Tiểu luận tư bản cho vay và ngân hàng trong chủ nghĩa tư bản liên hệ với ngân hàng việt nam

Ngày đăng : 08/07/2016, 00 : 35

Tiểu luận KTCT Lớp 708 MSV 02D02368 A.Đặt vấn đề Cùng với phát triển ko ngừng giới ngày thấy đợc rõ vai trò quan yếu hệ thống nhà băng toàn cầu Nhà băng kiểm soát việc lu thông tiền tệ giới, tỷ giá lên xuống đồng tiền quốc gia Vô hình chung nhà băng nắm vị trí then chốt kinh tế toàn cầu Chúng ta thử sâu tìm hiểu? B Nội dung trình bày I.T cho vay nhà băng chủ nghĩa t 1.Sự hình thành t cho vay Tiểu luận KTCT Lớp 708 MSV 02D02368 Từ thời kỳ tiền t chủ nghĩa, với việc loại hình thơng nghiệp phát triển hình thức cho vay nặng lãi xuất phần thiếu đợc kinh tế Đây tiền đề cho loại hình kinh tế đời Những hình thức cho vay nặng lãi mang đặc điểm lãi suất cao hình thức bóc lột man di, t với Những hình thức cho vay nặng lãi xuất nớc ta, phổ biến nông thôn, trớc hoàn thành cải cách ruộng rẫy hoàn thành hợp tác hoá Ngời vay nhà t mà ngời nông dân túng thiếu Tiền vay để sử dụng làm t Do t cho vay nặng lãi hoà hợp với chủ nghĩa t bản, lợi tức cao ko cho phép chủ nghĩa t phát triển.Vì giai cấp t từ đời kịch liệt đấu tranh chống t cho vay lãi nặng Và thích hợp với yêu cầu phát triển chủ nghĩa t bản, từ trình tuần hoàn t công nghiệp nảy t cho vay nh hình thức t độc lập T cho vay t tiền tệ, đợc chủ sở hữu tạm thời nhờng quyền sử dụng cho ngời khác, sau thời kì đợc hoàn trả cho ngời cho vay kèm theo khoản lợi tức T cho vay hoạt động dựa nguyên tắc thuần tuý: anh cần tiền cho vay, bù lại thu đợc lợi tức Tiền cho vay chẳng hao mòn nhng lợi ko cho vay Do từ nhu cầu cấp thiết nên t cho vay mang vị chắn xã hội t bản,càng ngày tăng trưởng mở rộng tầm hoạt động Chức t cho vay chủ nghĩa t Đối tợng t cho vay phổ thông song nguồn thu lãi suất chủ yếu chắn lại mang T cho vay phụ thuộc nhiều vào vận động t công nghiệp, phần t thơng nghiệp Nhà t vay về, phải sử dụng t tiền tệ vào việc sản xuất, sau lần lợt trải qua ba giai đoạn tuần hoàn nó, t mang lại trị giá thặng d, phần trị giá thặng d phải đem nộp cho nhà t cho vay tiền Phòng ban trị giá thặng d mang tên lợi tức Nếu kẻ vay nhà t công nghiệp lợi tức số tiền khấu trừ vào lợi nhuận trung bình mà nhà t công nghiệp thu đợc Nếu kẻ vay nhà t thơng nghiệp lợi tức số tiền khấu trừ vào lợi nhuận trung bình mà nhà t thơng nghiệp thu đợc T cho vay biểu nh loại hàng hoá đặc trưng T cho vay hàng hoá Tiểu luận KTCT Lớp 708 MSV 02D02368 mang trị giá trị giá sử dụng,mang ngời tìm, ngời bán,mang giá giá lên xuống theo quan hệ cung cầu Nhng t cho vay loại hàng hoá đặc trưng, ngời bán ko quyền sở hữu Lúc ngời tìm sử dụng trị giá trị giá sử dụng ko đi, mà tăng lên ,do khả tạo lợi nhuận định Thực vận động t cho vay tách rời vận động t công nghiệp Sở dĩ tiền tệ dới dạng t cho vay tăng lên đợc thực tế vận động theo công thức: T-T'-H (SLD+TLSX) +SX H-T-T Trong T-T T-T điểm mở đầu điểm kết thúc,là chuẩn bị kết vận động tuần hoàn t công nghiệp Chỉ đóng vai trò trung gian luân chuyển tiền tệ song t cho vay phần thiếu xã hội t bản, việc điều tiết vốn t với làm guồng máy t vận động liên tục T công nghiệp mang vốn để tiếp tục sản xuất tái sản xuất mở rộng,kéo theo t thơng