Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

 • + Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d’ .

  d( d; d’) = d( A; d’) trong đó A là một điểm thuộc đường thẳng d.

  Cho hai đường thẳng (d) và (d’) song song với nhau. Khoảng cách hai đường thẳng này bằng khoảng cách từ một điểm bất kì của đường thẳng này đến đường thẳng kia.

   

  B. Ví dụ minh họa

  • Ví dụ 1: Cho tam giác ABC có B( 1; -2) và C( 0; 1). Điểm A thuộc đường thẳng
   d: 3x+ y= 0 .Tính diện tích tam giác ABC.

   A. 1    B. 3    C. 0,5    D. 2

   Lời giải

   + Phương trình đường thẳng BC:

   Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

   ⇒ Phương trình BC: 3(x – 1) + 1(y + 2) = 0 hay 3x + y – 1 = 0 .

   + ta có; BC = Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 = √10

   + Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng d và BC:

   Ta có: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 ⇒ d // BC.

   Mà điểm A thuộc d nên d( A; BC) = d( d; BC) . (1)

   + Ta tính khoảng cách hai đường thẳng d và BC.

   Lấy điểm O(0; 0) thuộc d.

   ⇒ d(d; BC) = d(O;BC) = Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 = Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 ( 2)

   Từ ( 1) và ( 2) suy ra d( A; BC) = Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 .

   + Diện tích tam giác ABC là S = Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 d( A,BC).BC = Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 .Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 .√10 = 0, 5

   Chọn C.

  Ví dụ 2. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng d: 7x + y – 3 = 0 và ∆: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 .

  A. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10    B. 15    C. 9    D. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

  Lời giải

  + Ta đưa đường thẳng ∆ về dạng tổng quát:

  ∆: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

  ⇒ Phương trình ∆: 7( x + 2) + 1( y – 2) = 0 hay 7x + y + 12 = 0

  Ta có: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 nên d // ∆

  ⇒ d(d;Δ) = d(A;d) = Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

  Chọn A.

  Ví dụ 3. Tập hợp các điểm cách đường thẳng ∆: 3x – 4y + 2 = 0 một khoảng bằng 2 là hai đường thẳng có phương trình nào sau đây?

  A. 3x – 4y + 8 = 0 hoặc 3x – 4y + 12 = 0.    B. 3x – 4y – 8 = 0 hoặc 3x – 4y + 12 = 0.

  C. 3x – 4y – 8 = 0 hoặc 3x – 4y – 12 = 0.    D. 3x – 4y + 8 = 0 hoặc 3x – 4y – 12 = 0.

  Lời giải

  Gọi điểm M (x ; y) là điểm cách đường thẳng ∆ một khoảng bằng 2. Suy ra :

  d(M(x; y); Δ) = 2 ⇔ Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 = 2

  |3x – 4y + 2| = 10 ⇒ Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

  Vậy tập hợp các điểm cách ∆ một khoảng bằng 2 là hai đường thẳng :

  3x – 4y + 12 = 0 và 3x – 4y – 8 = 0

  Chọn B.

  Ví dụ 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: 5x + 3y – 3 = 0 và d2: 5x + 3y + 7 = 0 song song nhau. Đường thẳng d vừa song song và cách đều với d1; d2 là:

  A. 5x + 3y – 2 = 0    B. 5x + 3y + 4 = 0    C. 5x + 3y + 2 = 0    D. 5x + 3y – 4 = 0

  Lời giải

  Lấy điểm M ( x; y) thuộc đường thẳng d. Suy ra:

  d(M(x; y); d1)=d(M(x; y); d2) ⇔ Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

  ⇔ Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

  Đường thẳng d: 5x + 3y + 2 song song với hai đường thẳng d1 và d2.

  Vậy đường thẳng d thỏa mãn là: 5x + 3y + 2 = 0

  Chọn C.

  Ví dụ 5: Cho đường thẳng d: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 và đường thẳng ∆: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 . Tính khoảng cách hai đường thẳng này.

  A. 1    B. 0.    C. 2    D. 3

  Lời giải

  + Đường thẳng d: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

  ⇒ Phương trình d: 3(x – 2) – 2(y + 1) = 0 hay 3x – 2y – 8 = 0

  + Đường thẳng ∆: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

  ⇒ Phương trình ∆: 3(x – 0) – 2(y + 4) = 0 hay 3x – 2y – 8 = 0

  ⇒ hai đường thẳng này trùng nhau nên khoảng cách hai đường thẳng này là 0.

  Chọn B.

  Ví dụ 6: Cho hai đường thẳng d: x + y – 2 = 0 và đường thẳng ∆: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 . Viết phương trình đường thẳng d’// d sao cho khoảng cách hai đường thẳng d’ và ∆ là √2.

  A. x + y – 1 = 0    B. x + y + 1= 0    C. x + y – 3 = 0    D. Cả B và C đúng.

  Lời giải

  + Do đường thẳng d’// d nên đường thẳng d có dạng (d’) : x + y + c = 0( c ≠ -2)

  + Đường thẳng ∆: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

  ⇒ Phương trình ∆: 1(x + 2) + 1(y – 3) = 0 hay x + y – 1 = 0.

  + Lấy điểm M ( 1; 0) thuộc ∆.

  Để khoảng cách hai đường thẳng d’ và ∆ bằng 2 khi và chỉ khi:

  d( d’; ∆) = d( M; d’) = 2

  ⇔ Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10 = √2 ⇔ |1 + c| = 2

  Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán lớp 10

  Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn là : x + y + 1 = 0 và x + y – 3 = 0

  Chọn D.