Tính độ dài của một vectơ

Phương pháp. Việc tính độ dài vectơ tổng hoặc hiệu được thực hiện qua 2 bước

  • Dựng vectơ tổng hoặc vectơ hiệu cần tính (có thể dùng quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành, …)
  • Tính độ dài vectơ đã dựng (có thể dùng định lý Pitago, …)

Bài 1. Cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB=a,\) \(AD=a\sqrt{3}.\) Tính theo \(a\)

  1. \(\Big|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\Big|\)
  2. \(\Big|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CA}\Big|\)
  3. \(\Big|\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AM}\Big|\) (với \(M\) là trung điểm \(CD\))

Bài 2. (Bài 10 SGK/12) Ba lực \(\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA},\) \(\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB},\) \(\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}\) cùng tác động vào một vật tại điểm \(M\) và vật đứng yên. Cho biết cường độ của \(\overrightarrow{F_1},\) \(\overrightarrow{F_2}\) đều là \(100N\) và \(\widehat{AMB}=60^\circ.\) Tìm cường độ và hướng của lực \(F_3.\)