tiền cho vay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Kiva đã tạo điều kiện cho $500, 000 tiền cho vay.

Kiva facilitated $500, 000 in loans.

QED

Mang lúc, cho vay tiền cũng ko tốt cho người vay nữa.

At times, a loan may not be in the best interests of the borrower either.

jw2019

Họ phải sở hữu khả năng thiết lập một nguồn cung tiền cho vay dồi dào – được nhà nước trợ giúp xây dựng quỹ tài trợ những doanh nghiệp tương lai này .

They must be able to establish a bountiful supply of loans that are government supported to help in the building of foundation of these future businesses .

EVBNews

Rex Allen nói: “Những người tham gia chương trình này đã khuyến khích những người trẻ tuổi khác sử dụng tiền cho vay từ QGDLL và thoát khỏi cảnh nghèo túng.”

“Participants have encouraged other young people to use PEF loans and to break out of poverty,” said Rex Allen.

LDS

Nhận vốn mạo hiểm là khác nhau đáng kể so với nâng nợ hay vay tiền từ người cho vay.

Obtaining venture capital is substantially different from raising debt or a loan.

WikiMatrix

Một minh hoạ cho khái niệm rất cơ bản này là quy tắc cũ " quy tắc 3-6-3 ", một " quy tắc " sở hữu tính mỉa mai, rằng chủ nhà băng sẽ trả lãi 3% tiền gửi, tính lãi 6% tiền cho vay và đi đánh gôn lúc 3 giờ chiều .

An illustration of this very basic concept can be found in the old " 3-6-3 Rule, " a tongue-in-cheek " rule " that said a banker would pay out 3 % for deposits, charge 6 % for loans and hit the golf course by 3 p.m.

EVBNews

Nhân dân buông mình theo lối sống tham lam vô độ qua việc hối lộ, tống tiềncho vay nặng lãi.

The people gave way to unrestrained greed by practicing bribery, extortion, and usury.

jw2019

Một khảo sát của nhà băng trung ương được công bố vào thứ 5 đã tìm ra là tổng số khoản vay phi nhà băng ở Trung Quốc năm rồi đã lên tới khoảng 240 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,6% của tổng số tiền cho vay .

A central bank survey released on Thursday found that total non-bank lending in China last year amounted to about Rmb240bn, or 5.6 percent, of total loans .

EVBNews

Vào thời Y-sơ-ra-ên xưa, tôi tớ của Đức Chúa Trời sở hữu làm ăn kinh doanh, và thỉnh thoảng phải mượn tiềncho vay.

God’s servants in ancient Israel had business dealings, and sometimes borrowing and lending occurred.

jw2019

Chúng ta ko cần phải nghĩ thêm giải pháp bởi vì chúng ta vốn sở hữu sẵn nó trong tay rồi – nguồn tiền cho vay dựa vào thu nhập chứ ko phải là tài sản, những khoản vay sử dụng hợp đồng an toàn hơn là tài sản thế chấp, bởi vì phụ nữ thường ko sở hữu đất đai.

We don't need to invent solutions because we have them — cash flow loans based in income rather than assets, loans that use secure contracts rather than collateral, because women often don't own land.

QED

Ko hiệu quả thị trường tài chính với giảm phát Tác động thứ hai được lưu ý bởi Tsaing là lúc những người tiết kiệm đã thay thế giữ tiền cho vay trên những thị trường tài chính, vai trò của những thị trường này trong việc hướng những tiết kiệm vào kênh đầu tư bị suy yếu.

Financial market inefficiency with deflation The second effect noted by Tsiang is that when savers have substituted money holding for lending on financial markets, the role of those markets in channeling savings into investment is undermined.

WikiMatrix

Một buổi tối tôi hụt tiền, George cho tôi vay một trăm đồng “lia”. – Trung uý đừng bận tâm.

One evening I was short of money and George loaned me a hundred lire.

Literature

Nó phụ thuộc vào chủ sở hữu số tiền, tức là hàng hóa theo hình thức liên tục sở hữu thể trao đổi của nó, cho dù anh ta muốn chi tiêu nó như là tiền hay cho vay vốn.

It depends on the owner of the money, i.e., of the commodity in its continually exchangeable form, whether he wants to spend it as money or loan it out as capital.

WikiMatrix

Bên cho vay phân phối một lượng tiền to cho bên đi vay để chi vào một mục đích cụ thể của việc tìm bán một mặt hàng rất đắt tiền (thường là nhà đất).

This is a combined loan and purchase in which a lender gives a large amount of money to a borrower for the specific purpose of purchasing a very expensive item (most often a house).

WikiMatrix

Cho vay ngang hàng (tên tiếng Anh: Peer-to-peer lending, cũng viết tắt là cho vay P2P), là thực tế cho vay tiền cho tư nhân hoặc doanh nghiệp thông qua những nhà cung cấp trực tuyến thích hợp với người cho vay với người vay.

Peer-to-peer lending, also abbreviated as P2P lending, is the practice of lending money to individuals or businesses through online services that match lenders with borrowers.

WikiMatrix

Nếu cho vay tiền để làm ăn, người ta sở hữu thể lấy lời.

If the money was lent for business purposes, the lender could charge interest.

jw2019

Đổi tiền, thu thuế và cho vay

Money Changers, Tax Collectors, and Bankers

jw2019

Trong trường hợp này, tỷ lệ chiết khấu sở hữu thể được sử dụng cho dòng tiền vay và IRR được tính toán cho dòng tiền đầu tư.

It applies a discount rate for borrowing cash, and the IRR is calculated for the investment cash flows.

WikiMatrix

Lúc đó sở hữu 1 hội vay mượn tiền nhỏ trong làng hội đó chovay $65

At the time, there was a microlending group in the village that gave her a 65- dollar loan.

QED

Lúc đó sở hữu 1 hội vay mượn tiền nhỏ trong làng hội đó chovay $65

At the time, there was a microlending group in the village that gave her a 65dollar loan.

ted2019

Mang một vài cách để nhà vua sở hữu tiền trang trải cho chiến tranh, bao gồm thuế thương chính, cho vay tiền và bắt trợ cấp.

There were several ways through which the king could raise money for war, including customs duties, money lending and lay subsidies.

WikiMatrix

Lúc đã mượn nợ rồi, người đó phải ý thức trách nhiệm để trả lại món tiền đã vay cho một người hoặc một doanh nghiệp.

Once he does assume a debt, he ought to sense his responsibility to repay individuals or companies that he owes money to.

jw2019

Tiền lãi, theo lý thuyết này, là trả tiền cho thời kì tư nhân cho vay bị thiếu tiền.

Interest, under this theory, is the payment for the time the loaning individual is deprived of the money.

WikiMatrix

Những cáo trạng được công bố hôm thứ Năm cáo buộc những kẻ tình nghi này phạm những tội bao gồm cố ý đốt nhà, tồng tiền, đánh bạc, cho vay nặng lãi và làm tiền trong ngành lao động .

Indictments released on Thursday charge the suspects with crimes that include arson, extortion, gambling, loan sharking and labour racketeering .

EVBNews

Tầm nhìn xa của Tiên Tri và Chủ toạ Hinckley về Quỹ Giáo Dục Luân Lưu đã được ứng nghiệm lúc tác động của chương trình đầy soi dẫn này tiếp tục lan tràn trên khắp toàn cầu, và sẽ ngày càng tiếp tục được ứng nghiệm nhiều hơn lúc tiếp tục nhận được những số tiền tặng dữ và số tiền cho vay được trả lại, cho phép một thế hệ mới của những những tham gia viên tăng bản thân và hoàn cảnh của họ.

President Hinckley’s prophetic vision of the Perpetual Education Fund has been realized as the influence of this inspired program continues to spread throughout the world, and it will continue to be realized in ever-greater numbers as donations continue and loans are repaid, allowing a new generation of participants to improve themselves and their situations.

LDS

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính