Một số lý luận trong công tác quản lý thiết bị dạy học tại các trường học

Quản lý thiết bị dạy học là làm cho nó mang mối liên hệ chặt chẽ với thầy giáo, với học trò, với nội dung, với phương pháp dạy, phương pháp học theo định hướng của mục tiêu giáo dục tập huấn đề ra.

Một số lý luận trong công tác quản lý thiết bị dạy học tại các trường học

Một số lý luận trong công việc quản lý thiết bị dạy học tại những trường học

1. Hệ thống những khái niệm cơ bản

1.2. Khái niệm quản lý

Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, từ thời kỳ lạc hậu tới xã hội văn minh ngày nay, con người biết tập hợp nhau lại để tự vệ, chinh phục tự nhiên, lao động kiếm sống, từ lao động chung của mọi người đã xuất hiện một loạt những quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên, giữa con người với xã hội, qua đó hình thành những hoạt động mang tổ chức, phối hợp và điều khiển đối với họ. Những hoạt động này tồn tại và phát triển một cách thế tất khách quan, làm cơ sở đảm bảo cho mọi hoạt động của lao động chung của con người đạt được kết quả mong muốn, từ đó làm phát sinh hoạt động quản lý. Xã hội loài người đã trải qua nhiều thời kỳ phát triển với nhiều hình thái xã hội khác nhau nên trong quản lý cũng đã trải qua nhiều hình thức quản lý khác nhau. Quản lý trở thành một hoạt động phổ thông, diễn ra trong mọi lĩnh vực, liên quan tới mọi người. Hoạt động quản lý bắt nguồn từ phân công lao động của xã hội loài người nhằm đạt mục tiêu, hiệu quả cao hơn, năng suất cao hơn. Hoạt động quản lý chính là hoạt động giúp cho người đứng đầu tổ chức phối hợp được sự nỗ lực những thành viên trong nhóm, trong cùng đồng nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Những triết nhân, những chính trị gia từ thời cổ đại tới nay đều coi trọng vai trò của quản lý trong sự ổn định và phát triển của xã hội, quản lý là một phạm trù tồn tại khách quan, là một sự thế tất của lịch sử. Những Mác coi quản lý là một đặc điểm vốn mang, bất biến về mặt lịch sử của đời sống xã hội. Những Mác viết: “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên quy mô tương đối to thì ít nhiều cũng đều cần tới một sự chỉ đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ vận động của toàn bộ thân thể khác với sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì nhu yếu nhạc trưởng” [8, Tr 480].

Trong quá trình xây dựng lý luận về quản lý, khái niệm quản lý được nhiều nhà lý luận đưa ra, nó thường phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động, nghiên cứu của mỗi người.

Theo tác giả Đặng Quốc Bảo: “Quản lý là một quá trình tác động gây tương tác của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý nhằm đạt được mục tiêu chung” [10, Tr 176]

Tác giả Hồ Văn Vĩnh cho rằng: “Quản lý là sự tác động mang tổ chức, mang hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đã đề ra” [13, Tr 11]

Những tác giả Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc cho rằng:“Hoạt động quản lý là tác động mang định hướng, mang chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) tới khách thể quản lý (người bị quản lý) trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục tiêu của tổ chức’’ [18, Tr16].

Paul Hersey và Ken Blanc Heard trong cuốn “Quản lý nguồn nhân lực” lúc nói về vai trò của quản lý trong xã hội cho rằng: “Quản lý là một quá trình cùng làm việc giữa nhà quản lý với người bị quản lý, nhằm thông qua hoạt động của cá nhân, của nhóm, huy động những nguồn lực khác để đạt mục tiêu của tổ chức” [19, Tr19]

Theo tác giả Hanold Koontz: “Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo sự phối hợp những nỗ lực của cá nhân nhằm đạt được những mục tiêu của nhóm. Mục tiêu của mọi nhà quản lý là nhằm hình thành một môi trường mà trong đó con người mang thể đạt được những mục tiêu của nhóm với thời kì, tiền nong vật chất và sự bất mãn cá nhân ít nhất. Với tư cách thực hiện thì cách quản lý là một nghệ thuật, còn tri thức tổ chức về quản lý là một khoa học [11, Tr 33].

Nhìn chung những tác giả đã nêu quan niệm của mình về quản lý với những cách tiếp cận khác nhau, nhưng mang thể thấy rõ được nội hàm khái niệm quản lý như sau:

– Quản lý là hoạt động lao động, hoạt động này để điều khiển lao động.

– Quản lý là những hoạt động thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành công việc qua những nỗ lực của mọi người trong tổ chức.

– Quản lý là công việc phối hợp mang hiệu quả hoạt động của những người cùng sự khác nhau cùng chung một tổ chức

Trong quản lý, bao giờ cũng mang chủ thể quản lý và đối tượng quản lý, giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý được quan hệ với nhau bằng những tác động quản lý. Những tác động quản lý chính là những quyết định quản lý, là những nội dung mà chủ thể quản lý yêu cầu đối với đối tượng quản lý.

Hoạt động “quản lý” bao giờ cũng gắn với hoạt động mang ý thức của con người và toàn xã hội dưới tác động của hoàn cảnh nhằm định hướng sự vận động và phát triển của đối tượng cần quản lý theo một mục tiêu nhất định. Khái niệm đó phải bao quát được tất cả mọi hoạt động của con người.

Như vậy, mang thể hiểu: quản lý là sự tác động mang định hướng, mang chủ đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý trong tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt được mục tiêu đề ra.

Tham khảo thêm >>> Đổi mới quản lý dạy học

1.2. Chức năng của quản lý

Chức năng quản lý là một loại hoạt động quản lý đặc trưng, hình thành từ quá trình phân công, hợp tác lao động và chuyên môn hoá trong quản lý, thể hiện qua những tính chất tương đối độc lập của những phòng ban của quản lý.

Quản lý mang 4 chức năng:

– Kế hoạch hoá.

– Tổ chức.

– Điều khiển (chỉ đạo thực hiện).

– Kiểm tra, kiểm tra.

Kế hoạch hoá: là quá trình là xác định những mục tiêu và quyết định những giải pháp tốt nhất để đạt tới mục tiêu của tổ chức.

Như vậy, kế hoạch hoá là chức năng trước tiên của một quá trình quản lý, mang vai trò định hướng cho toàn bộ những hoạt động của quá trình quản lý, là cơ sở huy động tối đa những nguồn lực cho việc thực hiện những mục tiêu và là căn cứ để kiểm tra kiểm tra quá trình thực hiện mục tiêu của đơn vị, phòng ban, cá nhân; trong kế hoạch chỉ rõ chương trình hành động, xác định từng lộ trình, giải pháp, điều kiện, phương tiện cấp thiết phương pháp để thực hiện mục tiêu. Nội dung của chức năng kế hoạch thể hiện ở 4 hoạt động:

Xác định mục tiêu và phân tích mục tiêu.

Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu.

Triển khai thực hiện kế hoạch

Kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

Do đó, người quản lý nếu ko mang kế hoạch sẽ ko thể biết cách tổ chức, huy động nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực…) của đơn vị như thế nào cho mang hiệu quả theo mục tiêu của đơn vị được, công việc kiểm tra trở thành ko mang cơ sở đối chiếu.

Tổ chức: là quá trình phân công, phối hợp những nhiệm vụ và nguồn lực theo những phương pháp nhất định để đảm bảo đạt được những mục tiêu đã đề ra. Đó là quá trình hình thành nên cấu trúc, những quan hệ của những thành viên, giữa những phòng ban trong một tổ chức nhằm thực hiện thành công những kế hoạch và đạt được những mục tiêu tổng thể của tổ chức. Người quản lý một lúc tổ chức tốt sẽ khơi nguồn những động lực, tổ chức ko tốt sẽ làm triệt tiêu động lực và sút giảm hiệu quả quản lý.

Nội dung của chức năng tổ chức chủ yếu là:

Xác định từng chủ thể quản lý tương ứng với những đối tượng quản lý

Xây dựng, tập huấn để phát triển nguồn nhân lực.

Thiết lập cơ chế hoạt động và những mối quan hệ .

Tổ chức lao động một cách khoa học.

Chỉ đạo thực hiện (điều khiển): là quá trình tác động gây tương tác tới hành vi, thái độ của những thành viên trong tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra với chất lượng cao nhất. Muốn thế, những nhà quản lý phải mang khả năng truyền đạt và thuyết phục về những mục tiêu bằng những giải pháp khác nhau.

Chức năng chỉ đạo cùng chức năng tổ chức mang vai trò hiện thực hoá những mục tiêu của kế hoạch. Thực chất của chức năng chỉ đạo là quá trình tác động và gây tương tác của chủ thể quản lý tới những người khác nhằm biến những yêu cầu chung của tổ chức thành những nhu cầu của mọi thành viên trong tổ chức, trên cơ sở đó mọi người tích cực, tự giác mang hết khả năng để làm việc.

Chức năng chỉ đạo thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

– Thực hiện quyền chỉ huy và hướng dẫn triển khai nhiệm vụ.

– Thường xuyên đôn đốc, khen thưởng động viên.

– Giám sát công việc, uốn nắn kịp thời mọi méo mó trong hoạt động.

– Xúc tiến những hoạt động được giao.

Do vậy chức năng chỉ đạo là cơ sở để phát huy những động lực góp phần tạo nên chất lượng và hiệu quả cao của những hoạt động thực hiện mục tiêu quản lý.

Kiểm tra, kiểm tra: là quá trình kiểm tra và điều chỉnh nhằm đảm bảo cho những hoạt động đạt tới mục tiêu của tổ chức; đây là khâu cuối cùng của quá trình quản lý, là chức năng rất quan yếu của công việc quản lý, thông qua đó chủ thể quản lý biết được mọi người thực hiện nhiệm vụ đạt ở mức độ nào, song song cũng biết được những quyết định quản lý mang thích hợp với thực tế hay ko, trên cơ sở đó điều chỉnh những hoạt động , viện trợ hay xúc tiến những cá nhân, phòng ban hoặc tổ chức đạt những mục tiêu đề ra.

Như vậy chức năng kiểm tra kiểm tra mang vai trò cung cấp thông tin và trợ giúp những cá nhân, tập thể đơn vị hoàn thành mục tiêu mà kế hoạch đã xác định. Với vai trò cung cấp thông tin, chức năng kiểm tra kiểm tra lại còn tạo tiền đề cho một quá trình quản lý mới tiếp theo.

Chức năng kiểm tra, kiểm tra thực hiện những nội dung sau:

Xác định những chuẩn kiểm tra, thu thập thông tin, so sánh kết quả đạt được với những chuẩn, đưa ra những quyết định điều chỉnh cấp thiết.

Kiểm nghiệm những mức độ thực hiện của những đối tượng quản lý với những quyết định quản lý đã lựa tìm.

Điều chỉnh, tư vấn (uốn nắn, sửa chữa), xúc tiến (phát huy thành tích tốt), xử lý Như vậy, chức năng kiểm tra là một chức năng quan yếu của công việc quản lý nhằm kiểm tra đúng kết quả hoạt động, phát hiện ra những méo mó, sơ sót phát sinh trong quá trình thực hiện, từ đó tìm hiểu những nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Qua phân tích những chức năng quản lý, chúng ta thấy rằng, trong quá trình quản lý, những chức năng này đan xen, tương trợ lẫn nhau tạo thành một thể thống nhất của hoạt động quản lý. Việc liên kết giữa những chức năng này là thông tin quản lý và những quyết định quản lý.

Xem thêm >>> Tiểu luận đổi mới phương pháp dạy học đại học

1.3. Khái niệm quản lý nhà trường

Nhà trường là một thành tố cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân, ở đó tiến hành quá trình giáo dục tập huấn, trực tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục, nên quản lý nhà trường cũng được hiểu như là một phòng ban của quản lý giáo dục.

Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang đãng: “Quản lý giáo dục là hệ thống những tác động mang mục tiêu, mang kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý (hệ giáo dục) nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối và nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện được tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học, giáo dục thế hệ trẻ, đưa hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất” [16, Tr 48].

Theo tác giả Phạm Minh Hạc: “Quản lý giáo dục là quản lý trường học, thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục, để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu tập huấn đối với ngành Giáo dục, với thế hệ trẻ và với từng học trò” [20, Tr 75].

Từ những ý kiến trên đây ta thấy: bản tính của hoạt động quản lý giáo dục là sự tác động mang mục tiêu, mang hệ thống, mang kế hoạch, mang ý thức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý theo những quy luật khách quan nhằm đưa hoạt động sư phạm của hệ thống giáo dục đạt tới kết quả mong muốn. Nhà trường là một thiết chế xã hội chuyên biệt nhằm thực hiện chức năng cơ bản là tái tạo, phát triển tư cách con người của thế hệ sau hơn thế hệ trước theo hướng duy trì, phát triển xã hội. Trên cơ sở quan niệm về quản lý giáo dục, ta nhận thấy:

Quản lý nhà trường là tập hợp những tác động mang mục tiêu, mang kế hoạch, hợp qui luật của chủ thể quản lý làm cho Nhà trường thực hiện mang chất lượng về mục tiêu và kế hoạch tập huấn, đưa nhà trường phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu chung của giáo dục: tăng dân trí, tập huấn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, tiên tiến hóa giang sơn.

Quản lý nhà trường thực chất là quá trình quản lý lao động sư phạm của thầy, hoạt động học tập và tự giáo dục của trò diễn ra chủ yếu trong quá trình dạy học.

Quản lý nhà trường còn mang thể hiểu là một chuỗi tác động thông minh (mang mục tiêu, tự giác, hệ thống, mang kế hoạch) mang tính tổ chức – sư phạm của chủ thể quản lý tới tập thể thầy giáo và học trò, tới những lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm huy động họ cùng hợp tác, phối hợp, tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường nhằm làm cho quá trình này vận hành tối ưu để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

1.4. Khái niệm thiết bị dạy học

Trong công việc dạy học, ko kể sách giáo khoa, trường lớp, sân bãi… thầy trò còn phải sử dụng tới loại phương tiện được gọi học cụ, giáo cụ trực quan, đồ sử dụng dạy học, thiết bị giáo dục. Ngày nay thuật ngữ thiết bị dạy học được coi là đại diện cho những tên gọi trên. Mang nhiều khái niệm khác nhau về thiết bị dạy học:

Theo tác giả Trần Kiểu và Vũ Trọng Rỹ: TBDH là thuật ngữ chỉ một vật thể hoặc một tập hợp đối tượng vật chất mà người thầy giáo sử dụng với tư cách là phương tiện điều khiển hoạt động nhận thức của học trò, còn đối với học trò thì đó là nguồn tri thức giúp học trò lĩnh hội những khái niệm, định luật, thuyết khoa học,… hình thành ở học trò những kỹ năng, kỹ xảo, đảm bảo việc giáo dục, phục vụ mục tiêu dạy học và giáo dục. [30, tr 4].

Theo tác giả Thái Văn Thành: TBDH bao gồm: vật liệu, mẫu vật mô hình, tranh ảnh, bản đồ, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ lao động dạy nghề, hoá chất, vật liệu, phim đèn chiếu, băng đĩa thu thanh, ghi hình, phần mềm dạy học, vườn trường,… [25, tr 90].

Theo Lotx Klinbơ (Đức) thì TBDH (còn gọi là đồ sử dụng dạy học, thiết bị giáo dục, dụng cụ,…) là tất cả những phương tiện vật chất cấp thiết cho thầy giáo và học trò tổ chức và tiến hành sử dụng thông minh, mang hiệu quả trong quá trình giáo dưỡng và giáo dục ở những môn học, cấp học.

Theo Bách khoa toàn thư Việt Nam thì TBDH là một vật thể hoặc một tập hợp những vật thể mà thầy giáo và học trò sử dụng trong quá trình dạy học để tăng hiệu quả của quá trình này, giúp học trò lĩnh hội khái niệm, định luật, … hình thành những kỹ năng, kỹ xảo cấp thiết.

Theo điều 1 về quy chế thiết bị giáo dục của Bộ Giáo dục (41/2000/ QĐ-BGD-ĐT): thiết bị giáo dục bao gồm thiết bị phục vụ giảng dạy và học ở tại lớp, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị thể dục thể thao, thiết bị nhạc – họa và những thiết bị khác trong xưởng trường, vườn trường, phòng truyền thống nhằm đảm bảo cho việc tăng chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Như vậy, mang thể hiểu: thiết bị dạy học là hệ thống đối tượng vật chất và tất cả những phương tiện kỹ thuật được thầy giáo, học trò sử dụng trong quá trình dạy học, nhằm góp phần thực hiện những mục tiêu dạy học.

1.5. Khái niệm quản lý thiết bị dạy học

Quản lý TBDH là một phòng ban ko thể thiếu trong hoạt động quản lý nhà trường, do đó từ khái niệm quản lý và quản lý nhà trường ta mang thể hiểu quản lý TBDH là tác động mang mục tiêu của chủ thể quản lý tới hệ thống TBDH để xây dựng, trang bị, bảo quản và tổ chức sử dụng mang hiệu quả những thiết bị dạy học nhằm tăng chất lượng dạy học trong nhà trường.

Nói cách khác, quản lý thiết bị dạy học là làm cho nó mang mối liên hệ chặt chẽ với thầy giáo, với học trò, với nội dung, với phương pháp dạy, phương pháp học theo định hướng của mục tiêu giáo dục tập huấn đề ra.

2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về thiết bị dạy học

2.1. Vai trò, chức năng thiết bị dạy học trong quá trình dạy học

2.1.1. Vai trò của thiết bị dạy học

Quá trình dạy học được cấu thành bởi nhiều thành tố cốt lõi chủ yếu sau:

Mục tiêu dạy học

Nội dung dạy học

Phương pháp dạy học

Chủ thể dạy học (thầy giáo)

Đối tượng dạy học (học trò)

Thiết bị dạy học

Những thành tố này liên quan chặt chẽ và tương tác với nhau, trong đó ba nhân tố Mục tiêu – Nội dung – Phương pháp liên kết, tương tác chặt chẽ và những nhân tố này mang mối quan hệ với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, với sự tiến bộ khoa học khoa học, văn hóa của giang sơn. Ba nhân tố còn lại (Thầy giáo – Học trò – Thiết bị dạy học) là những nhân tố để hiện thực hóa mục tiêu tập huấn, tái tạo, sáng tạo nội dung, phương pháp tập huấn. Trong đó, thiết bị dạy học là cầu nối để thầy giáo tổ chức quá trình dạy học, đưa học trò tham gia thực sự vào quá trình dạy học, học trò tự khai thác và tiếp nhận tri thức dưới sự hướng dẫn của thầy giáo.

Một số vai trò của thiết bị dạy học trong quá trình dạy học như sau:

TBDH là dụng cụ lao động của người thầy giáo.

TBDH là dụng cụ nhận thức của học trò.

TBDH là sự cụ thể hóa nội dung dạy học.

TBDH vật chất hóa phương pháp dạy học.

TBDH tham gia vào xúc tiến sự hiện thực hóa mục tiêu dạy học, góp phần làm cho quá trình dạy học mang chất lượng, hiệu quả.

2.1.2. Chức năng của thiết bị dạy học

TBDH là một phòng ban của nội dung và phương pháp dạy học.

Để quá trình dạy học mang chất lượng và hiệu quả cao, từ thời xa xưa con người ta đã tìm ra và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau cho mục tiêu này và theo đó, TBDH phục vụ cho phương pháp dạy học ra đời. Đứng về mặt nội dung và phương pháp dạy học thì TBDH đóng vai trò tương trợ tích cực vì mang TBDH ta mới mang thể tổ chức được quá trình dạy học khoa học, đưa người học tham gia thực sự vào quá trình này, tự khai thác và tiếp nhận tri thức dưới sự hướng dẫn của người thầy. TBDH gần như, đồng bộ, tiên tiến và thích hợp nội dung chương trình mới triển khai được những phương pháp dạy học một cách hiệu quả.

TBDH góp phần đảm bảo chất lượng dạy học

Xuất phát từ đặc trưng tư duy hình ảnh, tư duy cụ thể của con người trong quá trình nhận thức; sự trực quan đóng vai trò quan yếu đối với sự lĩnh hội tri thức của người học. Khả năng những giác quan trong việc duy trì học tập theo VAT Mission nhận xét như sau: Nghe chiếm 11%, nhìn chiếm 81%, những giác quan khác chiếm 8% [12, trang 180]. Như vậy, TBDH thực hiện được nguyên tắc trực quan qua kênh nhìn giúp cho lĩnh hội tri thức tốt hơn.

Nhiều nội dung học tập phức tạp phải cần tới sự hổ trợ tích cực của phương tiện trực quan mới giải quyết được như chứng minh những định luật, những hiện tượng trừu tượng trong khoa học tự nhiên…

Rèn luyện kỹ năng cho người học: học trò qua trực tiếp làm thí nghiệm, được lắp ráp thao tác, được quan sát, được nhận xét, do đó học bằng tất cả những giác quan, huy động mọi tiềm năng để nhận thức.

2.2. Phân loại thiết bị dạy học

TBDH trong nhà trường hiện nay khôn xiết phong phú và nhiều về chủng loại; do vậy việc phân loại TBDH cũng mang nhiều cách khác nhau:

Phân loại theo cách sử dụng:

Thiết bị sử dụng trực tiếp để dạy học như: bảng, phấn, những thiết bị nghe nhìn video, máy chiếu, thiết bị đa phương tiện, máy vi tính…

Thiết bị sử dụng để chuẩn bị và điều khiển lớp học gồm: những thiết bị tương trợ, thiết bị ghi chép và những thiết bị khác.

Phân loại theo góc độ xuất xứ:

TBDH được làm theo phương pháp khoa học: thiết bị gia công theo yêu cầu của giáo dục, chiếm tỉ lệ rất to trong số lượng TBDH của nhà trường như những bộ thí nghiệm đồng bộ, bản đồ, tranh ảnh, mô hình, dụng cụ máy móc, bộ đồ sử dụng thí nghiệm…, mang tính kỹ thuật cao, mang giá trị sử dụng lâu dài.

TBDH được làm theo phương pháp thủ công: là loại TBDH do thầy giáo tự làm, độ xác thực ko cao, ko mang độ bền.

Phân loại dựa theo mức độ phức tạp trong cung cấp:

Loại cung cấp ko phức tạp: loại này thường thầy cô giáo tự nghiên cứu thiết kế, tự làm phục vụ cho bài dạy của môn học, giá thành cung cấp ko quá cao; mang thể dễ dàng cải tiến, tuổi thọ sử dụng thường ngắn.

Loại cung cấp phức tạp: thường được thiết kế và tạo ra bởi một nhóm người; sản phẩm làm ra cần nhiều thời kì và được sử dụng phổ thông cho thầy cô giáo mang tất nhiên những tài liệu hướng dẫn cho thầy và trò; giá thành cung cấp tương đối cao, thường là sản phẩm lý tưởng, mang tuổi thọ sử dụng cao .

Phân loại theo sự tác động lên những giác quan:

Những thiết bị nghe: là những thiết bị dụng để thực hiện những chương trình truyền thanh, người học được lĩnh hội những tri thức, nội dung cấp thiết, chỉ mang được nhờ vào việc lắng tai sự truyền thanh lại từ những thiết bị này.

Những thiết bị nhìn: là những thiết bị mà qua đó người học lĩnh hội được những tri thức nhờ vào sự quan sát những hình ảnh trên thiết bị, được sử dụng lúc thầy giáo cần phải giới thiệu những hiện tượng, những quá trình ko thể quan sát được trong lớp học hoặc những quá trình diễn ra quá chậm hay quá nhanh

Phân loại theo tính chất:

Nhóm truyền tin cung cấp cho những giác quan của học trò nguồn tin dưới dạng tiếng hoặc hình ảnh hoặc cả hai cùng một lúc như: máy chiếu đa năng, máy chiếu qua đầu, máy thu hình, máy chiếu phim, máy quay đĩa ….

Nhóm mang tin là nhóm mà tự bản thân mỗi thiết bị đều chứa đựng một lượng thông tin nhất định. Những thiết bị mang tin được nghiên cứu, thiết kế theo những nguyên tắc sư phạm và khoa học kỹ thuật nhằm truyền tải những nội dung bài dạy học một cách tiện lợi và xác thực.

Phân loại theo hình thức tồn tại TBDH:

TBDH theo nguyên mẫu.

TBDH phỏng theo nguyên mẫu.

TBDH tượng trưng.

Phân loại theo loại hình:

– Nhóm mô hình, mẫu vật: gồm máy móc, dụng cụ nguyên mẫu hoặc mô hình phỏng theo nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo.

– Nhóm những dụng cụ thí nghiệm: sử dụng chứng minh và thực hiện theo từng mục tiêu, nội dung của chương trình.

– Nhóm những vật liệu nghe nhìn: tranh ảnh, sơ đồ, biểu bảng, băng hình, băng thu thanh, phim giáo khoa…

– Nhóm những phương tiện tương trợ gồm: những bộ lắp ráp, hệ điều khiển điện, dụng cụ đo, hoá chất, radio, cassette, máy chiếu phim, video, laptop, overhead…

3. Tài liệu tham khảo

 1. Bộ Giáo dục và Huấn luyện (2000),Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện về việc ban hành Quy chế thiết bị giáo dục trong trường măng non, trường phổ thông
 2. Bộ Giáo dục và Huấn luyện (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học phổ thông (môn Vật lý), Nhà xuất bản Giáo dục.
 3. Bộ Giáo dục và Huấn luyện (2004), Tài liệu tập huấn công việc quản lí và bảo dưỡng cơ sở vật chất và thiết bị trường trung học phổ thông, Hà Nội
 4. Bộ Giáo dục và Huấn luyện (2007), Tài liệu hướng dẫn công việc Sách- Thiết bị giáo dục niên học 2007-2008, Hà Nội.
 1. Bộ Giáo dục và Huấn luyện(2007), Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10, Nhà xuất bản Giáo dục.
 1. Bộ Giáo dục và tập huấn, Tài liệu tập huấn bồi dưỡng cán bộ QLGD Hà Nội, 2006.
 2. Bùi Minh Hiền (Chủ biên) – Vũ Ngọc Hải – Đặng Quốc Bảo,Quản lý Giáo dục, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
 1. Những Mác, Ănghen toàn tập, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội (1993)
 2. Chính phủ, 2002 – Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 – Nhà xuất bản Giáo dục
 1. Đặng Quốc Bảo (1997), Những vấn đề cơ bản về quản lý giáo dục, Trường cán bộ quản lý giáo dục TW1, Hà Nội
 1. Hanold Koonzt (1992), Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội
 1. Học viện Quản lý giáo dục, Tài liệu bồi dưỡng Cán bộ quản lý, công chức quốc gia ngành giáo dục và tập huấn: Quyển 3 Những hoạt động quản lý giáo dục, Hà nội 2009.
 2. Hồ Thế Vĩnh (2002), Giáo trình khoa học quản lý, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội
 1. Luật Giáo dục 2005, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
 2. Nguyễn Như Ý,Đại tự vị Tiếng Việt , Nhà xuất bản Văn hóa thông tin – 1999
 1. Nguyễn Ngọc Quang đãng (1989), Một số khái niệm cơ bản về quản lý giáo dục, Đề cương bài giảng cán bộ quản lý giáo dục TW1, Hà Nội.
 2. Nguyễn văn Lê, Đỗ Hữu Tài (1996), Chuyên đề quản lý trường học tập 1, NXB Giáo dục
 1. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996) Đại cương về khoa học quản lý, Trường cán bộ quản lý giáo dục TW1, Hà Nội
 2. Paul Hersey- Ken Blanc Heard (1995), Quản lý nguồn nhân lực, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội.
 3. Phạm Minh Hạc (1989), Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

Nguồn: Tri thức Cùng đồng

Những tìm kiếm liên quan khác: thiết bị dạy học là gì, quản lý thiết bị dạy học, quản lý thiết bị trường học, thiết bị dạy học bao gồm những loại nào, vai trò của thiết bị dạy học, thiết bị trường học, khái niệm đồ sử dụng dạy học là gì, quản lý trường học là gì, phần mềm quản lý thiết bị trường học, công việc thiết bị trường học, vai trò của cơ sở vật chất trong giáo dục, 4 chức năng của quản lý giáo dục, …

Trả lời