nghiệp đợc mở rộng phạm vi hoạt động đẩy mạnh kinh doanh, thị trờng Lợi tức suất lợi tức Bây xét tới lợi tức Nh ta biết lợi tức nhà t hoạt động (t công nghiệp hay t thơng nghiệp) phải trả cho ngời sở hữu t cho vay quyền đợc tạm thời sử dụng khoản t tiền tệ ngời Vậy nguồn gốc chất lợi tức gì? Tiền t từ đợc cho vay nhằm mục đích thu lợi nhuận Nhng chuyển từ ngời cho vay sang ngời vay tiền cha đẻ lợi nhuận đợc Tiền vay phải trở thành t hoạt động tạo lợi nhuận đây, số tiền tồn với tính cách t hai lần hai ngời, nhng mà lợi nhuận tăng gấp đôi, lẽ thật hoạt động lần-đem lại lợi nhuận tay ngời vay Lợi tức phần lợi nhuận trung bình mà nhà t hoạt động thu đợc phải trả cho nhà t cho vay Nh thực chất,lợi tức phần trị giá thặng d mà t hoạt động thu đợc nhờ sử dụng t cho vay ,trả cho chủ sở hữu t cho vay Từ lợi tức cho vay mà nhà t cho vay đợc hởng khởi đầu xuất khái niệm suất lợi tức Suất lợi tức tỷ lệ so sánh, tính theo phần trăm lợi tức tổng số t cho vay Suất lợi tức cao hay thấp tuỳ Tiểu luận KTCT Lớp 708 MSV 02D02368 quan hệ cung cầu tiền vay Nhu cầu tiền vay cao suất lợi tức cao Tuy nhiên điều kiện thông thờng,suất lợi tức ko cao tới mức ngang với suất lợi nhuận trung bình, nh nhà t vay để kinh doanh Mặt khác,nó ko hạ thấp tới mức ngang với số ko, nh chẳng dám bỏ tiền cho vay Nhà băng chủ nghĩa t Trong trình hoạt động nh vậy, bên cho vay lẫn bên vay cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nên hình thức cho vay mang tính khoa học cao nh việc bảo đảm quyền lợi cho đối tợng đợc tốt hơn, nhà băng đời để làm nhiệm vụ Mang tính lý luận khoa học cao kinh tế học Mác-Lênin khái niệm : Nhà băng doanh nghiệp chuyên kinh doanh t tiền tệ, làm môi giới ngời cho vay ngời vay Cũng theo kinh tế Mác-Lênin t nhà băng hình thức t cho vay, thoát khỏi nguồn gốc xuất thời kì t chủ nghĩa, hình thái bóc lột tinh xảo giai cấp t Nhà băng trở thành môi giới tín dụng ngời cho vay ngời vay, ngời tổng quản lý t tiền tệ cho vay Nhà băng biến khoản thu nhập tiết kiệm tầng lớp xã hội thành t bản, tạo phương tiện tín dụng lu thông thay cho tiền, làm trung gian toán doanh nghiệp Khối lợng tiền tệ mà nhà băng tập trung đợc sử dụng làm t cho vay từ nhiều nguồn: -T tiền tệ tự mang chủ nhà băng -T tiền tệ nhà t công thơng nghiệp cha tiêu dùng tới nh : quỹ khấu hao,quỹ tích luỹ, quỹ dự phòng -T tiền tệ nhà t thực lợi sống dựa vào lợi tức -Những khoản tiết kiệm, dành dụm, thu nhập tạm thời cha tiêu dùng tới tầng lớp dân c -Một phần thu nhập ngân sách nhà nớc tạm thời cha sử dụng tới Tất vốn đầu tư t tồn dới hình thức: tiền mặt, trái phiếu, chứng khoán, cổ phiếu Chức năng,nhiệm vụ t nhà băng Hoạt động tín dụng nhà băng đợc thực thông qua nghiệp vụ Tiểu luận KTCT Lớp 708 MSV 02D02368 nhận gửi nghiệp vụ cho vay Nghiệp vụ nhận gửi thu hút tiền vào quỹ tạo nên vốn đầu tư cho vay chủ yếu nhà băng Tiền gửi mang hai loại: tiền gửi ko kỳ hạn tiền gửi mang kỳ hạn Nghiệp vụ cho vay nhà băng đợc thực dới nhiều hình cách: chiết khấu kỳ phiếu thơng nghiệp, cho vay mang đảm bảo hay đảm bảo Hệ thống nhà băng nớc trở thành hệ thống nhà băng hai cấp: nhà băng thơng mại làm chức kinh doanh tiền tệ – tín dụng nhà băng trung ơng đóng vai trò nhà băng nhà băng phương tiện điều tiết sách tiền tệ nhà nớc Ngoài mang góp mặt nhà băng cầm cố Nhà băng hoạt động theo nguyên tắc lãi suất cho vay > lãi suất nhận gửi Nó tạo lên lợi nhuận nhà băng Lợi nhuận nhà băng số chênh lệch lợi tức cho vay lợi tức nhận gửi nhà băng thực nghiệp vụ nhận gửi, nhà băng trả lợi tức cho ngời gửi tiền, thực nghiệp vụ cho vay, nhà băng thu lợi tức ngời vay Nhà băng thu lợi tức cho vay cao lợi tức tra cho ngời gửi Chênh lệch cùng với thu nhập từ hoạt động kinh doanh tiền tệ khác trừ mức giá nhà băng cho hoạt động lợi nhuận nhà băng Tỷ suất lợi nhuận nhà băng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận nhà băng thu đợc nămvới t tự mang nhà băng Trong khó khăn rốt tỷ suất lợi nhuận nhà băng ngang với tỷ suất lợi nhuận bình quân Nếu ko nh vậy, t nhà băng chuyên vốn sang kinh doanh ngành khác Cũng nh lao động viên chức ngành thơng nghiệp việc thực hàng hoá, lao động viên chức làm thuê nhà băng ko thông minh trị giá trị giá thặng d Nhng họ bị chủ nhà băng bóc lột tạo điều kiện cho chủ nhà băng chiếm hữu đợc phần trị giá thặng d đợc người lao động làm thuê ngành nghề sản xuất thông minh Nhà băng đóng vai trò trung tâm toán cho xí nghiệp gửi tiền hình thức mở tài khoản Hệ thống nhà băng Trong kinh tế t chủ yếu mang ba loại nhà băng to: nhà băng nhà nớc,nhà băng thơng mại nhà băng cầm cố Nhà băng trung ơng ngời độc quyền phát hành giấy bạc nhà băng Nhà băng ngời cho vay cuối cùng, sẵn sàng cho nhà băng thơng mại Tiểu luận KTCT Lớp 708 MSV 02D02368 chủ thể tài khác vay tiền mang khủng hoảng tài đe doạ hệ thống tài chính, đảm bảo cho hệ thống nhà băng hoạt động trôi chảy Nhà băng trung ơng kiểm soát hoạt động tín dụng nhà băng thơng mại, thông qua điều tiết hoạt động kinh tế nh chống lạm phát, ổn định tiền tệ,kích thích tăng trởng,điều chỉnh cấu kinh tế Bằng việc thực nghiệp vụ nh nêu trên, nhà băng góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn giảm bớt mức giá lu thông tiền tệ Đồng thời hoạt động nhà băng tạo điều kiện thuận lợi cho tập trung t bản, cho chèn lấn t hạng nhỏ hạng trung, cho tăng cờng bóc lột người lao động, cho cớp đoạt ngời tiểu sản xuất độc lập thợ thủ công Tích tụ tay hầu hết tiền mặt xã hội giữ vai trò môi giới tín dụng, nhà băng quan phân phối tiền cách tự phát cho ngành kinh tế Nhng phân phối ko đợc tiến hành lợi ích xã hội thích hợp với nhu cầu xã hội mà lợi ích nhà t Tín dụng nhà băng Tín dụng nhà băng hình thức tín dụng ngời mang tiền cho ngời sản xuất ,kinh doanh tiền qua nhà băng làm môi giới trung gian Nhà băng vừa đại diện cho ngời cho vay ngời vay Tín dụng nhà băng đời phát triển yêu cầu phát triển kinh tế t chủ nghĩa Nhà băng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm, bán chịu lu thông kỳ phiếu phát triển Nhờ mang tín dụng, kỳ phiếu đợc chiết khấu thuận tiện,đợc chuyển thành tiền mặt tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, cho việc nhận kỳ phiếu làm phơng tiện lu thông toán Tín dụng mang vai trò quan yếu việc xúc tiến phát triển sản xuất lu thông hàng hoá, xã hội hoá sản xuất,phát triển kinh tế t chủ nghĩa, đồng thời làm cho tranh chấp vốn mang chủ nghĩa t thêm sâu sắc Tín dụng làm giảm bớt mức giá lu thông, đẩy mạnh tốc độ lu thông hàng hoá, tốc độ tuần hoàn chu chuyển t Tín dụng tạo điều kiện tăng cờng khó khăn,phân phối lại t bản, bình quân hoá tỷ suất lợi nhuận Khó khăn sở dẫn tới việc di chuyển t từ ngành sang ngành khác, từ ngành mang lợi nhuận thấp sang ngành mang lợi nhuận cao Tín dụng phương tiện mạnh mẽ để tích tụ tập trung t bản, góp phần to to vào mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, phát triển thị trờng giới, phương tiện t mở rộng Tiểu luận KTCT Lớp 708 MSV 02D02368 thống trị bóc lột nớc kinh tế phát triển Thông qua hệ thống tín dụng nhà băng giám sát đợc hoạt động t công nghiệp, thơng nghiệp,nhà nớc tác động tới hoạt động kinh tế, điều tiết toàn kinh tế Tín dụng mang vai trò quan yếu việc phát triển lực lợng sản xuất xã hội hoá sản xuất, nhng chủ nghĩa t bản, tín dụng làm sâu sắc thêm tranh chấp chủ nghĩa t bản., làm gay gắt thêm khủng khoảng kinh tế Nhờ mang tín dụng, kẻ đầu mang vốn để hoạt động II Liên hệ với nhà băng Việt Nam Sự phát triển chung nhà băng Việt Nam Từ đầu năm 90 trở lại hệ thống nhà băng Việt Nam mang bớc phát triển tăng trưởng đáng khích lệ Về quy mô,nhà băng ngày đợc mở rộng, nhiều nhà băng quốc doanh nhà nớc đứng tên, nhà băng liên doanh, liên kết với tổ chức nhà băng giới, ví dụ : nhà băng ACB, nhà băng Indovina Những nhà băng tương trợ vốn đầu tư tơng đối to cho doanh nghiệp nớc phát triển Số lợng nhà băng tăng nhanh chóng, chi nhánh đợc mở rộng mang mặt khắp nơi.Thơ Nghiệp vụ chuyên môn nhà băng tăng ngày tốt Nhà băng Việt Nam mang tính ổn định cao, ko gặp khủng hoảng trầm trọng dới tác động khủng hoảng kinh tế khu vực nh toàn cầu Tiêu biểu khủng hoảng kinh tế Châu năm 1997, nhà băng đứng vững tình trạng hàng loạt nhà băng bị vỡ nợ nh Nhật Bản, Hàn Quốc Thái Lan, nớc mang kinh tế phát triển cao Nói chung tình hình nhà băng Việt Nam mang biến động Việc nhà băng vững mạnh góp phần ko nhỏ vào tốc độ tăng trởng kinh tế nớc ta Chúng ta thấy đợc tình hình hoạt động nhà băng Việt Nam nói chung Đây bớc thành công đáng khen ngợi nhà băng chúng ta, nhng thành công ban sơ, nhiều thành công chờ đón đờng xã hội hoá, đại hoá kinh tế, đờng trị xã hội chủ nghĩa Nhà băng cánh tay đắc lực cho kinh tế nớc ta ngày lên Tiểu luận KTCT Lớp 708 MSV 02D02368 Tiểu luận KTCT Lớp 708 MSV 02D02368 Kết luận T nhà băng nh loại t khác nói chung mang mặt tích cực tiêu cực riêng T nhà băng lu thông vốn đầu tư, luân chuyển, điều động t nhàn rỗi cho kinh doanh, nhng làm cho tranh chấp vốn mang chủ nghĩa t phát sinh Do nhà nớc cần kiểm soát chặt chẽ nh mang sách hợp lý để đầu t phát triển nhà băng để nhà băng vận hành theo guồng máy chức vốn mang Tiểu luận KTCT Lớp 708 MSV 02D02368 Danh mục tài liệu tham khảo: – Kinh tế phổ thông Tác giả: giáo s Trần Phơng – Lý luận kinh tế học Tác giả: hội kinh tế khoa học Việt Nam – Dữ liệu nhà băng Vietcombank Địa internet : www.Vietcombank.com.vn 10

– Xem thêm –

Xem thêm: Tiểu luận tư bản cho vay và nhà băng trong chủ nghĩa tư bản liên hệ với nhà băng việt nam, Tiểu luận tư bản cho vay và nhà băng trong chủ nghĩa tư bản liên hệ với nhà băng việt nam

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính