Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay – Toán lớp 12

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay – Toán lớp 12

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay

Với Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay Toán lớp 12 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm
dạng bài tập Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 12.

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay

A. Phương pháp giải

1. Định lí

Nếu hai hàm số u = u(x) và v = v(x) có đạo hàm liên tục trên K thì ∫u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) – ∫u'(x)v(x)dx. Viết gọn: ∫udv = uv – ∫vdu.

2. Cách đặt

Các dạng cơ bản: Giả sử cần tính I = ∫P(x).Q(x)dx

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

* Thông thường nên chú ý: “Nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ”

Cho I = ∫f(x).g(x)dx trong đó f(x) là đa thức và g(x) là biểu thức lượng giác.

Ta đặt u = f(x) và v’ = g(x).

Sau đó áp dụng công thức lấy nguyên hàm từng phần.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm nguyên hàm của hàm số sau: ∫(1 – x)cosxdx

A. (1 + x)cosx – sinx + C.

B. (1 – x)sinx – cosx + C.

C. (1 – x)cosx + sinx + C.

D. (1 – x)cosx – cosx + C.

Lời giải

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn B.

Ví dụ 2. Tìm nguyên hàm của hàm số: y = 2(x – 2).sin2x

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải

Ta có: 2(x – 2).sin2x = (x – 2).(1 – cos2x) vì (cos2x = 1- 2sin2x)

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn A.

Ví dụ 3. Tính I = ∫(2x – 2).sinx.cosxdx

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải

Ta có: (2x – 2).sinx.cosx = (x – 1).2sinx.cosx = (x – 1).sin2x

⇒ I = ∫(2x – 2).sinx.cosxdx = ∫(x – 1)sin2xdx

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn D.

Ví dụ 4. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

A. -x.cotx + ln|sinx| + C.

B. x.cotx + ln|sinx| + C.

C. x.cosx + ln|sinx| + C.

D. x.cotx – ln|sinx| + C.

Lời giải

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn A.

Ví dụ 5. Tính ∫xsin2xdx.

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn C.

Ví dụ 6. Tính ∫cos√x dx.

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn B.

Ví dụ 7. Tính I = ∫(1 + sinx + sin2x + sin3x + …)dx.

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải

Ta có: 1 + sinx + sin2x + sin3x + … là tổng của cấp số nhân với un = sinnx

Vì |sinx| ≤ 1 nên áp dụng công thức tính tổng của cấp số nhân có công bội q = sinx < 1 ta được:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn D.

Ví dụ 8. Tính I = ∫(x2 – 100)sinxdx

A. I = -(x2 – 100).sinx + 2xsinx – 2cosx + C.

B. I = (x2 – 100).cosx – 2xsinx + cosx + C.

C. I = -(x2 – 100).cosx + 2xsinx + 2cosx + C.

D. Tất cả sai.

Lời giải

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn C.

Ví dụ 9. Tính I = ∫x.sinx.cos2xdx

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn C.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tính nguyên hàm của hàm số: f(x) = (x + 1).sinx

A. F(x) = (x + 1)cosx + sinx + c.

B. F(x) = -(x + 1)cosx + sinx + c.

C. F(x) = -(x + 1)cosx – sinx + c.

D. F(x) = -(x + 1)cosx – sinx + c.

Lời giải:

Ta có:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn B.

Câu 2: Tìm nguyên hàm của hàm số: y = (x + 3).(sin2x – cos2x)

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải:

Ta có: (x + 3).(sin2x – cos2x) = (x + 3).(-cos2x) vì (cos2x = cos2x – sin2x)

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn A.

Câu 3: Tính:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

A. (x + 1).cosx + 2sin2x + C.

B. 2(x + 1).sinx + 2cosx + C.

C. (x + 1).cosx + 2cosx + C.

D. -(x + 1).cosx + 2sinx + C.

Lời giải:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn D.

Câu 4: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

A. (2x + 1).tanx + 2.ln|cosx| + C.

B. (2x + 1).cotx + 2.ln|cosx| + C.

C. (2x + 1).sinx + 2.ln|sinx| + C.

D. Đáp án khác.

Lời giải:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn A.

Câu 5: Tính Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn A.

Câu 6: Gọi hàm số F(x) là một nguyên hàm của f(x) = xcos3x, biết F(0) = 1. Vậy F(x) là:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn D.

Câu 7: Nguyên hàm của hàm số Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12 bằng:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn B.

Câu 8: Tìm Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12
Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn C.

Câu 9: Tính Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12. Chọn kết quả đúng.

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Lời giải:

Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần cực hay - Toán lớp 12

Chọn A.