Mẫu thông báo về việc xử lý tài sản đảm bảo

Phân tích

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bên với quyền đồng thời là bên nhận bảo đảm thực hiện quyền xử lý tài sản bảo đảm để bù trừ, trả tiền phần nghĩa vụ đã cam kết. Lúc thực hiện hoạt động xử lý tài sản bảo đảm này, thì bên xử lý phải tiến hành thông tin cho bên bảo đảm cũng như những biên liên quan biết.

xử lý tài sản đảm bảo

Quy định về việc thông tin xử lý tài sản

Tại Khoản 1 Điều 300 Bộ luật dân sự năm năm ngoái lao lý như sau :
“ 1. Trước lúc xử lý tài sản bảo vệ, bên nhận bảo vệ phải thông tin bằng văn bản trong một thời hạn phối hợp và hợp lý về việc xử lý tài sản bảo vệ cho bên bảo vệ và những bên cùng nhận bảo vệ khác. ”
Tương tự, hoàn toàn với thể thấy hoạt động tiêu khiển thông tin về việc triển khai xử lý tài sản bảo vệ là yêu cầu .
Thông tin xử lý tài sản bảo vệ do bên nhận bảo vệ lập trước lúc thực thi hoạt động tiêu khiển xử lý tài sản bảo vệ. Thông tin xử lý tài sản bảo vệ hoàn toàn với thể được biểu lộ dưới dạng văn bản hoặc dưới dạng khác như tài liệu điện tử, thư điện tử, …. Thông tin này được gửi tới bên bảo vệ và những bên nhận bảo vệ khác trong trường hợp tài sản được sử dụng để bảo hòn đảo cho nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm và gửi cả cho bên giữ tài sản theo pháp luật sau :
“ 3. Trường hợp một tài sản được sử dụng để bảo vệ thực thi nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc được giữ bởi người khác thì văn bản thông tin phải được gửi đồng thời cho bên bảo vệ, những bên cùng nhận bảo vệ khác ( nếu với ) và người giữ tài sản bảo vệ. ”
( Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 21/2021 / NĐ – CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của nhà nước pháp luật thi hành Bộ luật Dân sự về bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm ) .
Theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 21/2021 / NĐ – CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của nhà nước lao lý thi hành Bộ luật Dân sự về bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý như sau :
“ 1. Văn bản thông tin về việc xử lý tài sản bảo vệ với nội dung đa phần sau đây :
a ) Lý do xử lý tài sản bảo vệ ;
b ) Tài sản bảo vệ sẽ bị xử lý ;
c ) Thời kì, khu vực xử lý tài sản bảo vệ. ”
Tương tự, một thông tin xử lý tài sản bảo vệ phải biểu lộ được những nội dung trên. Không những thế còn biểu lộ thông tin khác như thông tin về bên lập thông tin ( tức bên nhận bảo vệ xử lý tài sản ), thông tin về tài sản xử lý, người nhận thông tin, …

Tìm hiểu thêm bài viết: Giải pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự

Mẫu thông tin xử lý tài sản

Mẫu thông tin xử lý tài sản như sau :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

… … …., ngày … tháng … năm … …

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

Kính gửi: ………………………………………….
……………………………………………………….

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số … … … … …. Số thứ tự … … … … … ..

Cán bộ tiếp nhận
(ký và ghi rõ họ, tên)

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO

1. Người yêu cầu đăng ký văn bản thông tin:

□ Bên thế chấp□ Người đại diện thay mặt của bên thế chấp, bên nhận thế chấp □ Bên nhận thế chấp
□ Quản tài viên

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, tư nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
1.2. Liên hệ liên hệ: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu với): ……………………… Fax (nếu với): ……………………………………..
Liên hệ thư điện tử (nếu với): ……………………………………………………………………………..
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ………………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………

