu những

chứng khoán mới phát hành.

160

Thị trường thứ cấp (secondary market):

Còn gọi là thị trường cấp hai, là nơi tậu bán

những chứng khoán đã được phát hành trên thị

trường sơ cấp.

Chứng khoán giao dịch trên thị trường này mang

thể được tậu đi bán lại nhiều lần với giá cả cao

thấp khác nhau với tác động của quan hệ cung

cầu và nhiều nhân tố khác.

Nhờ mang tttc, người mang vốn nhàn rỗi tạm thời mang

thể đầu tư vào chứng khoán, vì lúc cần tiền họ mang

thể bán lại những chứng khoán của mình cho những

nhà đầu tư khác trên thị trường.

161

Thị trường thứ cấp thực hiện những chức năng:

– Tạo điều kiện tiện lợi để bán những công

cụ tài chính nhằm thu tiền mặt, tức là tạo

cho những phương tiện tài chính tăng cao tính

thanh khoản

– Kiếm lời từ việc nắm giữ chứng khoán

– Xác định giá chứng khoán hợp lý trên cơ

sở đấu giá tự do

– Giá hợp lý trên thị trường cấp hai ảnh

hưởng tới giá phát hành chứng khoán trên

thị trường sơ cấp

162

Mối quan hệ giữa thị trường

sơ cấp và thị trường thứ cấp

Mối quan hệ giữa 2 TT này là mối quan hệ nội

tại, trong đó thị trường sơ cấp là TT hạ tầng, là tiền

đề để cho TT thứ cấp hoạt động; TT thứ cấp là

động lực.

Việc phân biệt TT sơ cấp và TT thứ cấp chỉ mang ý

nghĩa về mặt lý thuyết. Trong thực tế, hoạt động

của TT chứng khoán chúng ta ko thể chỉ rõ ra

được đâu là TT sơ cấp và đâu là T thứ cấp, bởi vì

trong hoạt động của TT chứng khoán vừa diễn ra

việc phát hành chứng khoán vừa diễn ra việc tậu

đi bán lại chứng khoán.

163

CHƯƠNG 6

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

164

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

Sinh viên nắm được những nội dung cơ bản sau:

1. Những vấn đề chung về thị trường tài chính ( sự

hình thành, đối tượng, phương tiện, vai trò, điều kiện

hình thành và phát triển,… ).

2. Những loại thị trường tài chính chủ yếu theo những

cách phân loại khác nhau

3. Khái niệm, đối tượng, phương tiện, những phòng ban chủ

yếu của thị trường tiền tệ và thị trường vốn

4. Những nội dung cơ bản về thị trường chứng

khoán, nắm vững và phân biệt rõ sự khác nhau giữa

thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng

khoán thứ cấp.

5. Định giá những phương tiện tài chính trên thị trường

tài chính.

165

NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG

1.Những vấn đề chung về thị trường tài

chính

2. Thị trường tiền tệ

3. Thị trường vốn

4. Thị trường chứng khoán

5. Vai trò của nhà nước trong hình thành,

phát triển thị trường tài chính

166

SỰ HÌNH THÀNH

CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Cơ sở vật chất khách quan cho sự ra đời thị trường tài

chính là sự khắc phục tranh chấp giữa cung và

cầu về vốn trong nền kinh tế thông qua những công

cụ tài chính đặc thù là những loại chứng khoán,

làm phát sinh nhu cầu tậu bán, chuyển nhượng

chứng khoán giữa những chủ thể khác nhau trong

nền kinh tế

167

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính