Thông tư 124/2018/TT-BTC sử dụng kinh phí hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

BỘ TÀI CHÍNH –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: 124/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008 (sau đây viết tắt là Luật phòng, chống ma túy);

Căn cứ Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của những cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (sau đây viết tắt là Nghị định số 147/2003/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ ứng dụng giải pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ ứng dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (sau đây viết tắt là Nghị định số 135/2004/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cai nghiện ma tuý tại cùng đồng (sau đây viết tắt là Nghị định số 94/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành một số điều của Luật ngân sách quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 80/2018/NĐ-CP);

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện tương trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện tương trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cùng đồng, những cơ sở cai nghiện ma túy công lập và ngoài công lập (sau đây viết tắt là những cơ sở cai nghiện ma túy) theo quy định của Luật phòng, chống ma túy và những văn bản quy định khía cạnh thi hành Luật.

2. Thông tư này ko điều chỉnh đối với những khoản tương trợ sở hữu mục tiêu, địa chỉ của những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc những khoản tương trợ mà nhà tài trợ hoặc đại diện sở hữu thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính đã sở hữu thỏa thuận về nội dung và mức chi.

Điều 2. Đối tượng ứng dụng

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu liên quan tới việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách quốc gia để thực hiện chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cùng đồng và những cơ sở cai nghiện ma túy.

2. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cùng đồng và những cơ sở cai nghiện ma túy.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách trong nước

a) Kinh phí thực hiện chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cùng đồng và những cơ sở cai nghiện ma túy công lập do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách quốc gia hiện hành;

b) Kinh phí thực hiện chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại những cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập trong thời kì thực hiện thí điểm tới năm 2020 được sắp xếp trong dự toán chi đảm bảo xã hội của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm;

c) Kinh phí tổ chức cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cùng đồng sắp xếp trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách xã, phường, thị trấn.

2. Nguồn đóng góp của người cai nghiện ma túy (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy) theo mức đóng góp cụ thể do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

3. Nguồn huy động của những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Nguồn tài chính hợp pháp khác.

Chương II

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

Điều 4. Mức ngân sách quốc gia đảm bảo, tương trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại những cơ sở cai nghiện ma túy công lập

1. Ngân sách quốc gia đảm bảo tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn thần kinh cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại những cơ sở cai nghiện công lập.

2. Chi tương trợ giá tiền sàng lọc, kiểm tra mức độ nghiện, thực hiện những dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác bỏ sỹ; điều trị nhiễm trùng thời cơ và thuốc chữa bệnh thông thường

a) Đối tượng tương trợ: Theo quy định tại khoản 2 Điều 48a Nghị định số 135/2004/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP;

b) Mức ngân sách quốc gia tương trợ 95%, gồm:

– Mức giá sàng lọc, kiểm tra mức độ nghiện, thực hiện những dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác bỏ sỹ (bao gồm cả xét nghiệm HIV/AIDS): Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cấp sở hữu thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện dịch vụ;

– Chi điều trị nhiễm trùng thời cơ và thuốc chữa bệnh thông thường tại cơ sở cai nghiện ma túy ko ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Theo giá tiền thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp. Cơ sở cai nghiện ma túy lập dự toán ưa thích với tình hình thực tế hàng năm trình cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt.

3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và dự kiến số lượng đối tượng tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại những cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định:

a) Mức tương trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này (nếu sở hữu);

b) Mức tương trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ tiêu dùng sinh hoạt cá nhân ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị ứng dụng giải pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện buộc phải quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ ứng dụng giải pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện buộc phải;

c) Mức tương trợ chỗ ở đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại những cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (bao gồm cả những cơ sở đa chức năng sở hữu cai nghiện tự nguyện).

Điều 5. Thí điểm tương trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại những cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập

1. Thực hiện thí điểm tương trợ tới năm 2020 người cai nghiện ma túy tự nguyện tại 15 cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập ở 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ theo quy định tại Điều 2a Nghị định số 147/2003/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP.

2. Mức tương trợ cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại những cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập thí điểm tối đa bằng mức tương trợ quy định tại Điều 4 Thông tư này đối với cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn.

3. Căn cứ mức tương trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án thí điểm theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; thực hiện tương trợ kinh phí đối với những cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập được lựa tìm thí điểm để thực hiện cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở.

Chương III

CHẾ ĐỘ CAI NGHIỆN MA TUÝ TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Điều 6. Nội dung, mức chi cho công việc tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cùng đồng

1. Chi lập hồ sơ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cùng đồng: 30.000 đồng/hồ sơ.

2. Chi tương trợ Tổ công việc cai nghiện ma tuý (do Chủ toạ Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập) lúc tham gia công việc thẩm tra, xét duyệt hồ sơ, điều trị, quản lý, bảo vệ, tư vấn, tương trợ người cai nghiện ma túy:

a) Chi tương trợ công việc quản lý: Văn phòng phẩm, in hồ sơ, sắm sổ sách, trang thiết bị phục vụ việc theo dõi, thống kê, lập danh sách, quản lý hồ sơ người cai nghiện ma tuý. Mức chi tính sổ theo thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán được cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu và theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

b) Chi tương trợ cán bộ tham gia công việc điều trị cai nghiện ma túy trong thời kì điều trị cắt cơn nghiện ma túy tập trung tại cùng đồng: 100.000 đồng/người/ngày;

c) Chi tương trợ cán bộ quản lý, bảo vệ người cai nghiện ma tuý trong thời kì điều trị cắt cơn nghiện ma tuý tập trung tại cùng đồng: 50.000 đồng/người/ngày;

d) Chi tương trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn về tâm lý, xã hội cho người cai nghiện ma tuý

– 50.000 đồng/người cai nghiện ma tuý/buổi tư vấn;

– 70.000 đồng/nhóm người cai nghiện ma tuý (từ hai người trở lên)/buổi tư vấn;

đ) Chi tương trợ cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cùng đồng: Mức tương trợ cụ thể và số lượng cán bộ do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định ưa thích với điều kiện thực tế về số lượng đối tượng nghiện ma tuý tại cùng đồng và điều kiện địa lý của từng xã, phường, thị trấn nhưng tối đa là 350.000 đồng/người/tháng.

3. Mức giá vận chuyển người nghiện ma tuý từ nơi trú ngụ của người nghiện ma túy tới cơ sở điều trị cắt cơn tập trung tại cùng đồng (nếu sở hữu): Mức chi theo giá phương tiện công cùng phổ thông ứng dụng tại địa phương. Trường hợp sắp xếp bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, mức tương trợ bằng 0,2 lít xăng/km tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời khắc vận chuyển. Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận, ưa thích với giá cả trên địa bàn tại thời khắc thuê.

Điều 7. Chế độ tương trợ

1. Người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình và cùng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người sở hữu công với cách mệnh, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được tương trợ một lần tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma túy bằng mức tương trợ đối với những đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện trong cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo quy định của địa phương.

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định mức tương trợ cao hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương IV

LẬP, PHÂN BỔ, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Điều 8. Lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí

1. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách, chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách quốc gia, Luật Kế toán, những văn bản quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành Luật.

2. Việc tương trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại những cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập trong thời kì thực hiện thí điểm được thực hiện như sau:

a) Cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập tham gia thí điểm tại 15 cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập thuộc 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Đề án thí điểm đã được phê duyệt lập kế hoạch cai nghiện ma túy và nhu cầu kinh phí tương trợ cai nghiện ma túy hàng năm cho những đối tượng theo mức quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp;

b) Hàng năm, cùng thời kì lập dự toán ngân sách quốc gia, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ kế hoạch cai nghiện ma túy của những cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập, nội dung, mức chi, chế độ tương trợ cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập và số lượng đối tượng người cai nghiện ma túy tự nguyện tại những cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập ở địa phương, lập dự toán kinh phí và tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp trình cấp sở hữu thẩm quyền quyết định;

c) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tương trợ kinh phí đối với những cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập trên cơ sở những căn cứ sau:

– Biểu tổng hợp danh sách, kinh phí tương trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập (sở hữu chữ ký hoặc dấu tay lăn tay của đối tượng được tương trợ) theo phụ lục ban hành tất nhiên Thông tư này. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lưu chứng từ này làm cơ sở quyết toán;

– Đối chiếu những hóa đơn, chứng từ chi tiêu sở hữu liên quan tới việc tổ chức cai nghiện ma túy cho đối tượng. Cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập trực tiếp lưu giữ hóa đơn, chứng từ chi tiêu cụ thể theo quy định hiện hành.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sở hữu trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí tương trợ những cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập theo quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này sở hữu hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.

2. Những quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cùng đồng và cơ sở cai nghiện quy định tại Điều 1, khoản 1 và khoản 3 Điều 2, điểm b khoản 3 Điều 3 Chương I, Chương IV và Chương V Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ

ứng dụng giải pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện buộc phải; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cùng đồng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này sở hữu hiệu lực thi hành.

3. Trường hợp những văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để ứng dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì ứng dụng theo những văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế đó.

4. Trong quá trình thực hiện sở hữu khó khăn, vướng mắc, đề xuất những cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho ưa thích./.

Nơi nhận: Ban Bí thư Trung ương Đảng; – Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ; – Những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng; – Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Chủ toạ nước; – Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; – Văn phòng Quốc hội; – Tòa án nhân dân vô thượng; – Viện kiểm sát nhân dân vô thượng; – Kiểm toán quốc gia; – Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; – Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; – Cơ quan trung ương của những đoàn thể; – Sở Tài chính, Sở LĐTBXH, KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW; – Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); – Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; – Cổng TTĐT Bộ Tài chính; – Những đơn vị thuộc Bộ Tài chính; – Lưu: VT, HCSN (450 b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu

Phụ lục

TÊN CƠ SỞ

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH, KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY NGOÀI CÔNG LẬP

(Ban hành tất nhiên Thông tư số /2018/TT-BTC tháng ngày năm 2018 của Bộ Tài chính)

STT

Chỉ tiêu

Tổng số

Tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn thần kinh (nếu sở hữu)

Mức giá khám sàng lọc, kiểm tra mức độ nghiện, thực hiện những dịch vụ xét nghiệm y tế (nếu sở hữu)

Chi tiền thuốc điều trị nhiễm trùng thời cơ và thuốc chữa bệnh thông thường (nếu sở hữu)

Tiền ăn (nếu sở hữu)

Quần áo, đồ tiêu dùng sinh hoạt cá nhân (nếu sở hữu)

Tiền vệ sinh phụ nữ (nếu sở hữu)

Tương trợ chỗ ở (nếu sở hữu)

Xác nhận của đối tượng (Ký hoặc lăn tay)

Ghi chú

A

B

1=2+…8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tổng số

Họ và tên người nghiện ma túy

1

Nguyễn Văn A

2

Lê Thị B

3

….

Cột ghi chú ghi rõ số ngày từng người nghiện ma túy thực tế tạm trú tại cơ sở.