2. Mô tả tài sản thế chấp đã đăng ký:
2.1. Quyền sử dụng đất
2.1.1. Thửa đất số: ……………………….; Tờ bản đồ số (nếu với): ………………………………….;
Mục đích sử dụng đất: ……………………………………………………………………………………
Thời hạn sử dụng đất: ……………………………………………………………………………………
2.1.2. Liên hệ thửa đất: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ……………………………………………………………………… m2
(ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………)
2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:
Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………
Cơ quan cấp: ……………………………., cấp ngày …….. tháng ………. năm ……………………
2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai ko phải là nhà ở
2.2.1. Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………, số vào sổ cấp giấy: ……………………………………………………….
Cơ quan cấp: …………………………………, cấp ngày ….. tháng ……. năm …………………………….
2.2.2. Số của thửa đất nơi với tài sản: ……………….; Tờ bản đồ số (nếu với): …………………….
2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: ………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.3.1. Tên và liên hệ dự án với nhà ở hình thành trong tương lai: …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3.2. Loại nhà ở: □ Căn hộ chung cư; □ Nhà vi la; □ Nhà liền kề.
2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà vi la/ nhà liền kề: ……………………………………………..
(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng: ………………….. ; Số của căn hộ: …………………………;
Tòa nhà ………………………………….…………………………………………………………………)
2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………………….m2
(ghi bằng chữ: ……………..………………………………………………………………………………)
2.3.5. Hợp đồng tìm bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu với):
Số hợp đồng (nếu với): ……………………………………, ký kết ngày ….. tháng …… năm ………
2.4. Dự án xây dựng nhà ở
2.4.1. Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu với):
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………..
2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan với thẩm quyền
Số: ………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………..
2.4.3. Số của thửa đất nơi với dự án xây dựng nhà ở: ………….; Tờ bản đồ số (nếu với): …….
2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở: …………………………………………………………………….
2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở: ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai ko thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.5.1. Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………….
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………….
2.5.2. Số của thửa đất nơi với nhà ở hình thành trong tương lai: ……; Tờ bản đồ số (nếu với): ….
2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu với) ……………………., ký kết ngày ……. tháng …… năm ……..
4. Thuộc đối tượng ko phải nộp lệ phí đăng ký
5. Tài sản thế chấp bị xử lý:
□ Xử lý toàn bộ tài sản thế chấp
□ Xử lý một phần tài sản thế chấp, gồm:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
6. Thời kì và địa điểm xử lý tài sản: …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
7. Phương thức nhận kết quả đăng ký: □ Nhận trực tiếp
□ Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ liên hệ)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Người yêu cầu đăng ký văn bản thông tin đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu yêu cầu này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.

                                                                                                           NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng đăng ký đất đai: …………………
………………………………………………………………………………………………………………
Chứng thực đã đăng ký văn bản thông tin về việc xử lý tài sản thế chấp theo những nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời khắc …. giờ…. phút, ngày…. tháng…. năm …….

…………, ngày …. tháng …… năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ    
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, ko tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà với nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn
2. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký văn bản thông tin:
2.1. Người yêu cầu đăng ký văn bản thông tin thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.
2.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký là tư nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân giỏi, người lao động và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tư nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng thực (GCN) đăng ký thành lập, (nếu với), GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
3. Tại khoản 2: Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp:
3.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung đã đăng ký.
3.2. Trường hợp trong Mẫu số 03/ĐKVB ko còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản thế chấp bị xử lý thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS.
4. Tại khoản 6: Thời kì và địa điểm xử lý tài sản:
Ghi ngày, tháng, năm và địa điểm xử lý tài sản thế chấp theo nội dung của văn bản thông tin về việc xử lý tài sản thế chấp đã gửi cho bên thế chấp.

Thời hạn thông tin xử lý tài sản

Quy định pháp lý được cho phép bên xử lý tài sản bảo vệ được quyền quyết định hành động thời hạn ra thông tin xử lý tài sản bảo vệ mà ko bị hạn chế thời hạn tối thiểu là bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu ngày trước lúc triển khai xử lý. Tuy nhiên dựa vào lao lý về thời hạn xử lý tài sản bảo vệ hoàn toàn với thể thẩm định và nhận định thời hạn ra thông tin xử lý tài sản bảo vệ phải thỏa mãn nhu cầu tối thiểu là 7 ngày so với động sản hoặc 15 ngày so với bất động sản trước lúc triển khai xử lý tài sản .

Xem thêm: Đăng ký giải pháp bảo đảm trực tuyến

Độc giả với thể tham khảo thêm nội dung liên quan tại đây

Khuyến nghị của Tổ chức Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong nghành nghề nhà sản xuất pháp luật dân sự được trạng sư, chuyên viên của Tổ chức Luật TNHH Everest triển khai nhằm mục đích mục tiêu nghiên cứu và dò la khoa học hoặc thông dụng kỹ năng và tri thức pháp lý, trọn vẹn ko nhằm mục đích mục tiêu thương nghiệp .
  2. Bài viết với sử dụng những tri thức hoặc ý kiến của những chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời khắc trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với ý kiến của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó với thể chỉ là ý kiến tư nhân người viết.

  3. Trường hợp cần tư vấn thắc mắc về vấn đề với liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, trạng sư của Tổ chức Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: manhongit.dhp@gmail.com

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính